Page 1 of 9

Размер: px
Започни от страница:

Download "Page 1 of 9"

Препис

1 Page 1 of 9

2 Page 2 of 9

3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ Продуктът не трябва да се използва за цели или по начин, различни от тези, за които продуктът е предназначен, както е описан в това ръководство. Неправилни употреби могат да навредят на продукта и да причинят наранявания и щети. Компанията не се счита отговорна за несъответствието с добро производство на врати, както и на някои деформации, които биха могли да възникнат по време на употреба. Запазете това ръководство за бъдеща употреба. РЪКОВОДСТВО ИНСТАЛИРАНЕ Това ръководство е написано да е в употреба на квалифицирани монтажници. Монтажът трябва да се извърши от квалифициран персонал (професионалист, в съответствие с EN 12635), в съответствие с добрите практики и текущ код. Уверете се, че структурата на портата е подходяща за автоматизация. Инсталаторът трябва да предостави цялата информация за автоматична, ръчна и аварийна работа на автоматичната система и я предостави на крайния потребител с инструкции за употреба. ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Опаковката трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца, тъй като това може да бъде опасно. За изхвърляне, опаковки трябва да бъдат разделени на различните видове отпадъци (например картон, полиестер) в съответствие със законовите правила. Не позволявайте на деца да си играят с фиксирани устройства за управление на продукта. Дръжте дистанционните управления извън обсега на деца. Този продукт не трябва да се използва от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или които не са запознати с това оборудване, освен ако не е под контрола или след обучение от лица, отговорни за тяхната безопасност. Прилагане на всички устройства за безопасност (фотоклетки, ръбове за безопасност и т.н.) трябва да поддържа зоната без въздействие, трошене, плъзгане и опасност срязване. Имайте предвид, стандартите и насоките в сила, добра практика критерии, предназначение, околна среда на инсталацията, операционната логиката на системата и сили, генерирани от автоматизираната система. Монтажът трябва да се извърши с помощта на устройства за безопасност и контрол, които отговарят на стандартите EN и EN Използвайте само оригинални аксесоари и резервни части, използване на неоригинални резервни части ще доведе до гаранциите планирани за покриване на продуктите да станат нищожни. Всички механични и електрически части, съставящи автоматизация трябва да отговарят на изискванията на действащите стандарти и очертани от CE маркировка. ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ Еднополюсен прекъсвач / секционен ключ с дистанционен контакт отворен по-голям или равен на 3 мм трябва да бъде свързан към захранващата мрежа. Уверете се, че преди да прокарвате адекватна диференциален превключвател и аксималнотокова защита е осигурена. В съответствие с правилата за безопасност които са в сила, някои видове монтаж изискват връзка порта да бъде заземен. По време на инсталация, поддръжка и ремонт, прекъснете захранването преди да получите достъп до елементите. Също извадете буферни батерии, ако има свързани такива. Електрическата инсталация и операционната логика трябва да се съобразява с действащата нормативна уредба. Захранващи кабели с различни напрежения трябва да бъдат физически отделни, или те трябва да бъдат подходящо изолиран с допълнителна изолация на най-малко 1 mm. Кабелите трябва да бъдат фиксирани с допълнително приспособление близо до свръзките. По време на инсталиране, поддръжка и ремонт, изключете захранващия кабел, преди да отворите капака, за да получите достъп до електрическите части. Проверете всички връзки отново преди включване на захранването. Неизползваните нормално затворени входове трябва да бъдат замостени. ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ Както е посочено със символа, показан, че е забранено да се разпорежда този продукт като нормални битови отпадъци, тъй като някои части може да са вредни за околната среда и здравето на хората, ако те се изхвърлят неправилно. Поради това, устройството трябва да се изхвърлят в специални платформи за събиране или върнат на дистрибутора, ако е закупен нов и подобно устройство. Един неправилно изхвърляне на устройството ще доведе до глоби, прилагани за потребителя, както е предвидено от действащите наредби. Описанията и илюстрациите в това ръководство не са задължителни. Оставянето непокътнати основните характеристики на продукта, производителят си запазва правото да прави всякакви технически модификации, производство или търговско предприятие, без да се актуализира на настоящето.. Page 3 of 9

4 1) Централа CORE 1.1) Схема на свързване Схемата на свързване е показана на фиг.1. Клемите имат следните функци: Клеми Функция Описание L-N-GND Захранване Вход, 230VAC 50Hz (1-Фаза/ 2-Нула/ GND-Заземяване) MOT- COM-MOT Мотор Свързване на мотор: (MOT-движение/ COM-Общ/ MOT- движение) N-BLINK Лампа Изход, свързване на мигаща лампа 230 Vac 40W max. Кр. изключвател SWO Вход, Краен изключвател при ОТВАРЯНЕ (N.C. контакт) ОТВАРЯНЕ SWC PHOT STOP (CLOSE) Кр. изключвател ЗАТВАРЯНЕ Фотоклетки СТОП или Затвори, или Частично Вход, Краен изключвател при ЗАТВАРЯНЕ (N.C. контакт) Вход, свързване на предпазни устройства, (напр. фотоклетки) Норм. затворен контакт, конфигурируем чрез DIP3. При режим РЕМОНТ има функция ЗАТВОРИ. В този случай се маха мостът и се свързва един N.O. контакт. Вход, бутон STOP (N.C. контакт) Може да се приеме само функция ЗАТВОРИ или Частично отваряне, виж т.9 Разширено програмиране (N.O. контакт.). COM COM Общ, всички управляващи входове. P.P. (OPEN) Стъпково движение или Отвори Вход, бутон Отваря-Стоп-Затваря (N.O. контакт). Може да се приеме само функция ОТВОРИ (виж т.9 Разширено програмиране ). При режим РЕМОНТ има функция ОТВОРИ. 24 VAC 24Vac Изход, 24Vac/200mA max за захранване за фотоклетки и др. SCA Отворена врата Изход, Контакт при отворена врата. Без напрежение, неизолиран, за свързване на индикаторна лампа и др. Отворен контакт при затворена врата. Мигаща светлина по време на движение. Затворен контакт при отворена врата. ENC1 SHIELD- ANT ENCODER Antenna Вход, свързване на енкодер (Опция). (виж т.5 Настройка на бавния ход Свързване на антената към вградената платка на радиоприемника SHIELD-екран/ ANT-сигнал). Бел.: Бутон P2 има функция Отваря-Стоп-Затваря. Той се използва за управляване на автоматичната система по време на монтаж. (само при DIP2: OFF). 2) ПРОВЕРКА НА СВЪРЗВАНИЯ 1) Изключете захранването. 2) Деблокирайте ръчно вратата и я придвижете до половината на хода й, след което я блокирайте отново. 3) Възстановете захранването. 4) Подайте управляващ сигнал за движение или от бутон P2, или от вход P.P., или от дистанционно. 5) Вратата трябва да се отваря. В противен случай, спрете мотора и разменете кабелите за задвижване на мотора (MOT/MOT) и на крайните изключватели (SWO/SWC). 6) Настройка МОЩНОСТТА на мотора (виж. т.8) 7) Само при включен Encoder изпълнете т.5 Настройка на бавния ход. Page 4 of 9

5 3) ФУНКЦИИ НА ТРИМЕРИ 3.1) TW Ако е инсталиран Енкодер TW регулира чувствителността на анти-сблъсък. По посока на часовниковата стрелка, чувствителност се увеличава (т.е. ще спира при малки препятствия). Ако не е инсталиран Енкодер TW задава максималното време за отваряне (затваряне). Трябва да е 4 секунди повече от действителния ход на вратата. Диапазонът на настройка е от 3 до 180 секунди. Ако процедурата по активиране и бавния ход са изпълнени, позицията на тримера няма ефект по време на работа. 3.2) TCA Позволява да се настрои времето за автоматично затваряне. Диапазонът на настройка е от 3 до 180 секунди. Без автоматично затваряне - завъртете до край TCA по часовниковата стрелка. DL2 (зелен) не трябва свети. 4) ФУНКЦИЯ НА ДИП-СУИЧ Dip Функция Описание DIP1 DIP2 DIP3 DIP4 DIP5 DIP6 Set-up Пълно отваряне Действие на фотоклетки Тип стъпково управление Бързо затваряне Радио Да се използва само за програмиране на мощността на мотора и предупредителната светлина,. След поставяне DIP1 на ON: - с бутон P1 се настройва мошността. - с бутон P2 предварителна светлина се активира или деактивира. - с вход P.P. или дистанционно се настройва позицията на бавния ход. Виж съответния раздел. След настрока на параметрите, поставете DIP1 на OFF. Пълно отваряне Off: забранено On: разрешен. Сигнал от бутон P.P. или от дистанционно не влияят по време на отваряне. Режим на вход от фотоклетки PHOT: Off: Вход, активен и при отваряне, и при затваряне On: Вход, активен само при затваряне Работен режим на бутон P.P. или дистанционно се избира: Off: ОТВОРИ > STOP >ЗАТВОРИ > STOP > On: ОТВОРИ > ЗАТВОРИ > ОТВОРИ > Бързото затваряне от фотоклетки (само при активирано автоматично затваряне ( TCA): Off: забранено бързо затваряне On: разрешено бързо затваряне. Освобождаването на фотоклетките, предизвиква затваряне на вратата след около 3 секунди. Тип на дистанциони. On: Стандартен (HCS) или Разширен (ARC) ролинг код. Off: Стандартен ролинг код и фиксиран код с дип суичове. Важно: С фиксиран код могат да се използват съвместно само със Стандартен ролинг код. Не може дас се използва едновременно Стандартен и Разширен ролинг код. Първото запомнено дистанционно определя типа на останалите. Page 5 of 9

6 5) Настройка на бавния ход (само при включен ENCODER) За настройване разстоянието на бавния ход в края на отваряне и затваряне, следвайте тези стъпки: 1) Затворете или отворете портата (уверете се, че крайният изключвател за затваряне / отвряне е натиснат). 2) поставете Dip 1 на ON (DIP =OFF) 3) подайте команда PP (чрез бутон Стъпково или от дистанционно). Портата ще започне да се отваря с нормална скорост.. 4) когато портата достигне точката, от където искате да започне забавянето, подайте друга команда PP и портата ще започне да се движи с бавна скорост, докато напълно се отвори. През това време други PP команди ще се игнорират. 5) когато портата е напълно отворена подайте за команда PP (чрез бутон Стъпково или от дистанционно). Портата ще започне да се затваря с нормална скорост.. 6) когато портата достигне точката, от където искате да започне забавянето, подайте друга команда PP и портата ще започне да се движи с бавна скорост, докато напълно се затвори. През това време други PP команди ще се игнорират. 7) поставете Dip 1 на OFF. Бележки: - Ако искате да няма бавен ход при отваряне или затваряне, оставете портата да отиде до крайна позиция без да давате команда PP за начало на бавен ход. - Намесата на предпазни устройства, като например STOP и PHOT прекратяват процедурата по настройка и трябва да започнете отначало. - При инсталиран Encoder, сензорът за сблъсък е изключен по време на обучението. 6) НУЛИРАНЕ на Бавен ход Настройка на управляващия блок да функционира без забавяния (времето за движение се регулира от TW тример): 1) Поставете портала в средно положение, далече от крайните изключватели. 2) Поставете Dip 1 на ON (DIP =OFF) 3) Подайте команда PP или от дистанционното 4) Мигащи светодиоди ще указват, че се изпълнява Нулиране 5) Когато светодиодите загаснат, поставете Dip 1 на OFF Изтрити са данните само за Движение и Бавен ход. 7) РЕЖИМ при РЕМОНТ Когато всички дип суичове са в положение On, блокът за управление превключва на РЕМОНТЕН режим Входът PHOT има функцията ЗАТВОРИ (свържете бутон с N.O. контакт). Входът PP има функцията ОТВОРИ (свържете бутон с N.O. контакт). Бутоните OPEN или CLOSE трябва да бъдат натискани непрекъснато, за да има движение. При oтваряне входът STOP спира мотора. Едновременното натискане на бутоните OPEN/CLOSE спира мотора. Входовете SWO и SWC са деактивирани. 8) Настройка МОЩНОСТТА на мотора (Dip1:On; бутон P1) Когато DIP1 е On, с няколко мигания (от 1 до 4) на светодиод DL2 (зелен), следвани от 3- секунден интервал, платката отбелязва каква мощност е зададена. Максималната мощност се показва с постоянна светлина на светодиод DL2 (зелен). За да увеличите мощността, натиснете P1. Светодиод DL2 (зелен) променя броя на миганията, за да отбележи избраната стойност за мощността. След като изберете мощността, преместете DIP 1 на Off, за да запомните настройката. Бел.: при двигатели за ролетни врати, настройте мощността на максимум. Page 6 of 9

7 9) Разширено програмиране - промяна функциите на входове PP и STOP. вход PP на OPEN и вход STOP на CLOSE или на Частично движение (7 секунди): 1) поставете всички дип суичове на OFF 2) поставете DIP1 на ON 3) за да промените вход PP на OPEN, поставете DIP 2 на ON 4 за да промените вход STOP на Close, поставете DIP 3 to ON и DIP 4 to OFF 5) за да промените вход STOP на Частично движение, поставете DIP 4 to ON и DIP 3 to OFF 6) поставете DIP 6 на ON. Светодиодите ще мигат противоположно10 секунди. 7) след 10-те сек светодиодите ще премигнат едновременно и новите функции са запомнени. 8) поставете всички дип суичове на OFF 9) поставете дип суичовете обратно в необходимата работна конфигурация. 10) Предупредително мигане (DIP1:ON и бутон P2) Когато DIP1 е на ON, светодиод DL1 (червен) показва дали е включено предупредително мигане. Ако светодиод DL1 (червен) не свети, предупредителното мигане е изключено Ако светодиод DL1 свети, сигналната лампа ще свети 3 секунди, преди моторът да тръгне. Функцията за предварително мигане може да бъде активирана или деактивирана от бутон P2. 11) Програмиране дистанционно (DIP1:OFF и бутон P1) Централата е с вграден радио модул на честота MHz. Тип на дистанционни ролинг и фиксиран код, или Разширен 128 битов ролинг (ARC). Записът на новите ARC ролинг код е аналогичн със стандартните HCS ролинг код, но със следните забележки: 1. Дистанционни с нов и стар ролинг код не могат да едновременно да бъдат запомнени. 2. Първото записано дистанционно определя типа на останалите. 3. Дистанционно с фиксиран код може да се използва съвместно само със стар ролинг код. 4. Ако искате да смените типа на използваните дистанционни, изтрийете приемника. За да използвате дистанционните, техният код трябва да бъде запазен в паметта на приемника. Дистанционни не могат да бъдат запомнени по време на движение на вратата. Паметта може да побере 64 бр. различни кода (общо за управление и за ВТОРИ бутон). Запомняне на бутон за Стъпково P.P.: - Натиснете и отпуснете бутон P1 и - светодиод DL1 (червен) ще започне да мига (1 бързо светване последвано от пауза). - натиснете и отпуснете желания бутон на дистанционното. - След като кодът бъде запомнен, приемникът излиза от фазата на програмиране. Запомняне на бутон за Частично движение (7 секунди). : - Два пъти Натиснете и отпуснете бутон P1 и - светодиод DL1 (червен) ще започне да мига (2 бързи светвания последвани от пауза). - натиснете и отпуснете желания бутон на дистанционното. - След като кодът бъде запомнен, приемникът излиза от фазата на програмиране. Ако трябва да излезнете от програмиране без да обучите дистанционно, натиранете бутон P1 докато светодиод DL1 (червен) започне да мига в нормален режим (виж. СВЕТОДИОДИ). 11.1) Изтриване дистанционни от приемника Задръжте натиснати бутоните P1 и P2 (светоди DL1 (червен) и DL2 (зелен) мигат бързо). След 10 секунди, когато започнат да светят с постоянна светлина, пуснете двата бутона. Когато светодиодите започнат да светят както е в работната ситуация, паметта на радиоприемника е изтрита напълно Бел.: Кодовете на дистанционните се запомнят в памет тип EPROM (U3), която може да бъде извадена от блока за управление и ако това се налага да бъде поставена в друг блок за управление тип CORE или програматор Advantage. Page 7 of 9

8 12) Обучение на дистанционно от разстояние Ако кодът на едно дистанционно е вече запомнен в приемника, може да се запомни кодът на ново дистанционно, без достъп до контролният блок. ВАЖНО: Трябва да сте близо до централата и процедурата трябва да се приложи при отварена врата, във времето за задръжка, за което е настроен TCA. Направете така: 1 Натиснете скритият бутон на дистанционното, чийто код е запомнен в паметта. 2 До 5 секунди натиснете бутона на същото дистанционно, който задейства автоматиката. Включва се мигаща светлина. 3 До 10 секунди натиснете скритият бутон на новото дистанционно. 4 До 5 секунди натиснете, бутонът на новото дистанционно с който искате да задейства автоматиката. Мигащата светлина изгасва. 5 Приемникът запомня новият код и веднага излиза от режим на програмиране. 13) СВЕТОДИОДИ / LED Светодиод DL1 (червен) показва състоянието на входовете: нормална работа натиснат бутон STOP задействани фотоклетки PHOT задействан краен изключвател при отваряне SWO задействан краен изключвател при затваряне SWC бавното мигане ( 2s свети, 2s тъмно) постоянно свети бързо мигане (1s свети, 1s тъмно) 1 мигане (1x 0.5s свети, 2s тъмно) 2 мигания (2 x 0.5s свети, 2s тъмно) Светодиод DL2 (зелен) показва посоката на движение и положение на вратата: движение ОТВАРЯНЕ 1 мигане (1x 0.5s свети, 1s тъмно) движение ЗАТВАРЯНЕ 2 мигания (2x 0.5s свети, 1s тъмно отворена вратата без автоматично затваряне постоянно свети отворена вратата с автоматично затваряне много бързо мигане (0.5s свети, 0.5s тъмно) затворена врата не свети 14) Предпазители F2 = T100mA F3= F6,3A Спецификация Захранване 230 Vac 50/60 Hz Изход, Мотор 1 мотор, 230 Vac Макс.мошност на мотор 750 W Изход за аксесоари 24Vdc 200mA max. Ниво на защита IP55 Работна температура -20 C / +50 C Радио приемник MHz, вграден и програмируем (ролинг код или фиксиран + ролинг код + ARC Разширен ролинг код) Брой дистанционни 64 Page 8 of 9

9 Page 9 of 9

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 С настоящата декларация декларираме че нашият продукт Е в зависимост от следните приложими клаузи Директива за ЕМС (89/336 ЕЕС, 93/68 ЕЕС) Ниско волтова директива

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc L8542373 Rev. 06/05/01 Централа за управление HEAD - MBE Инструкция за експлоатация centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Упътване за настройка

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ; БЛОК ЗА У

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ;     БЛОК ЗА У гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и настройка ЕС Декларация

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc L8542624 Rev. 11/03/03 Централа RI.10KI за управление на мотор за плъзгащи врати RI.10KI до 1000 кг Инструкция за експлоатация Централата с микропроцесор RI.10KI се използва за управление на мотори, чиято

Подробно

Контролен блок BEN

Контролен блок BEN Контролен блок BEN Декларация за съответствие Производител: Automatismi Benincà SрА. Адрес: Via Capitello, 45-36066 Sandrigo (VI)- Italia Декларира, че: контролен блок СР.BN Отговаря на условията на

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

CPBISONOM.indd

CPBISONOM.indd L8542943 11/2011 rev 0 гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ CP.BISON OM ИНСТРУКЦИЯ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

ELIXO 500 io Мотор за плъзгащи портални врати РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

ELIXO 500 io Мотор за плъзгащи портални врати РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ ELIXO 500 io Мотор за плъзгащи портални врати РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ Преведена версия на ръководството за инсталиране Инструкции за безопасност Този символ показва опасност, чиито различни степени

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно