PowerPoint Presentation

Размер: px
Започни от страница:

Download "PowerPoint Presentation"

Препис

1 КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019

2 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от Дипломатическия институт към МВнР и НСОРБ 2. Развиване на капацитета за внедряване и прилагане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите 3. Специализирани обучения за специализираната териториална администрация 4. Ефективност на съдебния контрол и уеднаквяване на практиката на съдилищата 5. Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт 6. Устойчиво повишаване на качеството на дейността на Националния институт на правосъдието и повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение

3 ИГРП 2019 Процедури, предложени за включване в ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от Института по публична администрация 2. Идентифициране на служители с висок потенциал в държавната администрация 3. Предоставяне на подкрепа на Министерство на околната среда и водите

4 ИГРП 2019 Промяна в 3 бр. процедури включени в ИГРП 2019 г. 1. Ефективност на съдебния контрол и уеднаквяване на практиката на съдилищата 2. Устойчиво повишаване на качеството на дейността на Националния институт на правосъдието и повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение 3. Специализирани обучения за териториалната администрация

5 Процедура Ефективност на съдебния контрол и уеднаквяване на практиката на съдилищата Със свое Решение 268 от 9 май 2019 г., Министерският съвет одобри Актуализирана пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, което налага: Промяна на целите на предоставяната безвъзмездна финансова помощ; Промяна на общия размер на безвъзмездната финансова помощ; Промяна на допустимите кандидати и целевите групи; Промяна на датата на обявяване на процедурата; Промяна на максималния размер на БФП за отделен проект.

6 Промяна на целите на предоставяната безвъзмездна финансова помощ ПРОМЯНА ПРОМЯНА НА ЦЕЛИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯ НАТА БЕЗВЪЗМЕЗД НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРЕДИ Повишаване ефективността на съдебния контрол върху актовете на администрацията в изпълнение на мярка и от Пътната карта за изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система; Въвеждане на механизъм за оценка на ефективността на ВКС и ВАС за уеднаквяване на практиката на съдилищата за постигане на предсказуемо и качествено правосъдие в изпълнение на мярка от Пътната карта за изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. С АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЪТНАТА КАРТА Повишаване ефективността на съдебния контрол върху актовете на администрацията в изпълнение на мярка и от Актуализираната ПК за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (ПК РСС) Намаляване на броя на обжалваните актове на местното самоуправление и общинската администрация;

7 Промяна на: общия размер на БФП, допустимите кандидати, датата на обявяване на процедурата и максималния размер на БФП за отделен проект. ПРОМЯНА ПРЕДИ С АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЪТНАТА КАРТА ОБЩ РАЗМЕР НА БФП лв лв. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП ЗА ОТДЕЛЕН ПРОЕКТ Министерство на правосъдието; Висш съдебен съвет; Върховен административен съд Второ тримесечие на 2019 г. Върховен административен съд Трето тримесечие на 2019 г лв лв.

8 Процедура Устойчиво повишаване на качеството на дейността на Националния институт на правосъдието и повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение Извършват се промени в: Примерни допустими дейности ПРОМЯНА ПРЕДИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИМЕРНИ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ Подготовка, организиране и провеждане на обучения за магистрати, лица подпомагащи съдебния процес, служители и длъжностни лица в сектор Правосъдие, подпомагащи съдебната система и разследващи органи, съгласно НПК. Организиране и/или провеждане на обучителни посещения/стажове в европейски и/или международни съдебни институции; Подготовка, организиране и провеждане на обучения Организиране и/или провеждане на обучителни посещения/стажове в сродни обучителни институции, европейски и/или международни институции и организации; (по предложение на НИП от )

9 Процедура Устойчиво повишаване на качеството на дейността на Националния институт на правосъдието и повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение ПЪРВОНАЧАЛНО Магистрати и съдебни служители; Служители и длъжностни лица в сектор Правосъдие, подпомагащи съдебната система; Лица, подпомагащи съдебния процес; Разследващи органи, съгласно НПК; Служители на НИП. Извършват се промени в: ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ИЗПРАТЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ Съдии, прокурори, следователи, членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, съдебни помощници, прокурорски помощници, съдебни служители, съдебни заседатели, инспектори от Инспектората към министъра на правосъдието и други служители в сектор Правосъдие, подпомагащи съдебната система; Разследващи органи, съгласно НПК; Служители на НИП. Други лица, в съответствие с чл. 249, ал 2 от ЗСВ. По предложение на НИП от Съдии, прокурори, следователи, членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, съдебни помощници, прокурорски помощници, съдебни служители, съдебни заседатели, инспектори от Инспектората към министъра на правосъдието и други служители и лица в сектор Правосъдие, подпомагащи съдебната система; Служители на администрацията и на контролни органи; Разследващи органи, съгласно НПК; Служители на НИП. Други лица, в съответствие с чл. 249, ал 2 от ЗСВ;

10 Процедура Устойчиво повишаване на качеството на дейността на Националния институт на правосъдието и повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение ПРОМЯНА Категории допустими разходи Извършват се промени в: Примерни допустими разходи ПРЕДИ Разходи за услуги; Разходи за персонал; Разходи за организиране, провеждане и участие в мероприятия; Разходи за разработване и/или закупуване на софтуер; Непреки разходи (разходи за организация и управление и разходи за информация и комуникация) По предложение на НИП от Разходи за услуги; Разходи за персонал; Разходи за организиране, провеждане и участие в мероприятия; Разходи за разработване и/или закупуване на софтуер; Разходи за закупуване на хардуер и други материални активи; Разходи за материали; Непреки разходи (разходи за организация и управление и разходи за информация и комуникация)

11 Процедура Устойчиво повишаване на качеството на дейността на Националния институт на правосъдието и повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение Извършват се промени в: Индикатори за резултат Дата на обявяване на процедурата. ПРОМЯНА ПРЕДИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Индикатори за резултат Разработена и внедрена система за управление и контрол на качеството на съдебното обучение Надградена система за управление и контрол на качеството на съдебното обучение (По предложение на НИП от , редакция на УО на ОПДУ) ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА Второ тримесечие на 2019 г. Четвърто тримесечие на 2019 г.

12 Процедура Специализирани обучения за специализираната териториалната администрация С цел да обхване максимално широк брой от териториални администрации, УО на ОПДУ идентифицира необходимост от разширяване на обхвата на допустимите по процедурата кандидати, което доведе до: Промяна в наименованието на процедурата; Промяна на целите на предоставяната безвъзмездна финансова помощ; Промяна на допустимите кандидати и целевите групи; Промяна на примерните допустими дейности; Промяна на датата на обявяване на процедурата; Промяна на максималния размер на БФП за отделен проект.

13 Промяна в наименованието на процедурата Промяна в целите на предоставяната безвъзмездна финансова помощ ПРОМЯНА ПРЕДИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЦЕЛИ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Специализирани обучения за специализираната териториална администрация Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в специализираните териториални администрации Специализирани обучения за териториалната администрация Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в териториалните звена/поделения и териториалните структури на администрацията

14 ПРОМЯНА НА ДОПУСТИМИТЕ КАНДИДАТИ И ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ПРОМЯНА ПРЕДИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Специализирани териториални администрации по смисъла на чл. 38, ал. 2, т. 3 на Закона за администрацията Служители на/в специализирани териториални администрации по смисъла на чл. 38, ал. 2, т. 3 на Закона за администрацията администрации на изпълнителната власт, които имат в структурата си териториални звена/поделения; администрации на изпълнителната власт, към чиято структура са създадени като юридически лица с нормативен акт или по ред, определен в нормативен акт, териториални администрации; териториални администрации на изпълнителната власт, създадени като юридически лица с нормативен акт или по ред, определен в нормативен акт, с изключение на областните и общинските администрации. служители в териториални звена/поделения на администрацията-кандидат; служители в териториални администрации към структурата на администрацията-кандидат; служители в териториална администрациякандидат

15 ПРОМЯНА НА ПРИМЕРНИТЕ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПРОМЯНА ПРЕДИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИМЕРНИ ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ Организиране, провеждане и участие в специализирани обучения, които са пряко свързани със специфичната дейност на съответната специализирана териториална администрация. Организиране, провеждане и участие в специализирани обучения за служителите в териториалните звена/поделения на кандидата, в териториални администрации към структурата на кандидата или в структурата на териториална администрациякандидат. Дейностите са допустими, ако предвидените в тях обучения са пряко свързани със специфичната дейност на съответните териториални звена/структури.

16 Промяна на датата на обявяване на процедурата Промяна на максималния размер на БФП за отделен проект ПРОМЯНА ПРЕДИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА Второ тримесечие на 2019 г. Трето тримесечие на 2019 г. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП ЗА ОТДЕЛЕН ПРОЕКТ лв лв.

