RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"
  • Ani Peeva
  • преди 2 години
  • Прегледи:

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0149/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника на дейността относно систематичното масово избиване на религиозните малцинства от страна на ИДИЛ (2016/2529(RSP)) Бодил Валеро, Алън Смит, Бронис Ропе, Игор Шолтес от името на групата Verts/ALE RE\ doc PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0149/2016 Резолюция на Европейския парламент относно систематичното масово избиване на религиозните малцинства от страна на ИДИЛ (2016/2529(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид предишните си резолюции относно Ирак, Сирия, Либия и Египет, и по-специално резолюцията от 10 октомври 2013 г. относно неотдавнашни случаи на насилие и преследване срещу християни, особено в Малула (Сирия) и Пешавар (Пакистан), и относно случая с пастор Саид Абедини (Иран) 1, от 18 септември 2014 г. относно положението в Ирак и в Сирия и офанзивата на ИД, включително преследването на малцинства 2, от 27 ноември 2014 г. относно Ирак: отвличане и малтретиране на жени 3, от 12 февруари 2015 г. относно хуманитарната криза в Ирак и Сирия, в частност в контекста на Ислямска държава 4, от 12 март 2015 г. относно неотдавнашните нападения и отвличания от Даиш в Близкия изток, по-специално на асирийци 5, и от 30 април 2015 г. относно унищожаването на културни обекти, извършвано от ИДИЛ/Даиш 6, като взе предвид заключенията на Съвета от 16 март 2015 г. относно регионалната стратегия на ЕС за Сирия и Ирак, както и за заплахата от ИДИЛ/Даиш, от 20 октомври 2014 г. относно кризата в Сирия и Ирак, свързана с ИДИЛ/Даиш, от 30 август 2014 г. относно Ирак и Сирия, от 14 април 2014 г. и 12 октомври 2015 г. относно Сирия и от 15 август 2014 г. относно Ирак, като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Сирия и Ирак, като взе предвид насоките на ЕС относно международното хуманитарно право, относно защитниците на правата на човека и относно насърчаването и защитата на свободата на религията и убежденията, като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях, като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., като взе предвид Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид, 1 Приети текстове, P7_TA(2013) Приети текстове, P8_TA(2014) Приети текстове, P8_TA(2014) Приети текстове, P8_TA(2015) Приети текстове, P8_TA(2015) Приети текстове, P8_TA(2015)0179. PE v /7 RE\ doc

3 като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд, като взе предвид доклада на Амнести Интернешънъл от 20 януари 2016 г., озаглавен Гонени и ограбвани: принудително разселване и умишлено разрушение в северен Ирак, като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, A. като има предвид, че т.нар. ИДИЛ/Даиш продължава целенасочено да напада етнически и религиозни групи в Ирак и Сирия, в това число халдейци/сирийци/асирийци, шиитски кюрди (фейли), какаи, сабеи, шабаки, шиитски араби, туркмени и язиди, като умишлено ги подлага на редица жестоки прояви на насилие и тежки нарушения на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право, някои от които, според експерти на ООН, съставляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството, а могат да съставляват и геноцид; Б. като има предвид, че тези системни и тежки деяния срещу конкретни етнически и религиозни групи включват масови екзекуции, етническо прочистване, целенасочени убийства, насилствена ислямизация, отвличания, насилствени разселвания, пребиване с камъни до смърт и отрязване на крайници, насилствени изчезвания, изтезания, разрушаване на обекти на религиозното и културното наследство и трафик на културни ценности; като има предвид, че ООН също така съобщава за системно сексуално и физическо насилие, масово поробване на жени и деца и вербуване на деца за самоубийствени бомбени нападения; В. като има предвид, че до момента Ислямска държава съзнателно и систематично е избрала за цел на нападение и е разрушила над 100 религиозни и исторически обекта, в това число църкви, джамии, паметници, светилища и други места за поклонение, гробове и гробища, както и обекти на археологическото и културното наследство в Сирия и Ирак; Г. като има предвид, че според ООН тези деяния изглежда са част от систематична или широкоразпространена политика, която има за цел потискането, окончателното прогонване или унищожаването на тези общности в районите под контрола на Даиш; Д. като има предвид, че в доклада от 16 юни 2015 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи в борбата с тероризма се посочва, че има доказателства, че ИДИЛ е извършила тежки нарушения на международното право, в това число геноцид, престъпления срещу човечеството, военни престъпления и тежки нарушения на правото в областта на правата на човека (параграф 11); Е. като има предвид, че изключително тежките прояви на насилие и нарушения, извършени от Даиш, засягат не само религиозните малцинства, но също и други групи и отделни лица, като сунитски мюсюлмани, ЛГБТИ, атеисти и други лица, които не приемат реакционната и екстремистка идеология на Ислямска държава; Ж. като има предвид, че Даиш започна систематично да избива всички хора, RE\ doc 3/7 PE v01-00

4 изразяващи опозиционни мнения, независимо от тяхната религиозна принадлежност, като например екзекутира голям брой сунитски журналисти и сунитски имами, противопоставящи се на Даиш, екзекутира 700 членове на сунитски племена в рамките на три дни през август 2014 г. в Дер Езор, както и стотици сунитски цивилни лица, последните от които на 16 януари 2016 г.; З. като има предвид, че продължава ежедневно да се съобщава за масови военни престъпления и други нарушения на международното хуманитарно право и право в областта на правата на човека от различни страни в конфликта, в това число режима на Асад; И. като има предвид, че религиозните и етническите малцинства също са обект на целенасочени нападения от страна на режима на Асад и недържавни въоръжени групи, различни от Даиш, по-специално Джабхат ал Нусра в Сирия и шиитските милиции в Ирак; Й. като има предвид, че в някои случаи мотивацията за нападенията срещу религиозни и етнически общности е резултат от това, че извършителите отъждествяват етническата и/или религиозната принадлежност на общността с приписваната й политическа принадлежност; К. като има предвид, че съгласно международното право всички хора имат правото да живеят съобразно своята съвест и свободно да изповядват и променят религиозните и нерелигиозните си убеждения; като има предвид, че политическите и религиозните водачи имат задължението да се борят на всяко равнище срещу екстремизма и да насърчават взаимно уважение сред отделните лица и религиозните групи; Л. като има предвид, че до момента само девет държави членки са ратифицирали Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване, а именно Австрия, Белгия, Франция, Германия, Литва, Нидерландия, Португалия, Словакия и Испания; 1. категорично осъжда многобройните и тежки нарушения на международното право в областта на правата на човека и на международното хуманитарно право, извършени от всички страни в продължаващите конфликти в Ирак и Сирия; 2. припомня, че категорично е осъдил тежките и широко разпространени жестокости, извършвани от Даиш, в това число умишлените и целенасочени нападения срещу религиозни и етнически общности в областите под контрола на Даиш; 3. осъжда най-категорично разрушаването на религиозни и културни обекти и артефакти от Даиш, което представлява нападение срещу културното наследство на цялото население на Сирия и Ирак и на човечеството като цяло; призовава всички държави да положат повече усилия в осъществяваните от тях наказателни разследвания и съдебно сътрудничество с цел установяване на всички групи, отговорни за незаконния трафик на предмети на културата и за увреждане или унищожаване на културното наследство, което е достояние на всички хора в Сирия, Ирак и в по-широк план в регионите на Близкия изток и Северна Африка; PE v /7 RE\ doc

5 4. призовава враждуващите страни в региона да прекратят незабавно всички нападения срещу цивилни лица, да освободят всички произволно задържани лица и да спазват правата на човека спрямо всички хора, независимо от техните убеждения, етнически произход или политическа принадлежност; 5. осъжда ескалирането на напрежението в изказванията на влиятелни религиозни водачи навсякъде в Близкия изток и извън него, включително в Русия, във връзка с конфликта в Сирия, което подхранва омразата и увеличава риска от насилие срещу религиозни общности; призовава религиозните водачи от цял свят да се въздържат от всяка форма на проповядване на религиозна омраза и подбуждане към насилие; 6. признава, подкрепя и изисква зачитането от всички на неотменимото право на всички етнически и религиозни малцинства и на други лица, живеещи в Ирак и Сирия, да продължават да живеят в родните си страни, в които по традиция и в исторически план са живели, в условия на достойнство, равенство и безопасност, както и да практикуват своята религия в пълна степен и свободно и без да бъдат подлагани на каквато и да е форма на принуда, насилие или дискриминация; подчертава, че е необходимо техни истински представители да вземат участие в процеса на определяне на политическото бъдеще на техните родни места в Ирак и Сирия; 7. признава, че е насилието, упражнявано от Даиш, е един от многото фактори, които допринасят за хуманитарната криза в Сирия, Ирак и в по-широкия регион; призовава в тази връзка ЕС и неговите държави членки да участват активно и да вземат практически и политически мерки, по-специално чрез рамката на ООН, за да се намери решение на тези конфликти с цел облекчаване на страданията и преследването на милиони хора от всички религиозни и етнически групи; 8. отново заявява своята пълна и активна подкрепа за работата на специалния пратеник на ООН Стафан де Мистура по започването на преговори в Женева между всички страни в конфликта в Сирия в близко бъдеще; настоява, че е важно защитата на малцинствата да се отчита надлежно при обсъжданията на политическия преход и бъдещето на Сирия; поради тази причина настоява представителите на движенията, базирани в Сирия, да вземат участие в мирните преговори; 9. припомня, че Даиш представлява преди всичко и най-вече последицата от, а не причината за настоящите сътресения, погълнали Близкия изток и териториите отвъд него; припомня, че в основата на появата на Даиш са продължилите дълго време нарушения на правата на човека и безнаказаност, див капитализъм, повсеместна корупция, сектантство, маргинализация и дискриминация срещу цели групи, включително сунитските араби, както и дългогодишните външни манипулации и намеса от страна на регионални и западни участници; поради това счита, че за ефективен отговор от страна на международната общност на безнравствените деяния и характер на Даиш е необходим колективен, приобщаващ и стратегически план на действие, законосъобразен от гледна точка на международното право; 10. подчертава, че не следва, в резултат от появата на Даиш като важен регионален RE\ doc 5/7 PE v01-00

6 фактор и като основен център на международното внимание от лятото на 2014 г., да се забравя отговорността на другите участници в настоящата хуманитарна катастрофа, включително и на първо място режима на Асад, а също и предишното правителство на Ирак и водачите на други местни въоръжени групировки и неджихадистки враждуващи страни, включително в Либия; 11. отново осъжда най-остро престъпленията, извършени от режима на Асад срещу неговото население, в това число използването на химически оръжия, запалителни оръжия, касетъчни и варелни бомби, както и текущите обсади срещу хиляди цивилни по цялата територия на Сирия; 12. подчертава, че е важно да бъдат подведени под отговорност, в съответствие с международните стандарти, всички страни в Сирия и Ирак, отговорни за нарушенията на международното право в областта на правата на човека и на международното хуманитарно право, в това число геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления; отново призовава за сезирането на Международния наказателен съд за положението в Сирия и Ирак и подкрепя всички инициативи в тази насока; 13. изразява дълбоката си загриженост във връзка с това, че според няколко специални докладчици на ООН престъпленията, извършени от Даиш срещу религиозни малцинства в Сирия, могат да съставляват геноцид; поради тази причина настоява на историческата отговорност на международната общност да гарантира установяването на тези престъпления от авторитетна юрисдикция; 14. призовава кюрдското регионално правителство в Северен Ирак да разследва твърденията за тежки нарушения на правата на човека, извършени от неговото военно крило пешмерга, и да започне наказателно преследване на лицата, които носят отговорност за тези предполагаеми престъпления; 15. остава загрижен във връзка с това, че хуманитарните нужди на населението в Ирак, Сирия и Либия продължават да надхвърлят международните ответни мерки; настоятелно призовава всички донори, в това число ЕС и неговите държави членки, да изпълнят своите обещания и да окажат помощ по бърз начин, включително чрез местни групи на гражданското общество и организации за подпомагане на малцинствата, за да се помогне по най-добър начин на нуждаещите се уязвими групи; призовава Турция и кюрдското регионално правителство незабавно да отворят границите си към северна Сирия и премахнат ограниченията за хуманитарната помощ, възстановяването, медиите, политическия обмен и обмена чрез представители на гражданските общества; 16. признава, че продължаващото преследване на религиозни и етнически групи в Близкия изток е фактор, който допринася за масовата миграция и вътрешно разселване; призовава държавите членки да вземат предвид призива на Върховния комисар на ООН за бежанците за много по-силен ангажимент за споделяне на отговорността, за да се даде възможност на бежанците, бягащи от зони на военни конфликти, включително поради преследване по религиозни или етнически причини, да намерят защита извън региона в непосредствено съседство посредством презаселване, хуманитарни програми за приемане, опростени условия за обединяване на семейството или по-гъвкави визови правила; PE v /7 RE\ doc

7 подчертава, че е особено необходимо да се обърне внимание на положението на лицата, чиято уязвимост има конкретно проявление, като например сериозни медицински потребности или увреждане, както и на лицата, преследвани поради тяхната сексуална ориентация, полова идентичност или пол; 17. настоятелно призовава всички държави членки да ратифицират Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване като приоритетен въпрос; призовава Европейската служба за външна дейност и държавите членки да насърчават всеобщото ратифициране и прилагане на този особено важен инструмент в областта на правата на човека и да подкрепят работата на Комитета на ООН срещу насилственото изчезване, създаден в съответствие с тази конвенция; 18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместникпредседателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на всички страни, участващи в конфликта в Сирия, Ирак и Либия. RE\ doc 7/7 PE v01-00

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0159/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0137/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0140/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0379 Судан Резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2016 г. относно Судан (2016/2911(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 } B8-0445/2018 } B8-0446/2018 } B8-0447/2018 } B8-0448/2018 } B8-0449/2018 } B8-0450/2018 } RC1 3.10.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0688/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0680/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0498/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/18 18 Барбара Спинели, Корнелия Ернст, Мари-Кристин Вержиа, Щефан Ек, Мариза Матиаш, Рина Роня Кари, Курцио Малтезе, София Сакорафа Съображение Д a (ново) Да. като има предвид, че ЕС и

Подробно

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc P7_TA(2010)0196 Положението в Бирма/Мианмар Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2010 г. относно положението в Бирма/Мианмар Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0396/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 23.5.2018 A8-0159/7 7 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Малин Бьорк, Щефан Ек, Палома Лопес Бермехо, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, Мигел Урбан

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0363/2017 22.11.2017 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Ана Гомеш (2017/2096(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Приложение

Приложение З А К О Н О Д А Т Е Л Н А П Р О Г Р А М А НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. 1. Законопроект за управление на сствата от Европейския съюз 2. Законопроект за обществените ръчки

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

Slide 1

Slide 1 Кръгла маса Взаимодействие за прилагане изискванията на Директивата 2012/29/ЕС Видин, 12 март 2015 г. ИСДП Изисквания на Директивата: Член 22 от Директива 2012/29/ЕС изисква държавата да гарантира, че

Подробно