ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ Г.) Всилаот г. ПриетсПМС

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ Г.) Всилаот г. ПриетсПМС"

Препис

1 ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ Г.) Всилаот г. ПриетсПМС 184от г. Обн.ДВ.бр.73от 12 Септември1958г.,доп.ДВ.бр.10от 4 Февруари 1964г.,доп.ДВ.бр.77от 28 Септември1976г.,изм.ДВ.бр.96от 7 Декември 1982г.,изм.ДВ.бр.77от 4 Октомври1983г.,изм.ДВ.бр.103от 25 Декември 1990г.,изм.идоп.ДВ.бр.95от 28 Ноември2017г.,изм.ДВ.бр.7от 22 Януари 2019г.,изм.ДВ.бр.41от 21Май2019г. Главапърва. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. (Изм.- ДВ,бр.96 от1982 г.,всилаот г.,изм.- ДВ,бр.95 от2017 г.,в силаот г.)(1) Легализиранетои заверяванетонадокументи и други книжасе извършвавстранатаотминистерствотонавъншнитеработи,авчужбина- отдипломатическите иконсулскитепредставителстванарепубликабългария. (2) (Изм.- ДВ,бр.7 от2019 г.,всилаот г.)удостоверяванетонадокументи пореда,посоченвконвенциятазапремахваненаизискванетозалегализацияначуждестранни публичниактове,сеизвършваотминистерствотонавъншнитеработи,министерствотона правосъдието,националнияцентързаинформацияидокументацияиобластнитеадминистрации вкачествотоимнаоргани,оправомощениотрепубликабългариядаиздаватудостоверениетопо чл.3,ал.1оттазиконвенция. Чл.2. (Изм.- ДВ,бр.96 от1982 г.,всилаот г.,изм.- ДВ,бр.95 от2017 г.,в силаот г.)лицата,коитоизвършватлегализации,заверки и удостоверяванена документисъгласнокомпетентносттанаведомстватапочл.1, сеопределятсписменазаповед, издаденаотсъответнияминистър,азадипломатическитеиконсулскитепредставителствана РепубликаБългария-отръководителянапредставителството. Чл.2а.(Нов- ДВ,бр.96 от1982 г.,всилаот г.,изм.- ДВ,бр.103 от1990 г., отм.-дв,бр.95от2017г.,всилаот г.) Глававтора. ЛЕГАЛИЗАЦИИ Чл.3. (Доп.- ДВ,бр.77 от1976 г.,изм.- ДВ,бр.77 от1983 г.,изм.- ДВ,бр.95 от2017 г., всилаот г.)министерствотонавъншнитеработилегализирадокументиидруги книжа,издадени отцентралнитеоргани наизпълнителнатавласт,кактои научреждения, подведомственинаотделноминистерствоилипряконаминистерскиясъвет,самоакотеса заверени от последните.документи,издавани от органи на общинската администрация, нуждаещисеотлегализация,сезаверяватоткметанаобщинатаилиотупълномощеноотнего

2 длъжностнолице. Чл.4. (Доп.- ДВ,бр.95 от2017 г.,всилаот г.)министерствотонавъншните работи легализирадокументи и други книжа,издадени отучреждения,коитонесапряко подведомствени нито наотделно министерство,нито наминистерскиясъвет,както и от обществено-политически,масови,стопански,културно-просветниидругиорганизации,само следкатотебъдатзаверениотцентралнитеръководстванатезиучрежденияиорганизации, когатотовасеизискваилиприемаотдържавата,вкоятощесеизползват. Чл.5. (Изм.- ДВ,бр.95 от2017 г.,всилаот г.)министерствотонавъншните работи легализирапреписи отофициални документи и други книжа,ако тесанадлежно удостоверениотнотариусиминистерствотонаправосъдието. Чл.6. Легализациянадокументиидругикнижа,подписаниотчастнилица,сеизвършва самоакоподписитенатезилицасанотариалнозаверени,аподписътнанотариусаезаверенот Министерствотонаправосъдието. Чл.7. СледкатобъделегализиранотМинистерствотонавъншнитеработи,документът трябвадабъдезаверенотдипломатическотоиликонсулскотопредставителствонастраната,за коятоепредназначен. Чл.8. Министерствотонавъншнитеработи легализирадокументи и други книжа, произхождащи от друга страна,само ако те са заверени от намиращото се в България дипломатическоиликонсулскопредставителствонатазистранаилиотдипломатическотоили консулскотопредставителствонастраната,поелазащитатананейнитеинтересивбългария. Чл.9. (Изм.- ДВ,бр.95 от2017 г.,всилаот г.)министерствотонавъншните работиидипломатическитеиконсулскитепредставителстванарепубликабългариялегализират фотокопияотдокументиидругикнижа,акопоследнатазаверкаеположенавърхуфотокопиетов оригиналнаформа. Чл.10. (Изм.- ДВ,бр.95 от2017 г.,всилаот г.)всякодипломатическои консулскопредставителствонарепубликабългарияможедазаверяваподписитеипечатитена Министерството навъншнитеработи и навсички останали дипломатически и консулски представителстванарепубликабългария. Чл.11. (Изм.- ДВ,бр.95 от2017 г.,всилаот г.)дипломатическитеи консулскитепредставителстванарепубликабългариялегализиратдокументиидругикнижа, издаденивчуждистрани,самоакодокументитесазаверениотминистерствотонавъншните работинастраната,вкоятосенамиратпредставителствата.

3 Чл.12. (1) (Изм.- ДВ,бр.95 от2017 г.,всилаот г.)легализациина документи и други книжа,произхождащи от страна,с която Република България няма дипломатически отношения, се извършват от дипломатическите или консулските представителстванарепубликабългариявтретастрана,къдетоимапредставителство,ина страната,откоятопроизхождадокументът.втезислучаидокументътселегализирасамоакоима заверкаотчуждотопредставителствонастраната,откоятопроизхождадокументът,и от Министерството на външните работи на третата страна,в която се намират чуждото и българскотопредставителство. (2) В някоислучаиминистерствотонавъншнитеработилегализиранаправотакива документиикнижа,носамоакотесазаверениотминистерствотонавъншнитеработина страната,откоятопроизхождат. (3) Акостранатаевъзложилазащитатананейнитеинтересинадругастрана,документът селегализираотдипломатическотоиликонсулскотопредставителствонатазистрана. Чл.13. (Изм.- ДВ,бр.95 от2017 г.,всилаот г.)чуждидокументи, легализираниотдипломатическитеиликонсулскитепредставителстванарепубликабългария,не сенуждаятотдопълнителназаверкаисавалиднинатериториятанастраната. Чл.14. (Изм.- ДВ,бр.95 от2017 г.,всилаот г.)документипогражданското състояниеналицата,издадениоторганиначуждадържава,несенуждаятотзаверка,акоса изпратениподипломатическипът.в такъвслучайсеизвършваслужебнозаверенпреводна актовете,катоизвършениятпреводсъставляванеразделначастоторигиналнияакт,койтосе изпращапослужебенпътнасъответнатаадминистрацияпопостояненадреснабългарския гражданин. Чл.15. Съдебни документи,изпратени подипломатически пътпри изпълнениена съдебнипоръчки,несенуждаятотзаверка,освенакочуждатастрананепоискаизричнотова. Чл. 16. На базата на взаимност министерството изпраща безплатно актове, удостоверенияили служебнозаверени преписи отактоветепогражданскотосъстояниена заинтересуванатастрана,чиетогражданствоносилицето. ЗАВЕРКАНАПОДПИСИ Чл.17.(Отм.-ДВ,бр.95от2017г.,всилаот г.) Главатрета. ПРЕВОДИ Чл.18. (Изм.- ДВ,бр.96 от1982 г.,всилаот г.,изм.- ДВ,бр.103 от1990 г.) (1) (Изм.- ДВ,бр.95 от2017 г.,всилаот г.,отм.срешение от г. навас-дв,бр.41от2019г.,всилаот г.) (2) (Изм.- ДВ,бр.95 от2017 г.,всилаот г.,отм.срешение от г.наВАС-ДВ,бр.41от2019г.,всилаот г.)

4 (3) (Нова- ДВ,бр.95 от 2017 г.,в сила от г.)ръководителите на дипломатическитеиконсулскитепредставителстванарепубликабългариявчужбинаопределят лицата,коитомогатдаизвършватпреводинадокументиидругикнижаотбългарскиначужд езикиотчужднабългарскиезик,вприемащатадържаваивдържавитенаакредитация,когато тезидокументисалегализиранипореда,посоченвглававторанатозиправилник,удостоверени пореданаконвенциятазапремахваненаизискванетозалегализацияначуждестраннипублични актовеилиосвободениотизискваниятазалегализация. Чл.19. (Изм.- ДВ,бр.10 от1964 г.,изм.- ДВ,бр.96 от1982 г.,всилаот г., изм.-дв,бр.103от1990г.,отм.-дв,бр.95от2017г.,всилаот г.) Чл.20. Преводиотединчуждезикнадругнесеизвършватнаправо,асамоследкато документътбъдепреведенотединиячуждезикнабългарски,аследтоваотбългарскинавтория чуждезик.втозислучайсесъбираттаксиизадватапревода. Чл.21. Преводи,вкоитосадопуснатипоправки,заличавания,вмъкванияиизтривания, саневалидни. Чл.21а.(Нов- ДВ,бр.95 от2017 г.,всилаот г.)(1) Зачуждестранен документ,преведеннабългарскиезикпореданатозиправилникнатериториятанарепублика България и предназначен за ползване в Република България,е необходимо подписътна преводача,положенвизвършенияотнегопревод,дабъденотариалноудостоверенврепублика България.Приудостоверяваненаподписапреводачътпредставяпреднотариусаидокументапо чл.18,ал.2. (2) Забългарски документ,преведен начуждезикпореданатози правилникна териториятанарепубликабългарияи предназначен заползваневчужбина,подписътна преводача,положенвизвършенияотнегопревод,сезаверяваотминистерствотонавъншните работи,акотакавазаверкасеизискваилиприемаотдържавата,вкоятощесеизползва. Главачетвърта. ТАКСИ Чл.22. (1) (Изм.- ДВ,бр.95 от2017 г.,всилаот г.)такситезалегализацияи преводи в Министерството на външните работи и в дипломатическите и консулските представителстванарепубликабългариясесъбиратсъобразносъсзаконазадържавнитетакси, тарифитекъмнегоиинструкциитепоприложениетомуотнатоваренитесписменазаповедза товалица,коитоотговарятзаверносттанаизвършенитепреводи,заредовносттанаположените заверкиизасъбранитетакси. (2)(Отм.-ДВ,бр.95от2017г.,всилаот г.) Чл.23.(Отм.-ДВ,бр.96от1982г.,всилаот г.) Чл.24. Освобождаванетооттаксизалегализацияипреводиседопускасамовслучаите, предвиденивзаконазадържавнитетакси,тарифитекъмнегоичл.167откодексанатруда. Главапета.

5 ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл.25. Разпоредбитенатозиправилниксазадължителни,доколкотовсключените спогодбииспоразумениясчуждистранинесепредвиждадруго. Чл.26. Принастъпваненаизключителниинепредвиденисъбитияиобстоятелстваот естестводанаправятнеприложимиразпоредбитенанастоящияправилникминистерствотона външнитеработииздаваспециалниразпоредби,установяващивремененрежимналегализациии преводи,согледдасеобезпечизащитатанабългарскитеинтереси. Чл.27. Настоящиятправилниквлизавсилаотденянаобнародванетомув"Известияна ПрезидиуманаНароднотосъбрание". ПреходнииЗаключителниразпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 40НАМИНИСТЕРСКИЯСЪВЕТОТ1982Г. (ОБН.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,ВСИЛАОТ Г.) 9. Преводитезануждитенагражданитеотокръзите,вкоитонямаоткритибюраза преводиилинямапреводачинасъответнитеезици,сеизвършватотбюротозапреводинапу "Комплексниуслуги"къмСтоличниянароденсъветилиотбюратазапреводинасъответните предприятиявдругиокръзи. 10.Товапостановлениевлизавсилаот1януари1983г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 263ОТ24НОЕМВРИ 2017Г.ЗАИЗМЕНЕНИЕИ ДОПЪЛНЕНИЕ НАПРАВИЛНИКАЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА,УТВЪРДЕН СПОСТАНОВЛЕНИЕ 184НА МИНИСТЕРСКИЯСЪВЕТОТ1958Г. (ОБН.-ДВ,БР.95ОТ2017Г.,ВСИЛАОТ Г.) 13. Навсякъдевправилникаабревиатурата"НРБ"идумите"НРБългария"сезаменятс "РепубликаБългария". ПреходнииЗаключителниразпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 263ОТ24НОЕМВРИ 2017Г.ЗАИЗМЕНЕНИЕИ ДОПЪЛНЕНИЕНАПРАВИЛНИКАЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕ НАДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА,УТВЪРДЕН СПОСТАНОВЛЕНИЕ 184НА МИНИСТЕРСКИЯСЪВЕТОТ1958Г. (ОБН.-ДВ,БР.95ОТ2017Г.,ВСИЛАОТ Г.) 14. Физическителица,коитокъм дататанавлизанетовсиланапостановлението извършватпреводипореданатозиправилникисапредставилиобразецотподписасив Министерствотонавъншнитеработи,севключватвсписъкапочл.18,ал.1послужебенпът.

6 15. Постановлениетовлизавсилатримесецаследобнародванетомув"Държавен вестник". ПОСТАНОВЛЕНИЕ 9ОТ18ЯНУАРИ 2019Г.ЗАИЗМЕНЕНИЕИ ДОПЪЛНЕНИЕНА НОРМАТИВНИ АКТОВЕНАМИНИСТЕРСКИЯСЪВЕТ (ОБН.-ДВ,БР.7ОТ2019Г.) 3. Параграф1 отпостановлениетовлизавсилаот1 януари2019 г.,а 2 - отдататана обнародванетомув"държавенвестник".

ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм

ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от04.12.2007г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм.ДВ.бр.102от 30 Декември 2010г.,изм.идоп.ДВ.бр.39от

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

ЗАКОН ЗАПОЛИТИЧЕСКАИ ГРАЖДАНСКАРЕАБИЛИТАЦИЯНА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА Обн.ДВ.бр.50от25 Юни1991г.,изм.ДВ.бр.52от28 Юни1994г.,изм.ДВ. бр.12от13 Февруари2004г.,

ЗАКОН ЗАПОЛИТИЧЕСКАИ ГРАЖДАНСКАРЕАБИЛИТАЦИЯНА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА Обн.ДВ.бр.50от25 Юни1991г.,изм.ДВ.бр.52от28 Юни1994г.,изм.ДВ. бр.12от13 Февруари2004г., ЗАКОН ЗАПОЛИТИЧЕСКАИ ГРАЖДАНСКАРЕАБИЛИТАЦИЯНА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА Обн.ДВ.бр.50от25 Юни1991г.,изм.ДВ.бр.52от28 Юни1994г.,изм.ДВ. бр.12от13 Февруари2004г.,изм.ДВ.бр.29от5 Април2005г.,изм.ДВ.бр.30от11 Април2006г.,изм.ДВ.бр.81от

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

НАРЕДБАЗАРЕДАИ НАЧИНАЗАВКЛЮЧВАНЕНАЛАБОРАТОРИИТЕВ СПИСЪКАПО ЧЛ.22,АЛ.1,Т.8ОТЗАКОНАЗАХАЗАРТА,ЗА ИЗИСКВАНИЯТАЗАИЗПИТВАНЕНАИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕИ ИГРАЛЕН СОФ

НАРЕДБАЗАРЕДАИ НАЧИНАЗАВКЛЮЧВАНЕНАЛАБОРАТОРИИТЕВ СПИСЪКАПО ЧЛ.22,АЛ.1,Т.8ОТЗАКОНАЗАХАЗАРТА,ЗА ИЗИСКВАНИЯТАЗАИЗПИТВАНЕНАИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕИ ИГРАЛЕН СОФ НАРЕДБАЗАРЕДАИ НАЧИНАЗАВКЛЮЧВАНЕНАЛАБОРАТОРИИТЕВ СПИСЪКАПО ЧЛ.22,АЛ.1,Т.8ОТЗАКОНАЗАХАЗАРТА,ЗА ИЗИСКВАНИЯТАЗАИЗПИТВАНЕНАИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕИ ИГРАЛЕН СОФТУЕРИ ЗАРЕДАЗАИЗВЪРШВАНЕНАПРОВЕРКИ Всилаот16.08.2013г.

Подробно

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. ПриетсПМС 129от г. Обн.ДВ.бр.49от 29 Юни2012г.,доп.ДВ.бр.80от 19 Октомври2012г.

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. ПриетсПМС 129от г. Обн.ДВ.бр.49от 29 Юни2012г.,доп.ДВ.бр.80от 19 Октомври2012г. КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот01.07.01г. ПриетсПМС 19от6.06.01г. Обн.ДВ.бр.49от 9 Юни01г.,доп.ДВ.бр.80от 19 Октомври01г., изм.идоп.дв.бр.5от18март014г.,изм.дв.бр.44от 7Май014г. (Доп.-

Подробно

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019 НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от22.01.2016г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019г. Главапърва. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. Снаредбатасеопределятобстоятелствата,коитосевписватвАдминистративния

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от 30.07.2004 г.,

Подробно

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделиетоихранитеиминистърана вътрешнитеработи Обн.ДВ.бр.105от19

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

ZAKON_za_Nacionalnata_sistema_za_spesni_povikvaniq_s_edinen_evropejski_nomer_112

ZAKON_za_Nacionalnata_sistema_za_spesni_povikvaniq_s_edinen_evropejski_nomer_112 ЗАКОН за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 88 от 9.11.2010

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В сила от 1 януари 2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Подробно

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот16.09.1999г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана здравеопазването Обн.ДВ.бр.54от15Юни1999г.,изм.ДВ.бр.70от

Подробно

Библиотека нормативни документи НАРЕДБА за трудоустрояване Последна промяна в нормативния документ: ДВ, бр. 17 от г. ( Моля, проверявайте з

Библиотека нормативни документи НАРЕДБА за трудоустрояване Последна промяна в нормативния документ: ДВ, бр. 17 от г. ( Моля, проверявайте з Библиотека нормативни документи НАРЕДБА за трудоустрояване Последна промяна в нормативния документ: ДВ, бр. 17 от 28.03.2014 г. ( Моля, проверявайте за бъдещи промени! ) Документът е предоставен за безплатно

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ.

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ 2 ЗА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ДОМЕЙНИТЕ И ПОДДОМЕЙНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИИТЕ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази инструкция се опред

ИНСТРУКЦИЯ 2 ЗА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ДОМЕЙНИТЕ И ПОДДОМЕЙНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИИТЕ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази инструкция се опред ИНСТРУКЦИЯ 2 ЗА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ДОМЕЙНИТЕ И ПОДДОМЕЙНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИИТЕ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази инструкция се определят условията и реда за: 1. формиране на наименованията

Подробно

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

t.7

t.7 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н 9700 гр. Шумен, бул. Славянски 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 До проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев, Председател

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В сила от г. Приет с ПМС 121 от г. Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. б

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В сила от г. Приет с ПМС 121 от г. Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. б УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В сила от 14.07.2000 г. Приет с ПМС 121 от 05.07.2000 г. Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.88 от 12 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.72 от 17 Август

Подробно

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра

Подробно

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите За включване в законодателната/

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от... 2015 г. за създаване на Национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно