2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова

Размер: px
Започни от страница:

Download "2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова"

Препис

1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ април юни 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика на парите в обращение В края на юни 2015 г. парите в обращение 1 достигнаха млн. лв. За едногодишен период от края на юни 2014 г. те нараснаха с млн. лв., или с 6.62%. През предходния едногодишен период (юни 2013 юни 2014 г.) нарастването беше повисоко и като абсолютна стойност, и в процентно съотношение, съответно с млн. лв., или с 14.86%. млн. лв Пари в обращение за периода юни 2010 г. юни 2015 г Банкноти, разменни и възпоменателни монети, емисии след 5 юли 1999 г.

2 Динамиката на парите в обращение през второто тримесечие на 2015 г. се характеризира с нарастване след характерното им намаление за първите три месеца на годината. Спрямо края на предходното тримесечие парите в обращение се увеличиха с млн. лв., или с 4.38%, което е по-малко с 5.48 процентни пункта спрямо нарастването им, отчетено за същия период на 2014 г. В рамките на разглеждания отчетен период парите в обращение отбелязаха най-голямо увеличение през месеците април и юни. Пари в обращение (млн. лв.) Изменение 30.VI III VI.2015 % % К. (3-1)/1 К. (3-2)/2 ПАРИ В ОБРАЩЕНИЕ - общо, в т.ч Банкноти Разменни монети Възпоменателни монети В края на юни 2015 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.87%, като спрямо края на предходното тримесечие той е нараснал с 0.04 процентни пункта (пр.п.). За едногодишен период делът на банкнотите е намалял с 0.06 пр.п. Към 30 юни 2015 г. делът на разменните монети в парите в обращение е 2.07%. През второто тримесечие той е намалял с 0.04 пр.п., а за едногодишен период е нараснал с 0.06 пр.п. В края на юни 2015 г. делът на възпоменателните монети в парите в обращение остава непроменен. В края на юни 2015 г. средната по стойност банкнота в обращение е лв., което е с 0.09 лв. по-малко от края на предходното тримесечие на 2015 г. За едногодишен период стойността й е нараснала с 0.95 лв. вследствие изпреварващите темпове на растеж 2

3 на броя на високите купюри (50 и 100 лв.) в паричното обращение. В процентно отношение нарастването на средната по стойност банкнота за едногодишен период е съответно с 3.36%. Средната по стойност разменна монета в обращение запазва стойността си от 0.13 лв., достигната в края на 2014 г. 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение В края на второто тримесечие на 2015 г. в обращение са млн. броя банкноти, които са със 17.0 млн. броя, или с 4.74% повече в сравнение с края на март 2015 г. За същия период общата им стойност нарасна с 4.43% (466.1 млн. лв.), като в края на юни 2015 г. достигна млн. лв. За едногодишен период общият брой на банкнотите в обращение нарасна с 11.3 млн. (3.09%), а стойността им съответно с млн. лв. (6.55%). Основен дял в годишното нарастване по стойност на банкнотите в обращение заемат високите купюри от 100 и 50 лв. Спрямо края на предходното тримесечие в структурата по стойност на банкнотите в обращение нараства делът на купюрите от 10, 20 и 50 лв., съответно с 0.08, 0.05 и 0.28 пр.п., а делът на банкнотите от 100 лв. намалява с 0.40 пр.п. При останалите купюри няма изменение. В края на юни 2015 г. най-голяма обща номинална стойност в паричното обращение в размер на млн. лв. имат банкнотите от 50 лв., което им отрежда и найголемия дял (36.00%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял от 0.78% е стойността на банкнотите от 2 лв. Спрямо края на предходното тримесечие в структурата по брой на банкнотите в обращение нараства делът на купюрите от 10 и 50 лв., съответно с 0.17 и 0.10 пр.п., а делът на останалите купюри намалява в границите от 0.02 до 0.15 пр.п. С най-голям дял от 31.51% в броя на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие на 2015 г. е купюрата от 20 лв., като към 30 юни в обращение са млн. броя банкноти от тази купюра. 3

4 За едногодишен период в структурата по брой на банкнотите в обращение е нараснал делът на купюрите от 2, 50 и 100 лв., съответно с 0.12, 1.44 и 0.47 пр.п. В края на юни 2015 г. броят на тези купюри в обращение им отрежда дялове, както следва: 2 лв %, 50 лв % и 100 лв. 9.98%. За същия период е намалял делът на банкнотите в обращение при купюрите от 5, 10 и 20 лв., съответно с 0.13, 1.39 и 0.47 пр.п. Дяловете на тези купюри в обращение в края на юни 2015 г. са съответно 5.75% за банкнотата от 5 лв., 19.27% за тази от 10 лв. и 31.51% за банкнотата от 20 лв Структура на банкнотите в обращение към 30.VI.2015 г млн. лв млн. бр лева 50 лева 20 лева 10 лева 5 лева 2 лева 1 лев стойност в левове (лява скала) брой (дясна скала) 0 В края на юни 2015 г. общата стойност на разменните монети в обращение е млн. лв. В обращение са млн. броя разменни монети, които са с 36.5 млн. броя, или с 2.02% повече в сравнение с края на първото тримесечие на годината. По отношение на стойността им нарастването спрямо края на предходното тримесечие е с 5.3 млн. лв., или с 2.32%. За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със млн. (9.09%), а стойността им съответно с 20.5 млн. лв. (9.67%). Продължава дългосрочната тенденция към постоянно нарастване на годишна база на общия брой разменни монети в обращение, подкрепяна главно от постоянното нарастване на броя на монетите с нисък номинал. За едногодишен период броят на разменните монети от 1 и 2 ст. се е увеличил съответно с 45.8 млн. и с 44.3 млн., или с 4

5 8.94% и 10.33%. Монетата от 1 лв. също запазва високия си годишен темп на растеж през последните години, като към края на юни 2015 г. спрямо края на юни 2014 г. броят ѝ в обращение нараства с 11.11%. По-висок е и темпът на нарастване на монетите от 50 ст. 9.19% годишен прираст към края на юни 2015 г. При останалите номинали нарастването на годишна база е в границите от 7.67% за монетите от 10 ст. до 8.37% при монетите от 5 ст. През второто тримесечие на 2015 г. дяловете на монетите от 2 ст. и от 1 лв. в общия брой монети в обращение са нараснали в сравнение с края на първото тримесечие, съответно с 0.08 и 0.05 пр.п. Увеличението на дяловете им е за сметка на намалението на тези на монетите от 5, 10 и 20 ст. в интервала от 0.02 до 0.08 пр.п. През разглеждания период монетите от 1 и 50 ст. запазват дяловете си от края на март 2015 г. 120 Структура на разменните монети в обращение към 30.VІ.2015 г млн. лв млн. бр лев 50 стотинки 20 стотинки 10 стотинки 5 стотинки 2 стотинки 1 стотинка стойност в левове (лява скала) брой (дясна скала) 0 В края на юни 2015 г. с най-голям дял по брой на монетите в обращение е монетата от 1 ст %, а с най-малък дял е броят на разменните монети от 50 ст. (4.80%). За едногодишен период динамиката на монетите по отношение на техния брой като цяло следва своята дългосрочна тенденция, характеризираща се с постоянно нарастване в паричното обращение на броя на монетите от всички номинали. 5

6 За едногодишен период най-много се е увеличил делът на монетите от 2 ст. с 0.29 пр.п. (от 25.48% на 25.77%). С 0.10 пр.п. е нараснал и делът на монетите от 1 лв. Делът на монетите от 50 ст. остава непроменен, докато дяловете на останалите номинали за едногодишен период са намалели в границите от 0.04 до 0.16 пр.п. В края на юни 2015 г. съвкупният дял на монетите с по-ниска номинална стойност (1, 2 и 5 ст.) в общия брой монети в обращение достигна 67.53%, което представлява увеличение с 0.17 пр.п. от отчетения към края на юни 2014 г. дял от 67.36%. ІІ. Неистински и преправени банкноти и разменни монети През периода април юни 2015 г. в Националния център за анализ (НЦА) на БНБ са задържани общо 345 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо първото тримесечие задържаните през второто тримесечие на настоящата година неистински български банкноти са повече с 6 броя, или с 1.77%. Относителният дял на задържаните през второто тримесечие неистински банкноти в общия брой на банкнотите в обращение към края на юни 2015 г. възлиза на %. Неистински български банкноти април юни 2015 г. 2 лева 5 лева 10 лева 20 лева 50 лева 100 лева лева 50 лева 20 лева 10 лева 5 лева 2 лева нециркулирали циркулирали

7 От общия брой на задържаните през второто тримесечие на 2015 г. неистински български банкноти най-голям е делът на купюрата от 20 лв. (62.90%). Общия брой задържани неистински банкноти от 20 лв. представлява % от общия брой на намиращите се в обращение в края на юни 2015 г. банкноти от тази купюра. В структурата на задържаните неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение, с по-малки дялове са купюрите от 10 и 50 лв., съответно с 17.10% и 16.81%. Задържани са също и общо 11 броя неистински банкноти от 2, 5 и 100 лв. с общ дял 3.19% от всички задържани през разглеждания период неистински банкноти. В периода април юни 2015 г. бяха регистрирани и задържани общо 209 броя неистински български разменни монети, от които 67 броя от 1 лв. и 142 броя от 50 ст. В изпълнение на законовите си функции по извършване на експертна оценка на чуждестранни банкноти и монети, задържани на територията на България, през второто тримесечие на 2015 г. в БНБ бяха регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 289 броя евро, 138 броя щатски долари и 13 броя банкноти от други чуждестранни валути. ІІІ. Негодни банкноти и разменни монети 2 В общия брой проверени за истинност и годност банкноти през периода април юни 2015 г. като негодни за последващо използване в паричното обращение са отделени 16.6 млн. броя банкноти. Те са с 0.9 млн. броя (4.92%) по-малко в сравнение с данните за второто тримесечие на 2014 г. Спрямо първото тримесечие на 2015 г. отделените като негодни банкноти са с 1.5 млн. броя, или с 8.29% по-малко. За период от една година (юни 2014 юни 2015 г.) отделените като негодни банкноти са 59.4 млн. броя, което е с 13.8 млн. броя (18.87%) по-малко в сравнение с отделените през предходния едногодишен период (юни 2013 юни 2014 г.). 2 Това са българските банкноти и разменни монети, които през отчетния период са оценени от БНБ като негодни и подлежат на унищожаване. 7

8 млн. бр Негодни банкноти април юни 2015 г. 50 лева 20 лева 10 лева 5 лева 2 лева При машинната обработка на банкнотите през второто тримесечие на 2015 г. с най-голям дял при отделените като негодни в общия брой банкноти са тези от 10-левовата купюра (32.51%), докато дяловете на купюрите от 2, 5 и 20 лв. са съответно 26.70%, 13.53% и 21.26%. По-малък е делът на отделените като негодни сред банкнотите от 50 лв. (5.99%). През второто тримесечие на 2015 г. при обработката на разменни монети в БНБ като негодни са отделени хил. броя. Спрямо същия период на предходната година техният брой нараства с 49.9 хил., или с 17.21%. Общият брой на отделените през второто тримесечие на 2015 г. като негодни за паричното обращение разменни монети е с 35.6 хил., или с 9.48% по-малко в сравнение с отделените през предходното тримесечие. 8

9 100.0 Негодни разменни монети април юни 2015 г хил. бр лев 50 стотинки 20 стотинки 10 стотинки 5 стотинки 2 стотинки 1 стотинка 9

2015_09_NC_IAR-bg

2015_09_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201409_NC_IAR-bg

201409_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 214 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

201209_NC_IAR-bg_1

201209_NC_IAR-bg_1 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2012 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Април юни 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 27 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Юли септември 2009 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC FFEDF3E0F0E82DECE0F0F2292E696E6464> Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение... 4 II. Неистински

Подробно

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ октомври декември 2008 г. І. Пари в БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика на парите в обращение

Подробно

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464>

<CFF0E5E3EBE5E420EDE020E5ECE8F1E8EEEDEDEE2DEAE0F1EEE2E0F2E020E4E5E9EDEEF1F220EDE020C1CDC E0EFF0E8EB2DFEEDE8292E696E6464> ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен строеж на банкнотите

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 2008 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc

Microsoft Word - DOKLAD_god_ZD-2003.doc Състояние на застрахователния пазар през 2003 г. 1. Участници на пазара През 2003 г. на застрахователния пазар осъществяваха дейност 31 застрахователи, от които 20 в общото застраховане и 11 в животозастраховането.

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) 1 През третото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо съответното тримесечие на предходната

Подробно

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Превозени товари и пътници и извършена работа през второто тримесечие на 2016 г. по видове транспорт (предварителни данни) I '1 I I '11 I I '12 I I '13 I I '14 I I '15 I I '16 I '1 I I '11 I I '12 I I '13 I I '14 I I '15 I I '16 ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 216 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

Подробно

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември

Подробно

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2009 г. е 307.07 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. намалява с 4.1%. Основната

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява; Задълбочава

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watc

Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watc Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката 2017-2018 Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watch) Въведение В средата на 2017 г. икономическият растеж

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1.

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. Емисия 2. Дата на емисия 3. Дата на падеж BG 20 400

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В демографското развитие на област Кърджали се наблюдават идентични с тези за страната, тенденции: продължаващо намаление и застаряване

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно