ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен"

Препис

1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оценка 8.49 за срок от 5 години до г. Определен капацитет на ВУ 2200 студенти и докторанти. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ: С решение на АС (Протокол 3/ г.) институционалният капацитет от 1600 студенти и докторанти, определен с решение на АС по процедура за институционална акредитация (Протокол 10/ г.), е изменен на 1900 студенти докторанти. С решение на АС на НАОА (Протокол 1/ г.) институционалният капацитет от 1900 студенти и докторанти, е изменен на 2200 студенти и докторанти по процедура за институционална акредитация на МУ-Плевен. С решение на АС на НАОА (Протокол 19/ г.) въз основа на сбора от определените капацитети на акредитираните професионални направления и специалности от регулирани професии и включване капацитета на специалност от регулираните професии Фармация, институционалният капацитет на МУ-Плевен е изменен от 2200 студенти и докторанти на 2540 студенти и докторанти. ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И НА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ: Програмна акредитация на специалност от регулираните професии Медицина, ОКС магистър - получена оценка 9,16 (девет цяло и шестнадесет стотни) за срок от 6 години до г. Програмна акредитация на професионално направление 7.4. Обществено здраве, ОКС бакалавър и магистър във ФОЗ на МУ Плевен - получена оценка 9,10 (девет цяло и десет стотни) за срок от 6 години до г. Програмна акредитация на специалност от регулираните професии Управление на здравните грижи, ОКС бакалавър и магистър във ФОЗ на МУ-Плевен получена оценка 9.39 (девет цяло и тридесет и девет стотни) за срок от 6 години до 2022 г. Програмна акредитация на специалност от регулираните професии Медицинска сестра на ОКС бакалавър във ФЗГ на МУ Плевен. Получена оценка 9,19 (девет цяло и деветнадесет стотни) за 6 години до 2019 г. Програмна акредитация на специалност от регулираните професии Акушерка за ОКС бакалавър във ФЗГ на МУ Плевен. Получена оценка 9,39 (девет цяло и тридесет и девет стотни) за срок от 6 години до 2019 г. Програмна акредитация на професионално направление 3.4. Социални 1

2 дейности за ОКС професионален бакалавър по Социални дейности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки в МК на МУ Плевен. Получена оценка 9.34 (девет цяло и тридесет и четири стотни) за срок от 6 години до 2022 г. Програмна акредитация на специалност от регулираните професии Медицински лаборант на ОКС професионален бакалавър в МК на МУ Плевен - получена оценка 8,95 за срок от 5 години до 2021 г. Програмна акредитация на специалност от регулираните професии Рентгенов лаборант на ОКС професионален бакалавър в МК на МУ Плевен - получена оценка 8.78 за срок от 5 години до 2021 г. Програмна акредитация на специалност от регулираните професии Помощник-фармацевт на ОКС професионален бакалавър в МК на МУ- Плевен получена оценка 8.00 за срок от 5 години до 2020 г. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ КАПАЦИТЕТ: С решение на АС на НАОА (Протокол 9/ г.) е изменен определеният капацитет при програмната акредитация на специалността от регулираните професии Медицина в МУ Плевен, от 600 студенти и докторанти, на 900 студенти и докторанти. С решение на АС на НАОА (Протокол 7/ г.) е изменен определеният капацитет при програмна акредитация на специалност от регулираните професии Медицина в МУ-Плевен, от 900 студенти и докторанти, на 1200 студенти и докторанти. С решение на АС на НАОА (Протокол 26/ г.) е изменен определеният капацитет при програмна акредитация на специалност от регулираните професии Медицина в МУ-Плевен, от 1200 студенти и докторанти, на 1500 студенти и докторанти. С решение на АС на НАОА (Протокол 26/ г.) е изменен определеният капацитет при програмна акредитация на специалност от регулираните професии Медицинска сестра на ОКС бакалавър в МУ- Плевен, от 220 на 260 студенти. С решение на АС на НАОА (Протокол 26/ г.) е изменен определеният капацитет при програмна акредитация на специалност от регулираните професии Акушерка в МУ-Плевен, от 120 на 160 студенти. ПРОЦЕДУРИ ЗА СЛЕДАКРЕДИТАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ: Процедура за САНК на специалност от регулираните професии Медицина за ОКС магистър : АС констатира, че МУ-Плевен е изпълнил препоръките, формулирани в решението на АС при НАОА от г. при програмната акредитация на специалност от регулираните професии Медицина за ОКС магистър на основание на обща оценка по критериите МНОГО ДОБРА (Протокол от заседание на АС на НАОА 34/ г.). Процедура за САНК на професионално направление Обществено здраве за ОКС бакалавър и магистър : АС констатира, че са изпълнени препоръките, формулирани в решението на ПКЗС при НАОА от г. при програмната 2

3 акредитация на професионално направление 7.4 Обществено здраве за ОКС бакалавър и магистър, с обща оценка МНОГО ДОБРА (Протокол от заседание на АС на НАОА 23/ г.). Процедура за САНК на специалност от регулираните професии Рентгенов лаборант за ОКС професионален бакалавър : ПК за САНК констатира (Протокол 2/ г.), че МУ Плевен е изпълнил препоръките, формулирани в решението на АС при НАОА от г. при програмната акредитация на специалност от регулираните професии Рентгенов лаборант за ОКС професионален бакалавър в МК на МУ Плевен на основание на обща оценка по критериите ДОБРА. Процедура за САНК по изпълнението на препоръките от Институционалната акредитация и по прилагане на Вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в МУ Плевен: АС на НАОА констатира, че са изпълнени препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет при институционалната акредитация на МУ Плевен (Протокол 16/ г.). Изградената и функционираща вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в МУ Плевен, създава условия за повишаване на качеството на образователния процес и за професионалното развитие на преподавателския състав. Процедура за САНК на професионално направление 3.4. Социални дейности в МК на МУ Плевен: АС констатира, че МУ Плевен е изпълнил препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност от г. при програмната акредитация на ПН 3.4. Социални дейности за ОКС Професионален бакалавър в МК на МУ Плевен с обща оценка МНОГО ДОБРА (Протокол 11/ г.). ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС ДОКТОР ПО ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ: Микробиология - получена оценка 9.49 за срок от 6 години до 2021 г. Паразитология и хелминтология - получена оценка 9.06 за срок от 6 години до 2021 г. Имунология - получена оценка 9.44 за срок от 6 години до 2021 г. Медицинска биология получена оценка 9.49 за срок от 6 години до 2021 г. Офталмология - получена оценка 8.14 за срок от 5 години до 2020 г. Обща хирургия - получена оценка 9.30 за срок от 6 години до 2021 г. Кардиология - получена оценка 9.00 за срок от 6 години до 2021 г. Психиатрия - получена оценка 8.26 за срок от 5 години до 2021 г. Дерматология и венерология - получена оценка 8.70 за срок от 5 години до 2021 г. Акушерство и гинекология - получена оценка 8.75 за срок от 5 години до 2022 г. Белодробни болести - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години до 3

4 2015 г. Инфекциозни болести - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години до 2015 г. Анестезиология и интензивно лечение - получена оценка 8.61 за срок от 5 години до 2022 г. Генетика - получена оценка 8.98 за срок от 5 години до 2021 г. Физиология на животните и човека - получена оценка 8.93 за срок от 5 години до 2021 г. Патофизиология - получена оценка МНОГО ДОБРА за 6 години до 2017 г. Педиатрия - получена оценка МНОГО ДОБРА за срок от 6 години до 2017 г. Токсикология - получена оценка 8.71 за срок от 5 години до 2017 г. Аналитична химия - получена оценка 8.38 за срок от 5 години до 2017 г. Биохимия - получена оценка 8.79 за срок от 5 години до 2017 г. Клинична лаборатория - получена оценка 9.30 за 6 години до 2018 г. Фармакология - получена оценка 9.17 за срок от 6 години до 2018 г. Патологоанатомия и цитопатология - получена оценка 9.40 за срок от 6 години до 2018 г. Ортопедия и травматология - получена оценка 9.50 за за срок от 6 години до 2018 г. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията - получена оценка 9.64 за срок от 6 години до 2018 г. Медицинска радиология и рентгенология (включително използване на радиоактивни изотопи) - получена оценка 8,89 за за срок от 5 години до 2018 г. Анатомия, хистология и цитология получена оценка 9,20 за срок от 6 години до 2019 г. Гастроентерология получена оценка 9,31 за срок от 6 години до 2019 г. Нефрология - получена оценка 9,11 за срок от 6 години до 2019 г. Епидемиология - получена оценка 9,11 за срок от 6 години до 2019 г. Оториноларингология - получена оценка 9,32 за срок 6 години до 2019 г. Урология - получена оценка 9,20 за срок от 6 години до 2019 г. Управление на здравните грижи получена оценка 9.16 за срок от 6 години до 2022 г. Неврология получена оценка 8.62 за срок от 5 години до 2021 г. ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОСНОВНО ЗВЕНО НА ВУ: Процедура за оценяване на Проект за откриване на Факултет Здравни грижи като основно звено в структурата МУ Плевен за обучение по специалности от регулираните професии Медицинска сестра и Акушерка с ОКС бакалавър - въз основа на положителна оценка на проекта от Акредитационния съвет (Протокол 8/ г.) и Решение на 40-то НС от 4

5 г. (Обн., ДВ, бр. 92 от г.). Процедура за оценяване на Проект за откриване на Факултет Фармация като основно звено в структурата на МУ Плевен за обучение по специалност от регулираните професии Фармация с ОКС магистър въз основа на положителна оценка на проекта от Акредитационния съвет (Протокол 10/ г.) и Решение на 43-то НС от г.(обн., ДВ, бр. 27 от г.). ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ: Процедури за оценяване на Проекти за откриване на специалности от регулираните професии Медицинска сестра и Акушерка, ОКС бакалавър - дадена ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА (Протокол 5/ г.). Процедура за оценяване на Проект за откриване на специалност от регулираните професии Помощник-фармацевт, ОКС професионален бакалавър в МК на МУ Плевен: дадена отрицателна оценка (Протокол от заседание на АС на НАОА 31/ г. и 32/ г.). Процедура за оценяване на Проект за откриване на специалност от регулираните професии Помощник-фармацевт, ОКС професионален бакалавър - дадена ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА (Протокол 18/ г.). Определя срок от 2 години, в който да бъде поискана програмна акредитация. Капацитетът на специалността от регулираните професии Помощникфармацевт на ОКС професионален бакалавър в Медицинския колеж на МУ Плевен е 60 студенти. Процедура за оценяване на Проект за откриване на специалност от регулираните професии Фармация, ОКС магистър дадена е ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА (Протокол 28/ г.). Определен е срок от 3 години, в който да бъде поискана програмна акредитация. Капацитетът на специалността от регулираните професии Фармация е 300 студенти. ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ НЕРЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ: Процедура за оценяване на Проект за откриване на професионално направление 7.5. Здравни грижи със специалност от нерегулираните професии Медицинска козметика на ОКС професионален бакалавър в Медицински колеж на МУ-Плевен дадена е ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА (Протокол 25/ г.). Определя срок от 3 години, в който да бъде поискана програмна акредитация. Капацитетът на специалността от нерегулираните професии Медицинска козметика е 60 студенти. Подадени в НАОА Доклади-самооценка за: ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ В ПРОЦЕДУРА (В ХОД): Белодробни болести Инфекциозни болести Токсикология 5

6 Ендокринология и болести на обмяната ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ: Аналитична химия Биохимия Патофизиология Педиатрия Обща медицина Акредитация - информация АКРЕДИТАЦИЯТА е признаване от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към МС на правото на висшите училища да дават висше образование по образователно-квалификационни степени в определени области, професионални направления и по специалностите от регулираните професии. ОЦЕНЯВАНЕТО И АКРЕДИТАЦИЯТА имат за цел да стимулират висшите училища да развиват своя потенциал и да повишават и поддържат качеството на предлаганото от тях образование и на академичния състав. Резултатите от акредитацията се отчитат при формиране политиката на държавата към висшето училище. АКРЕДИТАЦИЯТА Е: ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОГРАМНА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА акредитация е резултат от оценка на: 1. Начина, по който ВУ осъществява предмета на дейността и целите си като организация в съответствие с чл.17 от ЗВО. 2. Ефективността, с която ВУ контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите области на висшето образование и професионални направления. Обект на оценка при институционалната акредитация е ефективността на: Вътрешната система за оценяване и подържане на качеството на образованието; Процедурите за одобряване, наблюдение и обновяване на учебните планове и програми; Процедурите за предприемане на действия във връзка и по повод на резултатите от програмната акредитация, както и от други независими проверки; Цялостното ръководство и контрол на процесите на оценяване във ВУ; Управлението на системата за натрупване и трансфер на кредити; Управлението на сътрудничеството с други ВУ и организации; Поддръжката, управлението и развитието на материалната база на ВУ; Научноизследователската и художественотворческата дейност на академичния състав и участието на обучението в тази дейност. ПРОГРАМНАТА акредитация е резултат от оценка на качеството на предлаганото образование в определено професионална направление в основно звено и/или филиал на ВУ, на специалност от регулираните професии или докторска програма. 6

7 В рамките на професионалното направление оценяването е насочено към проверка на качеството на обучението на студентите във всички предлагани форми на обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени и образователната и научна степен доктор. Обект на оценяване при програмната акредитация са: Структурата, организацията и съдържанието на учебните планове и програми; Профилът и квалификацията на преподавателския състав; Материално-техническата осигуреност на обучението; Методите на преподаване и оценяване постиженията на студентите; Управлението на качеството на образованието; Научноизследователската и художественотворческата дейност на академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея. Оценки Оценяването при институционална и програмна акредитация се извършва по десетобална система, включваща оценките от 0 до Оценката по всеки критерий за оценяване на обектите по чл. 77 и 78 се формира като средноаритметична от оценките, получени по всички негови показатели в съответствие с техния коефициент. За всеки критерий за институционална и програмна акеридатация АС на НАОА утвърждава показатели с теглови коефициенти. Критерият научна дейност има найголяма относителна тежест. Проектите за откриване на ВУ, както и на факултети, филиали, колежи и на професионални направления и специалности от регулираните професии, се оценяват с положителна или отрицателна оценка. Срокът на валидност на акредитацията е: Шест години когато получената оценка е от 9.00 до 10.00; Пет години когато получената оценка е от 7.00 до 8.99; Четири години когато получената оценка е от 5.00 до 6.99; Три години когато получената оценка е от 4.00 до 4.99; При получена оценка от 0 до 3.99 се прави отказ за акредитация. Отказ за акредитация се прави и в случаите, когато при институционалната акредитация ВУ е получило оценка от 0 до 3.99 по един или няколко от следните критерии: Вътрешна система за оценяване и поддържане качеството на образованието; Профил и квалификация на преподавателския състав; Материално-техническа осигуреност на обучението. Отрицателна оценка при програмната акеридитация получават професионалните направления с оценка по-малко от 4.00 по един или няколко от следните критерии: Учебна документация и образователен процес на професионалното направление или специалност от регулираните професии; Профил и квалификация на академичния състав на професионалното направление или специалност от регулираните професии; Материално-техническа и информационна база, специализирана за обучението в професионалното направление или специалност от регулираните професии. 7

8 ВУ с оценка от програмната акредитация от 4.00 до 5.99 имат право да обучават само в ОКС бакалавър по съответното професионално направление или специалност от регулираните професии. При получена оценка от програмната акредитация от 5.00 до ВУ имат право да обучават за придобиване на ОКС бакалавър и магистър, както и за придобиване на ОНС доктор. ВУ нямат право да провеждат обучение по специалности от неакредитирани професионални направления и неакредитираните специалности от регулираните професии и да издават на завършилите ги лица дипломи по смисъла на чл.7, ал.3. ВУ могат да провеждат обучение за придобиване на ОНС доктор по докторски програми, които са получили при програмната акедитация оценка от 8.00 до Неакредитираните ВУ не получават държавна субсидия и не се финансират от държавата. Решението за акредитация съдържа: Срок на акредитацията и капацитет на ВУ, а при програмната акредитация капацитет на професионалното направление или специалността от регулираните професии; Препоръки и срок за изпълнението им. Следакредитационно наблюдение и контрол През целия срок на валидност на решението за акредитация акредитираните ВУ подлежат на следакредитационно наблюдение и контрол, което е неделима част от тяхната акредитация. Следакредитационното наблюдение и контрол включва дейности, предприети от Агенцията с цел да се осигури непрекъснато съответствие на акредитираните ВУ с изискванията за акредитация и с критериите и процедурите за акредитация на Агенцията. Следакредитационното наблюдение и контрол има за обект: 1. Прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав във ВУ 2. Изпълнението на препоръките, дадени от акредитационния съвет при оценяването и акредитацията на ВУ. НАОА се подпомага от Постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол (ПК САНК). За извършените проверки ПК съставя констативни протоколи. При констатирано неизпълнение на дадените препоръки в срок или при констатирано съществено нарушение на закона ПК приема решение, с което предлага на АС да отнеме съответната институционлна или програмна акредитация. Предстоящи акредитационни процедури: ДЕПОЗИРАН ДОКЛАД-САМООЦЕНКА В КАБИНЕТА ПО КАЧЕСТВО ЗА: Програмна акредитация на докторска програма за ОНС доктор по Ревматология. Предстои преработка на доклада и трансформирането му според 8

9 нововъведената Критериална система на НАОА за оценяване и акредитация в съответствие със стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG), приета от НАОА на год. РАБОТА ПО ПОДГОТОВКАТА НА ДОКЛАДИ-САМООЦЕНКА И ПРИДРУЖАВАЩАТА ГИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ: Ортопедия и травматология Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) Патологоанатомия и цитопатология Клинична лаборатория Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия) Докладите предстоят да бъдат внесени в НАОА до м. юли 2017 год. ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ В РАМКИТЕ НА ЧЕТИРИГОДИШНИЯ СЛЕАКРЕДИТАЦИОНЕН ПЕРИОД (САНК) НА: специалност от регулираните професии Медицинска сестра и специалност от регулираните професии Акушерка Докладите предстоят да бъдат внесени в НАОА до м. август 2017 год. УК-КОА при МУ Плевен г. 9

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/ I II III IV V VI на Учебна 2019/2020 година У Ч Е Б Е Н П Л А Н СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 6 години УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В.

Подробно

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от 23.04.2019 г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш

Подробно

ДО

ДО ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА с ръководител проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - член на ПК за САНК Относно: Резултатите от проверката на експертна

Подробно

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф и за лица с образователно-квалификационна степен магистър по "медицина" 1 от 7 заемани по 34/29.12.2006 г. заемани по 34/29.12.2006 г. 2 Акушерство и гинекология ОБЩО: 0 0 0 13 18 5 36 Акушерство и гинекология

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 03.12.2018 г. Официално

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ФАРМАЦИЯ”

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ  “ФАРМАЦИЯ” МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно набл

ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно набл ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д- МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 28.01.2019 г. І. Официално

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой ви курс ри

Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой ви курс ри Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой 728 791 831 764 1-ви курс 202 208 291 277 2-ри курс 226 298 287 250 3-ти курс 300 285 253 237 2.

Подробно

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификационна степен Магистър И З П И Т Всичко Часове Лекци и

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 19.03.2019 година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да не се подават заявки за конкурси за академични

Подробно

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу План-график по ционно блюдение и контрол висшите училища за I. Следакредитационно блюдение и контрол висши училища, получили институциол и програм акредитация: Висши училища, получили институциол акредитация

Подробно

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У Страница от 0 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У А Л И З И Р А Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н специалност РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ Форма на обучение Образователно-квалификационна степен РЕДОВНО

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

За ФТТ - Ямбол

За ФТТ - Ямбол 50 годишна традиция в обучението във Факултет "Техника и технологии" Ръководство Акредитация Катедри Специалности Преподавателски състав 1 / 8 Кратка история на ФТТ Ямбол Ръководство на Факултет "Техника

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 01.07.2014

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност  Фармация / ОКС Магистър за випуска, започнал през 2017 Л 3 8 2 1 ХФЛ382117 код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф Всичко

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

Приложение 1 към заповед Р / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на

Приложение 1 към заповед Р / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на Приложение 1 към заповед Р-100-416/ 16.08.2019 г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на обучение - бала за приемане), за настаняване в студентско

Подробно

Приложение 2 към заповед P / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на

Приложение 2 към заповед P / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на Приложение 2 към заповед P-100-416/ 16.08.2019 г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на обучение - бала за приемане), за настаняване в студентско

Подробно

ФОРМУЛЯР КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Индекс: Фо Издание: П Дата: г. Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ

ФОРМУЛЯР КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Индекс: Фо Издание: П Дата: г. Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ Страница 1 от 8 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ УТВЪРЖДАВАМ: /П/ РЕКТОР НА МУ-ПЛЕВЕН: /Проф. д-р Сл. Томов, дмн/ НА СПЕЦИАЛНОСТ,,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБРАЗОВАТЕЛНО

Подробно

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 6 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БР. МЕДИЦИНА.9.6 г. 2 ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА ФАРМАЦИЯ НА 5.9.6г. АНКЕТАТА 26 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2017 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУ - ПЛЕВЕН СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК - ФАРМАЦЕВТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

Лечебни заведения в област Монтана

Лечебни заведения в област Монтана ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Стамен Илиев АД, гр.монтана Адрес:гр. Монтана, ул. Сирма войвода" 2 Централа096/306 881,882,883,884,885; Изп. директор:д-р

Подробно

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc Русенски университет "Ангел Кънчев" СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪНШНИ ОДИТИ В ПЕРИОДА 2012-2015 Г. 3 външни одита: на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в сътрудничество с Европейската

Подробно

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души население Област Общини Население Мъже % Жени % В градовете

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

Bulgaria bg:Магистърски програми

Bulgaria bg:Магистърски програми Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) Обучение Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" осигурява задълбочена научно-теоретична

Подробно

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. ( г г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС Учебна дис

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. ( г г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС Учебна дис ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. (02.09.2019 г. 13.09.2019 г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС 1. Фармацевтична ботаника 10.09.2019 г. 09.30 ч. ФФ-809 проф.

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно