ЗАСЕДАНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗАСЕДАНИЕ"

Препис

1 ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура - Козлодуй. Кандидат: Димитър Йорданов Николов - прокурор в Районна прокуратура Козлодуй. Резултати от избор 2. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело 8 по описа за 2017 г. на Висшия съдебен съвет. *предложение на дисциплинарния състав - намаляване на основното трудово възнаграждение с 20 на сто за срок от 1 година *предложение на - намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от 6 месеца Членове на ВСС 10 % за срок от 6 месеца Против 10 % за срок от 6 месеца 1

2 10 % за срок от 6 месеца Гласували: Проект на решение относно Решение 8051 от г. на Върховен административен съд шесто отделение, по адм.д /2016 г. и Решение 1580 от г. на Върховен административен съд петчленен състав II колегия, по адм.д. 9201/2017 г. *приема за сведение 4. Проект на решение относно Решение от г. на Върховен административен съд шесто отделение по адм. д /2016 г. и Решение 1746 от г. на Върховен административен съд петчленен състав - II колегия по адм.д /2017 г. *приема за сведение Проект на решение по предложение от Инспектората към Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Кръстин Димов Кацаров прокурор в Районна прокуратура - Казанлък. *образува дисциплинарно производство 2

3 29-2. Проект на решение по предложение от Инспектората към Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Кръстин Димов Кацаров прокурор в Районна прокуратура - Казанлък. *определя чрез жребий състав:, Пламен Найденов, и докладчик - 5. Проект на решение за обявяване на свободните длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура. 6. Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност прокурор във Върховна административна прокуратура. 3

4 7. Проект на решение за обявяване на свободните длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура. 8. Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност прокурор във Върховна касационна прокуратура. 9. Проект на решение за обявяване на свободните длъжности следовател в Национална следствена служба. 4

5 10. Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност следовател в Национална следствена служба. 11. Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност прокурор в Специализираната прокуратура. 12. Проект на решение за обявяване на конкурс за повишаване в длъжност следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура. 5

6 13. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за поощряване на Емилия Любенова Маскръчка-Велчева - прокурор във Върховна административна прокуратура с отличие личен почетен знак първа степен златен, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. а от ЗСВ. 14. Проект на решение по молбата на Емилия Любенова Маскръчка-Велчева за освобождаване от заеманата длъжност прокурор във Върховна административна прокуратура, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 15. Проект на решение по молбата на Лъчезар Асенов Иванов за освобождаване от заеманата длъжност следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Търговище, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 6

7 16. Проект на решение по молбата на Георги Ваньов Вълканов за освобождаване от заеманата длъжност младши прокурор в Районна прокуратура - Кюстендил, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 17. Проект на решение за приемане комплексна оценка на Ясен Тодоров Тодоров - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, за дейността му като инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, за периода г г. 18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Горна Оряховица за предварително атестиране на Йордан Стоянов Ангелов - прокурор в Районна прокуратура - Горна Оряховица. 7

8 19-1. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Шумен за придобиване статут на несменяемост на Яна Миткова Николова - прокурор в Окръжна прокуратура - Шумен. *комплексна оценка - без участие на в гласуването Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Шумен за придобиване статут на несменяемост на Яна Миткова Николова - прокурор в Окръжна прокуратура - Шумен. *статут на несменяемост - без участие на в гласуването Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Девня за придобиване статут на несменяемост на Жасмина Стойчева Колева - прокурор в Районна прокуратура - Девня. *комплексна оценка 8

9 20-2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Девня за придобиване статут на несменяемост на Жасмина Стойчева Колева - прокурор в Районна прокуратура - Девня. *статут на несменяемост 21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Велико Търново за периодично атестиране на Венцислава Ангелова Ангелова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Велико Търново. 22. Проект на решение по предложението на и. ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура - Варна, за повишаване на Милена Николова Гамозова - прокурор в Апелативна прокуратура - Варна, с ранг прокурор в АП, на място в по-горен ранг прокурор във ВКП и ВАП. 9

10 23. Проект на решение по предложението на Петър Божидаров Белчев - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг прокурор в АП, за повишаване на място в по-горен ранг прокурор във ВКП и ВАП. 24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за повишаване на Елена Петрова Динева-Иванова, следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на място в по-горен ранг следовател в НСлС. 25. Покана от Ангелина Лазарова - съдия в Апелативен съд - Варна и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНДРБ), за участие на представители на Прокурорската колегия в Годишната среща на НСММСНДРБ за 2018 г., която ще се проведе на г., в сградата на Висшия съдебен съвет. *определя, и 10

11 26. Проект на решение относно промяна в Класификатора на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България на основание чл. 341 от ЗСВ. *приема за сведение 27. Проект на решение по предложението на районния прокурор на Районна прокуратура Средец за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност главен счетоводител в 1 /една/ щ.бр. за длъжност главен специалист-административна дейност. 28. Предложение за възлагане на проверка на изложеното в интервюто с Бойко Атанасов следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, публикувано в сайта FROGNEWS. *възлага на КПЕ 11

12 30-1. Проект решение по молбата на Георги Христов Кацаров за освобождаване от заеманата длъжност административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Пазарджик, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ. *освобождава Проект решение по молбата на Георги Христов Кацаров за освобождаване от заеманата длъжност административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Пазарджик, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ. *връща 31. Проект решение по предложението на Главния прокурор за определяне на Тихомир Тодоров Гергов заместник на административния ръководител заместник-районен прокурор на Районна прокуратура Пазарджик, за изпълняващ функциите административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура - Пазарджик. 12

13 32. Проект решение по предложението на Главния прокурор за оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура - Пазарджик. 33. Проект решение за извънредно атестиране на Мария Михайлова Кирилова прокурор в Районна прокуратура Свиленград и и.ф. административен ръководител, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол 32/ г., т Проект на решение по предложението на апелативния прокурор на Апелативна прокуратура Бургас за увеличаване щатната численост с 1 /една/ щ.бр. за длъжност веждащ служба Архив. 13

14 35. Проект на решение по предложението на районния прокурор на Районна прокуратура Луковит за трансформиране на длъжност за съдебен служител. 36. Статистически таблици за разследваните досъдебни производства през 2017 г. в Националната следствена служба, следствените отдели при окръжните прокуратури, Специализираната прокуратура и Софийска градска прокуратура. бележка: Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. Проверил: Гл. секретар Д. Тончев 14

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.11.2018 г. ДР. Дневен ред 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Ихтиман. Кандидат: Десислава Иванова Стоименова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.03.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. 1. Проект на решение по предложението на административния

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 20 24. *точки 23 и 24 да се разгледат след точка 3 Елка

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc) ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 10.03.2016 г. Дневен ред Георги Колев Милка Итова Гласували: 16 16 0 0 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Районен съд гр. Разлог Членове

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.01.2019 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 38 в дневния ред. 1. Изслушване на административния ръководител на Окръжен

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ 1 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. 31.12.2017 Г. І. Образувани

Подробно

1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛС

1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛС 1 ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 13 ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23 МАРТ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров Главен прокурор на Република България

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров Главен прокурор на Република България (На заседанието

Подробно

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 16 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19 АПРИЛ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 16 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19 АПРИЛ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 16 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19 АПРИЛ 2017 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров - Главен прокурор на Република България и Румен

Подробно