СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование /ДБТ - София 3020/Организатор, - Възраждане 2516 работа с клиенти

Размер: px
Започни от страница:

Download "СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование /ДБТ - София 3020/Организатор, - Възраждане 2516 работа с клиенти"

Препис

1 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжнст Райн Образвание /Организатр, - Възраждане 2516 рабта с клиенти Сердика - Възраждане /Фризьр Възраждане /Шфьр, тежктварен автмбил - 12 и - Възраждане 2562 пвече тна Възраждане - Възраждане /Гтвач Възраждане (Гтвач) - Възраждане /Касиер Възраждане Хуманитарни науки 6004/Уредник, кмбинирани - Възраждане 2548 музей Възраждане прграми - Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане 2569 Български език и литература,вис ше / Библитечнинфрмацинн и науки и архивистика /Библитекар Триадица рабтник Възраждане Хигиенист Възраждане /Учител, бщбразвателе н учебен предмет в гимназиален етап Овча купел Чужди езици и филлгии (английска филлгия) рабтник Възраждане Възраждане /Шфьр, куриер Възраждане - Възраждане /Куриер Витша - Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане /Оператр, въвеждане на данни Възраждане Езикви знания Китайски, Чужди Чужди, Администрация Руски, и управление Френски Кмпютърни умения MS Office MS OFFICE MS OFFICE, Acces, SQL /Рецепцинис т, хтел Възраждане,Висше Офис пакет /Мияч, съдве (ръчн) Средец /Мнтажник, двигатели на мтрни превзни средства Възраждане

2 - Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане /Склададжия Витша /Машинен ператр, дървбрабтване Възраждане /Мнтьр, вътрешнтплите лни инсталации Възраждане /Пмщник на учителя /Рабтник, пвърхнстна брабтка на Витша дърв Възраждане /Рабтник, пддръжка на сгради Възраждане,Оснвн Пдгтвка на учители и науки за бразваниет (кмбинирани прграми) (начална педаггика,спе циална педаггика,сц иална педаггика),вис ше / Психлгия / Мтрни превзни средства, краби и въздухплават елни средства (УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЕКА ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА ) рабтник Витша /Шфьр, тежктварен автмбил - 12 и пвече тна Възраждане Без 2004/Сервитьр Средец бразвание /Бркер, финанси Възраждане /Дграмаджия, дърв/пластмаса/а луминий Възраждане /Дезинфектр Възраждане Хигиенист Възраждане Оснвн,Средн

3 - Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане 2526 Икнмически науки /Главен счетвдител Витша /Мнтажник, електрнни елементи Възраждане /Оператр, въвеждане на данни Възраждане /Пмщник на учителя Възраждане Хигиенист Възраждане Оснвн /Мнтажник, призвдствен кнтрл Възраждане 2001/Прдавачкнсултант Възраждане Висше, /Рабтник, сглбяване на детайли Възраждане /Технически сътрудник Възраждане /Шфьр, тежктварен автмбил Възраждане /Шфьр, лектварен автмбил Възраждане Ms office, счетвдни прграми Чужди езици и филлгии (френски език) Френски Рабта с кмпютър /Главен експерт Възраждане Висше Ms office /Кнсултант (прмтьр), прдажби Възраждане рабтник Възраждане Оснвн /Мнтажник Възраждане /Медицинска сестра, бществен здравепазване /Главен Красна пляна / Медицина (медицинска сестра), / Здравни грижи експерт Възраждане Висше Ms office /Обслужващ, бюфет/лавка Триадица /Склададжия Възраждане Оснвн

4 - Възраждане /Възпитател Възраждане Висше - Възраждане /Камериер/кам ериерка, хтел Триадица - Възраждане /Камериер/кам ериерка, хтел Триадица - Възраждане /Огняр Витша - Възраждане /Специалист, кмпютърни мрежи и системи Възраждане - Възраждане /Пмщникгтвач Кмпютърни науки (бакалавър) / Хранителни технлгии (квалификация за гтвач) Овча купел /Мияч, превзни средства - Възраждане 2505 (ръчн) Овча купел Оснвн - Възраждане /Касиер Овча купел MS OFFICE - Възраждане Възраждане /Банкв служител, бслужване на клиенти Икнмически науки Лзенец Хигиенист Възраждане Ms office,excel,word,po wer Point - Възраждане Възраждане Възраждане /Пмщникгтвач Възраждане /Банкв служител, бслужване на клиенти Лзенец /Счетвдите л, перативен Възраждане, / Хтелиерств, рестрантьрст в и кетеринг Икнмически науки Икнмически науки Ms office,excel,word, Power Point MS OFFICE, Счетвдни прдукти - Възраждане /Обслужващ, магазин /Медицинска Възраждане / Търгвия на едр и дребн, - Възраждане 2508 сестра Възраждане Възраждане /Охранител Възраждане - Възраждане /Касиер Възраждане /Рабтник шунки и - Възраждане 2487 деликатеси Възраждане - Възраждане 2477 Здравни грижи /Шфьр, куриер Овча купел

5 - Възраждане Възраждане /Ръквдител, група Възраждане 2001/Прдавачкнсултант Възраждане Възраждане /Експедитр, стки и твари Възраждане - Възраждане /Касиер Възраждане Възраждане /Експедитр, стки и твари Възраждане - Възраждане /Касиер Възраждане - Възраждане Възраждане Възраждане /Рабтник шунки и деликатеси Възраждане 2001/Прдавачкнсултант Възраждане фис пакет /Ръквдител, група Възраждане /Рабтник, паркинг Витша - Възраждане Възраждане /Касиер Възраждане /Организатр, брабтка на призвдствена - Възраждане 2478 инфрмация Възраждане фис пакет - Възраждане Възраждане /Прдавачкнсултант Триадица /Пмщниквъзпитател Възраждане - Възраждане /Прдавачкнсултант Възраждане - Възраждане /Охранител Витша - Възраждане /Гтвач Триадица (гтвач) Турски - Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане /Служител, запитвания Средец / Чужди езици и филлгии /Технически изпълнител Витша /Мнтажник, метални кнструкции Овча купел Оснвн /Старши счетвдител Витша Икнмически науки Немски Начална кмпютърна грамтнст MS OFFICE

6 - Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане /Прдавачкнсултант Възраждане /Учител, бщбразвателе н учебен предмет в гимназиален етап /Учител, бщбразвателе н учебен предмет в гимназиален етап Овча купел Чужди езици и филлгии Кмпютърни науки Овча купел рабтник Триадица /Пазачпртиер Лзенец Немски - Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане /Старши учител, бщбразвателе н учебен предмет в пргимназиален етап Триадица /Инженер, стрителств на сгради и съръжения Триадица /Електртехни к, пддръжка на сгради Триадица /Кредитен специалист, банка Възраждане /Вдпрвдч ик, пддръжка Триадица ) Пдгтвка на учители п бщбразват елни предмети Инженерствкмбинирани прграми / Електртехника и енергетика (вдпрвдчик Прфесиналн а квалификация /Дървделец Триадица /Търгвски представител Витша /Рабтник, кухня Възраждане Оснвн,Начал н, / Електрника, автматика, кмуникацинн /Техник, телекмуникации Възраждане а и кмпютърна техника 1002/Главен камериер/камерие рка, хтел Триадица 2001/Прдавачкнсултант Възраждане Ms office,excel, Autokat

7 - Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане /Рабтник, твар-разтварна дейнст Оснвн,Средн Възраждане / Мтрни превзни средства, краби и въздухплават 3008/Автмеханик Възраждане елни средства /Рабтник, пддръжка на Оснвн,Начал пътища Възраждане н /Обслужващ, бюфет/лавка Възраждане /Охранител Възраждане /Банкв Финанси, служител, банкв и бслужване на застрахвателн клиенти Възраждане дел /Счетвдите л /Рабтник шунки и деликатеси Лзенец Възраждане - Възраждане /Експерт, маркетинг Възраждане - Възраждане /Касиер Възраждане - Възраждане Възраждане Възраждане /Експерт, труд и рабтна заплата /Счетвдите Лзенец / Секретарски и административ ни фис дейнсти Оснвн,Средн Маркетинг и реклама Оснвн,Средн Секретарски и административ ни фис дейнсти л Възраждане /Опаквач Възраждане Microsoft Office (Excel, Word), Интернет Електрнни таблици - Възраждане /Специалист, сциални дейнсти Възраждане

8 - Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане 2416 Икнмически науки (Счетвдна тчетнст/ Финанси ), / Икнмически науки (Счетвдна /Касиер, счетвдств Възраждане тчетнст/ Финанси) /Мияч, съдве (ръчн) Възраждане Оснвн /Масажист (за лица с увреден зрение) Възраждане /Рецепцинис т Възраждане /Прграмист, уеб сайтве Възраждане Кмпютърни науки Счетвдни прдукти Ms Office - Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане /Инженертехнлг, пакване на прдукция Възраждане /Експерт, прдажби Възраждане /Мърчандайзе р, прдажби Възраждане /Инженер, призвдств Възраждане Електрника, автматика, кмуникацинн а и кмпютърна техника Ms office Търгвия на едр и дребн Инженерствкмбинирани прграми 2002/Кзметик Възраждане /Прдавач, изпълнение на пръчки п телефна Възраждане Търгвия на едр и дребн /Технически сътрудник Възраждане /Организатр, рабта с клиенти Възраждане /Маникюрист Възраждане Испански,, Немски, Френски Ms office, internet, Excel и ел. пща Word,Exiel,Power Point,Internet - Възраждане /Хигиенист, здравн заведение Възраждане

9 - Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане 2334 Хигиенист Възраждане Прилжни изкуства и занаяти /Худжникдекратр Възраждане /Дизайнер, системи (без кмпютърни) Възраждане /Електрмнт ьр Овча купел /Учител, бщбразвателе н учебен предмет в гимназиален етап Лзенец Прилжна инфрматика Чужди езици и филлгии (Английска филлгия) /Шфьр, куриер Възраждане /Пмщниквъзпитател Възраждане 2001/Прдавачкнсултант Овча купел /Електртехни к, стрителен Възраждане /Специалист, кнтрл на дкументи / Електртехника и енергетика Оснвн,Средн Възраждане /Пмщниквъзпитател Витша Word,Exiel,Power Point,Internet Microsoft office, Internet - Възраждане /Детегледачка Възраждане Оснвн - Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане /Експерт, лгистика Средец рабта с кмпютър 1003/Камериер/кам ериерка, хтел Триадица Здравни грижи 6001/Медицинска (Медицинска сестра Възраждане сестра) /Шфьр, пщенски автмбил Възраждане /Майстр, призвдств на тестени изделия Възраждане Оснвн,Средн /Обслужващ, бензинстанция/га зстанция Овча купел

10 - Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане 2348 Хигиенист Витша /Експедитр,,Оснвн пща Възраждане /Масажист Възраждане 2001/Прдавачкнсултант Възраждане /Аранжьр, цветя Възраждане /Отчетник, измервателни уреди Възраждане /Кзметик Възраждане - Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане /Технически сътрудник Лзенец / Администрация и управление /Офис мениджър Средец /Сртирвач, пща Възраждане /Общ рабтник, стрителств на сгради Възраждане /Рабтник, стрителств/рем нт и пддържане на ПЖПС, съръжения и кнтейнери Възраждане /Шфьр, пщенски автмбил Възраждане Немски,, Френски Секретарски и административ ни фис дейнсти Рабта с кмпютър,оснвн,оснвн,оснвн - Възраждане Възраждане /Санитар Витша - Възраждане /Санитар Възраждане - Възраждане Възраждане /Спедитр /Шфьр, лектварен автмбил Лзенец Красна пляна / Транспртни услуги / Мтрни превзни средства, краби и въздухплават елни средства Немски,, Френски

11 - Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане /Прдавачкнсултант Красна пляна /Склададжия Възраждане /Специалист, спедитрска дейнст Възраждане Оснвн,Средн 2014/Склададжия Красна пляна /Спедитр Възраждане /Учител, бщбразвателе - Възраждане 2298 н учебен предмет в пргимназиален етап Възраждане Български език и литература - Възраждане /Дмакин Възраждане Възраждане /Психлг Възраждане Психлгия - Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане /Мениджър, пректи /Гтвач, заведение за Възраждане бърз хранене Възраждане Оснвн /Хст (хстеса) Възраждане /Салнен управител Възраждане /Мениджър, призвдств Възраждане Инженерствкмбинирани прграми (Технически университет - електрника, индустриалн инж. или Немски, машинстрене Френски,. ) Инженерствкмбинирани прграми (Техническ ) MS OFFICE - Възраждане Възраждане Възраждане /Ръквдител участък, транспрт Възраждане Висше /Ръквдител, кмпютърн бслужване Възраждане Висше Ms office /Учител, начален етап на снвнт Чужди бразвание (I-IV езици и клас) Възраждане филлгии

12 - Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане Възраждане /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) Възраждане /Възпитател Възраждане Висше /Дизайнер, сфтуер Възраждане Висше /Гтвач, заведение за бърз хранене Възраждане Оснвн 2001/Прдавачкнсултант Възраждане /Асистент, фис Възраждане,Висше 2001/Прдавачкнсултант Възраждане /Оператр, парни и / вдгрейни Електртехника съръжения Витша и енергетика /Рабтник, брабтка на дърв Илинден /Банкв служител, бслужване на клиенти Надежда Ms office, складви прграми / Икнмически науки MS office /Технически сътрудник Люлин Висше MS Office /Ръквдител прект /Счетвдите л Люлин Красна пляна Висше Люлин Висше (мин. бакалавър) MS OFFICE Ексел и счетвдни прграми Висше (мин. бакалавър) MS OFFICE /Експерт, прграми и пректи 2001/Прдавачкнсултант ОФИС ПАКЕТ рабтник /Експерт, банка/финансва/п латежна институция / Икнмически науки MS office Люлин /Оператр, кнтактен център Люлин,Висше MS Office

13 104/ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /Кредитен администратр MS office /Шфьр, тварен автмбил Връбница /Офис мениджър Люлин Висше, MS office 2001/Прдавачкнсултант Връбница /Кредитен администратр Люлин 104/ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /Касиер Връбница /Специалист, банка/финансва/п 104/ДБТ - Сфия латежна - Люлин 784 институция Лзенец 104/ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин 750 Икнмически науки Word, Excel /Оператр, кнтактен център Люлин MS office /Специалист, търгвия Обрище MS office /Инкасатр, събирач на данъци и такси Люлин MS office рабтник Връбница /Специалист, банка/финансва/п латежна институция Лзенец дел /Специалист, банка/финансва/п латежна институция /Обслужващ, Лзенец Финанси, банкв и застрахвателн магазин /ДБТ - Сфия - Люлин /Обслужващ, магазин 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Касиер 104/ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин 755 Word, Excel, MS Office Финанси, банкв и застрахвателн дел (Младши специалист бслужване на клиенти) Word, Excel /Худжник, пректант Люлин Висше MS Office 2001/Прдавачкнсултант Люлин MS Office

14 104/ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /Машинен ператр Люлин /Охранител /Електрмнт ьр Люлин 104/ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /Супервайзр, банка/финансва/п латежна институция Надежда /Шфьр, тежктварен самсвал - 12 и пвече тна Люлин 2001/Прдавачкнсултант Люлин Word; Excel /Обслужващ, бензинстанция/га зстанция Word; Excel / Машинстрен е, металбрабт ване и металургия,вис ше / Машинстрен е, металбрабт /Техник, ване и MS Office механик Люлин металургия /Word,Excel/ / Хтелиерств, рестрантьрст в и кетеринг 104/ДБТ - Сфия - Люлин /Гтвач 104/ДБТ - Сфия 1003/Камериер/кам - Люлин 745 ериерка, хтел Сердика 104/ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /Камериер/кам ериерка, хтел Сердика /Мелач, сурвини и плуфабрикати Банкя /Склададжия Люлин /Пмщниквъзпитател Слатина рабта на кмпютър /Шфьр, тежктварен автмбил - 12 и пвече тна Витша

15 104/ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /Пмщник, кухня (без дмашен) Илинден Оснвн /Охранител Красн сел /Машинен ператр Красн сел /Прдавач, улична сергия Илинден Оснвн Хигиенист Витша Оснвн 2001/Прдавачкнсултант Младст /Мнтажник, изделия т метал Илинден Оснвн /Специалист, кнтрл прихди Надежда /Ръквдител, тдел в бизнес услугите Лзенец Висше IATA сертификат Хигиенист Люлин Оснвн /Склададжия Люлин /Машинен ператр Овча купел /Гтвач, заведение за бърз хранене Без бразвание Триадица /Шфьр, автбус Възраждане ОФИС ПАКЕТ,Интернет /Експерт, лгистика Средец MS office /Офис мениджър Средец Висше фис пакет /Детегледачка Люлин /Рабтник, кухня Люлин 2001/Прдавачкнсултант Люлин рабтник Надежда Оснвн /Вдпрвдч ик (вътрешн вдснабдяване и канализация)

16 104/ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин /ДБТ - Сфия - Люлин, Филиал /ДБТ - Сфия - Люлин, Филиал /ДБТ - Сфия - Люлин, Филиал /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /Охранител Искър 2001/Прдавачкнсултант Люлин /Банкв служител, бслужване на клиенти Надежда /Шфьр, пщенски автмбил Витша /Пмщниквъзпитател Връбница /Общ рабтник, пддържане на сгради / Икнмически науки MS office / Стрителств /Мнтажник, хладилни и климатични инсталации Люлин /Веннслуже щ, вйник Надежда /Веннслуже щ, вйник Надежда /Веннслуже ( музикалн училище) щ, вйник Надежда Хигиенист Надежда /Прдавач, билети Сердика / 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Оператр, парна турбина Сердика (ПАРНИ МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ) 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Детегледачка Пдуяне Оснвн,Средн 107/ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /Детегледачка Пдуяне Оснвн,Средн рабтник Сердика /Прдуктв мениджър Сердика /Администрат р, хтел Сердика Висше /Личен асистент Надежда Оснвн

17 107/ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /Вдпрвдч ик, пддръжка /Застрахвате лен агент Сердика Обрище Прфесиналн а квалификация (ВОДОПРОВО Д И КАНАЛИЗАЦИ Я) Хигиенист Обрище 1003/Камериер/кам ериерка, хтел Сердика Оснвн /Мияч, съдве (ръчн) Сердика Оснвн /Пмщникгтвач Сердика (ГОТВАЧ) /Сервитьр Сердика /Сциален рабтник.ms OFFFIS 1001/Камериер/кам ериерка Сердика /Пмщник на учителя Красн сел /Медицинска сестра Здравни грижи Сердика /Охранител Сердика /Прдавач, билети Сердика /Блнгледач Красн сел 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Електрзавар чик Сердика Прфесиналн а квалификация / Машинстрен е, металбрабт ване и металургия (заварчик),сре дн / Машинстрен е, металбрабт ване и металургия (квалификация за заварчик)

18 107/ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /Машинен ператр, мнтажен кнвейер /Инженер пддръжка Красн сел Красн сел Прфесинале н клеж (КУРС МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦ ИЯ НА ТПМ И КОНВЕЙРНА ЛЕНТА) рабтник Сердика /Техник, електрически системи Машинстрен е, металбрабт ване и металургия (курс Инженер пддръжка ТПМ) Красн сел /Отгврник/С пециалист, техническа пддръжка Красн сел Началн, Турски Турски, Прфесинале н клеж (курс Техник електрически системи- Бритади на ТПМ),Прфеси нален клеж / Електртехника, и енергетика Турски, Турски.MS OFFFIS Прфесинале н клеж (електртехник а и курс Техник електрически системи на ТПМ) /Техник, 107/ДБТ - Сфия - Сердика 808 електрически системи Красн сел 107/ДБТ - Сфия - Сердика /Метач Надежда Оснвн 107/ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /Технически ръквдител, стрителств /Веннслуже Красн сел (курс Технически ръквдител - цех призвдсв на сегменти на ТПМ) щ, вйник Пдуяне Висше, /Пмщниквъзпитател Красн сел /Машинист, пътн-стрителни машини Кремиквци,Прфе синална квалификация (трактристмашинист), Турски, Турски Чужди MS Office

19 107/ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /Електрмеха ник Прфесиналн а квалификация (минен електрмехани к), Кремиквци Чужди /Диспечер, транспртни средства Сердика WORD,EXCEL 107/ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия - Сердика /Касиер Пдуяне /Прилжен администратр Слатина 107/ДБТ - Сфия - Сердика /ДБТ - Сфия Сердика, филиал Пдуяне /ДБТ - Сфия Сердика, филиал Пдуяне /ДБТ - Сфия Сердика, филиал Пдуяне /Охранител Сердика Оснвн,Средн Оснвн (курс Вътрешн вдснабдяван е и канализация на ТПМ) /Вдпрвдч ик (вътрешн вдснабдяване и канализация) Красн сел /Рабтник, стрителствт Кремиквци /Пазач, невъръжена храна Слатина Без бразвание,о снвн Турски, 2001/Прдавачкнсултант Пдуяне КАСОВ АПАРАТ /ДБТ - Сфия Сердика, филиал Пдуяне /ДБТ - Сфия Сердика, филиал Пдуяне /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия /Блнгледач /Медицинска сестра Пдуяне Прфесиналн а квалификация / Здравепазван е -кмбинирани прграми (блнгледач), Прфесинале н клеж / Здравни грижи, Здравни грижи Пдуяне /Масажист Младст Оснвн - Изтк /Фризьр Младст 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Счетвдите л, перативен Младст /Организатр, / Счетвдств и данъчн благане рабта с клиенти Младст Оснвн /Кзметик Младст

20 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Хигиенист, здравн заведение Младст Оснвн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Специалист, сциални дейнсти Младст /Рецепцинис т Младст /ДБТ - Сфия - Изтк /Технически сътрудник Младст 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Касиер Искър снвни умения 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Аранжр, витрини/щандве Искър Висше (предучилищна педаггика) /Учител, детска градина Искър /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) Изгрев /Кмпютърен аналитик, пддръжка на сфтуер Младст 2001/Прдавачкнсултант Младст /Ръквдител на рганизация за пддържане на непрекъсната летателна гднст Искър Пдгтвка на начални учители Висше (инфрмацинн и технлгии, сфтуер) /Книгвезец Младст рабтник Младст /Машинен ператр, металбрабтва щи машини Панчарев, Немски, Френски ОФИС ПАКЕТ сфтуер Машинстрен е, металбрабт ване и металургия MS Office /Рабтник, 111/ДБТ - Сфия - Изтк 1654 сглбяване на детайли Панчарев 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Касиер Младст снвни умения 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Мениджър екип Искър /Гтвач, заведение за бърз хранене Младст

21 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Маникюрист Младст 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Склададжия Панчарев 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Оператр, кмпютърна предпечатна пдгтвка Искър Coreldraw 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Салнен управител Младст снвни умения 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Касиер Искър 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Обслужващ, кулинарен щанд Младст 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Кредитен специалист, банка Изгрев /Рабтник, стрителна излация Искър /Хст (хстеса) Младст /Мнтажник, метални кнструкции Панчарев /Рабтник, 111/ДБТ - Сфия - Изтк 1656 сглбяване на детайли Панчарев 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Гтвач Младст 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Дмакин, сграда Изгрев Висше /Рабтник, плагане на пътни настилки Искър /Обслужващ, бензинстанция/га зстанция Искър /Рабтник, стрителствт Искър /Учител, бщбразвателе н учебен предмет в гимназиален етап Слатина 1003/Камериер/кам ериерка, хтел Студентски 1003/Камериер/кам ериерка, хтел Студентски Чужди езици и филлгии (английска филлгия) MS Office

22 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Делвдител Слатина Хигиенист Младст /Нсачтварач, стки Младст Оснвн MS OFFICE,INTERNET Пдгтвка на детски учители (ПЕДАГОГИКА) 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Педагг Витша /Шфьр, 111/ДБТ - Сфия тварен - Изтк 1629 автмбил Младст 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк 1635 Прфесинале н клеж / Здравни грижи (МЕДИЦИНСКА СЕСТРА) /Медицинска сестра Витша /Обслужващ, бюфет/лавка Искър /Машинен ператр, израбтване на плексигласви изделия Искър 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Медицинска сестра Младст Медицина 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Санитар Младст Оснвн 111/ДБТ - Сфия - Изтк 1628 Хигиенист Слатина 111/ДБТ - Сфия - Изтк 1622 рабтник Младст Оснвн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Общ рабтник, стрителств на сгради Искър Оснвн /Мияч, съдве (ръчн) Изгрев Оснвн /Сервитьр Изгрев 2001/Прдавачкнсултант Слатина 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Гтвач Изгрев /ДБТ - Сфия 0013/Манипулант, - Изтк 1601 прмишленстта Студентски 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Шфьр, тварен автмбил Искър Оснвн ОФИС ПАКЕТ /Търгвски представител Изгрев Висше MS office

23 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Инженер, електрмеханичн брудване Младст /Мнтажник Младст Оснвн Изгрев Прфесиналн а квалификация / Електртехника и енергетика (електртехнич еск) MS office /Техник, електрнна техника /Мнтажник Младст /Изпълнител Слатина MS Office /Експерт, маркетинг Изгрев 2001/Прдавачкнсултант Младст Хигиенист Искър /Рабтник, пправка на джанти и гуми Младст Студентски Маркетинг и реклама (ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ) HTML, CSS,JS, PHP / Сциална рабта с деца и младежи /Пмщниквъзпитател Хигиенист Младст /Охранител Искър /Технлг /Инженер, стрителен 2001/Прдавач- Панчарев Машинстрен е, металбрабт ване и металургия Архитектура и стрителствкмбинирани прграми MS Office кнсултант Младст /Техник, химия Слатина Хигиенист Панчарев Оснвн /Асистент, фис Младст Висше MS Office,Excel

24 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Гтвач Искър 111/ДБТ - Сфия - Изтк 1544 Хигиенист Панчарев Оснвн 1003/Камериер/кам ериерка, хтел Искър (курс за ттвач) / Сциална 3003/Пмщниквъзпитател рабта с деца и Студентски младежи /ДБТ - Сфия - Изтк /Рецепцинис т, хтел Искър снвни умения 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Касиер Младст снвни умения 111/ДБТ - Сфия - Изтк 1538 Хигиенист Младст Оснвн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Експерт, лгистика Слатина Прфесинале н клеж 111/ДБТ - Сфия - Изтк 1522 рабтник Студентски Оснвн 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Прдавачкнсултант Студентски 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Офис мениджър Слатина Висше 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Сервитьр Искър 111/ДБТ - Сфия - Изтк /Касиер Студентски 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк /Машинен ператр, дестилиране на спиртни напитки /Електртехни Искър Оснвн / Дбив и призвдствен и технлгии (кмбинирани прграми) к, стрителен Младст Хигиенист Искър 2001/Прдавачкнсултант Младст Хигиенист Младст 1001/Камериер/кам ериерка Студентски Хигиенист /Прграмист, сфтуерни прилжения Искър Слатина Оснвн / Други непределени специалнсти Кмпютърни науки ОСНОВНИ УМЕНИЯ фис пакет и др. разрабтка на прилжения

25 111/ДБТ - Сфия - Изтк /ДБТ - Сфия - Изтк, Филиал /ДБТ - Сфия - Изтк, Филиал /Специалист, пддръжка прилжения /Рекламен агент Слатина Студентски /Дезинфектр Студентски /Общ рабтник, стрителств на сгради Студентски /Прдавач, павилин Студентски /Рекламен агент Младст /ДБТ - Сфия - Изтк, Филиал /ДБТ - Сфия - Изтк, Филиал /ДБТ - Сфия - Изтк, Филиал /ДБТ - Сфия - Изтк, Филиал /ДБТ - Сфия - Изтк, Филиал /Касиер Студентски /ДБТ - Сфия - Изтк, Филиал /ДБТ - Сфия - Изтк, Филиал /ДБТ - Бтевград /Санитар /ДБТ - Бтевград, Филиал /Старши учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) Кмпютърни науки рабтник Младст 2001/Прдавачкнсултант Витша 2001/Прдавачкнсултант Искър Чужди Пдгтвка на начални учители пддръжка на прилжения Дбра кмпютърна грамтнтс Word, Excel /ДБТ - Бтевград, Филиал /ДБТ - Бтевград, Филиал /Старши учител, бщбразвателе н учебен предмет в пргимназиален етап /Шфьр, тварен автмбил Пдгтвка на учители п бщбразват елни предмети (учител п музика) Word, Excel 805/ДБТ - Ихтиман /ДБТ - Ихтиман /ДБТ - Ихтиман /Препдавате л - инструктр на вдачи на мтрн превзн средств /Арматурист /Заварчик Пдгтвка на учители п специални предмети Оснвн,Средн,Оснвн word, excel

26 805/ДБТ - Ихтиман /ДБТ - Ихтиман /ДБТ /ДБТ /ДБТ /ДБТ /ДБТ /Кфражист,Оснвн 2001/Прдавачкнсултант word, excel /Машинен ператр, шиене на блекла /Оператр, призвдств на хартия /Мнтьр, (Мнтира и електрнн ремнтира призвдствен електрнн брудване брудване) /Блнгледач /Рабтник, твар-разтварна дейнст /Психлг, училищен /Читалищен Висше,, Оснвн,Начал н Психлгия (Психлг, семейн кнсултиране.) Рабта с кмпютър. секретар База данни 2001/Прдавачкнсултант /Рабтник, зеленяване Оснвн,Средн /Вдач, мткар 2001/Прдавачкнсултант База данни /Склададжия /Машинен ператр, пакване/увиване /Огняр (Дкумент/ курс за "машинист гряр"на ктли с виск налягане.)

27 /Машинен ператр призвдств на брикети и пелети (Да притежават дкумент за рабта с мткар- с предимств.) /Гтвач /Учител, начален етап на снвнт бразвание (I-IV клас) Пдгтвка на начални учители база данни Хигиенист /Шфьр, куриер Рабта с кмпютър. 2001/Прдавачкнсултант Висше, /Пмщникгтвач Висше, /Барман Висше, /Гтвач Висше, /Барман /Склададжия Искър Оснвн /Шивач, кжа /Кряч, кжа /Шфьр, тежктварен автмбил - 12 и пвече тна /Шлайфист /Дървделец /Рабтник, твар-разтварна дейнст Оснвн,Средн,Оснвн Оснвн

28 808/ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /Гтвач /Учител, ресурсен /Шфьр, лектварен автмбил /Месач /Пмщникгтвач рабтник /Технлг, блекл /Заварчик 1001/Камериер/кам ериерка /Машинен ператр, шиене /Машинен ператр, шиене /Педагг /Машинен ператр, шиене /Лгпед Оснвн / Хтелиерств, рестрантьрст в и кетеринг Науки за бразваниет (специална педаггика),оснвн Оснвн / Хтелиерств, рестрантьрст в и кетеринг / Призвдствен и технлгии текстил, блекл, бувки и кжи Прфесиналн а квалификация (зававчик ),Оснвн Оснвн,Средн / Хтелиерств, рестрантьрст в и кетеринг Оснвн / Призвдствен и технлгии текстил, блекл, бувки и кжи / Призвдствен и технлгии текстил, блекл, бувки и кжи Науки за бразваниет (специална педаггика ) Науки за бразваниет (лгпедия) Word,Excel,Internet рабта с кмпютър рабта с кмпютър

29 808/ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /ДБТ - Перник /Мнтажник, метални кнструкции / Машинстрен е, металбрабт ване и металургия / Архитектура, урбанизъм и гедезия (архитектура, стрителсвт и гедезия) /Старши специалист /Оператр, кмпютърна предпечатна пдгтвка бщприлжен сфтуер и периферни устрйства Adobe Page Maker;Photoshop;Co reldraw 808/ДБТ - Перник /Гтвач 808/ДБТ - Перник 729 рабтник Оснвн 808/ДБТ - Перник /Мияч, превзни средства (ръчн) 808/ДБТ - Перник /ДБТ - Перник, Филиал /ДБТ - Перник, Филиал /ДБТ - Перник, Филиал /ДБТ - Перник, Филиал /ДБТ - Перник, Филиал /ДБТ - Перник, Филиал /ДБТ - Перник, Филиал Оснвн,Средн Прфесиналн а квалификация / Мтрни превзни средства, краби и въздухплават елни средства (квалификация - багерист) /Машинист, еднкфв багер /Рабтник, Оснвн,Средн стрителствт / 2009/Електрмнт Електртехника ьр и енергетика /Кнсултант (прмтьр), прдажби /Кредитен администратр НКГ /Пмщник кухня, заведение за бърз хранене /Обслужващ рабтник, прмишлен призвдств /Техник пддръжка на сгради и машини Висше (висше инженерн техническ бразвание)

30 808-01/ДБТ - Перник, Филиал /ДБТ - Перник, Филиал /ДБТ - Перник, Филиал /ДБТ - Перник, Филиал /ДБТ - Перник, Филиал /ДБТ - Перник, Филиал /Кнсултант (прмтьр), прдажби рабта с кмпютър /Заварчик /Рабтник, сглбяване на детайли 2001/Прдавачкнсултант /Обслужващ рабтник, прмишлен призвдств /Склададжия /ДБТ - Перник, Филиал /Шлсер (заваръчен прцес 141 и 135) / Машинстрен е, металбрабт ване и металургия /ДБТ - Перник, Филиал /Химик Химия /ДБТ - Перник, Филиал /Лекар /ДБТ - Перник, Филиал /ДБТ - Перник, Филиал Самкв 664 Самкв 651 Самкв 658 Самкв 672 Хигиенист Медицина рабтник 1001/Камериер/кам Оснвн,Средн ериерка /Сервитьр /Рабтник, гардерб /Сервитьр 1001/Камериер/кам Оснвн,Средн ериерка Самкв 653 Самкв /Касиер Висше, рабта с гтв прграмен прдукт Офис пакет

31 7412- Самкв /Електршлс ер Самкв /Пикл 1001/Камериер/кам Електртехника и енергетика,сре дн / Електртехника и енергетика Оснвн,Средн,Оснвн Самкв 670 ериерка Самкв /Сервитьр Самкв /Гтвач /Администрат Самкв 669 р, хтел Висше, / Машинстрен е, металбрабт ване и металургия Самкв /Шлсер Самкв /Гтвач Самкв /Сервитьр 1001/Камериер/кам Самкв 644 ериерка Самкв /Пикл Самкв 649,Оснвн /Администрат р, хтел Рабта с кмпютър Самкв /Учител, бщбразвателе н учебен предмет в пргимназиален етап Самкв /Учител, ресурсен Самкв /Лгпед 2001/Прдавачкнсултант Самкв 642 Самкв /Техник пддръжка на сгради и машини Самкв /Лекар Български език и литература Машинстрен е, металбрабт ване и металургия (Шлсер) Висше (Дефектлгия) / Електртехника и енергетика Медицина (Висше бакалавър) работа С КОМПЮТЪР рабта с кмпютър

32 Самкв 646 Самкв 666 Самкв /Екструдерист /Акушерка /Нсачтварач, стки Самкв /Стругар /Мениджър Самкв 661 екип Самкв /Опаквач /Оператр, Самкв 640 електрерзист Медицина (Висше бакалавър) Оснвн,Средн Началн / Електртехника и енергетика Висше, Оснвн,Средн / Електртехника и енергетика Офис пакет, интернет /Кнсултантюрист, регинална структура на рганизация на рабтниците и служителите Самкв 638 Прав (Прав) Рабта с кмпютър. / Призвдствен и технлгии текстил, блекл, бувки и кжи Самкв /Шивач (Шивач) / Машинстрен е, металбрабт ване и Самкв /Фрезист металургия Медицина 6001/Медицинска (Висше Самкв 662 сестра бакалавър) /Офис Офис пакет, Самкв 660 мениджър Висше, интернет Самкв /Гтвач /Рецепцинис Самкв 647 т, хтел,висше Рабта с кмпютър. Самкв 643 Самкв /Икнмист 1001/Камериер/кам ериерка / Икнмически науки, Икнмически науки Рабта с кмпютър.

33 Самкв 575 Самкв /Обслужващ, магазин Офис пакет /Електрмеха ник / Електртехника и енергетика / Машинстрен е, металбрабт ване и металургия Самкв /Механшлсе р Самкв /Гтвач Младст /Мияч, Самкв 552 съдве (ръчн) Младст Самкв /Камериер/кам ериерка Младст Самкв /Рецепцинис т, хтел Младст Немски Офис пакет Самкв /Гтвач Младст Самкв 556 Самкв /Рецепцинис т Младст Офис пакет /Кредитен специалист, банка,висше Самкв /Сервитьр Прфесиналн а квалификация / Хтелиерств, рестрантьрст в и кетеринг (сервить),сре дн Самкв /Гтвач Прфесиналн а квалификация / Хтелиерств, рестрантьрст в и кетеринг (гтвач), Самкв /Камериер/кам ериерка,прфе синална квалификация / Хтелиерств, рестрантьрст в и кетеринг (Камериер)

34 Самкв /Барман,Прфе синална квалификация / Хтелиерств, рестрантьрст в и кетеринг (Барман),Оснвн, / Хранителни технлгии (Сладкар) /Рабтник, Самкв 591 сладкарск призвдств Самкв /Санитар 813/ДБТ - Свге 204, Руски /Склададжия MS office, др. 813/ДБТ - Свге /ДБТ - Свге /Машинен ператр, пакване/увиване /Администрат ивен секретар Висше, 813/ДБТ - Свге /Машинен ператр, призвдств на каучукви изделия Сердика Оснвн 813/ДБТ - Свге /Рабтник, зареждане на рафтве 813/ДБТ - Свге /Мнтажник, електрнни елементи 813/ДБТ - Свге /Чистач, призвдствени пмещения Оснвн 813/ДБТ - Свге /Опаквач 813/ДБТ - Свге /Машинен ператр, навиване на ббина 813/ДБТ - Свге /Оператр, автматизирана мнтажна линия 813/ДБТ - Свге /Касиер рабта с кмпютър 813/ДБТ - Свге /Отчетник рабта на кмпютър 813/ДБТ - Свге /Прдавачкнсултант рабта с кмпютър /Рабтник, 813/ДБТ - Свге 186 стрителствт Искър

35 813/ДБТ - Свге /ДБТ - Свге /ДБТ - Свге, филиал Гдеч /ДБТ - Сливница /ДБТ - Сливница /ДБТ - Сливница /ДБТ - Сливница /ДБТ - Сливница /ДБТ - Сливница /ДБТ - Сливница /ДБТ - Сливница /Рабтник, плагане на пътни настилки /Общ рабтник, стрителств на сгради /Пмщникдиректр, административнстпанската дейнст /Охранител рабтник рабтник Хигиенист /Рабтник, фрмване на хранителни прдукти /Рабтник, стрителствт /Отчетник, измервателни уреди рабтник 814/ДБТ - Сливница /Метач Филиал Филиал Филиал Филиал /Счетвдите л, перативен /Спедитр /Асистент Висше Растениевъдст в и живтнвъдств (агрнммагистър) /Охранител Искър Искър Икнмически науки (Икнмист) рабта с кмпютър Оснвн Оснвн,Начал н,оснвн,началн Прфесиналн а квалификация / Стрителств (Рабтник, стрителств) Оснвн,Средн Началн,Без бразвание,о снвн Счетвдств и данъчн Немски, благане Немски, Word,Еxcel Word,Excel

36 Филиал Филиал Филиал Филиал Филиал Филиал Филиал Филиал Пдгтвка на детски учители /Учител, (предучилищна детска градина педаггика) /Призвдите л, ръчн на хляб 2002/Асистентпрдавач /Шфьр, лек автмбил д 9 места /Рабтник, кухня /Калкулант /Пмщниквъзпитател /Опаквач /Мияч, съдве (ръчн) Филиал Филиал /Гтвач Филиал /Пртиер Филиал Филиал Филиал Филиал Филиал Филиал Филиал /Рецепцинис т Немски микрсфт фис /Машинен ператр /Сервитьр Немски /Снабдител, дставчик /Медицинска сестра /Медицинска сестра Медицина (специалнст медицинска сестра) 1001/Камериер/кам ериерка микрсфт фис

37 /ДБТ - Пирдп /Специалист, маркшайдер 815/ДБТ - Пирдп /Огняр 815/ДБТ - Пирдп /ДБТ - Пирдп /ДБТ - Пирдп /ДБТ - Пирдп /ДБТ - Пирдп 335 Минн дел, пручване и дбив на плезни изкпаеми (Маркшайдерст в и Гедезия ) (гнярств) Началн,Оснв н, (Няма изискване за квалификация) /Общ рабтник, стрителств на сгради /Сервитьр /Мнтьр, двигатели на (Няма мтрни превзни изискване за средства квалификация) /Сервитьр /Сервитьр / Хтелиерств, рестрантьрст в и кетеринг / Хтелиерств, рестрантьрст в и кетеринг Ms offise гтви прграмни пргрми

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 3162 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 02.01.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 2330-5008/Старши учител, лен учебен Биология и предмет в биохимия гимназиален (Биология и здр. етап образование) 3359-3026/Главен

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 05.3.2019 г. Г. ДБТ - Варна 407 Електротехник, поддръжка на сгради Висше / Електротехника и енергетика (Електротехника) 1 416 Шофьор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.4.2019 г. Г. ДБТ - Варна 905 Инженер, строителен Висше / Строителство 3 953 Главен готвач Средно,Професионална квалификация (готвач)

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 17.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1352 Монтажник, промишлено оборудване Средно / Строителство (водопроводчик),средно 2 1318 Монтажник, метални

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 10.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1174 Огняр Средно,Основно,Професионална квалификация (огняр) 1 1285 Продавач-консултант Средно Английски,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на облекла 3 681 Гладач 1 682 Гладач 1 683 Машинен оператор, шиене на облекла 2 757 Мияч, съдове (ръчно) Без образование,начално,основно

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 24.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1505 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) Чужди - 4 1393 Сервитьор Средно

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.05.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Подготовка на Възраждане 976 детски учители Възраждане 1107 Възраждане 1064 Възраждане 1075 Възраждане 1087 Възраждане 1073 Възраждане

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.02.2018 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование - Възраждане 102 Хигиенист Възраждане Начално - Възраждане 254 5120-2001/Готвач Средец - Възраждане 107 (хотелиерство и туризъм;

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.02.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 322 Хигиенист Основно 182 228 304 9312-0008/Работник, поддръжка 3313-3001/Счетоводител, оперативен Витоша 3512-3005/Компютърен

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 01.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1559 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 4 1487 Работник, сглобяване на детайли Основно 2 1519 Инженер,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ -

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към 19.8.2019 г. Г. ДБТ - Велики Преслав 181 Обслужващ работник, промишлено производство Основно / Хранителни технологии 10 198 Координатор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторен Висше / Ветеринарна медицина (зооинжинерство) 1 MS

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1613 Крупие Професионална квалификация (крупие),средно MS office 4 1786 Метач Без образование 3 1711 Касиер

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 15.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1643 Общ работник Средно,Основно 2 1670 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 08.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1631 Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Информатика, Софтуерни и интернет Английски

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 26.8.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1975 Чистач/ Хигиенист Средно,Основно 1 2002 Работник, кухня Основно 1 2003 Общ работник Средно 1 1991 Автомонтьор

Подробно

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции Бюра по труда от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Срок на Бр. валидност обявени Област към 03.02.2017г. Длъжност Град Образование Езикови знания общо 424 ДБТ Айтос, гр.айтос ул. "Филип

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Английски 1 продукти и програми 386 Асистент-продавач Висше 1 счетоводни продукти 394 Инспектор, качество на продукти

Подробно

РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район "Средец" Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи ра

РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район Средец Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи ра Район "Средец" Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи работи не работи ДГ 77 работи работи не работи ДГ 113 работи не работи работи ДГ 18 работи

Подробно

Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район "Средец" ДГ 159 ра

Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район Средец ДГ 159 ра Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. Район "Средец" ДГ 159 работи работи не работи ДГ 77 работи работи не работи ДГ 113 работи работи не работи ДГ

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 29.7.2019 г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умения Бр# незаети 1768 Специалист, маркетинг и реклама

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН ДАТА 22.. 206 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ.ПРОДАВАЧ 2 2.СЕРВИТЬОР

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО ДАТА 11.04.2017 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ 1.ИНЖЕНЕР,

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Актуален списък на вещите лица към 08.02.2019 г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Име, презиме и фамилия Специалност 1 А. Р. Ж. Инженер

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СО –

ОТЧЕТ  ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ  НА  СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СО – ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА КЪМ СО КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА 01.01.2015 Г.- 30.06. 2015 Г. / В ЛЕВА ПО СМЕТКА НА СО / РАЙОННИ ИНСПЕКТОРАТИ ГЛОБИ С КВИТАНЦИЯ 152 900 лв. ГЛОБИ С

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

Pages 1 to 8 of PDFOnline

Pages 1 to 8 of PDFOnline СТОЛИЧНА ОБЩИНА Приложение 1 СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА От 01.01.2010 до31.12.2010 В т.ч.: ДЪРЖАВНИ МЕСТНИ Изпълнение Изпълне-ние Изпълне-ние I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ: 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно