ДО

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДО"

Препис

1 Образец 1 Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е 14-ДО от г. На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление О-480 от г. Р А З Р Е Ш А В А М на ЕТ ТОДИК Тодор Диков ЕИК: седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, кв. Съединение, бл. 29, ет. 5, ап. 20 лице, представляващо едноличния търговец: Тодор Тенев Диков служ. тел.: 0418/66 факс: 0418/66 електронна поща: І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: 1. Площадка 1: 1.1 С местонахождение: гр. Хасково, област Хасково, община Хасково, кв. 4 ППЗ, ЖП гара Хасково. 1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таб: Код Вид на отпадъка Наименование Дейности, кодове Количест во (тон/год.) Произход Хартиени и картонени опаковки 6300 гр. Хасково, ул. Добруджа 14 Директор: ( ) Факс: ( ) Телефони: ( )

2 Пластмасови опаковки Опаковки от дървесни материали Метални опаковки Композитни/многосл ойни опаковки Смесени опаковки * Стъклени опаковки Оловни акумулаторни батерии Други батерии и акумулатори

3 Стъкло Пластмаса Пластмаса и каучук Хартия и картон Стъкло * * Излязло от употреба оборудване, съд. хлорфлуорвъглевод ороди Батерии и акумулатори, включени в , или ,както несорти-рани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии Батерии и акумулатори, разл. от упоменатите в

4 * Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, разл, от упомена-тото в и , съдържащо опасни компоненти Излязло от употреба електрическо и електронно оборудва-не, разл. от упомена-тото в и и Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират: Код на отпадъка Категории електрическо и електронно оборудване 1 съгласно Наредбата по чл от ЗУО * * * * * * * х х х х х х х х х х * х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират: Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО Автомобилни батерии и акумулатори 1 Индустриални батерии и акумулатори 1 Портативни батерии и акумулатори * х х х * * х х х * х х х х х х 1.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таб: Вид на отпадъка Количест Дейности, кодове во Произход Код Наименование (тон/год.)

5 Метални отпадъци Стърготини, стружки и изрезки от черни метали Прах и частици от черни метали Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали Прах и частици от цветни метали

6 Отпадъци от заваряване Черни метали Цветни метали Мед, бронз, месинг Алуминий кодове R 1 R 11 (сортиране)

7 Олово Цинк Желязо и стомана Калай кодове R 1 R 11 (сортиране) кодове R 1 R 11 (сортиране)

8 Смеси от метали * * Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества Кабели, различни от упоменатите в Отпадъци от желязо и стомана кодове R 1 R 11 (сортиране) на образуване до на образуване до ;

9 Отпадъци от цветни метали Черни метали Цветни метали Метали Площадка 2: 2.1 С местонахождение: гр. Кърджали, област Кърджали, община Кърджали, УПИ І, кв.153а, район на ЖП гара Кърджали (складова зона), площ, кв.м. 2.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таб: Вид на отпадъка Дейности, Количест Произход 9

10 кодове во Наименование (тон/год.) Код Хартиени и картонени опаковки Пластмасови опаковки Опаковки от дървесни материали Метални опаковки Композитни/многос лойни опаковки Смесени опаковки `300 и и и и и и 10

11 Стъклени опаковки * Оловни акумулаторни батерии Стъкло Други батерии и акумулатори Пластмаса Пластмаса и каучук Хартия и картон и и и и и и и 11

12 Стъкло * * * Излязло от употреба оборудва-не, съд. хлорфлуорвъглеводороди Батерии и акумулатори, включени в , или ,както несортирани батерии и акумулатори, съд. такива батерии Батерии и акумулатори, разл. от упоменатите в Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, разл, от упоменатото в и , съдържащо опасни компоненти Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, разл. от упоменатото в и и и и и и и и Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират: Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО * * * Категории електрическо и електронно оборудване

13 * * * * х х х х х х х х х х * х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират: Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО Автомобилни батерии и акумулатори 1 Индустриални батерии и акумулатори 1 Портативни батерии и акумулатори * х х х * * х х х * х х х х х х 2.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таб: Код Вид на отпадъка Наименование Дейности, кодове Количест во (тон/год.) Произход Метални отпадъци Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

14 Прах и частици от черни метали Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали Прах и частици от цветни метали Отпадъци от заваряване Черни метали

15 Цветни метали Мед, бронз, месинг Алуминий Олово кодове R 1 R 11 (сортиране)

16 Цинк Желязо и стомана Калай Смеси от метали кодове R 1 R 11 (сортиране) кодове R 1 R 11 (сортиране) , 16

17 * * Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества Кабели, съдържащи масла, камено-въглен катран и други опасни вещества Кабели, различни от упоменатите в Отпадъци от желязо и стомана Отпадъци от цветни метали кодове R 1 R 11 (сортиране) на образуване до на образуване до ;

18 Черни метали Цветни метали Метали Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ Хасково пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване. инж. Д. Илиев Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите Хасково 18

ДО

ДО Образец 1 Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е 14-ДО-200-00 от 08.04.2013 г. На основание

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М н с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а в о д т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.хасковоп РЕШЕНИЕ 14 ДО - 191 01 от 2.11.201 г. На основане

Подробно

ДО

ДО Образец Съгласно чл. 7, ал. 4 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И

Подробно

* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал.

* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал. * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 3, ал. 3 и от Закона за управление

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е ПУ Б Л И К А БЪЛГАР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06 РД 193 04 от 01.02.2019 г. На основание

Подробно

Образец 4

Образец 4 Образец 10 Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ грхасково РЕШЕНИЕ

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е ПУ Б Л И К А БЪЛГАР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06 РД 193 05 от 03.06.2019 г. На основание

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е ПУ Б Л И К А БЪЛГАР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06 РД 186 01 от 06.03.2019 г. На основание

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06-РД-151-01 от 10.08.2018 г. На

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06-РД-151-02 от 15.02.2019 г. На

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите-

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите- Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите-стара Загора РЕШЕНИЕ 13-РД-466-00 от 20.03.2019 г.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШЕНИЕ 12 - РД от / ~> На

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШЕНИЕ 12 - РД от / ~> На РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Мнстерство на околната среда водте РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШЕНИЕ 12 - РД - 928-03 от / ~> На основане чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕШЕНИЕ 04-ДО-850-00 от 07.02.2019г. На основание чл. 71, ал.

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я - Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е ХА 81 ПР / 2012г. за преценяване

Подробно

ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт

ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя физическо лице) Гр. Варна,

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-1698 / 16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА п.k. 9000, град Варна, адрес ул Д-р Пискюлиев 1, телефон 052/621240, факс052/647351, e-mail:odzg_var@abv.bg ЗАПОВЕД РД

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / , РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: oblevski@abv.bg Д О К Л А Д Относно: Изготвянето на Проект на План-сметка

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 15.2.2019 г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на

Подробно

РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ Пристанищни оператори в района на Дирекция "Морска администрация - Варна" Пристанища за обществен транспорт с нацио

РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ Пристанищни оператори в района на Дирекция Морска администрация - Варна Пристанища за обществен транспорт с нацио РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ Пристанищни оператори в района на Дирекция "Морска администрация - Варна" Пристанища за обществен транспорт с национално значение по ред, дата на Пристанища /терминали/,

Подробно

Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б

Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б Образец КВМП 8 / Утвърден със заповед РД 11-1698 / 16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

РЕП УБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ Г10 ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШ ЕН И Е 11а основание чл. 78,

РЕП УБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ Г10 ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШ ЕН И Е 11а основание чл. 78, РЕП УБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ Г ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШ ЕН И Е 11а основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕ Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-835 / 18.06.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна на

Подробно

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюстендил Рег..../20...г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Подробно

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с)

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона

Подробно

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа 94-059, факс 987-2517 РАЗРЕШЕНИЕ за оценяване на съответствието на строителни продукти

Подробно

ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 t

ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 t ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 tel.: +359 60840021 fax: +359 60840024 e-mail: obstina@popovo.bg

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ 81 76 91 директор, 056/ 81 76 96 ЗАТС и зам.-директори, e-mail: pgeeburgas@gmail.com ДО

Подробно

В сграда с адрес: СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ 1 гр...., ж.к...., ул....,..., бл.... Приложение 6 образец към Методическите указан

В сграда с адрес: СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ 1 гр...., ж.к...., ул....,..., бл.... Приложение 6 образец към Методическите указан В сграда с адрес: СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ 1 гр...., ж.к...., ул....,..., бл.... Сдружение собствениците с адрес: гр...., ж.к...., ул....,..., бл...., вх.. Обособен самостоятелен

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

№_

№_ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Критерии Показатели Максимална оценка в точки Минимална оценка в точки

Подробно

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИК БЛ.302, ВХ. 17 ВАРНА до БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ОБЩИНА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 078/550271, E-mail: odzg kyustendil@mzh.government.bg З А П О В Е Д РД-05-18/28.01.2019г. ГРАД КЮСТЕНДИЛ На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане

Подробно

Приложение 2 ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА Ползване на обект на мобилната наземна мрежа на А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД (A1) ВХОДЯЩ НОМЕ

Приложение 2 ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА Ползване на обект на мобилната наземна мрежа на А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД (A1) ВХОДЯЩ НОМЕ ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА Ползване на обект на мобилната наземна мрежа на А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД (A1) ВХОДЯЩ НОМЕР ДАТА ЗАЯВИТЕЛ: ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ Наименование:... Седалище и адрес

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-07 от 02.05.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно