ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм"

Препис

1 ТАРИФАЗАТАКСИТЕ,КОИТО СЕСЪБИРАТПО ЗАКОНАЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕПРОДУКТИ ВХУМАННАТАМЕДИЦИНА ПриетасПМС 296от г. Обн.ДВ.бр.106от 14 Декември2007г.,изм.ДВ.бр.102от 30 Декември 2010г.,изм.идоп.ДВ.бр.39от 22 Май2012г.,изм.идоп.ДВ.бр.61от 25 Юли 2014г.,изм.идоп.ДВ.бр.9от2 Февруари2016г.,изм.ДВ.бр.17от23 Февруари 2018г.,изм.ДВ.бр.26от 29Март 2019г. РазделI. Такси,събираниотИзпълнителнатаагенцияполекарствата Чл.1. (1) Заоценканадокументациязаразрешаванезаупотребаналекарственпродукт сесъбиратследнитетакси: 1. заразрешаванезаупотребаналекарственпродуктпочл.27, ал.1 отзаконаза лекарственитепродуктивхуманнатамедицина(злпхм),лекарственпродуктпочл.30, ал.1 ЗЛПХМ,лекарственпродуктпочл.30,ал.2ЗЛПХМ илекарственпродуктпочл.31злпхм: а)понационалнапроцедура б)попроцедураповзаимнопризнаване,когаторепубликабългарияереферентнастрана в)попроцедураповзаимнопризнаване,когаторепубликабългарияезасегнатастрана г)подецентрализиранапроцедура,когаторепубликабългарияереферентнастрана д)подецентрализиранапроцедура,когаторепубликабългарияезасегнатастрана заразрешаванезаупотребанагенериченлекарственпродуктпочл.28 ЗЛПХМ ина лекарственпродуктпочл.32злпхм: а)понационалнапроцедура-7500 б)попроцедураповзаимнопризнаване,когаторепубликабългарияереферентнастрана в)попроцедураповзаимнопризнаване,когаторепубликабългарияезасегнатастрана г)подецентрализиранапроцедура,когаторепубликабългарияереферентнастрана д)подецентрализиранапроцедура,когаторепубликабългарияезасегнатастрана заразрешаванезаупотребаналекарствен продуктпочл.29, ал.1 ЗЛПХМ и лекарственпродуктпочл.29,ал.2злпхм: а)понационалнапроцедура б)попроцедураповзаимнопризнаване,когаторепубликабългарияереферентнастрана в)попроцедураповзаимнопризнаване,когаторепубликабългарияезасегнатастрана г)подецентрализиранапроцедура,когаторепубликабългарияереферентнастрана д)подецентрализиранапроцедура,когаторепубликабългарияезасегнатастрана- 10

2 000лв. (2) Определенатапоал.1 таксасесъбиразаедналекарственаформаизаедноколичество наактивнотовещество. (3) Завсякаразличналекарственаформа,закоятозаявлениетоеподаденоедновременно спървоначалнотозаявлениезаразрешаванезаупотреба,сесъбиратаксавразмер75 настоот таксата,определенапореданаал.1. (4) Завсякоразличноколичествонаактивнотовещество,закоетозаявлениетоеподадено едновременноспървоначалнотозаявлениезаразрешаванезаупотреба,сесъбиратаксавразмер 25настооттаксата,определенапореданаал.1. (5) Залекарственипродукти-алергенитаксапоал.1 сесъбиразапървияалергенот групатаалергени,включенивзаявлениетосъгласнонаредбатапочл.42 ЗЛПХМ,азавсеки следващ алергенотгрупата-таксавразмер10настоотопределенатапоал.1такса. Чл.2. За оценка на документация за разрешаване за употреба на хомеопатичен лекарственпродуктпочл.36,ал.1злпхм сесъбиратследнитетакси: 1.понационалнапроцедура: а)отединизточник-2000 б)до5източника-3500 в)над5източника попроцедураповзаимнопризнаване,когатоРепубликаБългарияереферентнастрана: а)отединизточник-4000 б)до5източника-7000 в)над5източника попроцедураповзаимнопризнаване,когатоРепубликаБългарияезасегнатастрана: а)отединизточник-2000 б)до5източника-3500 в)над5източника подецентрализиранапроцедура,когатоРепубликаБългарияереферентнастрана: а)отединизточник-5000 б)до5източника-8000 в)над5източника подецентрализиранапроцедура,когатоРепубликаБългарияезасегнатастрана: а)отединизточник-2500 б)до5източника-4000 в)над5източника-5500лв. Чл.3. Заоценканадокументациязарегистрацияналекарственпродуктсесъбират следнитетакси: 1.зарегистрациянахомеопатиченлекарственпродуктпочл.35ЗЛПХМ: а)(нова- ДВ,бр.39 от2012 г.)заединхомеопатиченлекарственпродуктспоред произходанаизходнитематериали(отрастителен,химичен,биологичен,минераленидр.) б)(предишнаб."а"- ДВ,бр.39 от2012 г.)загрупахомеопатичнилекарственипродукти споредпроизходанаизходнитематериали(до250 позициивгрупаотрастителен,химичен, биологичен,минераленидр.)-6000 в)(предишнаб."б"- ДВ,бр.39 от2012 г.)загрупахомеопатичнилекарственипродукти споредпроизходанаизходнитематериали(от251 до500 позициивгрупаотрастителен,

3 химичен,биологичен,минераленидр.)-8000 г)(предишнаб."в"- ДВ,бр.39 от2012 г.)загрупахомеопатичнилекарственипродукти споредпроизходанаизходнитематериали(над500 позициивгрупаотрастителен,химичен, биологичен,минераленидр.)-10000лв., 2.зарегистрациянатрадиционенрастителенлекарственпродуктпочл.37ЗЛПХМ: а)съдържащ до3растителнивеществаилипрепарати-3500 б)съдържащ над3растителнивеществаилипрепарати-7000 в)лекарственпродуктпобуква"а",съдържащ витаминии/илиминерали-5000 г)лекарственпродуктпобуква"б",съдържащ витаминии/илиминерали-8500лв. Чл.4. (1) Заоценканадокументациязаразширяванеобхватанаиздаденоразрешениеза употребаналекарственпродуктсесъбиратследнитетаксизавсякаотделнапромянапочл.66, ал. 1ЗЛПХМ при: 1.разрешениезаупотребапонационалнапроцедура разрешениезаупотребапопроцедураповзаимнопризнаване разрешениезаупотребаподецентрализиранапроцедура-9000лв. (2) Определенатапоал.1 таксасесъбиразаедналекарственаформаизаедноколичество наактивнотовещество. (3) Завсякаразличналекарственаформа,закоятозаявлениетоеподаденоедновременно спървоначалнотозаявлениезаразрешаванезаупотреба,сесъбиратаксавразмер75 настоот таксата,определенапореданаал.1. (4) Завсякоразличноколичествонаактивнотовещество,закоетозаявлениетоеподадено едновременноспървоначалнотозаявлениезаразрешаванезаупотреба,сесъбиратаксавразмер 25настооттаксата,определенапореданаал.1. Чл.5. Заоценканадокументациязапроменивиздаденоразрешениезаупотребана лекарственпродуктсесъбиратследнитетакси: 1.запромянатипIА: а)понационалнапроцедура-500 б)попроцедураповзаимнопризнаване: аа)когаторепубликабългарияереферентнастрана-1500 бб)когаторепубликабългарияезасегнатастрана-1000 в)подецентрализиранапроцедура: аа)когаторепубликабългарияереферентнастрана-1500 бб)когаторепубликабългарияезасегнатастрана запромянатипIБ: а)понационалнапроцедура-1000 б)попроцедураповзаимнопризнаване: аа)когаторепубликабългарияереферентнастрана-1500 бб)когаторепубликабългарияезасегнатастрана-1000 в)подецентрализиранапроцедура: аа)когаторепубликабългарияереферентнастрана-1500 бб)когаторепубликабългарияезасегнатастрана запромянатип I: а)понационалнапроцедура-1500 б)попроцедураповзаимнопризнаване: аа)когаторепубликабългарияереферентнастрана-2000

4 бб)когаторепубликабългарияезасегнатастрана-1500 в)подецентрализиранапроцедура: аа)когаторепубликабългарияереферентнастрана-2500 бб)когаторепубликабългарияезасегнатастрана-1500лв. Чл.6. Запрехвърляненаправавърхуиздаденоразрешениезаупотребаналекарствен продуктсесъбиратаксавразмер2000лв. Чл.7. Заодобряваненаизменениевъввъншниявиди/иливтекстанаопаковкатаи/илив текстаналистовкатасесъбиратаксавразмер100лв. Чл.8. (1) (Доп.- ДВ,бр.39 от2012 г.)заоценканадокументациязаподновяванена разрешение за употреба на лекарствен продукт се събира такса в размер 50 на сто от определенатапореданачл.1,съответноначл.2такса. (2) Заоценканадокументациязаподновяваненаудостоверениезарегистрацияна лекарственпродуктсесъбиратаксавразмер50настоотопределенатапореданачл.3такса. Чл.9. (1) Заоценканадокументациязаиздаваненаразрешениезапаралеленвносна лекарственпродуктсесъбиратаксавразмер2000 лв.заедналекарственаформа,заедно количествонаактивнотовеществоналекарственияпродуктивносотеднадържава. (2) Завсякаразличналекарственаформа,количествонаактивнотовеществои/или различна държава, независимо дали заявлението е подадено едновременно или не с първоначалнотозаявлениезаразрешаваненапаралеленвнос,сесъбиратаксавразмер50 насто оттаксата,определенапореданаал.1. Чл.10. Заоценканадокументациязазаличаваненаразрешениезаупотреба,съответно наудостоверениезарегистрацияналекарственпродукт,сесъбиратаксавразмер50лв. Чл.11. Заоценканадокументациязаразрешаваненарекламаналекарственпродуктсе събиратследнитетакси: 1. заразрешаваненарекламанаединлекарственпродуктнезависимоотлекарствената формаиколичествотонаактивнотовещество заразрешаваненапромянаводобренарекламаналекарственпродукт заразрешаваненанапомнящарекламаналекарственпродукт заразрешаваненареклама,съдържащаповечеотединлекарственпродукт- завсеки лекарственпродукт,включенврекламнияматериал-500лв. Чл.12. (1) Загодишноподдържаненаразрешениезаупотребаналекарственпродуктсе събиратаксавразмер250лв. (2) Загодишноподдържаненаудостоверениезарегистрацияналекарственпродуктсе събиратаксавразмер100лв. (3) Загодишноподдържаненаразрешениезапаралеленвносналекарственпродуктсе

5 събиратаксавразмер250лв. (4) Таксатапоал.1, съответнопоал.2 илиал.3, седължизапърватаизавсякаследваща годинаотдататанаиздаваненаразрешениетозаупотреба,съответнонаудостоверениетоза регистрацияналекарственияпродукт. (5) Таксатапоал.1, съответнопоал.2 илиал.3, сезаплащакъмдататанаиздаванена разрешениетозаупотреба,съответнонаудостоверениетозарегистрацияилинаразрешениетоза паралеленвносзасъответнатагодина. Чл.13. (1) Заоценканадокументациязаразрешаваненаклиничниизпитваниясесъбират следнитетакси: 1.заклиничноизпитваненалекарственпродуктпочл.109,т.2ЗЛПХМ: а)клиничноизпитванепървафаза-3000 б)клиничноизпитваневторафаза-2500 в)клиничноизпитванетретафаза заклиничноизпитваненалекарственпродуктпочл.109,т.3ЗЛПХМ: а)клиничноизпитванепървафаза-2500 б)клиничноизпитваневторафаза-2000 в)клиничноизпитванетретафаза-1500 г)клиничноизпитванезабиоеквивалентност/бионаличност-1000 д)клиничноизпитванезафармакокинетика занеинтервенционалнопроучване-400лв. (2) Приклиничноизпитване,коетовключваразличнифазии/иливидове,сезаплаща съответнонай-високататаксапоал.1ипо50настозавсякадругавключенафаза. (3) Заоценканадокументациязаизвършваненасъщественапромянавклинично изпитванесесъбиратаксавразмер30настоотопределенатавал.1такса. Чл.14. (1) Заоценканадокументациязаиздаваненаразрешениезапроизводствона лекарственипродуктии/илинаактивнивеществасесъбиратследнитетакси: 1. запроизводствонастерилнилекарственипродуктиизвънпосоченитевт запроизводствонанестерилнилекарственипродуктиизвънпосоченитевт.3, 4, 5 или запроизводствонабиологичнилекарственипродукти запроизводствонарастителнилекарственипродукти запроизводствонахомеопатичнилекарственипродукти запроизводствонарадиофармацевтичнилекарственипродукти запроизводствонаактивнивещества-10000лв. (2) Приподаваненазаявлениезаедновременноразрешаваненаповечеотединвид производствопоал.1 таксатасеопределякатосумаотвсекивидпосъответнататочкапоал.1, намаленас25насто. (3) Заоценканадокументациязаизвършваненапромянавиздаденоразрешениеза производствосесъбиратследнитетакси: 1.припромянаналицепочл.148,т.2ЗЛПХМ припромянаналицепочл.149ЗЛПХМ припромянанаоборудванетозапроизводство при промянанаместонахождениетоили преустройствонанякой отобектитеза производство,контролилисъхранение,иливключваненановомястонапроизводство- завсеки

6 отделенобект припромянаилидобавяненапроизводственаоперация- завсякаотделнаоперация придобавяненановвидпроизводство-таксатапосъответнататочкапоал.1; 7. придобавяненановалекарственаформаврамкитенаиздаденоторазрешениеза производство-1000лв.завсякадобавенаформа; 8. придобавяненановлекарственпродукт,съответноновоактивновеществоврамките наиздаденоторазрешениезапроизводствозавсякодобавеноактивновещество,съответноза всекилекарственпродукт при промяна в съдебната регистрация на притежателя на разрешението за производство-50лв. (4) Такситепоал.1, 2 и3 сеприлагатиприиздаваненаразрешениезапроизводствона лекарственипродукти,предназначенизаклиничноизпитване. Чл.15. (1) Заоценканадокументациязаиздаваненаразрешениезавноссесъбират следнитетакси: 1.разрешениезавносналекарственипродукти разрешениезавноснаактивнивещества-15000лв. (2) Приподаваненазаявлениезаполучаваненаразрешениезавноседновременнона лекарственипродуктиинаактивнивеществатаксатасеопределякатосбороттакситепоал.1, намаленс25насто. (3) Заоценканадокументациязаизвършваненапромянавиздаденоразрешениезавнос сесъбиратследнитетакси: 1.припромянаналицетопочл.161,ал.2,т.1ЗЛПХМ припромянанаактивнитевеществаиформитеналекарственитепродукти припромянаналабораториятапочл.161,ал.2,т.2ЗЛПХМ припромянанапомещениятазасъхранение припромянавсъдебнатарегистрациянатърговеца-50лв. (4) Такситепоал.1, т.1 ипоал.3 сесъбиратиприиздаваненаразрешениезавносна лекарственипродукти,предназначенизаклиничноизпитване. Чл.16. (1) Заоценканадокументациязаиздаваненаразрешениезатърговиянаедрос лекарственипродуктисесъбиратаксавразмер7500лв. (2) Заоценканадокументациязаизвършваненапромянавиздаденоразрешениеза търговиянаедрослекарственипродуктисесъбиратследнитетакси: 1. запромянанаскладовопомещение(промянанаадресаиливключваненаново складовопомещение) зазакриваненаскладовопомещение запромянанаотговорниямагистър-фармацевт запромянанаръководителнасклад запромянавсъдебнатарегистрациянатърговеца-50лв. (3) Заиздаваненаудостоверениезарегистрациязатърговиянаедрослекарствени продуктисесъбиратаксавразмер7500лв. (4) Заоценканадокументациязаизвършваненапромянавиздаденоудостоверениеза търговиянаедрослекарственипродуктисесъбиратаксавразмер500лв.завсякапромяна.

7 Чл.17. (Изм.- ДВ,бр.39 от2012 г.)(1) Заоценканадокументациязаиздаванена разрешениезатърговиянадребнослекарственипродуктиваптекасесъбиратаксавразмер1000 лв. (2) Заоценканадокументацияприпромянанавписанитеврегистърапочл.230, ал.1, т. 2-5ЗЛПХМ обстоятелствасесъбиратследнитетакси: 1. при промяна на наименованието,вида на търговеца,седалището и адреса на управлениеналицето,получилоразрешение припромянанаиметонаръководителянааптеката припромянанаадресанааптеката припромянанадейностите,коитощесеизвършватваптеката-500лв. Чл.18. (1) ЗаоценканадокументацияииздаваненасертификатипоЗЛПХМ сесъбират следнитетакси: 1. сертификатзалекарственпродуктсъгласносертификационнатасхеманасветовната здравнаорганизация(сзо)-50 2.сертификатзапроизходналекарственпродукт-50 3.сертификатзасвободнапродажбаналекарственпродукт-50 4.сертификатзаосвобождаваненапартидаотлекарственпродуктпочл.69ЗЛПХМ: а)възоснованаизпитванебезизползваненаживотни- заваксинасрещуеднозаболяване -250 б)възоснованаизпитванесизползваненаживотни- заваксинасрещуеднозаболяване сертификатзаосвобождаваненапартидаотлекарственпродуктпочл.70ЗЛПХМ: а)албумин-1190 б)имуноглобулини-1320 в)факторинакръвосъсирването сертификатзаосвобождаваненапартидилекарственипродуктипочл.69 съгласно сертификационнатасхеманасзо: а)безизвършваненаизпитване-50 б)възоснованаизпитванебезизползваненаживотни-заваксинасрещуеднозаболяване -250 в)възоснованаизпитванесизползваненаживотни- заваксинасрещуеднозаболяване- 5100лв. (2) Вслучаитепоал.1, т.4 и6 приваксинисрещудвеилиповечезаболяваниятаксатасе образуваотсуматапоотделнитепозиции. (3) Заиздаваненасертификатпоал.1, т.1, 2 или3 всрокдодваработниднисъответната таксапоал.1сесъбиравдвоенразмер. Чл.18а.(Нов- ДВ,бр.61 от2014 г.)завписваневрегистърапочл.167гзлпхм на производител,вносителилитърговецнаедросактивнивеществасесъбиратаксавразмер500 лв. Чл.18б.(Нов- ДВ,бр.61 от2014 г.)завписваневрегистърапочл.212а,ал.4 ЗЛПХМ на лице,осъществяващопосредничествовобласттаналекарственитепродукти,сесъбиратаксав размер500лв.

8 Чл.19. Засъгласуваненаинвестиционни проекти застроителство нанови и/или преустройствонасъществуващиобекти,свързаниспроизводствотоналекарственипродукти,се събиратследнитетакси: 1.попроектизастроителство попроектизапреустройство-500лв. Чл.20. (1) ПриизвършваненаинспекцииипроверкипоЗЛПХМ сезаплащатследните такси: 1. при проверканамястовъввръзкасоценказасъответствиетонаусловиятаза производство,контролисъхранениесизискваниятанадобратапроизводственапрактикавхода напроцедурапоразрешаванеилипопромянанаразрешенопроизводство припроверканамястонатериториятанарепубликабългариявъввръзкасоценказа съответствиетонаусловиятазапроизводство,контролисъхранениесизискваниятанадобрата производственапрактикаизвънслучаитепот (изм.- ДВ,бр.61 от2014 г.)припроверканамястовъввръзкаспроцедурапочл.46, ал.2или3злпхм илипочл.162,ал.5злпхм въввръзкаспроцедурапо разрешаванезаупотребаналекарствен продуктза установяваненасъответствиесизискваниятанадобратаклиничнапрактика: а)натериториятанарепубликабългария-3000 б)вчужбина призаявяваненаинспекцияотстрананапроизводител,вносителилипритежателна разрешениезаупотребаналекарственипродуктиизвънслучаитепот (нова- ДВ,бр.61 от2014 г.)приинспекциянатериториятанарепубликабългарияна производителнаактивнивеществавъввръзкасоценказасъответствиетонаусловиятаза производство,контролисъхранениесизискваниятанадобратапроизводственапрактикасе събиратаксавразмер (нова- ДВ,бр.61 от2014 г.)приинспекциянатериториятанарепубликабългарияна вносителилитърговецнаедросактивнивеществавъввръзкасоценказасъответствиетона условиятазаконтролисъхранениесизискваниятанадобратадистрибуторскапрактикасе събиратаксавразмер1000лв. (2) При извършване на допълнителна инспекция или проверка след констатирано несъответствиесизискваниятанадобратапроизводственапрактикасесъбирасъответнататакса поал.1. (3)Втакситепоал.1и2несевключватразходитезакомандировка. Чл.21. Заоценканадокументациязаопределянепринадлежносттанапродуктсесъбира таксавразмер200лв. Чл.21а.(Нов- ДВ,бр.61 от2014 г.)(1) Заоценканаинформация,свързанас проследяваненалекарственатабезопасност,сесъбиратследнитетакси: 1.запрякосъобщениедомедицинскитеспециалисти заобучителниилидругиматериализаминимализиранеилизапредотвратяванена риска 600лв.завсекиматериал. (2) 3аоценканаинформациятаприпромянавобучителенилидругматериалсесъбира таксавразмер50настооттаксатапоал.1,т.2.

9 Чл.22.Задейностипочл.21,ал.1,т.7ЗЛПХМ сесъбиратследнитетакси: 1. занаучнаконсултацияповъпроси,свързанисподготовканадокументация,преди подаваненазаявлениезасъответнапроцедурапо: а)главатретазлпхм б)главачетвъртазлпхм в)главапетазлпхм г)главаосмазлпхм д)главаединадесетазлпхм заизготвяненастановищепоисканенафизическоилиюридическолицеизвън случаитепот.1сезаплащатаксавразмер100 3.(отм.-ДВ,бр.17от2018г.) Раздел I. Такси,събираниотИзпълнителнатаагенцияполекарствата,заизвършванена химико-фармацевтичниекспертизи,лабораторнианализииизпитвания Чл.23. (1) Заизвършваненахимико-фармацевтичниекспертизи,лабораторнианализи илиизпитваниячрезизползванетонафизичниифизико-химичниметодисесъбиратследните такси: 1.заопределяненастепеннаоцветяванеспрямостандартниразтвори заопределяненабистротаистепеннаопалесценциянатечностиспрямостандартни разтвори-50 3.подготовканапробатачрезекстракция-80 4.екстрахираненаСоксклет подготовканапробатачрезротационенвакуумизпарител подготовканапробатачрезпрекристализиране-30 7.подготовканапробатачрезултразвук-40 8.мембраннофилтруване-30 9.центрофугиране филтруванечрезвакуумпомпа изпитваненаидентичностчрезцветни/химичниреакции количественоопределянечрезтитруване определяненазагубаприсушене определяненаосмоларитет-полумикрометод определяненаотносителнаплътност-пикнометриченметод определяненасъдържаниетонавода-KarlFisher,полумикрометод определяненарНстойност-потенциометрично определянепоказателнапречупване определянеточканатопене определяненачисло(киселинно,хидроксилно,йонно,пероксидно,осапунително, естерно) изпитваненаграницизасъдържаниенаалкалнипримесивмастникиселини изпитваненаграницизасъдържаниенаамоняк,накалций,нахлориди,намагнезий, намагнезийиалкалоземниметали,фосфат,калий,сулфати(стойностзаединелемент) абсорбционна спектрофотометрия във видимата и ултравиолетовата област - идентичност-500

10 24. абсорбционна спектрофотометрия във видимата и ултравиолетовата област - количественоопределяне абсорбционнаспектрофотометриявъввидиматаи ултравиолетоватаобласт- за чистота абсорбционнаспектрофотометриявъввидиматаиултравиолетоватаобласт- зацвят (бистротанаразтвори) ААSнаелемент(стойностзаединелемент) ААSнакалай високоефективнатечнахроматография- количествено определяненаактивното вещество високоефективнатечнахроматография-определяненасъдържанието високоефективнатечнахроматография- определянесъдържаниетонапримеси инфрачервенаспектрофотометрия-идентичност газовахроматография-количественоопределяне тънкослойнахроматография тънкослойнахроматография-количественоопределяне,чрезденситометрия-500лв. (2) Заизвършваненахимико-фармацевтични експертизи,лабораторни анализи или изпитваниячрезизползваненафармацевтичниметодисесъбиратследнитетакси: 1. микроскопскианализиизмерванеголеминатанамикрочастици(кристаливлекарствен продукт)-20 2.ситованализналекарственивещества-30 3.определянеразпадаемостналекарствениформи определянеразпадаемостнасупозиторииипесарии определяненавъншенвидиорганолептичнипоказателинасубстанцииилекарствени вещества-20 6.определянесъдържаниенаалкохол(пикнометрично)-60 7.определяненаизползваемобем определяненасреднамасанадозиранилекарствениформи-30 9.устойчивостнасчупваненалекарствениформи степеннаразтваряненаактивновеществовлекарствениформи(за6 таблетки) видимичастици-20лв. Чл.24. Заизвършваненахимико-фармацевтичниекспертизи,лабораторнианализиили изпитваниянапродуктиотрастителенпроизходсесъбиратследнитетакси: 1.определянеиндекснанабъбване-40 2.определяненачуждипримесивлечебнирастения определяненатанинивлекарственирастенияипродуктиотрастителенпроизход определяненаетеричнимаславлечебнирастениячрездестилация определяненаетеричнимаславлечебнирастениячрезгазовахроматография индекснагорчивина-40 7.сухостатъкнаекстракти-30 8.тлъстимаслаиосмолениетеричнимаславетеричнимасла страничниестериветеричнимасла загубаприсушененаекстракти-100

11 11.мирисивкуснаетеричнимасла водаветеричнимасла включваненаофициалнимеждународнистандартнивеществаприанализ(заедно стандартнохимичновещество)-800лв. Чл.25.Заизвършваненабиологичниизпитваниясесъбиратследнитетакси: 1.изпитванезастерилност: а)чрездиректнапосявка-250 б)чрезмембраннафилтрация определяненамикробносъдържание: а)определяненаобщ бройжизнеспособнимикроорганизми-200 б)изпитванезаопределенимикроорганизми,сидентификация изпитванезапирогенност определяненабактериалниендотоксиниinvitro(LALтест)-900лв. Чл.26. Залабораторнианализиилиизпитвания,коитонесапосоченивчл.23, 24 и25, се събиратакса,чийто размер сеопределя по фактически вложеното времеи използваните консумативи.таксатазавсекичасе10лв. Чл.27. Заиздаваненазаверенокопиенаразрешение,удостоверение,сертификатилина другдокументсезаплащатаксавразмер10лв.завсекиекземпляр. Раздел I. Такси,събираниотНационалниясъветпоценииреимбурсираненалекарствените продукти(загл.изм.-дв,бр.61от2014г.) Чл.28. (Изм.- ДВ,бр.39 от2012 г.)(1) (Изм.- ДВ,бр.61 от2014 г.,изм.- ДВ,бр.26 от 2019 г.,всилаот г.)заоценканадокументациятазавключванеиобразуваненацена почл.261а,ал.1 отзлпхм налекарственпродуктвпозитивниялекарственсписъксесъбират следнитетакси: 1. за включване на лекарствен продукт,принадлежащ към ново международно непатентнонаименование,закоетосеизвършваоценканаздравнитетехнологии лв.за първотопосоченовзаявлениетотерапевтичнопоказание; 2. завсякоследващозаявенотерапевтичнопоказание,посоченовзаявлениетопот.1, се събиратаксавразмер50настооттаксатапот.1; 3. завключваненалекарственпродукт,закойтонесеизвършваоценканаздравните технологии-1500лв. (2) (Изм.- ДВ,бр.26 от2019 г.,всилаот г.)заоценканадокументацияза включваненалекарственпродуктвдругоприложениенапозитивниялекарственсписъксе събиратследнитетакси: 1. завключваненалекарственпродуктсновомеждународнонепатентнонаименование, закоето сеизвършваоценканаздравнитетехнологии лв.запървото посочено в заявлениетотерапевтичнопоказание; 2. завсякоследващозаявенотерапевтичнопоказание,посоченовзаявлениетопот.1, се събиратаксавразмер50настооттаксатапот.1;

12 3. привключваненалекарственпродукт,закойтонесеизвършваоценканаздравните технологии-800лв. (3) ЗаоценканадокументацияприпромянанавключенвПозитивниялекарственсписък лекарственпродуктсесъбиратследнитетакси: 1.припромянананаименованиетоналекарственпродукт припромянанапритежателянаразрешениетозаупотребаналекарственпродукт припромянанапроизводителя/производителитеналекарственпродукт (нова- ДВ,бр.26 от2019 г.,всилаот г.)припромянанатерапевтичните показанияналекарственпродуктсизвършваненаоценканаздравнитетехнологии лв.за първотопосоченовзаявлениетопоказание;завсякоследващотерапевтичнопоказание,посочено всъщотозаявление,сесъбиратаксавразмер50настооттаксатазапървото; 5. (предишнат.4, доп.- ДВ,бр.26 от2019 г.,всилаот г.)припромянана показанияналекарственпродукт,безизвършваненаоценканаздравнитетехнологии (изм.- ДВ,бр.61 от2014 г.,предишнат.5 - ДВ,бр.26 от2019 г.,всилаот г.)припромянанаценапочл.261а,ал.1злпхм (предишнат.6 - ДВ,бр.26 от2019 г.,всилаот г.)припромянанадруги вписанивпозитивниялекарственсписъкобстоятелства-150лв. (4) Заоценканадокументациязаобразуваненапределнаценаналекарственпродуктсе събиратаксавразмер750лв. (5) Заоценканадокументацияприпромянанаобразуванапределнаценаналекарствен продуктсесъбиратаксавразмер350лв. (6) Заоценканадокументацияприпромянанаобстоятелстваврешениезапределнацена сесъбиратследнитетакси: 1.припромянананаименованиетоналекарственпродукт припромянанапритежателянаразрешениетозаупотребаналекарственпродукт припромянанапроизводителя/производителитеналекарственпродукт припромянанадругивписаниврегистъранапределнитецениобстоятелства-150лв. (7) Заоценканадокументациязалекарственпродукт,получилразрешениезапаралелен внос,заприлаганенаобразуванапределнаценасесъбиратаксавразмер375лв. (8)(Отм.-ДВ,бр.61от2014г.) (9)(Отм.-ДВ,бр.61от2014г.) (10)(Отм.-ДВ,бр.61от2014г.) (11) Заоценканадокументациязарегистрираненаценаналекарственпродукт,отпускан безлекарскопредписание,сесъбиратаксавразмер200лв. (12) Заоценканадокументацияпри промянанарегистриранаценаналекарствен продукт,отпусканбезлекарскопредписание,сесъбиратаксавразмер100лв. (13) Заоценканадокументацияприпромянанаобстоятелстваврешениезарегистрирана ценаналекарственпродукт,отпусканбезлекарскопредписание,сесъбиратследнитетакси: 1.припромянананаименованиетоналекарственпродукт припромянанапритежателянаразрешениетозаупотребаналекарственпродукт припромянанапроизводителя/производителитеналекарственпродукт припромянанадругивписаниврегистъранаценитеобстоятелства-100лв. (14) Заоценканадокументациязалекарственпродукт,получилразрешениезапаралелен внос,заприлаганенарегистриранамаксималнапродажнаценасесъбиратаксавразмер100лв. (15) (Нова- ДВ,бр.61 от2014 г.)заоценканадокументациязавключваненалекарствен продукт,получилразрешениезапаралеленвнос,впозитивниялекарственсписъксесъбира

13 таксавразмер800лв. (16) (Нова- ДВ,бр.9 от2016 г.)заоценканадокументациятазаподдържанена реимбурсниястатуснавключенвпозитивниялекарственсписъклекарственпродуктсесъбира таксавразмер800лв. (17) (Нова- ДВ,бр.26 от2019 г.,всилаот г.)заизвършваненаоценкана здравнитетехнологииналекарственпродуктсесъбиратследнитетакси: лв.запървотопосоченовзаявлениетотерапевтичнопоказание; 2. завсякоследващозаявенотерапевтичнопоказание,посоченовзаявлениетопот.1, се събиратаксавразмер50настооттаксатапот.1. (18) (Нова- ДВ,бр.61 от2014 г.,предишнаал.16 - ДВ,бр.9 от2016 г.,предишнаал.17 - ДВ,бр.26 от2019 г.,всилаот г.)заиздаваненазаверенокопиенадокументсе заплащатаксавразмер10лв.завсекиекземпляр. Раздел I"а". Такси,събираниотМинистерствотоназдравеопазването(Нов-ДВ,бр.61от2014г.) Чл.29. (Изм.- ДВ,бр.39 от2012 г.)(1) Заоценканадокументациязаиздаванена становищеоткомисиятапоетиказамногоцентровиизпитваниясесъбиратследнитетакси: 1.заклиничноизпитваненалекарственпродукт заклиничноизпитванезабиоеквивалентност/бионаличност заклиничноизпитванезафармакокинетика занеинтервенционалнопроучване-400лв. (2) Заоценканадокументациязаизвършваненасъщественапромянавклинично изпитванесесъбиратаксавразмер30настоотсъответнататаксапоал.1. Чл.30. (Изм.- ДВ,бр.39 от2012 г.,изм.- ДВ,бр.61 от2014 г.)заиздаваненазаверено копиенадокументсезаплащатаксавразмер10лв.завсекиекземпляр. Чл.31.(Отм.-ДВ,бр.39от2012г.) РазделIV. Такси,събираниотрегионалнитездравниинспекции(Нов-ДВ,бр.39от2012г.) Чл.32. (Нов- ДВ,бр.39 от2012 г.)(1) Заоценканадокументациязаиздаванена удостоверениезарегистрациянадрогериясезаплащатаксавразмер200лв. (2) Заоценканадокументациязапромянавудостоверениетозарегистрациянадрогерия сезаплащатследнитетакси: 1.припромянанаадресанадрогерията припромянанаръководителянадрогерията-100лв. Чл.33. (Нов- ДВ,бр.39 от2012 г.)заиздаваненазаверенокопиенаудостоверениеили другдокументсезаплащатаксавразмер10лв.завсекиекземпляр. ПреходнииЗаключителниразпоредби

14 1. Припрекратяваненазапочналапроцедуравнесенататаксанесевъзстановявас изключениенаслучаитепочл.43,ал.4злпхм. 2. Лицата по 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за лекарственитепродуктивхуманнатамедициназаплащатеднократнатаксавразмер1000 лв.при подаваненазаявлениезапривежданенадейносттасивсъответствиесизискваниятаназаконаи заиздаваненаразрешениезатърговиянаедрослекарственипродуктипореданазакона. 3. (1) Позапочналитепроизводствазаиздаваненаразрешениязатърговиянадребнос лекарственипродукти,заопределяненапределнаценаилирегистрираненаценаналекарствени продукти,кактоизавключване,изключванеилипромянаналекарственпродуктвпозитивния лекарственсписък,пореданазаконазалекарстватаиаптекитевхуманнатамедицина(отм.,дв, бр.31 от2007 г.),закоитосаплатенитаксипореданатарифатазатаксите,коитосесъбиратот Министерствотоназдравеопазванетонаоснованиечл.8, ал.1 отзаконазалекарстватаи аптекитевхуманнатамедицина,приетаспостановление 164 наминистерскиясъветот1995 г. (обн.,дв,бр.75 от1995 г.;изм.идоп.,бр.34 от1996 г.,бр.44 от1997 г.,бр.65 от2000 г.,бр.21 от2002г.,бр.59и100от2003г.),неседовнасяттаксипореданатазитарифа. (2) Позапочналитеинезавършиликъмвлизанетовсиланатарифатапроизводстваза издаваненаразрешениязапроизводствоналекарственипродукти,разрешаванезаупотребана лекарственипродуктииклиничниизпитванияналекарственипродуктисезаплащаттаксив размерите,определенивнея. ПреходнииЗаключителниразпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 312ОТ20ДЕКЕМВРИ 2010Г.ЗАИЗМЕНЕНИЕИ ДОПЪЛНЕНИЕНАНОРМАТИВНИ АКТОВЕНАМИНИСТЕРСКИЯСЪВЕТ (ОБН.-ДВ,БР.102ОТ2010Г.,ВСИЛАОТ Г.) 7.Постановлениетовлизавсилаотденянаобнародванетомув"Държавенвестник". ПреходнииЗаключителниразпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 56ОТ28МАРТ2019Г.ЗАИЗМЕНЕНИЕИ ДОПЪЛНЕНИЕ НАНОРМАТИВНИ АКТОВЕНАМИНИСТЕРСКИЯСЪВЕТ (ОБН.-ДВ,БР.26ОТ2019Г.,ВСИЛАОТ Г.) 7. Позапочналитеи незавършили към влизанетовсиланатовапостановление производствазаизготвяненаоценканаздравнитетехнологии налекарствени продукти се заплащаттаксивразмерите,определенивтарифатазатаксите,коитосесъбиратпозаконаза лекарственитепродуктивхуманнатамедицина Постановлениетовлизавсилаот1април2019г.

ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ Г.) Всилаот г. ПриетсПМС

ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ Г.) Всилаот г. ПриетсПМС ПРАВИЛНИКЗАЛЕГАЛИЗАЦИИТЕ,ЗАВЕРКИТЕИ ПРЕВОДИТЕНА ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ КНИЖА(ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР.96ОТ1982Г.,В СИЛАОТ01.01.1983Г.) Всилаот12.09.1958г. ПриетсПМС 184от03.09.1958г. Обн.ДВ.бр.73от 12 Септември1958г.,доп.ДВ.бр.10от

Подробно

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА Приета с ПМС 296 от г. Обн. ДВ. бр.106 от 14 Д

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА Приета с ПМС 296 от г. Обн. ДВ. бр.106 от 14 Д ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА Приета с ПМС 296 от 04.12.2007 г. Обн. ДВ. бр.106 от 14 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г.,

Подробно

НАРЕДБАЗАРЕДАИ НАЧИНАЗАВКЛЮЧВАНЕНАЛАБОРАТОРИИТЕВ СПИСЪКАПО ЧЛ.22,АЛ.1,Т.8ОТЗАКОНАЗАХАЗАРТА,ЗА ИЗИСКВАНИЯТАЗАИЗПИТВАНЕНАИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕИ ИГРАЛЕН СОФ

НАРЕДБАЗАРЕДАИ НАЧИНАЗАВКЛЮЧВАНЕНАЛАБОРАТОРИИТЕВ СПИСЪКАПО ЧЛ.22,АЛ.1,Т.8ОТЗАКОНАЗАХАЗАРТА,ЗА ИЗИСКВАНИЯТАЗАИЗПИТВАНЕНАИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕИ ИГРАЛЕН СОФ НАРЕДБАЗАРЕДАИ НАЧИНАЗАВКЛЮЧВАНЕНАЛАБОРАТОРИИТЕВ СПИСЪКАПО ЧЛ.22,АЛ.1,Т.8ОТЗАКОНАЗАХАЗАРТА,ЗА ИЗИСКВАНИЯТАЗАИЗПИТВАНЕНАИГРАЛНО ОБОРУДВАНЕИ ИГРАЛЕН СОФТУЕРИ ЗАРЕДАЗАИЗВЪРШВАНЕНАПРОВЕРКИ Всилаот16.08.2013г.

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019 НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от22.01.2016г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019г. Главапърва. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. Снаредбатасеопределятобстоятелствата,коитосевписватвАдминистративния

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

ЗАКОН ЗАПОЛИТИЧЕСКАИ ГРАЖДАНСКАРЕАБИЛИТАЦИЯНА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА Обн.ДВ.бр.50от25 Юни1991г.,изм.ДВ.бр.52от28 Юни1994г.,изм.ДВ. бр.12от13 Февруари2004г.,

ЗАКОН ЗАПОЛИТИЧЕСКАИ ГРАЖДАНСКАРЕАБИЛИТАЦИЯНА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА Обн.ДВ.бр.50от25 Юни1991г.,изм.ДВ.бр.52от28 Юни1994г.,изм.ДВ. бр.12от13 Февруари2004г., ЗАКОН ЗАПОЛИТИЧЕСКАИ ГРАЖДАНСКАРЕАБИЛИТАЦИЯНА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА Обн.ДВ.бр.50от25 Юни1991г.,изм.ДВ.бр.52от28 Юни1994г.,изм.ДВ. бр.12от13 Февруари2004г.,изм.ДВ.бр.29от5 Април2005г.,изм.ДВ.бр.30от11 Април2006г.,изм.ДВ.бр.81от

Подробно

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър

НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистър НАРЕДБА 16ОТ31МАЙ 1999Г.ЗАФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛАЗАРЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ Всилаот16.09.1999г. Издаденаотминистъранатрудаисоциалнатаполитикаиминистърана здравеопазването Обн.ДВ.бр.54от15Юни1999г.,изм.ДВ.бр.70от

Подробно

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие

НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделие НАРЕДБА 8121з-968ОТ10ДЕКЕМВРИ 2014Г.ЗАПРАВИЛАТАИ НОРМИТЕЗАПОЖАРНАБЕЗОПАСНОСТПРИ ИЗВЪРШВАНЕНА ДЕЙНОСТИ ВЗЕМЕДЕЛСКИТЕЗЕМИ Издаденаотминистъраназемеделиетоихранитеиминистърана вътрешнитеработи Обн.ДВ.бр.105от19

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване ИНСТРУКЦИЯ от 2.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор

Подробно

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРА НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от

Подробно

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ

НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВ НАРЕДБА 7ОТ1МАРТ2005Г.ЗАИЗИСКВАНИЯТАКЪМ ДЕЙНОСТТА НАЛИЦАТА,КОИТО УПРАЖНЯВАТНЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗАБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕВЪРХУИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ Издаденаотминистерствотоназдравеопазването Обн.ДВ.бр.22от15Март2005г.,изм.ДВ.бр.24от

Подробно

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от г., обн., ДВ, бр. 22 ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр.

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от 30.07.2004 г.,

Подробно

cyproterone acetate /ethinylestradiol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable

cyproterone acetate /ethinylestradiol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно крайния доклад от наложилото се неинтервенционално

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители Приета с ПМС 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г. Раздел I Обикновени такси

Подробно

NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq

NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq НАРЕДБА 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВ ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВАРВАРА, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.)

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция Пътна инфраструктура (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от г., в сила от г.) ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Обн. - ДВ, бр. 79 от 09.09.2008 г., в сила от 09.09.2008 г.; изм.,

Подробно

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. ПриетсПМС 129от г. Обн.ДВ.бр.49от 29 Юни2012г.,доп.ДВ.бр.80от 19 Октомври2012г.

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. ПриетсПМС 129от г. Обн.ДВ.бр.49от 29 Юни2012г.,доп.ДВ.бр.80от 19 Октомври2012г. КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот01.07.01г. ПриетсПМС 19от6.06.01г. Обн.ДВ.бр.49от 9 Юни01г.,доп.ДВ.бр.80от 19 Октомври01г., изм.идоп.дв.бр.5от18март014г.,изм.дв.бр.44от 7Май014г. (Доп.-

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ Януари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2012 г. 45 47 4 2-4 Дадени предписания- 75. 43 000 лв. 4 2 092 лв. 7 980,05 - Февруари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДО Г- ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Д О К Л А Д от ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно