1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е"

Препис

1 1 Основен вариант за клас Задача 1 Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника Възможно ли е всички ъгли на всички получени тръгълници да са по-малки от α, ако а) α = 70 ; б) α = 80? Решение а) Да допуснем, че такова разрязване е възможно В получените триъгълници не може да има ъгъл, по-малък или равен на 40, защото поне един от другите два ъгъла в такъв триъгълник е по-голям или равен на 1 2 ( ) = 70 Следователно ъглите на триъгълниците от разрязването са по-големи от 40 и по-малки от 70 Но даденият ъгъл 70 не може да се нареже на ъгли, по-големи 40 Противоречие б) Пример за такъв триъгълник е показан на чертежа Задача 2 В точка P на числовата права стои скакалец-точка Точките 0 и 1 са капани Преди всеки скок на скакалеца ние избираме произволно положително число X, след което скакалецът скача на разстояние X наляво или надясно (по свой избор) През цялото време виждаме къде се намира скакалеца При кои P можем да избираме числата така, че със сигурност да вкараме скакалеца в капан, където и да се е намирал първоначално и както и да определя посоките за скачане? Решение Ще докажем, че ако точката от числовата права съответства на обикновена дроб със знаменател степен на двойката, скакалецът ще попадне в капан Нека P = a 2 k, където a и k са естествени числа и a е нечетно в интервала (0, 2 k ) Преди всеки ход ще избираме число, равно на по-малкото от разстоянията, делящи скакалеца от капаните В началото тези разстояния са P и 1 P и всяко от тях е несъкратима обикновена дроб със знаменател 2 k Ако след първия скок скакалецът не попадне в капан, то той ще остане между

2 2 Пролетен тур 2008 капаните, като разстоянието между него и един от капаните ще се удвои Следователно знаменателят на координатата на скакалеца ще стане 2 k 1 След k скока (ако дотогава скакалецът не попадне в капан) тази координата ще стане цяло число, което означава попадане в капан Да наречем капани и всички правилни обикновени дроби със знаменател степен на двойката Ясно е, че по средата между два капана също има капан Ще покажем, че ако в началото скакалецът не се намира в капан, той винаги може да скочи така, че да избегне капаните Наистина, нека е избрано число d и скакалецът се намира в P Тъй като P не е капан и е по средата между P d и P + d, то поне една от точките P + d и P d не е капан; нататък е спасителният скок на скакалеца Задача 3 Многочлен от степен > 1 има различни корена e 1, e 2,, e Корените на производната му са y 1, y 2,, y 1 Докажете неравенството e e2 > y y2 1 1 Решение Нека многочленът с корени e 1, e 2,, e е По формулите на Виет имаме P (x) = x a 1 x 1 + a 2 x 2 a 3 x 3 + a 1 = e 1 + e e a 2 = e 1 e 2 + e 1 e e 1 e и изразяваме e e e2 = a 2 1 2a 2 За корените на производната P (x) = x 1 ( 1)a 1 x 2 + ( 2)a 2 x 3 ( 3)a 3 x 4 + отново по формулите на Виет получваме 1 a 1 = y 1 + y y 1 2 a 2 = y 1 y 2 + y 1 y y 2 y 1

3 Основен вариант за клас 3 Изразяваме y y y 2 1 = = ( 1)2 2 a a 2 ( 1)2 2 (e 1 + e e ) 2 2 ((e 1 + e e ) 2 (e e e 2 )) = 1 2 (e 1 + e e ) (e2 1 + e e 2 ) Като заместим y1 2 + y y2 1 в даденото неравенство и преобразуваме, получаваме, че то е еквивалентно на e e2 > 1 2 (e 1 + e e ) 2, а това е известното неравенство между средно-аритметично и средно-квадратично (и е строго, когато числата са различни) Задача 4 Петър и Васко начертали по един четириъгълник без успоредни страни Всеки от двамата построил по един диагонал в своя четириъгълник и измерил ъглите, образувани от този диагонал и страните на четириъгълника Петър получил ъгли α, α, β и γ (в някакъв ред), и Васко получил същите ъгли, евентуално в друг ред Докажете, че ъглите между диагоналите в четириъгълника на Петър са същите като ъглите между диагоналите в четириъгълника на Васко Решение Има два принципно различни четириъгълника, които удовлетворяват условието или равните ъгли имат общ връх, или са с върхове краищата на диагонала и са в една и съща полуравнина относно този диагонал Нека в четириъгълниците ABCD и AECF с общ диагонал имаме а във втория <) CAB =<) CAD = α, <) BCA = β, <) DCA = γ, <) ACE =<) CAE = α, <) ACF = β, <) CAF = γ (точката E лежи на правата AD, а точката F на BC)

4 4 Пролетен тур 2008 Тогава AB EC и AF DC Ще докажем, че диагоналите DB и EF също са успоредни Нека O е пресечната точка на AD и BC От AB EC следва, че OA OE = OB OC ; от AF DC следва, че OA OD = OF OC Следователно OB OF = OD, което означава, че OE диагоналите DB и EF са успоредни и сключват равни ъгли с общия диагонал AC A D Коментар Бяха получени още две принципно различни решения на задачата Александър Куртенков е предложил тригонометрично решение Емил Лалов е разгледал конфигурация, при която двата четириъгълника имат обща страна Задача 5 В редица a 1, a 2, са записани всички естествени числа в някакъв ред, като всяко естествено число е записано точно един път Може ли със сигурност да се твърди, че съществуват няколко последователно записани числа a k, a k+1,, a k+, 1, чийто сбор е просто число? Решение Ще покажем как могат да се запишат естествените числа в безкрайна редица така, че да няма прости сборове от последователни членове на редицата Избираме a 1 = 1 и a 2 = 3 Нека е построена крайна редица a 1, a 2,, a ( > 1) без "прости сборове" и нека m е най-малкото естествено число, което не се среща в редицата Тя може да бъде продължена, като положим S = a 1 + a a + m, a +1 = S!, a +2 = m В новата редица също няма "прости сборове защото всеки сбор, който включва a +1 е от вида S! + k, където 1 < k S и не е просто число, тъй като се дели на k От това индуктивно построение е очевидно, че всяко естествено число се среща в редицата точно веднъж Задача 6 Завързали очите на единадесет мъдреци и на главата на всеки сложили шапка в един от 1000 възможни цвята След като развързали очите на мъдреците, всеки видял шапките на останалите, но не и своята Тогава едновременно всеки мъдрец показал на останалите бяла или зелена карта Възможно ли е след това всички едновременно да познаят цвета B E F C

5 Основен вариант за клас 5 на своята шапка? (Мъдреците могат да се договарят преди да им завържат очите и знаят кои са възможните 1000 цвята) Решение Да разгледаме редиците от 0 и 1 с дължина 11, във всяка от които има четен брой единици Първите 10 члена на такава редица могат да се изберат произволно, а последният член се определя еднозначно така, че общият брой единици да е четно число Следователно съществуват точно 2 10 = 1024 такива редици Да изберем 1000 от тези редици и да съпоставим на всеки цвят по една редица Мъдреците знаят на кой цвят коя редица съответства Тогава първият мъдрец, виждайки цветовете на останалите 10, разглежда редиците, които съответстват на тези 10 цвята Ако измежду първите членове на тези 10 редици има четен брой единици, той показва бяла карта, ако този брой е нечетен, той показва зелена карта Вторият мъдрец преброява единиците измежду вторите членове на редиците, които вижда и показва бяла карта, ако този брой е четен и зелена в противен случай Мъдрец номер k преброява единиците измежду k-ите членове на редиците, които вижда и показва бяла карта, ако този брой е четен и зелена в противен случай Ще покажем как първият мъдрец може да познае редицата, която му съответства Той преброява единиците измежду вторите членове на редиците на всички мъдреци от 3 до 11 включително По картата на втория мъдрец той знае каква е четността на броя на единиците измежду вторите членове на неговата редица и на редиците на всички мъдреци от 3 до 11 включително Следователно той може да определи втория член на редицата си По същия начин определя и останалите (без първия) членове на редицата си Тъй като в редицата му има четен брой единици, той може да определи и първия и член Всеки от останалите определя съответната му редица по същия начин Задача 7 Дадени са две окръжности и три прави Всяка права определя при пресичането си с двете окръжности равни хорди Пресечните точки на правите са върхове на триъгълник Докажете, че описаната около този триъгълник окръжност минава през средата на отсечката, свързваща центровете на дадените окръжности Решение Да разгледаме окръжности k 1 и k 2 с центрове съответно O 1 и O 2 Нека една от правите пресича k 1 в точки A и B, а k 2 в точки C и D, като AB = CD Да означим средата на O 1 O 2 с P, а ортогоналната проекция на P върху правата с Q Ако X и Y са средите съответно на AB и CD, имаме

6 6 Пролетен тур 2008 XQ = QY и от XB = CY получаваме QB = QC Следователно QBQA = QB(QB + BA) = QC(QC + CD) = QCQD Следователно степените на Q спрямо двете окръжности са равни, те Q лежи на радикалната ос на двете окръжности Аналогично се доказва, че проекциите на P върху другите две прави лежат на радикалната ос на k 1 и k 2 Остана да използваме, че ако проекциите на точка върху трите страни на триъгълник лежат на една права, то тази точка лежи на описаната около този триъгълник окръжност (тази права се нарича права на Симсън за съответната точка)

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200 54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че x + y + 005 x + z + y + z е естествено число. Решение. Първо ще докажем,

Подробно

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за 10 1 клас РЕШЕНИЯ Задача 1 Правоъгълник е разделен на няколко по-малки правоъгълника Възможно ли е всяка отсечка, която свързва центровете

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк 26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, 10. - 12. клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяко реално число x. Ако за всяко реално число x е в сила

Подробно

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра Тест за кандидатстване след 7 клас Невена Събева 1 Колко е стойността на израза 008 00 : 8? (А) 01; (Б) 6; (В) 197; (Г) 198 На колко е равно средното аритметично на 1, 1, и 1,? (А) 4, 15(6); (Б) 49, ;

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 = Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 1 март 019 г. Tема 1 x 1) x = x x 6. Решение: 1.) При x

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

DZI Tema 2

DZI Tema 2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6.05.05 г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Кое от числата е различно

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 7 април 0г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача. Да се реши уравнението ( n. ) ( ), където n е естествено число. ( n n.

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 10-11 КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмерна огледална стая във формата на правилен шестоъгълник

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ: М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6 май 9 г. Вариант УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 8 задачи по математика от два вида:

Подробно

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 7.0.0 Г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Колко на брой от

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

4- 7 kl_ Matematika TEST 2

4- 7 kl_ Matematika TEST 2 Първи модул За задачите от 1 до 16 в листа за отговори зачертайте със знака според вас отговор. 1.Стойността на израза 9а 2-30а + 25 при а = 5 е: А)100 Б)325 В)400 2.Изразът 25х 2-1 е тъждествено равен

Подробно

kk7w.dvi

kk7w.dvi Конкурсен изпит за НПМГ Акад. Л. Чакалов За профил математика 7 юли 2006 година Време за работа 4 астрономически часа. Задача 1. Дадени са изразите A = x 2 810 502 4x 5 и B = ( 100) 251.3. 2006 а) Докажете,

Подробно

VTU_KSK14_M3_sol.dvi

VTU_KSK14_M3_sol.dvi Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий 07 юли 01 г. ТРЕТА ТЕМА Задача 1. Да се решат уравненията: 1.1. x +x+1 = 1 x 1 + 8x 1 x 3 1 ; 1.. log x+log x 3 = 0; 1.3. x+1 +6. x 1 = 0. Задача. Дадено

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и кр

Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и кр Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 9.1. Да се намерят стойностите

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 1. (В) Даденото неравенство няма смисъл, в случай че някой от знаменателите на двата дробни израза е равен на нула. Тъй като x 4 = (x+)(x ), то x 4 = 0 за x = и за x =. Понеже x +3 >

Подробно

036v-b.dvi

036v-b.dvi МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2010 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2010 Proceedings of the Thirty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Albena, April 6 10,

Подробно

Министерство на образованието и науката Съюз на математиците в България Зимни математически състезания Варна, 9 11 февруари 2007 г. Кратки решения на

Министерство на образованието и науката Съюз на математиците в България Зимни математически състезания Варна, 9 11 февруари 2007 г. Кратки решения на Министерство на образованието и науката Съюз на математиците в България Зимни математически състезания Варна, 9 11 февруари 007 г Кратки решения на задачите Задача 91 Да се намерят всички стойности на

Подробно

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2)

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2) ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 0 юли 0 г Вариант Периодичната десетична дроб, () е равна на: 6 6 6 ; б) ; в) ; г) 5 50 500 9 Ако a= 6, b= 6 +, то изразът a + b има стойност: b a ; б) ;

Подробно

ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, година Б Р О Ш У Р А

ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, година Б Р О Ш У Р А ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ Шумен, 9.03-31.03.019 година Б Р О Ш У Р А УКАЗАНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ V клас 1 1,5 1, 4 1 5.1. Дадени са изразите: A 3. 3 и 1 1,5 3 1, 4 1 3 3 А) Пресметнете А и В и ги сравнете.

Подробно

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника Съставяне на задачи с подобни триъгълници, свързани с височините на триъгълника Бистра Царева, Боян Златанов, Катя Пройчева Настоящата работа е адресирана към учителите по математика и техните изявени

Подробно

M10_18.dvi

M10_18.dvi СЪДЪРЖАНИЕ Тема. Начален преговор Началенпреговор.Алгебра... 7 Началенпреговор.Геометрия... Тема. Ирационални изрази. Ирационални уравнения. Ирационални изрази.... 5. Преобразуване на ирационални изрази...

Подробно

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - variant1.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА.05.019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 0. включително отбелязвайте в листа

Подробно

Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх къ

Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх къ Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх към несъседен връх и открай до край, без линиите на разрезите

Подробно

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc Лекция 9 9 Изследване на функция Растене, намаляване и екстремуми В тази лекция ще изследваме особеностите на релефа на графиката на дадена функция в зависимост от поведението на нейната производна Основните

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

MATW.dvi

MATW.dvi ТЕСТ 6. Ъглополовящите AA (A BC) и BB (B AC) на триъгълника ABC се пресичат в точката O. Ъгъл A OB не може да бъде равен на: А) 90 Б) 20 В) 35 Г) 50 ( ) 2 7 3 2. Изразът е равен на: 2 6.24 А) Б) 2 8 В)

Подробно