Учебен план (пример)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Учебен план (пример)"

Препис

1 П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) факс (032) Ф И З И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Желязка Райкова) Ректор: (проф. д-р Запрян Козлуджов) У Ч Е Б Е Н П Л А Н на специалност «Фотоника и модерни оптични технологии» Редовно обучение образователно-квалификационна степен «Магистър» Учебният план е приет на Факултетен съвет с Протокол 160 / г. и утвърден от Академичния съвет с Протокол 29 / г. Актуализация е направена на Факултетен съвет с Протокол... / г. Влиза в сила от учебната 2017 / 2018 год.

2 Факултет ФИЗИЧЕСКИ Професионално направление 4.1 ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ Специалност ФОТОНИКА И МОДЕРНИ ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ Форма на обучение РЕДОВНО Анотация Програмата има за цел да задълбочи и специализира знанията и уменията на студентите в областта на фотониката и модерните оптични технологии, основаващи се на нови лазери и материали. Лазерното лъчение намира широко приложение в различни области на науката, промишлеността, медицината, комуникациите и др. Ефектите, породени от въздействието му върху различни материали зависят от параметрите на самото лъчение и характеристиките на средата. В предлаганата програма се разглеждат физичните основи на генерация на кохерентна светлина, основните видове лазери, взаимодействието на лазерно лъчение с веществото, нови и класически системи за оптичен запис, обработка и предаване на информация, матрична и вълноводна оптика. Застъпени са и приложенията на лазерите в медицината и основите на биофотониката. В изборните курсове се дава възможност студентите да се запознаят с поспециални раздели на модерната оптика и фотонните технологии. Предвидени са посещения на специализирани предприятия по лазерна обработка на материали. Това дава допълнителни специфични знания и развива много практически умения и компетенции у обучаемия за самостоятелна работа при избиране на подходящ материал и експериментален метод за конкретно задание, провеждане на изследването, обработката и анализа на получените резултати. Успешното завършване на тази магистратура ще позволи на обучаемите да боравят с актуална литература, свързана със свойствата и изследването на кондензираната материя. Това ще им помогне при решаването на конкретни задания в производствената и изследователската сфера, намирането на иновативни решения, подбирайки правилните материали, подходящи физически параметри и експериментални методи. Обучението е широко ориентирано към нуждите на пазара на труда и желанията на обучаваните. Успешно завършилите магистратурата и придобили достатъчно компетенции и умения в областта на фотониката и оптичните технологии имат възможност за конкретни реализации в индустрията, различни изследователски лаборатории и научни институции, както и да бъдат преподаватели във Висши училища или да продължат обучението си в научнообразователната степен доктор. Организацията на обучението в магистратурата е в съответствие с поставените цели, задачи и капацитет на Факултета и Университета. Обучението се провежда от преподаватели на Факултета с дългогодишен стаж и опит по тематиката. Обучаемите имат достъп до различни съвременни 2

3 литературни източници (книжни и електронни) по всяка от дисциплините. Професионална квалификация Равнище на квалификация ИНЖЕНЕР-ФИЗИК ПО ФОТОНИКА И МОДЕРНИ ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ Образователно-квалификационна степен: Магистър Специфични изисквания за достъп (прием) Кандидатът трябва да има успех «добър» от дипломата за завършване на равнище на квалификация «бакалавър» за професионално направление 4.1. Физически науки. Класирането става по успех от дипломата за висше образование. Ред за признаване на предходно обучение Стандартен административен ред. Квалификационни изисквания и правила за квалификация За придобиване на квалификацията са необходими 95 кредита, от тях 68 кредита от задължителни дисциплини, 12 кредита от избираеми дисциплини и 15 кредита за дипломна работа. Профил на програмата (специалността) Основните тематични направления за завършване на базовия модул - първи семестър в рамките на 30 кредита включва: придобиване на основни познания за различните видове лазерни среди, оптични компоненти и модули, разбиране на основните ефекти, породени от взаимодействието на лазерното лъчение с различни вещества, придобиване на познания в областта на матричната и вълноводната оптика. Oбучението през втория модул - втори семестър, в който се получават 30 кредита включва: разглеждане на специфични приложения на лазерното лъчение в медицината, основни оптични методи за обработка и запис на информация, свойства и технология на оптични материали и тънки филми, придобиване на основни познания във фотометрията и колориметрията. Oбучението през трети модул - трети семестър, в който се получават 35 кредита включва: придобиване на специализирани познания в областта на оптичните комуникации, нелинейната оптика и биофизиката; подготовка и защита на дипломна работа. Основни резултати от обучението След завършване на базовия модул (първи семестър), студентите ще: притежават знания и разбиране на материята в областта на методите и устройствата за получаване, модулиране и прием на светлина, могат да прилагат придобитите знания и умения за разчет на основни оптични системи, 3

4 притежават способности да продължат обучението си с висока степен на самостоятелност. Познанията са в областта на професионалното обучение, персоналното развитие и по-нататъшното обучение в рамките на специализиращия модул. През втория модул студентите получават конкретни знания в области на приложение на лазерното лъчение. След завършване на специализирания модул (втори семестър), студентите ще: разбират и обесняват основните ефекти, породени от взаимодействие на лазерното лъчение с различни вещества, които намират приложение в медицината, оптичния запис и обработка на информацията, познават свойствата и характеристиките на различни оптични материали и тънки филми. След завършване на третия модул (трети семестър), студентите ще: могат да прилагат придобитите знания и умения по начин, показващ професионален подход в тяхната работа и притежават компетенции аргументирано да разрешават проблеми в изучаваната област, притежават умението да изберат подходящ материал и метод на решаване за конкретно задание, да обработят и анализират резултатите, могат да провеждат дискусии както със специалисти, така и с неспециалисти във връзка с използването на различни оптични материали при конкретни приложения, притежават развити необходимите способности да продължат обучението си в по-висока степен на самостоятелност - образователна и научна степен Доктор Професионален профил на завършилите В магистратурата Фотоника и модерни оптични технологии се подготвят широко профилни специалисти. Завършилите специалността могат да се реализират в широк кръг от области на физиката и инженерството. Биха могли да изпълняват рутинни операции във фирми от области като машиностроене и електроника, приборостроене, полимерна и химическа промишленост, биотехнологии, отбрана, здравеопазване, опазване на околната среда, комуникации. Там те ще са добри специалисти при окачествяване свойствата на произвежданите от компаниите продукти или предлагани услуги. Онези, които имат насоченост към научно-приложна дейност ще са способни да заемат позиции в изследователски отделите на големи компании. Ще са полезни със своите знания и умения при разработването на нови продукти. Друга възможност за реализация на активни и амбициозни физици е в различни изследователски лаборатории и научни институти, както и да бъдат преподаватели във Висши училища или да продължат своето образование като докторанти. Възможности за продължаване на обучението След завършването на тази специалност студентите могат да продължат обучението си при определени условия в образователно-квалификационна степен Доктор във Физически факултет, в други факултети на университета или в друго висше училище. 4

5 Диаграма на структурата на курсовете с кредити Код по ECTS Учебен курс/ дисциплина Аудиторни Извънаудит. Общо АО Л С Лб СП О К ФИ ви семестър 1 Физика на лазерите И 2 Влакнеста оптика И 3 Взаимодействие на лазерното лъчение с веществото И 4 Матрична оптика И 5 Оптични компоненти и модули И 6 Избираем курс 1 45 * * * ТО Общо за 1-ви семестър 270 * * * ри семестър 1 Приложение на лазерите в медицината И 2 Оптични методи за обработка на информацията И 3 Фотометрия и колориметрия И 4 5 Холография и фотонни технологии за запис на информация Свойства и технология на оптичните материали и тънки филми И И 6 Избираем курс 2 45 * * * ТО Общо за 2-ри семестър 270 * * * ти семестър 1 Биофотоника И 2 Влакнесто-оптични комуникации И 3 Нелинейна оптика И 4 Избираем курс * * ТО Форма на дипломиране: Защита на дипломна работа или държавен изпит Общо за 3-ти семестър 180 * * * Общо за целия курс на обучение: 720 * * *

6 ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ Код по ECTS АО Л С Лб Избираем курс 1 1. Пространства и оператори във физиката Кристалофизика Фурие-оптика Избираем курс 2 1. Оптоелектроника Физика на кондензираната материя Числени методи в оптиката Избираем курс 3 1. Оптични солитони Проектиране на оптични системи Фемтосекундна оптика Забележка. Списъкът от избираемите дисциплини се актуализира всяка година на Факултетен съвет и може да бъде променян. Легенда: Аудиторни часове в семестъра: Извънаудиторни часове в семестъра: Други означения АО общ брой; Л лекции; С семинари; Лб практикуми (лабораторни упражнения) О общ брой; Сп самостоятелна работа/подготовка. К ECTS кредити; ФИ форма на изпитване (със стойности И изпит, ТО текуща оценка). Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки: Предвижда се по време на обучението разработване на проекти по предварително зададени теми, а в края на обучението писмени изпити. Критериите за формиране на оценката, както и степента на тежест, с която резултатите от текущ контрол на знанията на студентите се включват в крайната оценка, зависят от спецификата на изучаваната дисциплина и се обявяват в съответната учебна програма. Студентите могат да се запознаят с резултатите от писмените си работи (изпит или от текущ контрол) и да получат мотивирано мнение на оценяващия преподавател. Писмените материали от проверката на знанията и уменията се съхраняват за срок не по-малък от една година от провеждането на изпита. Изисквания за завършване: 6

7 Студентът завършва семестриално след успешно приключване на всички дисциплини от учебния план, чийто общ хорариум е 720 часа. Дипломирането се състои в явяване на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа. Защитата на дипломната работа или държавния изпит се провежда пред Държавна изпитна комисия, отговаряща на изискванията на Закона за висше образование и правилника на Университета. Отговорник на програмата: Проф. д-р Ваньо Чолаков, гл.ас. д-р Диана Дакова 7

8 Задължителни дисциплини: 1-ви семестър Физика на лазерите - гл.ас. В. Сербезов Влакнеста оптика доц. Л. Ковачев, ИЕ БАН-София, гл.ас. Д. Дакова Взаимодействие на лазерното лъчение с веществото проф. В. Чолаков Матрична оптика - гл.ас. И. Иванов Оптични компоненти и модули - гл.ас. В. Сербезов 2-ри семестър Приложение на лазерите в медицината - гл.ас. Н. Каймаканова Оптични методи за обработка на информацията - доц. Л. Ковачев, ИЕ БАН-София, гл.ас. А. Дакова Фотометрия и колориметрия доц. Т. Димитрова Холография и фотонни технологии за запис на информация проф. Т. Йовчева Свойства и технология на оптичните материали и тънки филми - гл.ас. В. Сербезов 3-ти семестър Биофотоника - проф. В. Чолаков, ас. В. Кабаджов Влакнесто-оптични комуникации - доц. Л. Ковачев, ИЕ БАН-София, гл.ас. А. Дакова Нелинейна оптика - доц. Л. Ковачев, ИЕ БАН-София, гл.ас. Д. Дакова Избираеми дисциплини: Пространства и оператори във физиката гл.ас. Ст. Иванов Кристалофизика - проф. Т. Йовчева Фурие-оптика - гл.ас. Д. Дакова Оптоелектроника гл.ас С. Сотиров Физика на кондензираната материя - проф. Т. Йовчева Числени методи в оптиката гл.ас. И.Иванов Оптични солитони - гл.ас. Д. Дакова, гл.ас. А. Дакова Проектиране на оптични системи гл.ас. В. Сербезов Фемтосекундна оптика - доц. Л. Ковачев, ИЕ БАН-София, гл.ас. А. Дакова Общо часове задължителни дисциплини Общо часове избираеми дисциплини Общо часове: 720 8

ECTS макет на учебен план

ECTS макет на учебен план П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 4; Централа: (03) 61 61 Ректор: (03) 631 449 факс (03) 68 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (02) 26 26 Ректор: (02) 6 449 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И К О

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 2; Централа: (02) 261 261 Ректор: (02) 61 9 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 4; Централа: (0) 61 61 Ректор: (0) 61 449 факс (0) 68 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И Ч Е С

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 26 26 Ректор: (032) 63 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х И М

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДВСК УНВЕРСТЕТ ПАСЙ ХЛЕНДАРСК П Е Д А Г О Г Ч Е С К Ф А К У Л Т Е Т ОДОБРЯВАМ: УТВЪРЖДАВАМ: Д Е К А Н : Р Е К Т О Р: /ДОЦ.Д-Р РУМЯНА ТАНКОВА/ /ДОЦ.Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ/ УЧЕБЕН ПЛАН на магистърска програма

Подробно

Мехатроника

Мехатроника ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.дтн. инж. Георги Михов) Дата:. год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 4-ти курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 5-ти курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 5-ти курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 2-ри курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 1-ви курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Факултет Юридически Професионално направление 3.6. Право Специалност

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 4-ти курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 1-ви курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Тел.: 032-261 566 Факс: 032-261 566 e-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Соня Костадинова Трифонова) Ректор: (проф.

Подробно

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ХИМИЧЕСКИ НАУКИ Образователно- квалификационна... (подпис) степен: БАКАЛАВЪР

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… Факултет ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» Биологически Професионално направление 4.3. Биологически науки Специалност Биология Форма на обучение Редовно Утвърден с протокол на АС 35 / 14.07.2014

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» Факултет Биологически Професионално направление 4.3. Биологически науки Специалност Екология на биотехнологичните производства Форма на обучение Редовно Утвърден

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

Microsoft Word - MF_UP_Mehatronics_mag_last.doc

Microsoft Word - MF_UP_Mehatronics_mag_last.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.д-р инж. К. Веселинов) Дата:... 2008 год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ София 2019 г. 1 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ– СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ– СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. инж. Марин Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен : Професионална квалификация: Магистър Магистър-инженер Срок на обучение: Форма на обучение: 1,5 години редовна

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно