СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионал

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионал"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност Философия на културата, политиката, правото и икономиката, обявен в ДВ., бр.108 от г. за нуждите на ИИОЗ, секция Етически изследвания и Протокол 1, т.8 от г. на НС на ИИОЗ при Българска академия на науките Рецензент: Доц. Емилия Васил Маринова, д-р по философия, ИИОЗ, БАН Конкурсът за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност Философия на културата, политиката, правото и икономиката, обявен в ДВ., бр.108 от г. за нуждите на ИИОЗ, секция Етически изследвания и Протокол 1, т.8 от г. на НС на ИИОЗ при Българска академия на науките е с единствен кандидат - доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, Диплома за доктор на философските науки от 28.Х г. Доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова е утвърден и продуктивен изследовател с 14 книги и над 140 научни публикации, с внушително присъствие в научните форуми у нас и в чужбина. След придобиването на дфн има 15 публикации статии и студии, както и монографията Богомило-катарската философия като живяна етика. Научен редактор, съставител и автор е на Златен фонд на българската нaука (2) и с 50% от материалите на The role of Egology in the History of Science. Ръководител е на научен проект «Златен фонд на българската наука», който има голям обществен резонанс. Има и 17 участия в конгреси, научни конференции и др. Има 38 цитирания, рецензии и публични участия в СМИ.

2 В конкурса участва с 6 книги и монографии, 1 студия, 87 научни стаии, 4 сборника, на които доц. дфн Ерика Лазарова е съставител. Има 7 статии на руски език (една в съавторство,, 1 в България и 6 в Русия), 12 статии на немски ( 9 - в чужбина и 3 в България) и 3 статии на английски език (в чужбина). Всички формални изисквания на ЗРАС са удовлетворени. Доц. дфн Ерика Лазарова впечатлява със своята ерудиция, широки научни интереси и продуктивност. Нейните научни интереси са с много широк обхват и се разпростират в областта на културологията, естетиката, етиката, философията, хуманитаристиката, наукознанието. Представените трудове представят почти цялата палитра на научните интереси на автора и впечатляват със своето многообразие. Тук ще изведа само някои от достойнствата на представените научни изследвания, за да акцентирам върху очакванията, които секция «Етически изследвания» на ИИОЗ при БАН има към кандидтурата на дфн Ерика Лазарова за професор. Първо. Представените научни публикации са еталон за интердисциплинарност. В тях се съчетават не само изследователските профили на различни области на научното познание, но и успешно се допълват специфичните научни подходи на етическото, естетическото, културологичното, историческото, науковедското философското и пр. изследвания. Второ. Кандидатът демонстрира успешен синтез на теоретичното знание и на научно-практическата изследователска перспектива качество, което е от изключително значение за изследователския профил на секция «Етически изследвания» при ИИОЗ, БАН. Трето. За секция «Етически изследвания» е от важно значение културологическо осмисляне на проблемите на съвременното развитие, с акцент върху човека като морален субект, насока, в която кандидатът успешно се утвърждава през годините на своето научно израстване. Четвърто. Изследователският потенциал на секция «Етически изследвания» съдържателно се разширява, благодарение на успешният синтез на етическата и естетическата проблематика, който авторът демонстрира още в първата дисертация Немският романтизъм между действителноста и идеала, а по-късно в

3 Непознатият Оскар Уайлд или етическите уроци на Принц Парадокс (2000), в книгата Светликът на живата етика (1996), в студията Ерих Кестнер (1999), в сборника Литературата като естетическо самосъзнание и самопознание на епохата (2005) и др. Пето, доц. дфн Е.Лазарова е уважаван дългогодишен изследовател на историята на науката (в ЦНИН), и по-специално на етиката в науката. Монографията й Ученият срещу политика д-р Найден Шейтанов (2005), както и в проектът Златен фонд на българската наука задават важна за изследователските планове на секция Етически изследвания познавателна перспектива свързване на науковедческата с етическата проблематика. Шесто, от изключително значение за тематичните приоритети на секцията е анализът на личности, творчество и история от гледна точка на живяната етика. Кандидатът с огромно усърдие и изследователска страст търси допирните точки между личността (на учения, писателя, културния деец и пр.) и нейното верую, между етическите възгледи и самореализацията на моралния субект. Тази нишка преминава през много от научните публикации на кандидатата, сред които специално трябва да бъдат посочени Непознатият Оскар Уайлд или етическите уроци на Принц Парадокс (2000), и Светликът на живата етика (1996). Този синтез е залегнал и в идеята за егологията в многогодишното научно изследване, Златен фонд на българската наука, подкрепено от ФНИ на МОН. Седмо, Доц. д.с.н. Ерика Лазарова има пиетет към моралния контекст и към етическите проблеми на съвременността, демонстрирайки своята позиция към етиката в науката, в масмедиите, в здравеопазването, в правото, и устойчивото развитие на обществото. Осмо. Изследователската позиция на доц. дфн Ерика Лазарова се откроява със своя хуманен заряд, характеристика, която е отличителна за цялото и научно творчество и за позицията и в разнообразната палитра от тематики, по които взема отношение. Хуманизмът е нейно творческо кредо и това определено импонира на научния профил на секция Етически изследвания и на нейните изследователски планове.

4 Девето. Аксиологическият дискурс, ценностите, ценностните приоритети, националните ценности устойчиво присъстват в творчеството на автора и дават културно-аксиологически привкус на анализа. Десето. Научните интереси на доц. дфн Ерика Лазарова успешно се вписват в изучаването на моралния профил на българина в контекста на съхранението и трансформация на българските национални морални ценности и на културната ни идентичност в условията на евроинтеграция и глобализация. Българският национален дух има свои морални източници, а неговото съхранение и развитие разчитат на специфично етически опори и средства. В този смисъл представените в трудовете на кандидата тези и анализи са значими за формирането на онази културна рамка, която има потенциала да формира културната ни идентичност и да подготвя бъдещата трансформация на националната идентичност в културна (европейска). В документите е отразено, че доц. дфн Ерика Лазарова има водени курсове по Естетика, ТУ, София лекции и упражнения ; Естетика, Булгаски свободен университет лекции и упражнения ; Бизнесетика лекции и упражнения в СУ Св. Кл. Охридски, факултут по журналистика и в УНСС ; История на културата, Нов български университет лекции и упражнения ; Етика и култура, СУ Св. Кл. Охридски (Факултет по журналистика) лекции и упражнения Доц дфн Ерика Лазарова има успешно защитили докторанти. Специално трябва да се отбележи успешното и представяне като ръководител на научен проект Златен фонд на българската наука, в реализирането на който тя влага много сили и ентусиазъм, но постига един продукт, който е значим за историята на българската наука и за българското наукознание. Различните аспекти на изследователскя профил на дфн Ерика Лазарова, съчетани с дълбокия й интерес към етическата проблематика, която е една от съдържателните доминанти в творчеството й, са условие и предпоставка тя да защити професура по философия научна специалност философия на културата, политиката, правото и икономиката След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, давам своята категорична положителна оценка и препоръчам на Научното жури да предложи на Научния

5 съвет при ИИОЗ - БАН да избере доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова да заеме академичната длъжност професор в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност Философия на културата, политиката, правото и икономиката доц. Емилия Маринова, д-р по философия

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

BGavrilov-Stanovi6te К. Грозев

BGavrilov-Stanovi6te К. Грозев 1 СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Борислав Гаврилов Гаврилов член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР по Нова и съвременна (Съвременна история) във СУ Свети Климент Охридски Исторически

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

Stan_D_Danov_R_Penev

Stan_D_Danov_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Секция Публични политики и социални промени С Т А Н О В И Щ Е От доцент д-р по социология Божидар Сашков Ивков ИИОЗ при БАН,

Подробно

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx М И Н И М А Л Н И И З И С К В А Н И Я Приложение 1 към кандидатите за откриване процедура за заемане академични длъжности главен, доцент и професор по професиолни правления в ТУ-Вар, които покриват минималните

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по математика и информатика на БАН Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този Правилник урежда

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Живка Василева Радева по конкурса за заемане на академичната длъжност «доцент» по професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание

Подробно