Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Размер: px
Започни от страница:

Download "Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета"

Препис

1 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните пставители/съвета Позиция на Съвета относно проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 г.: подробни промени спрямо проектобюджета по отношение на стойностите по функции от МФР (функции 1 4) Приемане 10919/19 ADD 2 ii/ags 1

2 Заглавия на колоните ПБ: : : : : Проектобюджет Многогодишни бюджетни кити Едногодишни бюджетни кити Бюджетни кити за поети задължения, в евро Бюджетни кити за плащания, в евро 10919/19 ADD 2 ii/ags 2

3 Подробна разбивка по функции на частта Общо разходи в МФР, по бюджетни ове 1 Интелигентен и приобщаващ растеж a Конкурентоспособност за растеж и работни места Обезпечаване със сства на Гаранционния фонд за ЕФСИ Подобряване на достъпа до финансиране на малките и сните пприятия (МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти Функциониране и развитие на вътрешния пазар за стоки и услуги Европейска агенция по химикалите законодателство по отношение на химикалите Водещи позиции в космическите изследвания Стимулиране на иновациите в малките и сните пприятия (МСП) Прогрес Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на законодателството в областта на условията на труд Европейска агенция за безопасност и здраве при работа Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) Осигуряване на достатъчно доставки на безопасни храни с високо качество и други продукти на биологична основа Премахване на пречките, повишаване на оперативната съвместимост на железопътната система, изграждане на липсващите връзки и подобряване на трансграничните участъци Осигуряване на устойчив и ефикасен транспорт в дългосрочен план Оптимизиране на интеграцията и взаимното свързване на видовете транспорт и засилване на оперативната съвместимост Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз Съвместно пприятие за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR) разходи за подкрепа Съвместно пприятие Shift2Rail (S2R) разходи за подкрепа Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица, изпълняващи програми за научни изследвания и иновации програма Хоризонт Засилване на авангардните научни изследвания чрез Европейския научноизследователски съвет Засилване на изследванията в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии Укрепване на европейските научноизследователски инфраструктури, включително електронните инфраструктури Лидерство в областта на нанотехнологиите, авангардните материали, лазерната технология, биотехнологията и усъвършенстваните технологии за производство и преработка Подобряване на достъпа до рисков капитал за инвестиции в научни изследвания и иновации Увеличаване на иновациите в малки и сни пприятия (МСП) /19 ADD 2 ii/ags 3

4 Подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот Осигуряване на достатъчно безопасна, здравословна и висококачествена храна и други продукти на биологична основа Постигане на трансевропейска транспортна система, която е ефективна откъм използване на ресурсите, екологична, безопасна и работи гладко Насърчаване на отворени, иновативни и мислещи европейски общества Хоризонтални дейности по Хоризонт Наука съвместно със и за обществото Инструмент за МСП Евратом енергия, получена чрез ядрен синтез Евратом ядрено делене и радиационна защита Насърчаване на оперативната съвместимост, устойчивото внедряване, експлоатацията и модернизирането на трансевропейските инфраструктури за цифрови услуги, както и на координацията на европейско равнище WiFi4EU Подпомагане на изграждането на безплатни безжични интернет услуги Засилване на изследванията в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии Укрепване на европейската научноизследователска инфраструктура, включително електронната инфраструктура Водещи позиции в информационните и комуникационните технологии Подобряване на здравето и благосъстоянието през целия живот Насърчаване на отворени, иновативни и сигурни европейски общества Насърчаване на сигурни европейски общества Други разходи за нови важни инфраструктури за научни изследвания програма на Евратом Дейности на Евратом в областта на преките изследвания Насърчаване на сигурни европейски общества Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица, изпълняващи програмите за научни изследвания и иновации Хоризонт b Икономическо, социално и териториално сближаване /19 ADD 2 ii/ags 4

5 Инициатива за младежка заетост Програма за подкрепа на структурните реформи Оперативна техническа помощ, прехвърлена от функция 1б (ЕСФ, ЕФРР и КФ) Устойчив растеж: природни ресурси Оперативни сства за организации на производители Схема за основно плащане (R) Установяване на рамка за управление на риболовните дейности, извършвани от риболовните кораби на Съюза във водите на трети държави Сигурност и гражданство Подпрограма МЕДИА действия на транснационално и международно равнище и насърчаване на транснационалното разпространение и мобилност Мултимедийни действия Засилване на финансовия капацитет на МСП и на малките и много малки организации в европейските сектори на културата и творчеството и насърчаване на развитието на политиката и новите бизнес модели Подпрограма Култура подкрепа за трансгранични мерки и насърчаване на транснационалното разпространение и мобилност Информационни центрове Комуникация на пставителствата на Комисията, диалози с гражданите и дейности по партньорство Анализ на общественото мнение Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето ( г.) Специални вноски за лекарствата сираци Осигуряване на по-висок здравен статус на животните и висока степен на защита на животните в Съюза Осигуряване на навременно откриване и ликвидиране на вителите по растенията Потвратяване на трансграничната организирана престъпност и борба с нея и по-добро управление на рисковете и кризите, свързани със сигурността Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) Укрепване и развиване на Общата европейска система за убежище и увеличаване на солидарността и споделянето на отговорност между държавите членки (R) Укрепване и развиване на Общата европейска система за убежище и увеличаване на солидарността и споделянето на отговорност между държавите членки Подкрепяне на законната миграция към Съюза, насърчаване на ефективното интегриране на граждани на трети държави и засилване на справедливите и ефикасни стратегии за връщане (R) Европейска служба за подкрепа в областта на убежището EASO Европа за гражданите укрепване на историческата памет и повишаване на капацитета за гражданско участие на равнището на Съюза Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) Осигуряване на защитата на правата и поставяне на гражданите на възможност за действие Насърчаване на недопускането на дискриминация и на равенството /19 ADD 2 ii/ags 5

6 Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) Европейски институт за равенство между половете (EIGE) Подкрепа и насърчаване на съдебното обучение и улесняване на ефективния достъп до правосъдие за всички Защита на интересите на потребителите и подобряване на тяхната безопасност и информираност Глобална Европа Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие и свързаното с тях постепенно привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС Сътрудничество с трети държави, за да се благоприятстват и защитават европейските и взаимните интереси Сътрудничество с Азия Сътрудничество с Централна Азия Сътрудничество с Близкия изток Човешко развитие Продоволствена и хранителна сигурност и устойчиво селско стопанство Гражданското общество в процеса на развитие Повишаване на зачитането и съблюдаването на правата на човека и основните свободи и подкрепа за демократичните реформи Оценка на резултатите от помощта на Съюза, последващи мерки и одит Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС Сиземноморски страни Укрепване на доверието, сигурност, потвратяване и уреждане на конфликти Подкрепа за друго многостранно сътрудничество в съседните на ЕС страни Интегриращата програма Поставяне на бърза, ефективна и основана на нуждите хуманитарна помощ и хранителна помощ Инициативата Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ Укрепване на способността на Съюза за реагиране при хуманитарни кризи Функции по МФР /19 ADD 2 ii/ags 6

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 1 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 1 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 1 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните представители/съвета Позиция на Съвета

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 9 юли 2018 г. (OR. en) 10826/18 ADD 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните представители/съвета относно проекта

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 24 ноември 2016 г. (OR. en) 14635/16 ADD 1 FIN 804 БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ A От: До: Относно: Генералния секретариат на Съ

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 24 ноември 2016 г. (OR. en) 14635/16 ADD 1 FIN 804 БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ A От: До: Относно: Генералния секретариат на Съ Съвет на Европейския съюз Брюксел, 2 ноември 20 г. (OR. en) / ADD FIN 80 БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ A От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Съвета Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 207 година

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Thinkstock ПРИНОС НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА 10-ТЕ ПРИОРИТЕТА НА КОМИСИЯТА ВЪТРЕШЕН ПАЗАР Декември 2015 г.

Thinkstock ПРИНОС НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА 10-ТЕ ПРИОРИТЕТА НА КОМИСИЯТА ВЪТРЕШЕН ПАЗАР Декември 2015 г. Thinkstock ПРИНОС НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА 10-ТЕ ПРИОРИТЕТА НА КОМИСИЯТА Декември 2015 г. 2 КАК ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ЕСИ ФОНДОВЕ) ДОПРИНАСЯТ ЗА

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation V G -OPT-major event

Microsoft PowerPoint - Presentation V G -OPT-major event ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ ТРАНСПОРТ 2007 2013 г. Весела Господинова Зам.-министър на транспорта ТРАНСПОРТ 2007 г. Цели на Европейската транспортна политика Осигуряване свободното движение на пътници

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt Приоритетите на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 фактор за икономически растеж Май 2007 ОП Конкурентоспособност се осъществява в рамките на европейската кохезионна

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2019 (отчетен период) 2000.01.01 - Бюджетна програма Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно