ПРОГРАМА За управление и развитие на Медицински колеж при Медицински университет-пловдив за периода година на кандидата за Директор Доц. Мар

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОГРАМА За управление и развитие на Медицински колеж при Медицински университет-пловдив за периода година на кандидата за Директор Доц. Мар"

Препис

1 ПРОГРАМА За управление и развитие на Медицински колеж при Медицински университет-пловдив за периода година на кандидата за Директор Доц. Мария Божкова, дм година Пловдив

2 Да определиш целта си е началото на всяка победа Уилям Клемент Стоун Кои са причините, които ме накараха да взема решение да се кандидатирам за Директор на Медицински колеж? В условията на конкурентен пазар на образователните услуги управлението на институцията изисква комплекс от знания, умения и опит, които да гарантират качествено обучение. Повече от 20 години съм преподавател в МК Пловдив, 8 години от които съм заместник директор което ми даде тази възможност да изградя необходимите компетенции и да формирам управленско мислене. Отлично познавам спецификата на обучението на всички специалности на МК и изискванията за прием, съгласно ЕДИ. Имам опит, натрупан в областта на управлението на висшето образование като; Заместник директор; ръководител на специалност Рехабилитатор и Медицинска козметика член на Съвета на колежа; член на различни комисии в Университета. Запозната съм в подробности с действащото законодателство и нормативна база, свързана със структурните звена на МК и МУ Пловдив за ефективно провеждане на учебния процес и осъществяване на научноизследователската дейност. Участвала съм в разработването на проекти за нормативни документи, касаещи обучението във МК, институционални и програмни акредитации. Познавам и съм участвала в работата на настоящото ръководство, което ще осигури приемственост и възможност за оптимизиране и подобряване на някои от дейностите, които до момента не са развивани достатъчно. Комуникацията ми с колегите от всички специалности на МК и другите структури на МУ-Пловдив е отлична. Познавам много добре администрацията на МК, което ще позволи да започна да изпълнявам пълноценно своите задължения веднага след евентуален мой избор.

3 От изключително значение за успешното функциониране на МК е осигуряване и поддържане на комфортна и креативна среда за дейността на всички служители, осигуряване на качествено обучение на студенти, запазване духа на толерантност, прозрачност, вслушване в мнението на колеги, уважение към преподавателите и студентите, зачитане на собственото им достойнство. Считам, че всичко това може да се постигне и вярвам, че ще бъда полезна, продължавайки утвърждаването на авторитета на Колежа в рамките на МУ и сред другите сродни колежи. Заедно с моя екип ще се стремим към осигуряване просперитета и осъществяване на главната мисия на МК подготовка на високо квалифицирани кадри с висше образование по всички специалности в МК. Стратегически цели за развитие на МК: осигуряване на високо качество на образование, което да позволява на завършилитев МК да бъдат конкурентноспособни на съвременния пазар на труда. развитие на ефективна система за реализация на завършилите студенти, кариерно израстване и професионалната им квалификация; развитие на модерна електронно информационна и образователна среда на МК; Основни принципи: Приемственост Академична свобода Професионализъм Сътрудничество Прозрачност и диалогичност Законосъобразни действия Лична отговорност

4 Приоритетни направления: Учебна дейност Качество на обучението Работа със студенти Научно изследователска дейност Академичен състав Международно сътрудничество Колаборация с университетското ръководство Организация на работата и администриране на дейността във МК I. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 1. Повишаване качеството на обучение. Всички усилия трябва да се насочат към постигане на нов вид знания качествени, трайни, съчетани с клиничен опит и практически умения. 2. Изработване и внасяне на мотивирано предложение пред МЗ и МОН за равнопоставеност на всички специалности в МК на ОКС Бакалавър отговаряща на Европейските стандарти 3. Усъвършенстване на учебни планове. 4. Периодично обновяване на учебното съдържание и начина му на представяне с прилагане на принципите на медицинските грижи в интерес на обществото. 5. Въвеждане на повече и нови свободноизбираеми дисциплини, които ще доведат до по-пълно удовлетворение на интересите на студентите и формиране на специализиращи знания. 6. Организиране на дискусии в и между специалностите и катедрите в МУ за подобряване съдържанието на учебните програми и логическите връзки между тях. 7. Повишаване на студентската успеваемост, чрез прилагане на личностно центриран подход в обучението и подобряване на комуникацията между преподаватели и студенти. 8. Активизиране участието на студентите в учебния процес чрез подходящи форми на изследователската работа подготовка на реферати, доклади, семинари, дискусии и участие в проекти. 9. Издаване на учебници, учебни помагала и монографии и статии, подпомагащи учебния процес и съответстващи на характера на изучаваните дисциплини, които ще се ползват с предимство в издателската политика на МК. 10. Въвеждане на система за цялостна процедура на планиране, организиране, мониторинг и оценка на преддипломня стаж и правила за неговото провеждане.

5 11. Поддържане на добра колаборация с потребителите на кадри и създаване на оптимални условия за провеждане на клинична практика и преддипломен стаж. 12. Регулярен мониторинг на учебно-практическите бази от гледна точка на възможностите им за обучение на студенти по клинична /учебна практика и стажанти в преддипломен стаж. II. КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО Вътрешни гаранции за усъвършенстване на системата за управление и контрол на качеството на обучение високо качество на образователните програми, въз основа на използването на методите за изследване и въвеждане на резултати от изследвания в образователния процес, създаване на мотивационни и организационни условия за продуктивна самостоятелна работа на студентите; редовно актуализиране на учебните програми и учебно съдържание; непрекъснато подобряване на технологиите, използвани в образователния процес; осигуряване на съвременна материално-техническа и информационна подкрепа на образователния процес; повишаване ефективността на колежанската комисия по качество при оценка на организацията и управлението на обучението; регулярни срещи на ръководството на МК с курсовите отговорници с цел обратна връзка за повишаване ефективността и качеството на образователния процес; участие на студентите, като членове на комисии в процедури за оценка качеството на образователните услуги; оценка на удовлетвореността на студентите от качеството на предлаганите от МК образователни услуги; усъвършенстване на системата за проучване мнението на студентите; въвеждане на ежегодна оценка за цялостния учебен процес на преподавателите; Външни гаранции за усъвършенстване на системата за управление и контрол на качеството на обучение

6 повишаване на позициите на МК в рейтинговата система на висшите училища в направление Здравни грижи ; успешно преминаване на всички предстоящи акредитационни процедури; високо равнище на реализация на завършилите студенти на вътрешния и международния пазар на труда; повишаване мобилността на студентите и преподаватели; II. РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ 1. Активна кандидат-студентска рекламна дейност провеждане на информационни дни на място в различни училища в страната, които да популяризират обучението и специалностите в МК. 2. Толерантни отношения със студентите, установяване на техните проблеми и съдействие за решаването им. 3. Поощряване на студентите за активно участие в научно изследователска дейност. 4. Стимулиране на студентската активност в извънаудиторни форми на заетост. 5. Повишаване възможностите за самоподготовка на студентите, чрез обогатяване на учебните ресурси. 6. Разработване на стратегия и провеждане на политика за изграждане на етични взаимоотношения и възпитаване на студентите. Използване на различни програми за подготовка на проекти, свързани със студентската практика, студентската мобилност. 7. Повишаване на грижите за успешна реализация на всеки наш студент. Привличане в по-голяма степен на студентите при решаване на редица технологични проблеми, поддържане на студентските зали и компютри, по-активното им включване за подпомагане на учебния процес и за по-широко участие в научни дейности. 8. Формиране на ключови и професионални компетенции у завършилите студенти: системно и критично мислене; разработване и изпълнение на проекти; етични взаимоотношения; работа в екип и лидерство; комуникация; самоорганизация и самостоятелно развитие; икономическа култура; правна култура; безопасност на живота.

7 IV. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В научно - изследователската дейност ще заложим на екипната работа и разработването на мултидисциплинарни проекти. Силата на МК е в разнообразието от преподаватели с различни специалности и това трябва да намери отражение в учебната и научната ни активност. 1. Продължаване работата по съвременни научни направления, включващи кардинални научни и здравно-приложни цели. 2. Подкрепа на всички идеи, които биха били полезни за научноизследователското развитие на МК и МУ Пловдив. 3. Стимулиране на индивидуалните и колективни участия в научни форуми. 4. Привличане на изявени студенти и млади професионалисти в съвместни научно-изследователски публикации и проекти. 5. Въвеждане на публично представяне на иновативни проекти и дипломни разработки от изявени студенти. 6. Повишаване качеството на научно-изследователската дейност. 7. Повишаване публикационната активност на академичния състав в международни реферирани списания с ипмакт фактор. 8. Организиране и провеждане на научни форуми. V. АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ Академичния състав е основният ресурс и двигател за развитието на всяко висше учебно заведение. Всеки член на МК ще бъде зачитан и уважаван, независимо от неговата позиция. Ще бъдат справедливо отчитани и признавани приносите и значимостта на всеки. Основните дейности, свързани с развитието на академичния състав са: 1. Стимулиране на растежа на творческата инициатива, личната и професионалната самореализация на преподавателите. 2. Оптимизиране на учебната натовареност, според политиката на специалността с цел подобряване ефективността на учебния процес и разкриване на нови преподавателски позиции за привличане на работа в МК на качествени специалисти. 3. Създаване на възможности за всички преподаватели да усъвършенстват езиковите и педагогическите си компетенции, умения за статистическа обработка на данни, анализ на резултати и писане на статии. 4. Мотивиране на преподавателския състав за засилване на международната мобилност по програма Еразъм.

8 5. Активно участие в процедурата за атестация на преподавателите с цел повишаване на мотивацията и удовлетвореността им. 6. Подкрепа на професионалното и академично развитие на всички преподаватели. VI. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 1. Възстановяване на международните контакти с сродни на нас колежи от държавите на Европейския съюз и страни извън него. VII. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛНА БАЗА 1. Постоянна грижа за обновяване на учебно-материалната база: поетапно поддържане и реновиране на учебните зали и кабинети; обновяване на компютърна техника; софтуера; оборудване със съвременни интерактивни системи и дидактически средства. VIII. КОЛОБОРАЦИЯ С УНИВЕРСИТЕТСКОТО РЪКОВОДСТВО 1. Продължаване и доразвиване на изградените отношения между колеж и университетско управление. 2. Търсене и реализация на нови форми за колаборация, с цел утвърждаване на МК като важна структура в МУ Пловдив. 3. Активно участие за реализация на политиките, които провежда ръководството на университета. 4. Участие на преподаватели и студенти от МК в организираните форуми и мероприятия на МУ Пловдив. IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 1. Изграждане на интегрирана информационна система за съхранение и актуализация на отчети, сведения и други документи в подходяща форма с оглед генериране на необходимите данни при подготовка на отчетите на специалности и МК, на доклади за акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол, одити и други. 2. Създаване и поддържане на онлайн библиотека с учебно съдържание по дисциплините, изучавани от студентите от различни специалности на МК.

9 3. Проучване и съблюдаване мнението на студенти, преподаватели и служители за управление на МК и внасяне на съответни корекции. 4. Тясно сътрудничество с лечебните заведения, с цел осигуряване на възможност за работа и реализация на студентите след дипломиране. 5. Създаване на Уеб базирана система от данни на завършващите в МК студенти, с цел оптимизиране на тяхната реализация. Уважаеми колеги, Основен принцип в бъдещата ми работа ще бъде максимално съчетание на интересите на МК с креативни желания и предложения на специалностите, преподавателите, служителите и студентите от МК Пловдив. Надявам се, че прозрачността, толерантността, справедливостта и добрият академичен тон ще допринесат за създаване на условия за приятна и плодотворна работа, което ще увеличи успехите на нашия Колеж, като основно структурно звено в рамките на МУ- Пловдив Представената програма е отворена и в нея могат да влязат всички реално допустими предложения, чрез които нашият колеж ще отстоява и развива своите възможности в сферата на висшето образование и структурата на МУ-Пловдив. Стивън Кови казва; Ако успеете да намерите хора, чиято страст се пресича с работата не е нужно да ги контролирате. Те ще се управляват по-добре от всеки друг, защото тяхното желание ще идва от вътре, а не от вън.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

ДО

ДО ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА с ръководител проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - член на ПК за САНК Относно: Резултатите от проверката на експертна

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

Microsoft PowerPoint - SOKO_prez12.ppt

Microsoft PowerPoint - SOKO_prez12.ppt Вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в ХТМУ Сеня Терзиева, Димитър Тенчев, Санчи Ненкова ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВВРСИТЕТ Изходни

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

Съвременното висше училище действа като институция на качеството

Съвременното висше училище действа като институция на качеството в Медицински университет Плевен, SR/PR 02-V01-12.03.2012, стр. 1 от 8 П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН Стратегията Европа 2020,

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-05 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС I ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ 16.07.2015 г.

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: ,   сайт: www ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел. 600 805, факс: 601 797, e-mail: thti_vd@yahoo.com, сайт: www.pgaz.org, http://www.facebook.com/pg.asen.zlatarov.vidin

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 16 1- ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС БАКАЛАВЪР СПЕЦИАЛНОСТ КУРС АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА IV 8 АКУШЕРКА IV 41 Общо анкетирани лица 99 бр. Разпределение на

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно