Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs"

Препис

1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение: 5 (в семестри) Магистърска програма: Икономика и управление на образованието, науката и иновациите - неикономисти Форма на обучение: Редовно Професионална квалификация: Магистър по Икономика - ръководител, експерт или консултант в областта на науката и образованието, учител по икономика Утвърден с протокол от на Академичния съвет

2 1. Квалификационна характеристика. 1.1 Професионално-образователни цели: знания и умения, които могат да бъдат придобити в магистърската програма Понастоящем една от най-важните за бъдещото икономическо развитие дискусии е стартиралата с Лисабонската стратегия дискусия как да се реорганизира образователната и научната система в Европа. В същото време, през последните няколко години се наблюдава изключително засилен интерес в теоретичните и емпирични изследвания върху проблемите на образованието, науката и икономическия растеж. Магистърската програма «Икономика и управление в образованието, науката и иновациите» включва най-новите научни и практически постижения в областта на икономическите изследвания нърху образованието и науката, както и най-добрите практики за насърчаване на образованието и науката във водещите икономики и Европейския съюз. Основната цел на програмата е да подготвя висококвалифицирани специалисти, които да прилагат най-новите постижения в икономиката и мениджмънта на образованието и науката и да допринесат за успешната реформа в сферата на науката и образованието. Програмата дава възможнаст и за придобиване на професионална квалификация «учител» 1.2. Реализация на завършилите магистърската програма по «Икономика и управление на образованието, науката и иновациите» Завършилите програмата успешно могат да се реализират в: - Държавни институции (системата на министерство на образованието и науката, министерство на труда, министерство на икономиката, Агенция за икономически анализи и прогнози, звена за икономически анализи на образованието и науката, звена за управление на проекти за образованието и науката и др.); - Образователни и научни институции (университети, институти, училища, центровее за професионално обучение, БАН и др.); - Европейски институции в областта на образованието и науката; - висшите и средни икономически училища; - консултантски фирми; - неправителствени организации 2. Организация на учебния процес Обучението в магистърската програма по «Икономика и управление на образованието, науката и иновациите» за неикономисти се осъществява в рамките на пет учебни семестъра и завършва ъсс защита на Магистърска теза (Дипломна работа). Избралите да придобият квалификация «учител» полагат и държавен изпит по педагогическа практика. В първите два семестъра се придобиват знания и умения по основни учебни дисциплини, включени в учебния план на бакалавърската степен по икономика. През следващите два семестъра се следват основните модули, който изучават завършилите бакалавърска степен по икономика. Последният семестър е предназначен за разработка и защита на магистърската теза. Форма на обучение редовно обучение 2

3 Наименование на учебните дисциплини Вид на уч. дисциплина З, И, Ф СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС Изпити Текуща оценка ECTS - кредити Всичко Задължителни занятия Лекции 3 Часове Семинарни занятия Практически упражнения I Сем Седм заетост Разпределение по курсове и семестри I курс II курс III курс II сем III Сем IV Сем V Сем Седм Седм. Седм Седм заетост заетост заетост заетост І семестър Задължителни дисциплини 1 Микроикономика І З /0 2 Макроикономика І З /0 3 Икономика на труда З /0 4 Пари, банково дело и З /0 финансови пазари 5 Финанси (корпоративни и публични) З /0 6 Икономически теории З /0 7 Статистика З /0 ІI семестър Задължителни дисциплини 8 Микроикономика ІІ З /0 9 Макроикономика ІІ З /0 10 Международна икономика З /0 11 Математика З /0 2/0 12 Счетоводство З /0 13 Финанси (корпоративни и З /0 публични) 14 Основи на управлението З /0 VI Сем Седм Задължителни дисциплини: 30 кредита Задължителни дисциплини: 30 кредита

4 ІII семестър Задължителни дисциплини 15 Икономика на образованието З /2 16 Икономика на науката З /0 17 Управление на З /2 организационното знание 18 Стратегическо управление на човешките ресурси З проект 3/0 19 Публични финанси и управление на сектор Образование и наука З /0 Задължителни дисциплини 18 кредита ІII семестър Избираеми дисциплини (минимален брой 3 кредити 12) 20 Право на интелектуалната И /0 собственост 21 Педагогическа психология И /0 22 Управление и финансиране на образователни и научни проекти И /2 23 Дидактика И /1/1 24 Теория на възпитанието И /1/1 Избираеми дисциплини 12 кредита IV семестър Задължителни дисциплини 25 Институционална икономика З /2 26 Иновационни мрежи З /2 27 Сътрудничество между университети, правителство и индустрия 28 Управление на персонала в образованието и науката 29 Въведение в управлението на интелектуалните продукти 30 Емпирични изследвания в образованието и науката З /2 З /0 З /0 Задължителни дисциплини 16 кредита ІV семестър Избираеми дисциплини (минимален брой 3 кредити 14) И /1 4

5 31 Училищно законодателство И /0 32 Научно-изследователска дейност и икономически растеж И /0 33 Икономически растеж И /0 34 Перспективи за икономически растеж и развитие на нациите 35 Методика на обучението по икономическите дисциплини 36 Аудио-визуални и информационни технологии в обучението 37 Текуща педагогическа практика 38 Преддипломна педагогическа практика И /2 И /2 И /1 И И V семестър (30 кредита) Избираеми дисциплини 14 кредита 39 Разработка и защита на курсов проект 40 Разработване и защита на дипломна работа З З Часове от задължителни дисциплини по семестри Общо за целия курс на обучение (часове по задължителни плюс минималния брой избираеми) Брой изпити Брой текущи оценки Брой ECTS кредити

6 Учебна практика Учебно- производствена практика Начин на завършване на обучението Наименование на практиката Семестър Седмици Часове Наименование на практиката Семестър Седмици Часове ECTSкредити ECTSкредити Държавни изпити Защита на дипломна работа (15 кредита) Първа държавна сесия: февруари Втора държавна сесия: юли Трета държавна сесия: ноември Програмата завършва със защита на дипломна работа. Избралите да придобият квалификация учител полагат и държавен практически изпит. Сесиите за защита са както следва: февруари, юли, ноември Забележка: За придобиване на професионална квалификация Учител съгласно Наредба за единните държавни изисквания задължително следва да бъдат избрани и съответно положени изпити по следните дисциплини: 1. Дидактика 2. Теория на възпитанието 3. Педагогическа психология 4. Методика на обучението 5. Аудио-визуални и информационни технологии в обучението 6. Педагогическа практика (текуща и преддипломна) Пояснения: Всеки семестър от ІІ курс студентът избира от посочените изборни дисциплини, които стават задължителни, така че общият брой кредити да е 150 за периода на обучение. Студентът може да избира както избираеми, така и задължителни дисциплини от всички магистърски програми в Стопанския факултет. Учебният план е приет на заседание на Факултетния съвет с протокол 5 от г. ДЕКАН... /проф.д.ик.н Георги Чобанов/ 6

7 7

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН за випуск 2009 (2009/2010) год. Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: Науки за земята Специалност: Геология

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърс

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърс СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 211 (211/212) год. Утвърждавам,... (подпис) Образователно-квалификационна степен: Професионално направление: Науки

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ХИМИЧЕСКИ НАУКИ Образователно- квалификационна... (подпис) степен: БАКАЛАВЪР

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ С 0 4 0 1 код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ - 115

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (подпис) Специалност: ХИМИЯ И ФИЗИКА Образователно-

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно