Ш. Ш РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: ХИДРОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА РЕКА ДУНАВ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В БЪЛГАРСКИЯ УЧ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ш. Ш РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: ХИДРОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА РЕКА ДУНАВ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В БЪЛГАРСКИЯ УЧ"

Препис

1 Ш. Ш РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: ХИДРОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА РЕКА ДУНАВ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТЪК. Автор на дисертационния труд: к-н лейт., ас. Христо Недялков Христов, задочен докторант към катедра Корабоводене, факултет Навигационен на ВВМУ Н. Й. Вапцаров - Варна Рецензент: Проф. д-р инж. Димитър Йорданов Димитракиев, ВВМУ Н. Й. Вапцаров Предоставената ми за рецензия дисертация включва увод, три глави, заключение, приложения в отделен том, списък с публикации по дисертационния труд, приноси в дисертационния труд и библиография, изложени на 180 стр. и 8 приложения в отделен том с обем от 67 стр. Илюстрирана е със 175 фигури и 78 таблици. Броят на литературните източници в обзора обхваща 109 заглавия, от които 39 - на кирилица, 36 - на латиница, както и 34 публикации от интернет адреси. Броят на литературните източници, издадени преди 2000 г. е пренебрежимо малък. Докторантът представя 4 публикации, свързани с темата на дисертацията. Актуалност на дисертационния труд Транспортните функции на река Дунав са от изключително значение за развитието на икономиката на страната ни. Реките Рейн, Майн и Дунав свързват Западна и Източна Европа по канала Рейн-Майн-Дунав, като по този начин дават отлични възможности за директни навигационни връзки между Черно и Северно море. Каналът е удобен воден път до много европейски държави и техните индустриални райони. През последните години България реализира няколко

2 изключително важни проекта за решаване на проблемите с управлението на корабния трафик и безопасността на корабоплаването. Специално за река Дунав следва да се отбележи въведената в експлоатация системата БУЛРИС. В момента е в ход реализирането на проект за количествена оценка на риска. Всичко това категорично потвърждава актуалността на представената ми разработка. Поради естеството на речното корито съш;ествуват много опасности за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища. Целта на дисертационният труд е; повишаване на безопасността на корабоплаването, чрез създаване на модел на система за ранно предупреждение за образуване на ледоход по речния път. Резултатите от работата на докторантът, отразени в неговия дисертационен труд, се явяват естествено допълнение към посочените по горе проекти и ще допринесат за изграждане на общата система за речния трафик и повишаване на безопасността на транспортните дейности по река Дунав. Познаване на състояние на проблема и оценка на литературния материал Естеството на образованието на к-н лейт., ас Христо Христов е от решаващо значение за демонстрираната компетентност при реализиране на изследването. Това е спомогнало дисертантът да се справи на достатъчно високо ниво с оценката на литературния материал. Стажът му от 9 години като преподавател очевидно е изиграл положителна роля за работа с традиционния научен инструментариум, което се съчетава със задълбочените му познания в сферата на безопасността на корабоплаването. Сравнително богатият му практически опит като участник в разработването на редица проекти, свързани с темата на дисертацията, спомага за успешното планиране и провеждане на експерименталната работа. Методика на изследването При разработване на темата на своята дисертация, автора прилага общоприети и ефективни методи за научни изследвания, като:

3 Статистичесьси анализ на хидрометеорологичните фактори, влияещи върху безопасността на корабоплаването и модели за тяхното разпределение през годината; Извеждане на емпирична зависимост за оценка на вероятността за появата на ледоход в българския участък на река Дунав; Комбиниране на изображенията, получавани от системите за дистанционен мониторинг на Земята с космическо базиране, с данни за фарватера, актуални навигационни карти и населени места с помошда на софтуера ArcGIS. В своята работа той демонстрира компетентност не само в сферата на безопасността на корабоплаването, изследването на влиянието на различни фактори върху безопасността, но и в ползването на общоприети и ефективни методи за научни изследвания, приложими в различни области на съвременната наука. Кратка аналитична характеристика и оценка на достоверността на материала, върху които се градят приносите на дисертационния труд на изследването Предоставените ми за рецензиране материали включват дисертация, приложения, подвързани в отделен том и автореферат. Дисертацията съдържа увод, три глави, заключение и списък с използвана литература. Съдържанието е структурирано сравнително добре, целта и задачите са формулирани точно, всяка глава завършва с изводи, свързани с поставените задачи. Стилът на изложението е много добър. В увода на дисертацията е обоснована актуалността на темата и е изяснена мотивацията на автора да избере да работи по нея. Формулирани са целта, обекта, предмета и основните задачи на дисертацията. Първа глава е посветена на общата характеристика на река Дунав като част от общата схема на Европейските вътрешни водни пътища и организациите, отговарящи за безопасното корабоплаване. Разгледани са характеристиките на образуването на лед по вътрешните водни пътища на Европа. Разгледани са

4 възможностите на системите за дистанционен мониторинг на Земята с космическо базиране за получаване на данни за безопасността на корабоплаването. В края на първа глава са направени изводи, даващи насоките за изследователската и експериментална работа по дисертацията. Във втора глава е направен статистически анализ на хидрометеорологичните елементи и явления, нивото на водата и нейната температура в шест метеорологични станции, разположени в българския участък на река Дунав за период от 20 години. На базата на този анализ са направени модели за тяхното разпределение. В трета глава е направен подробен анализ на образувалия се ледоход в българския участък на река Дунав през 2008 г. и 2012 г., след което са изведени факторите, влияещи на образуването му. Изведена е емпирична зависимост за изчисляване на вероятността за появата на ледоход и са използвани комбинирани снимки за доказване на тази вероятност. В списъка на използваните литературни източници в края на дисертацията са включени 109 заглавия на български и английски език. Наред с класическите литературни източници, в списъка са включени и публикации, съдържащи найновите и актуални изследвания в научната област на дисертацията, включително и публикувани в Интернет. Информацията е използвана коректно, а позоваванията към източниците са направени в съответствие с изискванията на стандарта. Считам, че работата на дисертантът с литературните източници е прецизна и професионална и смятам, че неговата осведоменост в научната област, в която работи е достатъчно задълбочена и широкообхватна. В автореферата е представено накратко основното съдържание на дисертацията, нейните идеи и изводи, и научно-приложните приноси на автора. Научни и научно-приложни приноси В заключението на автореферата на дисертационния труд се прилагат претенции за пет научно-приложни приноса. Моето лично мнение е, че приносите трябва да бъдат групирани както следва: Научно-приложни:

5 Изградени са модели за разпределението на хидрометеорологичните елементи и явления в българския участък на река Дунав; Ясно са определени факторите, влияещи върху образуването на лед в българския участък на река Дунав; Определена е емпирична зависимост за изчисляване вероятността за образуване на лед в българския участък на река Дунав; Приложни: Развитие на навигационният тренажор VSTEP във ВВМУ, чрез интегриране в него на моделите за разпределението на хидрометеорологичните елементи и явления в българския участък на река Дунав с цел определяне на реалното ниво на река Дунав в зависимост от датата, на която се извършва плаването; Създадена е методика за координиране на космическите изображения за река Дунав с електронните навигационни карти за конкретен участък от реката. Считам, че претенциите на докторанта по приносната част на дисертацията са основателни и защитими. Дисертационният труд и приносите представляват лично дело на дисертанта По мое мнение представената ми за рецензия дисертация е лично дело на докторанта. Фактът, че той работи активно по всички проекти, свързани с практическата реализация на тематиката, разработвана в нейната дисертация, доказва, че поставените в дисертацията задачи са намерили правилните решения. Преценка на публикациите по дисертационния труд В предоставената ми за рецензия дисертация, резултатите са включени четири публикации на автора по темата. Две от тях са включени в сборника с трудове на ВВМУ, а другите две в Морски научен форум на ВВМУ. Две от публикациите са самостоятелни. Не са предоставени данни за цитиране. Без да коментирам в детайли научните публикации на кандидата смятам, че те са свързани с темата на дисертацията и отразяват в различна степен съществените

6 резултати от работата по нея. Препоръчвам в бъдещата си работа докторантът да обърне по-сериозно внимание на публикационна си дейност в специализирани периодични издания, индексирани в международни библиографски бази от данни. Използване на резултатите от разработения дисертационен труд в научната и социална практика След завършване на проекта за количествената оценка на риска и внедряването му в системата БУЛРИС, тя би могла да се допълни с използването на данни от системите за дистанционен мониторинг на Земята с космическо базиране. Това е разработено в глава 3, точка 3.2 на дисертацията. Още на последващ етап системата може да бъде допълнена с изграждане на виртуална СНО по реката, тъй като променливото й ниво създава проблеми за безопасното корабоплаване. При последващата си работа докторантът може да продължи да разработва въпросите по безопасността на корабоплаването с внедряване на разработените във ВВМУ виртуални СНО. Препоръки и критични бележки към дисертационния труд Имам претенции към математическия апарат, но това е постоянно срещан проблем с младите учени. Смятам, че тази слабост ще бъде изчистена в последващата работа на докторантът. Обемът на дисертационния труд е голям, но тъй като количествения фактор е водещ при написването му, критиката не е дотам сериозна. Препоръчвам на автора за в бъдеще да активизира публикационната си дейност в индексирани специализирани издания, което ще спомогне за утвърждаването му в научните среди и ще повдигне неговия имидж. Автореферат Считам, че авторефератът отразява достатъчно добре съдържанието на дисертационния труд, неговата приносна част и публикациите по него, давайки

7 възможност обективно да се оценят постигнатите резултати. Оформен е в съответствие с изискванията по отношение на обем, съдържание и външен вид. Заключение Считам, че к-н лейт., ас Христо Христов е преминал успешно обучението си в докторантура. Положил е всички изпити, включени в индивидуалния план и е разработил дисертационен труд. Работата по дисертацията включва обработка на голям обем статистически данни и комбинирането на изображения от системи за дистанционен мониторинг на Земята с космическо базиране. Претенциите за научни и научно-приложни приноси са основателни и като количество, и като съдържание. Текстът на дисертацията е структуриран добре и наличните технически и стилови грешки не могат да повлияят съществено на нейните достойнства. Всичко това ми дава основание да считам, че дисертационният труд отговаря на изискванията на Закона за Развитието на Академичния Състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото прилагане и да препоръчам на Почитаемото научно жури да присъди на к-н лейт., ас Христо Христов научната степен ДОКТОР в област на висшето образование Технически науки, професионално направление Транспорт, корабоплаване и авиация по докторска програма Управление на кораби и корабоводене г. гр. Варна

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисертационния труд: Автоматизирана система за оценка на

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки,

Подробно

В х.ж. СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователната и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: к-н лейт. Тодор Димов Кори

В х.ж. СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователната и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: к-н лейт. Тодор Димов Кори В х.ж. СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователната и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: к-н лейт. Тодор Димов Коритаров Тема на дисертационния труд: Критерии за оценка

Подробно

РЕЗЕНЦИЯ На дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции представен от Осман Тургут доктор

РЕЗЕНЦИЯ На дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции представен от Осман Тургут доктор РЕЗЕНЦИЯ На дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции представен от Осман Тургут докторант на самостоятелна подготовка към катедра Строителство

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационeн труд за получаване на образователната и научна степен доктор, Автор: маг.инж. Ивайло Пламенов Пенев Тема: ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИ ЗАДАЧИ В РАЗПРЕДЕЛЕНА

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378>

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378> РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Росица Филчева Димитрова Тема на дисертационния труд: Изследване на вълнови

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно