ALR -M1 СИГНАЛИЗИРАЩО УСТРОЙСТВО Инструкция за монтаж и работа

Размер: px
Започни от страница:

Download "ALR -M1 СИГНАЛИЗИРАЩО УСТРОЙСТВО Инструкция за монтаж и работа"

Препис

1 СИГНАЛИЗИРАЩО УСТРОЙСТВО Инструкция за монтаж и работа

2 Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 6 МОНТАЖНИ СТЪПКИ 6 ПРОВЕРКА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ 9 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 9 КАРТИ НА MODBUS РЕГИСТРИТЕ 9 ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ 11 ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 11 ПОДДРЪЖКА

3 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА Прочетете цялата информация, спецификацията и монтажната инструкция и се запознайте с електрическата схема за свързване преди да започнете работа с този продукт. От съображения за лична безопасност и с цел безопасността на оборудването, както и за постигането на оптимални показатели на продукта, убедете се, че сте разбрали изцяло съдържанието на този документ преди да пристъпите към неговия монтаж, експлоатация или профилактика. По лицензионни съображения и с цел безопасност, неупълномощеното приспособяване и / или модифициране на продукта не са разрешени. Този продукт не трябва да се излага на влиянието на необичайни условия като: висока температура, пряка слънчева светлина или вибрации. Изпарения на химически вещества с висока концентрация, съчетани с продължително излагане на тяхното въздействие могат да влошат експлоатационните характеристики на продукта. Уверете се, че работната среда е възможно найсуха; проверете за места с кондензация. Всички монтажни работи трябва да се извършват в съответствие с действащите местни наредби за устройство на електрическите уредби и мрежи, както и действащите правилници за здраве и безопасност при работа в електрически уредби. Този продукт може да се монтира единствено от инженери или техници, притежаващи експертни познания за продукта и мерките за безопасна работа. Избягвайте контакт с електрически части под напрежение. Винаги изключвайте източника на захранване преди да пристъпите към свързване на захранващите кабели към продукта, преди неговото обслужване или ремонт. Винаги проверявайте дали използвате подходящи кабели за захранване и използвайте проводници с подходящия размер и характеристики. Уверете се, че всички винтове и гайки са затегнати, а предпазителите (ако има такива) са поставени добре. При рециклиране на изделието и опаковката и предаването им като отпадък следва да се съблюдават местното и националното законодателство и действащите наредби. В случай, че има въпроси, на които не е отговорено, моля свържете се с нашия отдел за техническа поддръжка или се консултирайте със специалист. 3-11

4 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА представляват светлинно-звукови сигнализатори, задействащи се при наличие на повреда. За управлението им е необходимо главно устройство (например: RDPU на Сентера, стандартен модул за управление на сградна автоматизация или главно устройство, което да може да записва стойностите в Modbus регистрите. Те се захранват с 24 VDC (PoM) и всички параметри са достъпни чрез Modbus RTU протокол. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ Звукова и визуална сигнализация за Modbus RTU мрежи ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Захранване: 24 VDC, Power over Modbus Консумация 0,48 W Средна консумация при нормална работа: 0,36 W Imax (ma): 20 ma Изходи, тип отворен колектор 24 VDC / 100 ma на изход Степен на защита: IP65 Условия на околната среда: Температура на съхранение: C Отн. влажност: 5 85 % rh (без кондензация) Температура на съхранение: C СТАНДАРТИ Директива за електромагнитна съвместимост (EMC Directive 2014/30/EC EN :2007 Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-1: Общи стандарти. Устойчивост на смущаващи въздействия за жилищни, търговски и лекопромишлени среди EN :2007 Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-3: Общи стандарти. Стандарт за излъчване за жилищни, търговски и лекопромишлени среди, поправки A1:2011 и AC: 2012 до EN Директива ОЕЕО за намаляване на въздействието на отпадъците от електрическо и електронно оборудване върху околната среда - WEEE Directive 2012/19/EC Директива за ограничаване използването на опасни вещества (RoHs Directive 2011/65/EU) ) 4-11

5 РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HR11 Работен режим HR12 Активира зелен LED HR13 Активира жълт LED HR14 Активира червен LED HR15 Активира пиезо зумер HR16 Работен режим зумер LED активиран Зумер Описание на функция OK 0 0 Предупредителен сигнал 1 0 Аларма Всички опции деактивирани Активиран зелен LED Разширен режим* Активиран жълт LED Активиран червен LED Активиран зумер (импулсен звук) Активиран зумер (непрекъснат звук) Импулсен звуков сигнал Непрекъснат звуков сигнал Звуков сигнал изключен *В разширен режим (custom mode) са възможни всякакви комбинации на светлинните и звуковите сигнализации. 5-11

6 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ Вход Свързване RJ45 24 VDC 8 mm A /B GND 8 mm 8 mm 8 mm RJ VDC Захранващо напрежение 24 VDC GND Захранващо напрежение, маса A Комуникация по Modbus RTU, сигнал А /B Комуникация по Modbus RTU, сигнал /В Свързване чрез клеморед V+ Захранващо напрежение 24 VDC GND Захранващо напрежение, маса A Комуникация по Modbus RTU, сигнал А /B Комуникация по Modbus RTU, сигнал /В Изход отворен колектор (незадължително) V+ Свързване на изходно напрежение 24 VDC Зелено Жълто Червен светодиод Изходящи връзки Изход отворен колектор 1 за управляване на реле или външен светодиоден индикатор (макс. 100 ma). Изход отворен колектор 2 за управляване на реле или външен светодиоден индикатор (макс. 100 ma). Изход отворен колектор 3 за управляване на реле или външен светодиоден индикатор (макс. 100 ma). Клеморед с пружинни клеми: захващане 3,5 мм, 1,5 мм 2, макс. 100 мa на изход ВНИМАНИЕ трябва да се захрани или чрез конектора RJ45, или чрез клемореда. Не захранвайте устройството едновременно чрез клемореда и RJ45! МОНТАЖНИ СТЪПКИ Преди да пристъпите към монтажа на, внимателно прочетете Предпазни мерки за безопасна работа. Изберете гладка повърхност (като стена, панел и т.н.) за място на монтаж следвайте стъпките: 1. Развинтете винтовете и отстранете капака. 2. Монтирайте кутията на стената с помощта на подходящи скрепителни елементи като се съобразите с монтажните размери и правилната позиция за монтаж, указани на Фиг. 1 Монтажни размери и Фиг. 2 Монтажна позиция. 6-11

7 Фиг. 1 Монтажни размери Фиг. 2 Положение за монтаж Правилно 2x Ø 4 3, 80 Неправилно ALR-M 85 ALR-M 46 ALR-M ALR-M Вкарайте кабела през пластмасовия щуцер. 3.1 а входящ сигнал чрез връзка RJ45: З Свържете според указанията на Фиг. 3а Свързване чрез RJ45, придържайки се към информацията в раздел Електрическо свързване. 3.2 За входящ сигнал чрез свързване на клемореда: Свържете според указанията на Фиг. 3б Свързване чрез клеморед, придържайки се към информацията в раздел Електрическо свързване. Фиг. 3 Свързване Фиг. 3a Свързване чрез RJ45 ВНИМАНИЕ Фиг. 3б Свързване чрез клеморед трябва да се захрани или чрез конектора RJ45, или чрез клемореда. Не захранвайте устройството едновременно чрез клемореда и RJ45! 4. П оставете предния капак и го закрепете с винтовете. Затегнете добре пластмасовите щуцери. 5. Включете захранването. MIW-ALR-M1-BG / 01 /

8 Свързване на отворен колектор (незадължително) 1. има 3 изхода, тип отворен колектор за захранване на външни устройства с 24 VDC, например: релета или светлинни индикатори. Ако възнамерявате да ги използвате, свържете както е посочено на Фиг. 4a и Фиг. 4б. Фиг. 4 Фиг. 4a Свързване на външни LED индикатори Фиг. 4б Свързване на външни релета Клеморед +V Зелено Жълто Червено Клеморед +V Зелено Жълто Червено NO NC Реле за аларма (червено) COM 3 релета x 24 VDC бобина NO NC COM Реле за предупреждение (жълто) 2,2 kω Зелено 2,2 kω Жълто 2,2 kω Червено NO NC Реле за нормална работа (зелено) COM Допълнителни настройки С цел постигане на правилна комуникация, NBT резисторът следва да бъде активиран само в две устройства в Modbus RTU мрежа. Ако е необходимо, активирайте NBT резистора чрез 3SModbus или Sensistant (Holding register 20). Пример 1 Пример 2 Slave 1 NBT NBT RX ТX Master NBT RX ТX NBT Slave 2 Master NBT Slave n Slave 1 Slave 2 Slave n ЗАБЕЛЕЖКА В Modbus RTU мрежа, следва да бъдат активирани два NBT резистора. 8-11

9 ПРОВЕРКА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ При първоначалното включване на, всички три светодиода следва да са активни за около секунда, след което следва да бъде активен само зеленият. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА се настройва по Modbus RTU. За да следите и променяте настройките му, може да свалите безплатното приложение 3SModbus от уебсайта на Сентера или да използвате устройството Sensistant. Повече информация относно Modbus регистрите може да в таблиците намерите по-долу. Режим Bootloader Благодарение на функционалността Bootloader, фърмуерът може да бъде обновен по Modbus RTU. За да влезнете в режим Bootloader, поставете джъмпер на щифтове 3 и 4 на рейка Р1 и рестартирайте захранването (вж. Фиг. 5). След като влезнете в режим Bootloader, може да обновите фърмуера чрез приложението 3SM Boot (част от софтуера 3SМ Center) или Sensistant. Фиг. 5 Рейка Р Поставете джъмпер на щифтове 1 и 2 за минимум 10 секунди, за да занулите регистри параметрите по Modbus Поставете джъмпер на щифтове 3 и 4 рестартирайте захранването, за да влезнете в режим буутлоуд КАРТИ НА MODBUS РЕГИСТРИТЕ Input registers Data type Description Data Values 1 Operation status unsigned int. Operating status Green LED unsigned int. Green LED status Yellow LED unsigned int. Yellow LED status Red LED unsigned int. Red LED status Sound active unsigned int. Buzzer status Sound mode unsigned int. Pulsing / continuous sound Reserved, return 0 2 = 3 = OK (green LED is ) Warning (yellow LED is ) Alarm (red LED and buzzer are ) Custom (direct LED and buzzer driving is allowed) pulsing continuous 9-11

10 Holding registers Data type Description Data Default Values 1 Device slave address unsigned int. Modbus device address Modbus baud rate unsigned int. Modbus communication baud rate Modbus parity mode unsigned int. Parity check mode 4 Device type unsigned int. Device type (Read-only) = HW version unsigned int. 6 FW version unsigned int. Hardware version of the device (Read-only) Firmware version of the device (Read-only) 7 10 Reserved, return 0 11 Operating mode unsigned int. Mode of operation Green LED unsigned int. 13 Yellow LED unsigned int. 14 Red LED unsigned int. Direct control green LED (allowed in Custom operating mode only) Direct control yellow LED (allowed in Custom operating mode only) Direct control red LED (allowed in Custom operating mode only) 2 = 8N1 8E1 8O1 XXXX XXXX 1 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 2 = 0 x 0100 = 0 x 0110 = 2 = 3 = None Even Odd HW version 1.00 FW version 1.00 OK (green LED is ) Warning (yellow LED is ) Alarm (red LED and buzzer are ) Custom (next 4 registers are allowed) 15 Buzzer operating mode unsigned int. Buzzer control (allowed in Custom operating mode only) 16 Sound mode unsigned int. Pulsing / continuous sound 17 Star-up action unsigned int. Start up indication Not used Modbus registers reset Modbus network bus termination resistor (NBT) unsigned int. unsigned int. Resets Modbus Holding registers to default values. When finished this register is automatically reset to 0 Set device as ending the line or not by connecting NBT pulsing continuous Nothing All LEDs on for 1 s Idle Reset Modbus registers NBT disconnected NBT connected Ако желаете да научите повече относно протокола за серийна комуникация Modbus, посетете: V1_02.pdf ВХОДНИ РЕГИСТРИ (вж. Таблица Входни регистри (Input registers)по-горе) Входните регистри са само за четене. Всички данни могат да бъдат прочетени с командата <Read Input Register> (<Прочети входен регистър>). Таблица Входни регистри показва типа на данните, които се връщат и начина, по който те трябва да се интерпретират. РЕГИСТРИ ЗА СЪХР. НА ИНФОРМАЦИЯТА (вж. Таблица Регистри за съхранение(holding registers) по-горе) Тези регистри могат да бъдат както записвани, така и прочитани. Те могат да се управляват с командите: <Read holding registers> (<Прочети регистри за съхранение>), <Write single register> (<Запиши един регистър за съхранение>) и <Write multiple registers> (<Запиши множество регистри>). Регистрите, който не се използват са само за четене (read-only) и поради това, въвеждането на стойности в тях не връща грешка, но и не променя нищо

11 ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ Да се предпазва от удари и да се избягват екстремни условия. Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка. ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ Две години от датата на производство срещу производствени дефекти. Всички модификации и промени по продукта след датата на публикуване на този документ, освобождават производителя от всякаква отговорност. Производителят не носи отговорност за каквито и да е печатни или други грешки в този документ. ПОДДРЪЖКА При нормални условия, това изделие не се нуждае от поддръжка. В случай на леко замърсяване, почистете със суха или леко влажна кърпа. При посериозно замърсяване, почистете с неагресивни продукти. В тези случаи винаги изключвайте устройството от захранването. Внимавайте в него да не попаднат течности. Включете захранването, когато устройството е напълно сухо

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

DPOM8-24/20 ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

DPOM8-24/20 ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

DST ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа

DST ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 5 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 РАБОТНИ

Подробно

DXTP КАНАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛЕР С ПРОПОРЦИОНАЛНО-ИНТЕГРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

DXTP КАНАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛЕР С ПРОПОРЦИОНАЛНО-ИНТЕГРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа КАНАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛЕР С ПРОПОРЦИОНАЛНО-ИНТЕГРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

RXTH ДВУКАНАЛЕН СТАЕН ДАТЧИК / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа

RXTH ДВУКАНАЛЕН СТАЕН ДАТЧИК / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа ДВУКАНАЛЕН СТАЕН ДАТЧИК / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

DPS-X -2 ТРАНСМИТЕР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа

DPS-X -2 ТРАНСМИТЕР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа ТРАНСМИТЕР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC Основни характеристики Инвертируем алогов входен сигл: / VDC или / ma Настройка минимални и максимални обороти посредством тримери или по Modbus, задавано с тример или по Modbus Modbus RTU (RS485) комуникация

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

HPSPX-2 ПИ РЕГУЛАТОР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа

HPSPX-2 ПИ РЕГУЛАТОР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа ПИ РЕГУЛАТОР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

KU12-3

KU12-3 Инвест Електроникс ЕООД КРАЙНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО Упътване за монтаж и експлоатация (версия 1.1 / януари 2008) Инвест Електроникс си запазва правото на промяна на този документ без предизвестие СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint КОНВЕНЦИОНАЛНА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА C400 КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПАНЕЛИ C400 Elkron има удоволствието да представи новата конвенционална линия C400 Новите конвенционални панели отговарят на изискванията на

Подробно

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ 2016-11-22 * В настоящата версия е въведен параметър, определящ възходящ и низходящ

Подробно