17 ИГРП 2019 Процедури, предложени за включване в ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от Института по публична администрация 2. Идентифициране на служители с висок потенциал в държавната администрация 3. Предоставяне на подкрепа на Министерство на околната среда и водите

18 Процедура Обучения за служителите в администрацията, организирани от Института по публична администрация Кандидат: Институт по публична администрация (ИПА) Бюджет: лв. Срок за изпълнение на проекта: г. Цел на процедурата: Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите в администрацията; Повишаване на капацитета на Института по публична администрация

19 Процедура Обучения за служителите в администрацията, организирани от Института по публична администрация Примерни допустими дейности: 1. Разработване и надграждане на информационните системи на ИПА; 2. Организиране и/или провеждане и/или участие в обучения, обмяна на опит, семинари, кръгли маси и други мероприятия; 3. Разработване/ актуализиране на сертифициращи програми за обучение в ИПА; 4. Развитие на изследователската дейност и на информационния и документационен център в ИПА.

20 Процедура Обучения за служителите в администрацията, организирани от Института по публична администрация Категории допустими разходи: Разходи за услуги; Разходи за персонал; Разходи за организиране, провеждане и/или участие в обучения и др. мероприятия; Разходи за разработване/закупуване на софтуер; Разходи за материални активи; Разходи за материали; Непреки разходи (разходи за организация и управление и разходи за информация и комуникация).

21 Процедура Идентифициране на служители с висок потенциал в държавната администрация Кандидат: Администрация на Министерския съвет Партньор:Институт по публична администрация (ИПА) Бюджет: лв. Срок за изпълнение на проекта: г. Цел на процедурата: Повишаване на капацитета на администрацията за идентифициране на служители с висок потенциал

22 Процедура Идентифициране на служители с висок потенциал в държавната администрация Примерни допустими дейности: 1. Създаване на компетентностен модел на таланта в областта на разработването, анализа, оценката и мониторинга на стратегически документи и политики; 2. Актуализиране и адаптиране на съществуващия инструментариум за провеждане на център за оценка; 3. Провеждане на центрове за оценка за служители в областта на разработването, анализа, оценката и мониторинга на стратегически документи и политики.

23 Процедура Идентифициране на служители с висок потенциал в държавната администрация Категории допустими разходи: Разходи за услуги; Разходи за персонал; Разходи за организиране, провеждане и/или участие в обучения и др. мероприятия; Разходи за разработване/закупуване на софтуер; Разходи за материали; Непреки разходи (разходи за организация и управление и разходи за информация и комуникация)

24 Процедура Предоставяне на подкрепа на Министерство на околната среда и водите Кандидат: Министерство на околната среда и водите Бюджет: лв. Срок за изпълнение на проекта: г. Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа на Министерство на околната среда и водите за разработване на Национална стратегия за околна среда и развитието на Единната информационна система за НАТУРА 2000

25 Процедура Предоставяне на подкрепа на Министерство на околната среда и водите Примерни допустими дейности: 1. Актуализация и развитие на Единната информационна система за мрежата Натура 2000; 2. Разработване на Национална стратегия за околна среда (НСОС ) и План за действие към нея;

26 Процедура Предоставяне на подкрепа на Министерство на околната среда и водите Категории допустими разходи: Разходи за услуги; Разходи за персонал; Разходи за организиране, провеждане и/или участие в обучения и др. мероприятия; Разходи за разработване/закупуване на софтуер; Разходи за закупуване на хардуер; Разходи за материали; Непреки разходи (разходи за организация и управление и разходи за информация и комуникация)

27 ПРОЦЕДУРИ В ИГРП 2019 ПРОЦЕДУРА 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от Дипломатическия институт към МВнР и НСОРБ 2. Развиване на капацитета за внедряване и прилагане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите 3. Специализирани обучения за териториалната администрация 4. Обучения за служителите в администрацията, организирани от Института по публична администрация 5. Идентифициране на служители с висок потенциал в държавната администрация 6. Предоставяне на подкрепа на Министерство на околната среда и водите 7. Ефективност на съдебния контрол и уеднаквяване на практиката на съдилищата 8. Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт 9. Устойчиво повишаване на качеството на дейността на Националния институт на правосъдието и повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение

28 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ Дирекция Добро управление Администрация на Министерския съвет София 1594, бул. Княз Ал. Дондуков 1

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Проект: BG051PO001-4.3.04-0052 Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Лесотехнически университет Безвъзмездна финансова помощ в размер на 648 744,71 лева. Продължителност 24

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СЪДА 2

ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СЪДА 2 ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СЪДА 2 И РЪКОВОДСТВО С УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ СЪДЪРЖАНИЕ Раздел 1 Политики и планиране 3 Цел 1 3 Цел 2 4 Цел 3 5 Цел 4 6 Цел 5 7 Раздел 2 Управление на съда 8 Цел

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 МЯРКА 1

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ Разширяване капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите - MyCompetence (Проект No BG05M9OP001-1.013-0001-C01) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. Съветът за административната реформа е създаден с Постановление

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно