ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С"

Препис

1 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация (ЗГР) Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) Чл. 10, ал. 1, т. 19 и чл. 35, т. 53 от Устройствен правилник на общинска администрация Козлодуй Чл. 35, ал. 2, т. 5 и Приложение 1, чл.3, т.1 от Наредба 11 на общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй (Наредба 11 на общински съвет - гр. Козлодуй) Характеристика Целта на разглежданата услуга е да укаже реда и условията, при които от кмета на община Козлодуй или упълномощено от него длъжностно лице се издава удостоверение за настойничество и попечителство. Настойничество се учредява над малолетни, чиито родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права. Настойничество се учредява и над лица, поставени под пълно запрещение. (чл. 153, ал. 1 СК). Попечителство се учредява над непълнолетни, чиито родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права. Попечителство се учредява и над лица, поставени под ограничено запрещение. (чл. 153, ал. 2 СК). Органът по настойничеството и по попечителството (в община Козлодуй това е кмета или упълномощени от него кметове на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние или други длъжностни лица от общинската администрация) е длъжен да назначи настойнически съвет или попечител и заместник-попечител в 30- дневен срок от получаването на препис от съдебно решение за поставяне под запрещение или за лишаване от родителски права, както и от узнаването за смъртта на родителя. Особени случаи са т.нар. настойничество и попечителство по право, когато не се назначава настойнически съвет или попечител и заместник-попечител и не се образуват настойнически дела. Лицата, които могат да бъдат настойници или попечители по право, са изчерпателно изброени в чл. 173, ал. 1 и 2 СК и са както следва: - Настойник, съответно попечител, на дете с неизвестни родители е управителят на специализираната институция, в която то е настанено; - Настойник на поставения под пълно запрещение или попечител на поставения под ограничено запрещение съпруг е неговият дееспособен съпруг. Ако няма такъв, родителските права и задължения се упражняват от неговите родители, освен ако те са неизвестни, починали или лишени от тях. При назначаване на настойнически съвет или на попечител и заместник-попечител, както и в случаите, когато настойник или попечител е дееспособният съпруг или родителите, настойникът и попечителят се вписват във воден от органа по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на поставения под настойничество или под попечителство регистър (чл. 174, ал. 1 СК).

2 След вписването в регистъра се издава удостоверение за настойничество и попечителство, което е официален документ и с него настойникът или попечителят може да докаже качеството си на такъв. Процедура по извършване на административната услуга I. Компетентен орган Съобразно разпоредбата на чл. 154 СК орган по настойничеството и по попечителството е кметът на общината или определено от него длъжностно лице. Съгласно Устройственият правилник на общинска администрация Козлодуй органът по настойничеството и по попечителството е кмета. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация. II. Заявител Всяко лице, на което стане известно, че е необходимо учредяване на настойничество или на попечителство, е задължено да уведоми органа по настойничество и по попечителство (чл. 153, ал. 3 СК). Когато се отнася до дете, настанено в специализирана институция, уведомлението се прави от директора в 7-дневен срок от настаняването, като следва да се уведоми и дирекция "Социално подпомагане". В случаите на настойничество и попечителство по право, извън случаите на дете с неизвестни родители, заявлението следва да се подаде от съпруга или родителите на поставения под пълно или ограничено запрещение. III. Нормативно установени изисквания Не могат да бъдат членове на настойнически съвет, попечители и заместникпопечители недееспособните, лишените от родителски права и осъдените за умишлени престъпления (чл. 158 СК). IV. Необходими документи В случаите на настойничество и попечителство по право, заявителите следва да представят в община Козлодуй следните документи: 1. заявление свободен текст; 2. документи за самоличност на родителите или дееспособния съпруг; 3. декларация, че настойникът (попечителят) не се води на психиатричен отчет; 4. свидетелство за съдимост на настойника (попечителя); 5. съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение на лицето, за което се изисква удостоверение за настойничество; 6. за малолетни и непълнолетни препис-извлечение от акт за смърт на родител и/или документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права. V. Вътрешен ход на административната услуга В случаите, когато в общината постъпят документи, удостоверяващи необходимостта от назначаване на настойник или попечител, уведомление за необходимост от учредяване на настойничество или на попечителство, органът по настойничеството и по попечителството е длъжен да назначи настойнически съвет или попечител и заместникпопечител в 30-дневен срок, като срокът тече от получаването на препис от съдебно решение за поставяне под запрещение или за лишаване от родителски права, както и от узнаването за смъртта на родителя (арг. от чл. 155, ал. 1 СК). В случаите на постъпване на уведомление за необходимост от учредяване на настойничество или на попечителство органът по настойничеството и по попечителството незабавно извършва проверка и ако са налице основанията за това, назначава настойнически съвет или попечител и заместник-попечител в горепосочения 30-дневен срок (арг. от 155, ал. 2 СК).

3 Забележка: Органът по настойничеството и по попечителството задължително изслушва детето при условията на чл. 15 от Закона за закрила на детето и взема становище от дирекция "Социално подпомагане". При учредяване на попечителство върху поставен под ограничено запрещение се изслушва и запретеният. Органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на лицето назначава настойник, заместник-настойник и двама съветници измежду роднините и близките на малолетния или на поставения под пълно запрещение, които най-добре ще се грижат за неговите интереси и са дали писмено съгласие за това. Те образуват настойнически съвет. В състава на настойническия съвет могат да се включват и други подходящи лица. Органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на лицето назначава попечител и заместник-попечител измежду горепосочените лица, които са дали писмено съгласие за това (чл. 157 СК). До вземането на решение за учредяване на настойничество или попечителство органът по настойничеството и по попечителството взема охранителни мерки за личността и имуществото на лицето, което трябва да бъде поставено под настойничество или попечителство, като лично или чрез определено от него лице извършва опис на имуществото. При нужда органът по настойничеството и по попечителството може да възложи на определено лице да изпълнява временно настойнически или попечителски функции. Забележка: При учредяване на настойничество или попечителство над дете органът по настойничеството и по попечителството може да поиска от дирекция "Социално подпомагане" предприемането на подходящи мерки за закрила (чл. 159, ал. 2 СК). При назначаване на настойнически съвет или на попечител и заместник-попечител, както и в случаите, когато настойник или попечител е дееспособният съпруг или родителите, настойникът и попечителят се вписват във водения от органа по настойничеството и по попечителството регистър, въз основа на който се издават и удостоверенията за настойничество и попечителство. В случаите на подадено заявление от дееспособния съпруг или от родителите на поставеното под пълно или ограничено запрещение лице, вписването в регистъра се извършва въз основата на подаденото заявление. 1. Заявителят подава заявлението лично в Центъра за информация и обслужване на гражданите (ЦИОГ) в община Козлодуй, на гише Гражданска регистрация. Към заявлението се прилагат необходимите документи. 2. Служителят на гишето регистрира подаденото заявление в АИС 1С еадминистрация (деловодството). 3. Заявителят следва да заплати и дължимата такса за извършване на услугата, при заплащането на която младши експерт Контрол приходи издава квитанция за платена такса. 4. След приемане на документите главният специалист "АПОН и гражданска регистрация" предава преписката на юрисконсулта за становище и извършване на проверка в регистъра на населението - Локална база данни "Население" и Национална база данни "Население". 5. При необходимост, служителят отправя запитване до други общини и изисква необходимите документи 6. Така окомплектованата преписка се предава от юриста на главен специалист АПОН и гражданска регистрация за учредяване на настойничество и попечителство (изготвяне на протокол, съставяне на заповед и окомплектоване на преписката и издаване на Удостоверение за настойничество и попечителство ) и вписване в регистъра.

4 7. Изготвеното удостоверение се получава от заявителя по предпочетения от него начин. Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1, т. 13 от Наредба 11 на Общински съвет гр. Козлодуй удостоверението следва да бъде издадено в 30.-дневен срок. VI. Обжалване на действията на органа по настойничеството и по попечителството Действията на органа по настойничеството и по попечителството, както и отказът да се учреди настойничество или попечителство или да се вземат предвидените от СК охранителни мерки, могат да се обжалват от заинтересованите лица или от прокурора пред районния съд. Това право има и дирекция "Социално подпомагане" в случаите, които се отнасят до деца. Решението на районния съд е по същество и не подлежи на обжалване (чл. 161 СК). VII. Такси Дължимите такси са съгласно Наредба 11 на Общински съвет гр. Козлодуй: За Учредяване на настойничество или назначаване на попечител не се дължат такси. За издаване на удостоверение за настойник/попечител, такса 4.00 лв. За издаване на препис-извлечение от АС, такса 4.00 лв.; За издаване на Удостоверение за родствени връзки, такса 4.00 лв.. Образци и формуляри Заявление за комплексно административно обслужване Заявление за назначаване на настойнически съвет Заявление за издаване на удостоверение за настойник/попечител Декларация 1 Декларация 2 Искане аз издаване на удостоверение въз основа на регистъра за гражданско състояние Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

5 V. ВЪТРЕШЕН ХОД НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я 2 0 1 8 19.12.2018 г. Обявление по АдмД 366/2018 г. образувано адм. дело 366/2018 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр.

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

Microsoft Word - Document7

Microsoft Word - Document7 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СЕПТЕМВРИ Р Е Ш Е Н И Е 505 Взето с протокол 26 от заседание на Общински съвет гр.септември проведено на 18.12.2009г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.40 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

prilojenie_11

prilojenie_11 Калкулация на разходите за определяне на таксите по отдели на Община Шумен Таблица Услуга работна заплата материали и консумативи Разход за управление и контрол Непреки разходи (ел. енергия, газ, вода

Подробно