ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

Размер: px
Започни от страница:

Download "ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E"

Препис

1 ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: г. Приета: г. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВОТО ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА БЕТОННАТА СМЕС ПРИ БЕЗКОФРАЖНА ТЕХНОЛОГИЯ Евг. Богданова 1 Ключови думи: уплътняване, безкофражна технология, автоклавен клетъчен бетон, зидани конструкции РЕЗЮМЕ За уплътняването на бетонната смес при безкофражна технология е необходимо да бъдат подбрани правилно вибриращите средства и да бъде съставена работна схема. В доклада са дадени насоки за начина на работа. 1. Въведение В настоящата разработка под безкофражна технология за изпълнение на вертикални елементи се има предвид използването на блокове от автоклавен клетъчен бетон (АКБ) с отвор, за оставащ кофраж при изпълнението на стоманобетонни колони. Блоковете от АКБ се произвеждат с различна плътност и геометрични размери, като асиметрично на блока е направен кръгъл отвор, чийто диаметър също може да варира фиг. 1. Съгласно [1] са разработени три метода на изпълнение по безкофражна технология, които обхващат следните процеси: иззиждане, армиране, бетониране. Поради спецификата на работа от изключителна важност е правилното протичане на тези процеси, като целта е да се получи стоманобетонен елемент, неразличим от произвежданите по традиционния начин. 1 Евгения Богданова, ас. д-р инж., кат. Технология и механизация на строителството, УАСГ, бул. Хр. Смирненски 1, 1046 София, 443

2 Фиг. 1. Геометрични размери на блок от АКБ с отвор Важен технологичен етап за получаването на елемент с висока якост и плътност е уплътняването на бетонната смес, чрез избутване и изместване на увлечения въздух по време на полагането ѝ. При уплътняването бетонната смес заема по-добре кофражната форма и се получава елемент, който максимално отговаря на геометричните размери и форма, предвидени в проекта. Първоначално при вибрирането енергията на трептенията се изразходва за преодоляване на вътрешното съпротивление от триенето и сцеплението между частиците на бетонната смес, като постепенно я превръща от аморфно разбухнато тяло в тежка течност. В процеса на трептеливото движение частиците на едрия пълнител се наслояват най-плътно, като всички празнини между тях се запълват с повече разтвор, поради това, че той е станал по-подвижен. В резултат настъпва по-интензивно изтласкване на водата и на въздуха от порите. С прекратяване на вибрирането се прекъсва трептеливото движение на бетонната смес, вследствие на което тя загубва подвижността си и добива значителна структурна якост. С развитие на монолитното строителство са навлезли различни ефективни методи за създаване на вибрационно въздействие (вибриране), под действието на което въздухът във вътрешността самостоятелно се издига на повърхността. Средствата за уплътняване на бетонната смес за вертикални елементи са: външни вибратори (окачени), използвани за генериране на вибрации при полагане на бетонна смес на гъсто армирани стоманобетонни тънкостенни конструкции чрез елементите на кофражната форма. вътрешни (потапящи се) вибратори, използват се при полагане на бетонна смес за големи обемни и масивни структури колони, фундаменти, подпорни стени, плочи с голяма дебелина и др. 2. Анализ За да могат да бъдат дадени насоки за използването на най-подходящото средство за уплътняване по безкофражна технология, е необходимо да бъде направен анализ на възможностите за работа. 444

3 Диаметър на иглата Препоръчителна честота на вибриране за минута Средно аритметична амплитуда Центробежна сила Радиус на действие Приложение 2.1. Характеристики на блока Таблица 1. Блокове от АКБ с отвор, произвеждани в България Страна производител L, B, H, φ, ρ, mm mm mm mm kg/m 3 България Видове вибратори, подходящи за работа при безкофражна технология От направеното въведение може да се обобщи, че за уплътняването на стоманобетонния елемент, изпълняван по безкофражна технология е целесъобразно да се използва потапящ се вибратор, тъй като другите видове са неприложими. Таблица 2. Вътрешни вибратори характеристики и област на приложение [2] mm Hz mm kg cm ,4 0, ,5 1, ,6 1, Пластична и течна консистенция за много тънки елементи и затворени обеми Пластична консистенция за тънки стени, колони, греди Твърдо пластична консистенция за стени, колони, греди, големи количества бетон 2.3. Изчислителни резултати Радиусът на действие на вибратора се определя чрез сравняване на амплитудата на трепнене A, получена по формула 1 [3] и минималната допустима A minдоп в зависимост от формуемостта. r A A e 1 β( r2 r1) 1, (1) r2 445

4 където A е амплитуда на трептене на бетонните частици в mm; A амплитуда на трептене на повърхността на вибратора в mm; 1 1r радиус на иглата на потапящия се вибратор в m; r 2 радиус на действие на вибратора в m; коефициент на затихване на амплитудата в cm -1. За да се определи амплитудата на трептене на вибратора се използва формула 1. Данните ще бъдат сравнени с минималната допустима амплитуда за силно пластична консистенция F3. Съгласно [3] A minдоп = 0,06 0,009 за честота на трептене f = Hz и формируемост s = 4 12 cm. Таблица 3. Амплитуда на трептене на вибратори с различни диаметри на иглите Диаметър на иглата mm Амплитуда на трепнене по повърхността на вибратора mm А 1 0,27 0,35 0,28 0,4 Радиус на иглата m r 1 0,0125 0,014 0,0175 0,025 Дължина на иглата mm l Честота на трептене Hz f Коефициент на затихване на амплитудата на трепетливото движение на бетонната смес cm -1 β 0,03 0,03 0,03 0,06 Разстояние от оста на вибрационната игла до точката, до която се търси амплитудата А (радиус на действие на вибрационната игла) m r 2 0,4 0,4 0,4 0,25 Минимална амплитуда mm A minдоп 0,009 0,01 0,009 0,01 Амплитуда на трептене mm А 0,047 0,065 0,058 0,126 Извод: При разгледаните видове вибратори A Aminдоп. Препоръчва се максималният диаметър на иглата на потапящия вибратор да бъде 40 mm при блокове с отвори 25 cm. За да се определи продължителността на вибриране на едно място за силно пластична консистенция F3, съгласно [3] t 1 = (5 20) K о. Данните са дадени в табл

5 Таблица 4. Продължителност на вибрирането Коефициент Продължителност на вибрирането K о = h/l t 1, s 0, ,7 3,5 14 0, ,9 4, Технологична карта на работа За уплътняването на бетонната смес трябва да бъдат осигурени здравословни и безопасни условия на труд. Работникът трябва да е стъпил върху здрава и устойчива основа на подходяща височина, в зависимост от метода на изпълнение по безкофражна технология. Работната площадка може да бъде един от следните варианти: работно скеле; подвижна работна стълба със стабилизатори; ножична платформа; работни конзолни площадки. На фиг. 2 е дадена технологичната схема на работа по Цялостен метод [1]. Фиг. 2. Технологична схема Фиг. 3. Етапи на изпълнение на уплътнението на бетонната смес 447

6 Технологическата карта е разработена за изпълнение на уплътняването на бетонната смес на стоманобетонни колони по безкофражна технология при използване на Цялостен метод. При този метод етапите са: иззиждане на блокове на цялата етажна височина; монтаж на армировъчния скелет за цялата височина; бетониране на вертикалните елементи Технологията на изпълнение на уплътняването включва полагане на първи пласт на бетонната смес и нейното уплътняване, след което следва втори пласт и т.н., до достигане на проектната височина. Препоръчителната височина на пласта е около 40 cm, фиг. 3, като дължината на иглата на вибратора трябва да бъде l = (0,6 0,9)h. Височината на полагане на бетонната смес е светлата височина на помещението H, намалена с височината на гредата hb. За разгледания случай е прието височината на бетониране да бъде 2 m. Бетонната смес се подава с помощта на бункерна кофа с централно изсипване и гъвкав хобот. Продължителността на изпълнение е дадена в табл. 5. Таблица 5. Продължителност на изпълнение За съставяне на табл. 5 са използвани времена, измерени и изчислени от автора. 3. Изводи и препоръки От извършеното проучване е направено заключение, че за уплътнението на бетонната смес при изпълнение по безкофражна технология е целесъобразно да бъдат използвани потапящи се вибратори. Направените изчисления водят до извода, че необходимото уплътнение може да бъде постигнато чрез вибратори с минимален диаметър на иглите, като препоръчителната продължителност на вибриране е 3 18 s, с един бод на иглата за силно пластична консистенция F3. Трябва да се съблюдава и максималният размер на диаметъра на иглата, предвид геометричните характеристики на блока с отвор и монтирания армировъчен скелет. 448

7 За отвор на блока 160 mm вибратор с диаметър на иглата 25 mm; За отвор на блока 200 mm вибратор с диаметър на иглата 28 mm; За отвор на блока 250 mm вибратор с диаметър на иглата 40 mm. ЛИТЕРАТУРА 1. Богданова, Евг. Безкофражна технология за изграждане на вертикални елементи при нискоетажни сгради от автоклавен клетъчен бетон в сеизмични райони. Дисертация, София, 2017 г. 2. Guide for Consolidation of Concrete Reported by ACI Committee 309, Петков, Й., Заркова, Л., Дончев, Ч. Технология на строителното производство сборник от задачи. Техника, Вълев, В. Технология на строителното производство. Техника, ESTIMATION OF VIBRATION TYPE USING NON-FORMWORK TECHNOLOGY Evg. Bogdanova 1 Keywords: concrete vibrator, non-formwork technology, autoclaved aerated concrete, masonry ABSTRACT For compaction of the concrete mixture in non-formwork technologies, it is necessary to select the appropriate concrete vibrator and to draw up a working scheme. The paper presents results suitable for practical use. 1 Evgenia Bogdanova, Assist. Prof. Dr. Eng., Dept. Construction Technology and Mechanisation, UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd, Sofia 1046, 449

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 15.09.2017

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 12.11.2015 г.

Подробно

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ”

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ” ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ, Том 8, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 00 ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY ST. IVAN RILSKI, Vol. 8, Part IV, Humanitarian sciences

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Voume 50 07 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена: 50307 г Приета:

Подробно

Semmelrock Projekte

Semmelrock Projekte Изграждане на оградни конструкции Системи за стени Системи за огради www.semmelrock.bg ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Semmelrock предлага и развива гама от продукти предназначени за изграждане на оградни конструкции,

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Ноември 2016 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЕВРОКОД 6: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (поправка)

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 07.01.2019

Подробно

УТВЪРДИЛ: ЗАВЕРИЛ:

УТВЪРДИЛ: ЗАВЕРИЛ: УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ СТРОИТЕЛ, СПЕЦИАЛНОСТ МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ (обучение по рамкова програма Б ) Наименование и код на професионалното направление

Подробно

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Fig.A

Fig.A РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна

Подробно

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2>

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2> СТАНОВИЩЕ на научните трудове и учебната дейност на асист. д-р инж.иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 5.7 Архитектура,

Подробно

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES Катедра Строителни материали и изолации Тема 5 ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОНИ И СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ ЧАСТ 1. ДРЕБЕН ДОБАВЪЧЕН МАТЕРИАЛ - ПЯСЪК доц. д-р инж. Иван Ростовски 1. Класификация на добавъчните

Подробно

Microsoft Word - S_title_ doc

Microsoft Word - S_title_ doc А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: 02 954 98 87; 954 98 86; факс: 02 954 98 93; e-mail: ada@ada-bg.com; www.ada-bg.com ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА с осов товар 115 kn 1. Много леко до 5 до 3 2. Леко

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

Ñ Ï Ð À Â Ê À

Ñ  Ï  Ð  À  Â  Ê  À С П И С Ъ К НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ НА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИВАН ДИМИТРОВ МАРКОВ I. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ ПО КОНКУРСА ЗА ДОЦЕНТ, 2002 1. Ив. Марков, Оптимизация на полегати черупки над правоъгълна

Подробно

W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема

W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема Характеристики на материала и монтаж Вертикален разрез - Детайли М 1:5 Knauf гипскартонена напр.

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 51 018 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 7 Получена: 15.09.017 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 08 Брой Issue ANNUAL OF TE UNIVERSITY OF ARCITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена:.09.07 г. Приета:..07

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013 Неподвижна жалузийна решетка използва се за вземане и изхвърляне на въздух през отвори във вертикални ограждащи елементи стени, прозорци. Формата на ламелите предотвратява постъпването на дъждовни капки

Подробно

по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) Добавъчни матер

по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) Добавъчни матер 4.1. Съдържание на вода (влага, естествена влажност) БДС EN 1097-5 (1) ETC 7.1-18 (т.4.2) ETC 7.1-3 (т.5.1) БДС 12159 4.2. Загуба при накаляване БДС EN 1744-1+A1(т.17) ETC 7.1-18 (т.4.3) ETC 7.1-3 (т.5.2)

Подробно

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. Гео Милев- район Слатина, ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние 1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние. Сградата на Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина",

Подробно

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГ

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГ УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ПРОФЕСИОНАЛНИ, ИНТЕЛИГЕНТНИ,

Подробно

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме:

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: Целта на настоящата статия е проектиране на захранващи позиции на детайли

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

Саморазливна замазка Алфа 2000

Саморазливна замазка Алфа 2000 Баумит Саморазливна замазка Алфа Търсите добро решение за Вашия под? n Висока ефективност n За подово отопление n Изравняване на пода при по-големи дебелини на полагане Идеи с бъдеще. Баумит Саморазливна

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно