ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ"

Препис

1 ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Боян Петканчин ГР. ХАСКОВО гр. Хасково, ул. Ст. Стамболов 10, тел./факс: (038) , GSM: Утвърждава:... Директор: /Г. Петрова/ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО РЕДА НА ПМС 328/ Г. ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. Общи условия за получаване на стипендии Стипендии се отпускат на ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование /VIII, IX, X, XI и XII клас/. 1. Стипендии се отпускат в началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок. 2. Учениците нямат право на стипендия, когато: прекъснат обучението си или повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради болест; имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет до заличаване на наказанието. 4. Месечните стипендии са: 4.1 за постигнати образователни резултати; 4.2 за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането; 4.3 за подпомагане на ученици с трайни увреждания; 4.4 за ученици без родители или само с един родител. Стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци. Стипендиите се предоставят след класиране. За всеки вид стипендия се извършва отделно класиране. Стипендиите за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и може да се изплащат и за периода на неучебните месеци. За отпускането на този вид стипендии не се извършва класиране. 5. Еднократните стипендии са: 5.1 За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование; 5.2 За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност. За един и същ ученик стипендия по точка 5.1 и 5.2 може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок. Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището. За отпускане на еднократна стипендия не се извършва класиране. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия. 1

2 Учениците, които получават стипендия по т. 4.3 и 4.4 от обшите условия за получаване за стипендии при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получават и 50% от размера й. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите. Ученици, получаващи стипендия за деца с изявени дарби, не получават стипендия по реда на ПМС 328 на МС от г. ІІ. Вътрешен ред за отпускане на стипендии. Необходими документи. 1. Стипендия за постигнати образователни резултати; 1.1. Ред и условия за получаване: За първия учебен срок основен критерий за класиране е успехът на учениците от предходната учебна година. За втория учебен срок основен критерий за класиране е успехът на учениците от първия срок. Забележка: Успехът се изчислява както следва: - за учениците от VIII клас - за първи срок - средноаритметично от оценките по предметите /без СИП/; за втори срок - средноаритметично от оценките по предметите /без ФУЧ/. - за учениците от IX клас - средноаритметично от оценките по предметите /без ФУЧ/; - За учениците от X до XII клас - средноаритметично от оценките по предметите /без СИП/. Допълнителен критерий - броят на допуснатите от ученика неизвинени отсъствия за предходната учебна година/за първия учебен срок. Този критерий се прилага при определяне на последния класиран ученик в случай на еднакъв среден успех. Право да кандидатстват за този вид стипендия имат ученици с успех не по-нисък от Отличен 5,50 независимо от дохода. Стипендията се отпуска за всеки учебен срок в следните размери: за успех Отличен 6 35 лв. за успех Отличен 5.75 Отличен лв. за успех Отличен 5.50 Отличен лв. 1.2 Необходими документи: Получава се от м. октомври до м. януари включително/от м. февруари до м. юни влкючително. 1.3 Класирането на учениците се извършва по низходящ ред на средния успех до изчерпване на средствата за съответния вид стипендия. 2. Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 2.1 Ред и условия за получаване: Основен критерий за класиране на учениците е брутният месечен доход на член от семейството под минималната заплата за страната; Допълнителен критерий успехът на ученика за съответния период, броят на допуснатите от ученика неизвинени отсъствия за съответния период. Този критерий се прилага при определяне на последния класиран ученик в случай на еднакъв среден брутен месечен доход на член от семейството за съответния период. 2

3 2.2 Класирането на учениците се извършва по възходящ ред на доходите до изчерпване на средствата за съответния вид стипендия. Забележки: Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца въз основа на заявление-декларация. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца (април септември / август януари). Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не покъсно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, 7 т. 1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намален работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението. Заявлението-декларация за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи. Получава се от м. октомври до м. януари/ от м. февруари до м.юни Размерът на стипендията е 25,00 лв. 2.3 Необходими документи: Служебни бележки за дохода на двамата родители за периода от м. април до м. септември / от м. август до м. януари ( за 6 мес. ) и всички останали документи, удостоверяващи брутните доходи, получени от отделните членове на семейството през предходните 6 месеца (април септември / август януари). Забележка: Ако един от родителите или и двамата са безработни, се представя служебна бележка от Бюрото по труда. За безработни се признават само поддържащите редовна регистрация в бюрата по труда за целия изискван период. Нулев брутен доход не се приема. Брутният доход се удостоверява със служебно издаден документ, върху който е посочен точният адрес на фирмата, издала документа, и идентификационния номер/булстат/. Удостоверения за братя и сестри, че са учащи. Ако ученикът, кандидатстващ за социална стипендия, има братя или сестри / до 25 г./, учащи във висши учебни заведения - служебна бележка от учебното заведение, в която да е посочена получаваната от братята или сестрите стипендия за периода от м. април до м. септември / от м. август до м. януари ( за 6 мес.), а ако не получава стипендия служебна бележка, удостоверяваща това за същия период. Удостоверение за гражданско състояние на родителя, който сам отглежда детето си ( при разведени родители и други случаи). 3. Стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания; 3.1 Ред и условия за получаване: Получава се от ученици, отговарящи на условията на 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания Забележка: "Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. 3

4 3.2 Необходими документи: Заявление Медицински документи, удостоверяващи обстоятелствата за отпускането на стипендията / протокол на ТЕЛК / НЕЛК / Размерът на стипендията е 35,00 лв. Стипендията се получава при настъпване на основанието за получаване от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието. Стипендията се получава до края на учебната година, включително и за неучебните месеци. 4 Стипендии за ученици без родител/родители 4.1 Ред и условия за получаване Право да кандидатстват за този вид стипендия имат ученици, чиито родител/родители са починали, лишен/лишени от родителски права или са поставен /поставени под пълно запрещение Размерът е стипендията е 35 лв. Стипендията се получава при настъпване на основанието за получаване от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието. Стипендията се получава до края на учебната година, включително и за неучебните месеци. 4.2 Необходими документи Заявление Копие на смъртен акт на родител/родители Копие на решение на съда за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение на единия или двамата родители. 5. Еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование; 5.1. Ред и условия за получаване: Получава се от ученици за преодоляване на социални обстоятелства, възпрепятстващи достъпа им до образование. 5.2 Необходими документи: Документи доказващи обстоятелствата. Размерът на стипендията е до 100 лв. 6. Еднократните стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност. 6.1 Ред и условия за получаване: Получава се от учениците, допуснати /но некласирани на призови места/ на национален и на международен кръг на олимпиада - размер до 50 лв., Получава се от ученици, класирани на призови места /I, II и III/ или получили оценка Отличен 6.00 на национални и международни олимпиади и състезания от националния календар на МОН - в размер до 100 лв. Забележка: При недостиг на средствата с предимство са учениците с постигнати високи резултати в области, съвпадащи с профилиращите предмети в гимназията. 6.2 Необходими документи: Копия на грамоти, протоколи и други документи, удостоверяващи постижението. 7. Средствата за стипендии по чл. 4 т.2, 3 и 4 от общите условия за получаване на стипендии, които останат неусвоени поради липса на ученици, отговарящи на условията, могат да се прехвърлят кум средствата за месечни стипендии за постигнати образователни резултати. 4

5 8. Срокове за подаване на документи Срокът за подаване на документи за месечни стипендии е от до г./от до г. Срокът за подаване на документи за еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства свързани с достъпа му до образование е от до г./от до г. Срокът за подаване на документи за еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност е от до г./от до г. 9. За всеки вид стипендия задължително се подава задължително заявление декларация. 10. Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление - декларация с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен. 11. Документите за всеки вид стипендия се подават при класния ръководител. Той ги представя в указаните в Правилата срокове за завеждане в канцеларията на училището. 12. Ред за предоставяне на всеки вид стипендия в ПМГ Акад. Боян Петканчин : Подаване на заявление декларация по образец в указаните срокове. Класиране от комисията за предоставяне на месечни стипендии не по - късно от 14 дни след крайния срок за подаване на документи за кандидатстване. Решение на комисията за предоставяне на еднократна стипендия, за подпомагане на ученици с трайни увреждания и стипендия за ученици без родители не по - късно от 14 дни след подаване на документи за кандидатстване. Директорът на училището със заповед утвърждава предложените от комисията ученици, които ще получат стипендия. Списъкът се обявява на интернет страницата на училището. 13. Стипендиите се изплащат по банков път. 14. Начислените, но неполучени стипендии, могат да се изплатят до 3 месеца, считано от края на месеца, за който се полагат. 15. Бланките за всички видове стипендии могат да се изтеглят от сайта училището Настоящите правила са валидни само за учебната 2018/2019 г. 5

Природо – математическа гимназия “Добри П

Природо – математическа гимназия “Добри П ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отпускане на стипендии в ППМГ Добри Чинтулов, гр. Сливен Настоящите правила са изработени въз основа на ПМС 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии

Подробно

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА  СТИПЕНДИИ НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИВАН ПАВЛОВ - СТАРА ЗАГОРА 6006, гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 21, п.к. 128 042/ 607 767 - тел./факс, 042/ 607

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, , канцелария: 06514/22-31 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ 5870 гр. Долни Дъбник, Област Плевен, ул. Христо Янчев 58 тел.: Директор: 06514/20-47, 0879548700, канцелария: 06514/22-31, e-mail: sou_dabnik@abv.bg; web: www.soudabnik.com

Подробно

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра

Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1 Месечни стипендии 1.1 За постигнати обра Приложение 5 Размер на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска Вид стипендия Размер в лв. Период 1.1 За постигнати образователни резултати за 1.1.1 За успех Отличен 6 50 учебен 1.1.2 За успех

Подробно

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс , ЗАПОВЕД от

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел , факс ,   ЗАПОВЕД от НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ГРАД СОФИЯ 1408, бул. Витоша 91, тел. 02 952 08 57, факс 02 952 30 25, e-mail: tbg1@abv.bg ЗАПОВЕД 2021-1121 от 6.02.2019 г. На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259,

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ - РУСЕ Алеи Възраждане 3 тел./факс : 842 600 тел: 842 700 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За условия и ред за получаване на стипендии от учениците от Английска езикова гимназия Гео

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД 19-111/25.02.2019 г. На основание ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк?... 2019г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г.

ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. ОБЩИНА МЕЗДРА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ И ТВОРЧЕСКИ ЗАЛОЖБИ В ОБЩИНА МЕЗДРА 2011 г. Раздел I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тази Наредба се определят условията и реда

Подробно

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Проект! НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се уреждат

Подробно

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА  ГОРНА  ОРЯХОВИЦА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО И СПОРТА 2012 г. І. Мерки за насърчаване на деца с изявени дарби

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно

училище „Свети княз Борис І” – Асеновград

училище „Свети княз Борис І” – Асеновград СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор; 5 20 31 Канцелария 0590 5 20 18 Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р А В И Л А за извиняване отсъствията на

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г.,

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от г., обн., ДВ, бр. 111 от г., НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Приета с ПМС 298 от 17.12.2003 г., обн., ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 51 от 21.06.2005

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ЛОВЕЧ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. НЕСЕБЪР гр. Несебър 8230 тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 ул. Любен Каравелов 1 тел./факс: 0554/4-28-49 УТВЪРЖДАВАМ ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИРЕКТОР Правилник за приемане и обучение

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положения 1. Общинската програма е разработена на основание

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно