РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА"

Препис

1

2 4.Прогресивна компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на образователните изисквания и компетентности и европейски компетенции. 5.Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит. 6.Подобряване на физическата среда / МТБ в ДГ/ 7.Партньорства и комуникации с родителската общност и други социални партньори на ДГ ІІ. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: Дейност Срок Извършва се от: /институции и лица, в каква взаимовръзка/ Индикатори за изпълнение Мерна единица /брой, процент/ Базова стойност Целева стойност. Изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система и Механизъма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в..кампания От врата на врата - в ромските общности в гр.роман, с.струпец, Камено поле, Радовене и другите населени места на община Роман м.августм.септември Членовете на комисията от ДГ към общинската комисия по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в община Роман Екипите на всички групи от ДГ брой пом.възпитатели Добри практики за работа с деца и М.Септември Екипите на всички групи от ДГ и 2

3 техните семейства. 27г.- брой м.май-2г. пом.възпитатели 2. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката 2..Прилагане на интересни и атрактивни форми на обучение и възпитание в педагогическото взаимодействие за постигане на по високи постижения в развитието на индивидуалността и стимулиране на творческите способности на децата М.октомври 27г. М.май 2г. 2.2.Споделяне на добри педагогически практики във всички детски групи с ИКТ средства. Главен учител 3. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот 3..Участие в.квалификационни курсове за обучение на педагогическите специалисти, които работят в мултикултурна среда М.Февруари Обучителна организация 4. Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 4..Ранно обхващане на децата /3 и 4 години/ в ДГ с цел ранна адаптация и социализация в образователната среда на децата от ромски произход и с цел научаване на българския език. 4.2.Кампания за етническа толерантност за създаване на по-добра социална среда в ДГ и извън нея. - Ден на отворени врати, ДГотворено и достъпно и споделено пространство. постоянен те м.септември - м.май м.септември - м.май те те 3

4 -Срещи разговори във всички групи с родителите на деца, чийто майчин език не е български. постоянен те -провеждане на ДФПС за усвояване на българския език за деца билингви м.януарим.май 2г. Екипите на групи, брой пом.възпитатели родителите 4.3.Разширяване на интеграцията на ромските деца и деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания в ДГ. М.Април 2г. Екипите на подготвителните групи 5. Изпълнение на Националните програми за развитие на средното образование и брой пом.възпитатели 5..Участие в квалификация на екипите по НП Развитие на педагогическите специалисти постоянен те 6. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 6..`Анализиране и проучване възможностите за участие на ДГ в проекти по оперативни програми. и Главен учител 6.2.Участие в Национална кампания За чиста околна среда 2г. на тема Обичам природата и аз участвам М.Февруари брой директор 7. Изпълнение на Механизъма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в детската градина и училище,и междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в детските градини и училищата. Провеждане на родителски срещи с цел запознаване на родителите с особеностите в психофизиологичното развитие на техните деца М.9.27г. М.5.2г. те 4

5 2. Организиране на среща с представител на ДПС и отдел Закрила на детето М.2.27г. 3.Обучение на родители за разпознаване на рисковите фактори във връзка с кризисни ситуации при деца в риск М..27г. те брой родители 4.Консултиране на родители М..27г.- м.6.2г. те брой родители 5. Периодични наблюдения и посещения по домовете във връзка с упражняване на домашно насилие над децата М..27г.- м.5.2г. те 6. Работни срещи в ДГ с участието на всички работещи във връзка с процедурите при подаване на сигнал за дете в риск М..27г. брой пом.възпитатели. Организирани форми на педагогическо взаимодействие с децата на тема Правата на детето - изработени постери, колажи, табла, мултимедийни презентации, обучаващи игри. М.2.2г. Главен учител те. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността..открита практика в разновъзрастова група Звънче на тема: Приказки под шипковия храст М.Октомври- 27г. Главен учител Учителите на разновъзрастови групи Звънче и Камбанка.2.Участие в седмица на четенето съвместно с НЧ Христо М.Април-2г. Учителите на ПГ 2 5

6 Ботев гр.роман.3.индивидуална работа с деца билингви и техните родители за овладяване на БЕЛ постоянен 2 9. Организиране и реализиране на дейностите, свързани с осигуряване на подкрепяща среда за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности, и за обучението на деца и ученици, даровити и чийто майчин език е различен от българския и изпълнение на Регионалната стратегия за приобщаващо образование 9..Тренинг Магията да си родител на М.2.2г. Главен учител различните деца. 9.2.Участие в общински областни Главен учител форуми за обмяна на добри приобщаващи практики 9.3.Контрол върху образователновъзпитателната работа по образователно направление БЕЛ, чрез посещения на педагогическите ситуации в детските М.2.2г. групи на ДГ 9.4.Екипна работа между учители и други педагогически специалистивътрешна квалификация 9.5.Грижа за здравето на децата - цялостната дневна организация на престоя на децата в групите 9.6.Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения Главен учител ДГ и главен учител на РЦПППО гр.враца 4 4 Мед лица брой мед.лица 6 6 М.9.27г. 9.7.Организиране на културни и спортни дейности, екскурзии. Главен учител. Организиране и реализиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина...организиране на взаимни педагогически визити, открити практики и взаимни посещения с НУ П.Р.Славейков М.4.2г. Главен учител Учителите на подготвителните групи 6 6 6

7 .2.Участие в организираните мероприятия от читалище Христо Ботев и читалищата в населените места с.струпец, с.камено поле и с.радовене - Маратон на четенето и Национална библиотечна седмица..3.участие в организирани мероприятия от община Роман и населените места с.струпец, с.камено поле и с.радовене.4.работна среща Единодействие между екипа на детската група и екипите на НУ»П.Р.Славейков» М.4.2г. Учителите на подготвителните групи 6. Организиране и реализиране на приема в детската градина..прием и обхват на децата: В ДГ Зора приемът се осъществява целогодишно и при наличие на свободни места. - По желание и по избор на родителя или настойника. - При липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места децата може да постъпят в ДГ и при навършване на две години към началото на учебната година на постъпването и при създадени условия за отглеждането им, 7

8 съобразно спецификата на възрастта. - Приемът на децата се организира от директора на детското заведение и в съответствие с утвърдената Наредба 25 на ОбС гр.роман за условията и редът за записване, отписване и преместване на децата. - Информация условията на работа, процедурата по приема и необходимите документи за постъпване на дете в детското заведение родителите получават от директора. -.Информация - условията на работа, процедурата по приема и необходимите документи за постъпване на дете в разно възрастовите групи в с.струпец, Камено поле и Радовене на ДГ родителите получават от учителите на групите. Същите представят необходимите документи на директора за вписване във входящият дневник на ДГ Деца със СОП (специални образователни потребности) се ползва само от децата над 3-годишна възраст, които кандидатстват за

9 детска градина и имат оценка от регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата. 2. Организиране на дейностите по проследяване на резултатите от предучилищното образование 2..Диагностиката на индивидуалното развитие на детето се осъществява: - в началото на учебната година входящо ниво и в края на учебната година изходно ниво; М..27г. М.5.г. Гл.учител - диагностицирането се осъществява в съответствие с ДОС за ПО; М..27г. М.5.г. - за диагностика се използва избран от учителите инструментариум; М..27г. М.5.г. - отчитането на резултатите се вписва коректно в съответния раздел на дневника на детската група и в личното портфолио на детето; - индивидуалните постижения на детето се обсъждат по подходящ начин с родителите; - при констатирани затруднения от страна на детето се организира допълнителна индивидуална работа, която се вписва в съответния раздел от седмичния план в дневника на детската група. - на диагностициране подлежи всяко дете независимо по кое време е постъпило в ДГ. М..27г. М.5.г. М..27г. М.5.г. М..27г. М.5.г. М..27г. М.5.г. 3. Организиране и контролиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна документация и с предоставяне на 9

10 познавателни книжки учебни помагала за безвъзмездно ползване 3..Обсъждане офертите на издателствата за познавателните книжки, които ще бъдат използвани в учебния процес в ДГ, съгласно ЗПУО и вземане решение на ПС с участието на членовете на Обществения съвет. М.3.27 М..27г. Главния учител 4. Информираност, координация, сътрудничество и взаимодействие с родители и институции. 4.. Предоставяне на актуална информация за развитието на детето и неговата социализация в ДГ Провеждане на съвместни дейности за повишаване ангажираността на родителите като активни участници в организацията на ВОП. 4.3.Провеждане на мероприятия свързани с възпитанието и образованието на децата в ДГ 4.4.Перманентни срещи, разговори и консултации за безпроблемна адаптация на децата от III и IV подготвителни за училище групи. на ДГ Зора 2 2

11 5. Дейности според спецификата на детската градина 5..Образователно-възпитателна дейност -Осигуряване на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка с оглед пълноценната им социална реализация - контрол -Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес вътрешна квалификация Главен учител Открити практики във всички възрастови групи М..27г. М.5.2г. Главен учител Първа група-«вече мога». М.Март Екип първа група Родители и брой родителите 2 2 Втора група-«аз съм добър, ти си добър» М.Март Екип втора група Родители и брой родителите 2 2 Трета група «За добрите дела на добрите деца» М.Март Екип трета група Родители и брой родителите 2 2 Четвърта група «Аз ще бъда ученик» М.Май Екип четвърта група Родители и брой родители 2 2 Приет на Педагогически съвет Протокол / г.

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение 17,тел:06039/2389,e-mail:cdg_opaka@abv.bg УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / 17.09. г. НА ДИРЕКТОРА НА ДГ УСМИВКА / Румянка Радева / ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда

Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, е-mail:odz15_haskovo@abv.bg 038/64 20 40 GSM-0885 / 123 077 УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорданова - Кинева Директор на ДГ 15 Слънце ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ЦМЕДТ АМАЛИПЕ W W W. A M A L I P E. CO M ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МЕДИАТОР В ПРАКТИКАТА НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ: ПОСРЕДНИК ЗА ЕФЕКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Подробно