ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ"

Препис

1 КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: ; ; факс: РЕШЕНИЕ Ц от г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 1, т. 5, т. 6, т. 9, т. 10, т. 13 и т. 17, чл. 34 и чл. 35 от Закона за енергетиката, чл. 3, ал. 1, т. 1 6, т. 10 и чл. 4, ал. 5 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия и приета от Комисията за енергийно и водно регулиране с решение по Протокол 28 от г., т. 5, минимално изискуема информация, която електроразпределителните дружества да предоставят в заявленията за утвърждаване на цени на електрическата енергия за първата ценова година на четвъртия регулаторен период КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Утвърждава, считано от г.: РЕШИ I. На АЕЦ Козлодуй ЕАД: 1. Цена (без ДДС), по която продава електрическа енергия на обществения доставчик по компоненти, както следва: - цена за енергия 15,30 лв./ MWh; - цена за разполагаемост 13,73 лв./ MW*h. 2. Ценообразуващи елементи на цената по т. I.1.: - Количества електрическа енергия MWh; - Разполагаемост MW*h; - Необходими годишни приходи хил. лв. II. На Национална електрическа компания ЕАД (НЕК ЕАД): 1. Цена (без ДДС) на електрическата енергия, произведена от водноелектрически централи, собственост на НЕК ЕАД, в размер на 59,10 лв./mwh. 2. Ценообразуващи елементи на цената по т. II.1: - Необходими годишни приходи хил. лв.; - Количества електрическа енергия MWh. 3. Цена (без ДДС), по която НЕК ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, продава на крайните снабдители електрическа енергия за снабдяване на клиентите на 1

2 регулирания пазар, в размер на 119,87 лв./mwh, в т.ч. компонента за дейността обществена доставка на електрическа енергия - 3,06 лв./mwh. 4. Ценообразуващи елементи на цената по т. II.3: - Необходими годишни приходи хил. лв.; - Количества електрическа енергия MWh. 5. Цена (без ДДС), по която НЕК ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, продава електрическа енергия на електропреносното и електроразпределителните предприятия за покриване на технологични разходи, в размер на 30,00 лв./mwh. 6. Ценообразуващи елементи на цената по т. II.5: - Необходими годишни приходи хил. лв.; - Количества електрическа енергия MWh. 7. Цена (без ДДС), за задължение към обществото в размер на 40,21 лв./mwh, която се заплаща от присъединените към електроенергийната система крайни клиенти на свободния пазар на електрическа енергия, клиентите на доставчика от последна инстанция, електропреносното и електроразпределителните дружества за закупената електрическа енергия за покриване на технологични разходи. III. На Електроенергиен системен оператор ЕАД: 1. Цена за достъп до електропреносната мрежа (без ДДС) в размер на 1,20 лв./mwh. 2. Ценообразуващи елементи на цената по т. III.1: - Необходими годишни приходи хил. лв.; - Количества електрическа енергия MWh. 3. Цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа (без ДДС) в размер на 7,66 лв./mwh. 4. Ценообразуващи елементи на цената по т. III.3: - Необходими годишни приходи хил. лв.; - Количества електрическа енергия MWh. 5. Цена за достъп до електропреносната мрежа (без ДДС), която се дължи от производителите на електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи за цялото произведено количество електрическа енергия, в размер на 5,41 лв./mwh. 6. Ценообразуващи елементи на цената по т. III.5: - Необходими годишни приходи хил. лв.; - Количества електрическа енергия MWh. IV. За електроразпределителните предприятия: 1. Приложим метод на регулиране горна граница на приходи ; 2. Продължителност на четвъртия регулаторен период - 3 години; 2

3 3. Цени за първата ценова година от четвъртия регулаторен период, както следва: 3.1. На ЧЕЗ Разпределение България АД: Цени за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа (без ДДС), както следва: цена за пренос през разпределителната мрежа на средно напрежение 0,00826 лв./kwh; цена за пренос през разпределителната мрежа на ниско напрежение 0,02714 лв./kwh Цени за достъп (без ДДС), които се дължат от всички крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД, както следва: цена за достъп за небитови клиенти 0,01633 лв./kw/ден; цена за достъп за битови клиенти 0,00506 лв./kwh Ценообразуващи елементи за цените общо по т. IV.3.1: Необходими годишни приходи хил. лв.; Количества електрическа енергия MWh На ЕВН България Електроразпределение ЕАД: Цени за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа (без ДДС), както следва: цена за пренос през разпределителната мрежа на средно напрежение 0,00776 лв./kwh; цена за пренос през разпределителната мрежа на ниско напрежение 0,03088 лв./kwh Цени за достъп (без ДДС), които се дължат от всички крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, както следва: цена за достъп за небитови клиенти 0,01651 лв./kw/ден; цена за достъп за битови клиенти 0,00503 лв./kwh Ценообразуващи елементи общо за цените по т. IV.3.2: Необходими годишни приходи хил. лв.; Количества електрическа енергия MWh На ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД: Цени за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа (без ДДС), както следва: цена за пренос през електроразпределителната мрежа на средно напрежение за 0,01122 лв./kwh; цена за пренос през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение 0,03053 лв./kwh. 3

4 3.2. Цена за достъп (без ДДС), която се дължи от всички крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, в размер на 0,00818 лв./ kwh Ценообразуващи елементи общо за цените по т. IV.3.3: Необходими годишни приходи хил. лв.; Количества електрическа енергия MWh На ЕРП Златни пясъци АД: Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа (без ДДС) на ниско напрежение, в размер на 0,03218 лв./kwh Цена за достъп (без ДДС), която се дължи от всички крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЕРП Златни пясъци АД, в размер на 0,00700 лв./kwh Ценообразуващи елементи общо за цените по т. IV.3.4: - Необходими годишни приходи хил. лв.; - Количества електрическа енергия MWh. V. На ЧЕЗ Електро България АД - цени (без ДДС), по които продава електрическа енергия на битови и небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, както следва: ЧЕЗ Електро България АД Начин на измерване Цени (без ДДС), считано от г. лв./kwh І. Небитови клиенти 1. Три скали, в т.ч. - Върхова 0, Дневна 0, Нощна 0, Две скали, в т.ч. - Дневна 0, Нощна 0, Една скала 0,16176 ІI. Битови клиенти 1. Две скали, в т.ч. - Дневна 0, Нощна 0, Една скала 0, Ценообразуващи елементи на цените по т. V: 4

5 Необходими годишни приходи хил. лв.; Количества електрическа енергия MWh. 2. Клиентите на ЧЕЗ Електро България АД заплащат и за мрежови услуги следните цени (без ДДС): цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа 0,00886 лв./kwh; цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на средно напрежение 0,00826 лв./kwh; цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение 0,02714 лв./kwh; цена за достъп за небитови клиенти 0,01633 лв./kw/ден; цена за достъп за битови клиенти 0,00506 лв./kwh. VI. На ЕВН България Електроснабдяване ЕАД цени (без ДДС), по които продава електрическа енергия на битови и небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, както следва: ЕВН България Електроснабдяване ЕАД Начин на измерване Цени (без ДДС), считано от г. лв./kwh І. Небитови клиенти 1. Три скали, в т.ч. - Върхова 0, Дневна 0, Нощна 0, Две скали, в т.ч. - Дневна 0, Нощна 0, Една скала 0,17789 ІI. Битови клиенти 1. Две скали, в т.ч. - Дневна 0, Нощна 0, Една скала 0, Ценообразуващи елементи на цените по т. VI: Необходими годишни приходи хил. лв.; Количества електрическа енергия MWh. 2. Клиентите на ЕВН България Електроснабдяване EАД заплащат и за мрежови услуги следните цени (без ДДС): 5

6 цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа 0,00886 лв./kwh; цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на средно напрежение 0,00776 лв./kwh; цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение 0,03088 лв./kwh; цена за достъп за небитови клиенти 0,01651 лв./kw/ден; цена за достъп за битови клиенти 0,00503 лв./kwh. VII. На ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД цени (без ДДС), по които продава електрическа енергия на битови и небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, както следва: ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД Начин на измерване Цени (без ДДС), считано от г. лв./kwh І. Небитови клиенти 1. Три скали, в т.ч. - Върхова 0, Дневна 0, Нощна 0, Две скали, в т.ч. - Дневна 0, Нощна 0, Една скала 0,18360 ІI. Битови клиенти 1. Две скали, в т.ч. - Дневна 0, Нощна 0, Една скала 0, Ценообразуващи елементи на цените по т. VII: Необходими годишни приходи хил. лв.; Количества електрическа енергия MWh. 2. Клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД заплащат и за мрежови услуги следните цени (без ДДС): цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа 0,00886 лв./kwh; цена за достъп до електроразпределителнатата мрежа - 0,00818 лв./kwh; 6

7 цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на средно напрежение за 0,01122 лв./kwh; цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение 0,03053 лв./kwh. VIII. На ЕСП Златни пясъци ООД цени (без ДДС), по които продава електрическа енергия на битови и небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, както следва: ЕСП Златни пясъци ООД Начин на измерване Цени (без ДДС), считано от г. лв./kwh І. Небитови клиенти 1. Три скали, в т.ч. - Върхова 0, Дневна 0, Нощна 0, Две скали, в т.ч. - Дневна 0, Нощна 0, Една скала 0,15314 ІI. Битови клиенти 1. Две скали, в т.ч. - Дневна 0, Нощна 0, Една скала - 1. Ценообразуващи елементи на цените по VIII: Необходими годишни приходи хил. лв.; Количества електрическа енергия MWh. 2. Клиентите на ЕСП Златни Пясъци ООД заплащат и за мрежови услуги следните цени (без ДДС): цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа 0,00886 лв./kwh; цена за достъп до електроразпределителнатата мрежа - 0,00700 лв./kwh; цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение 0,03218 лв./kwh. IX. На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 30, ал. 1 от Закона за енергетиката прекратява административното 7

8 производство, образувано по заявление с вх. Е от г., подадено от ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София - град в 14 - дневен срок. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 8

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от 11.04.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Тодор Матев Директор Продажби на дребно ЧЕЗ Електро България АД гр. София 6 юни

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Тодор Матев Директор Продажби на дребно ЧЕЗ Електро България АД гр. София 6 юни ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Тодор Матев Директор Продажби на дребно ЧЕЗ Електро България АД гр. София 6 юни 2017 КОНФЕРЕНЦИЯ: Превенция на проблемните плащания

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

vazrajenia

vazrajenia КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 14 от 30.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

ДО

ДО ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 28 от 12.08.2013 г. на закрито заседание,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис

Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис Р Е Ш Е Н И Е Ц- от.0.0 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на.0.0 г., след като разгледа писмо с вх. Е-0-- от 0.0.0 г. от Фонд Сигурност на електроергийната система

Подробно

Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ

Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИ

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-07 от 02.05.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation РАЗВИТИЕ НА МОДЕЛА НА ТЪРГОВИЯ И МЯСТОТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В НЕГО 12 ЮНИ 2014, СОФИЯ ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА, ОКОЛНА СРЕДА 2014 ЕНЕРГИЙНИЯТ СЕКТОР НАБЛИЖАВА ТОЧКАТА НА ПРЕЧУПВАНЕ 1 СЪСТОЯНИЕ СЕКТОР

Подробно

ДО

ДО КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 38 от 09.11.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

Microsoft Word - Body A5 v.2

Microsoft Word - Body A5 v.2 ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ Проф. дтн. Константин Шушулов Председател на НТСЕБ Проф. д-р инж. Цанчо Цанев Зам. Председател на НТСЕБ Инж. Величка Пехливанова НТСЕБ Инж. Параскева Велева НТСЕБ Доц. д-р инж. Светлана

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ П Р О Т О К О Л 52 София, 17.03.2017 година Днес, 17.03.2017 г. от 10:20 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц.

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Slide 1

Slide 1 Българската енергетика: 1 Рискове и политики за смекчаване на последиците д-р инж. Богомил Манчев, Изпълнителен директор инж. Георги Халев, Директор, Ядрена енергетика Относно презентацията: 2 Описва общата

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode] 1 НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ: Емисии и интеграция на ВЕИ София, 22.11.2012 Иванка Диловска Председател на Управителния съвет на Институт за енергиен мениджмънт 2 Баланс ВЕИ - Електроенергиен

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 2 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на на 10 януари 2013 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Д-р Веселин Божков

Подробно

ОРГАНИЗАТОР СРЕБЪРНИ ПАРТНЬОРИ БРОНЗОВ ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CON

ОРГАНИЗАТОР СРЕБЪРНИ ПАРТНЬОРИ БРОНЗОВ ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CON КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CONVERTING CHALLENGES TO ОPPORTUNITIES 06 юни 2019 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН ЗАЛА СЕРДИКА www.srednogorie.eu ЗА НАС Организатор на събитието

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно