УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.д-р Антон Първанов Първанов,Политически науки Относно: дисертационен труд з

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.д-р Антон Първанов Първанов,Политически науки Относно: дисертационен труд з"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.д-р Антон Първанов Първанов,Политически науки Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.3.Политически науки, научна специалност Политология (международни отношения и външна политика) в УНСС. Автор на дисертационния труд: Невена Стефанова Алексиева Тема на дисертационния труд: Сътрудничеството в Югоизточна Европа в контекста на новия европейски регионализъм Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед 1630/ на Ректора на УНСС. 1. Информация за дисертанта Дисертантът се е обучавал по докторска програма към Катедра Международни отношения,факултет Международна икономика и политика на УНСС по научна специалност Политология (международни отношения и външна политика) съгласно Заповед на Зам.-ректора по НИД на УНСС 948/ Обучението е осъществено в редовна/задочна форма през периода г. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Представеното за обсъждане дисертационно изследване на Невена Алексиева е с обем от 328 стр, както и приложения- 56 стр. Тематиката на дисертацията получава все по открояваща се актуалност и значимост с оглед развитието на международните отношения в Европа,състоянието и 1

2 перспективите пред ЕС, взаимоотношенията между държавите от региона, трудностите и предизвикателствата пред стабилността и сигурността в него, неяснотите и осцилациите пред евроатлантическата интеграция на държавите от Западните Балкани. От началото на 21 в. две противоречиви тенденции- на глобализъм и регионализъм налагат своя отпечатък върху развитието на международните отношения, при което според Н.Алексиева все повече втората се очертава като водеща. В рамките на регионализма авторката формулира предметната област и обекта на своето изследванеочертаване контурите на т.нар.нов европейски регионализъм с неговите измерения, проблеми и предизвикателства, както и формите на регионално сътрудничество на Балканите в ретроспективен план и актуалните прояви и инициатива за такова сътрудничество.това обуславя и обхвата на целите и задачите, поставени в изследването: да се откроят инициативите и механизмите на регионално сътрудничество в контекста на новия европейски регионализъм, като се проследи в ретроспективен план лансирането и ефективността на подобни инициативи в миналото и в наши дни. Обоснована е тезата на изследването-регионалното сътрудничество в ЮИЕ като елемент на новия регионализъм в Европа се определя от въздействието на външната среда и фактори,които обуславят възникването,развитието и жизненият цикъл на инициативите,форматите за регионално сътрудничество С оглед решаването на тези задачи, дисертационният труд е структуриран в три направления,оформени като глави. В първата са представени някои основни теоретични постановки и рамкиращи понятия, отнасящи до регионализма и регионалното сътрудничество. Тук се изясняват основните работни понятия и термини, прави се обширна ретроспекция на формите на регионално сътрудничество на Балканите от 19 в до наши дни. Второто направление съсредоточава вниманието на авторката към представяне е анализ на регионалното сътрудничество в ЮИЕ като своеобразна сърцевина на новия европейски регионализъм. Посочват се вълните, през които преминава това сътрудничество през 20 и началото на 21 в., конкретните негови формати и инициативи, въздействието на външни фактори, което в повечето случай има сдържаща насока. Тук се прави опит да се представят и анализират проблемите и предизвикателствата пред регионалното сътрудничество в ЮИЕ, като справедливо се поставя акцента върху политическите, етномалцинствени и конфесионални проблеми. В тази връзка е отделено специално внимание на региона като поле на конфронтация между основните фактори на 2

3 международната арена каквито са САЩ,ЕС,Русия и един новопоявил се актор с глобални амбиции,каквато е Турция. Въз основа на ретроспективния анализ, който присъства във втората глава, в третото направление се определя равнището на регионалното сътрудничество в ЮИЕ, идентифицират се положителните и отрицателните тенденции и фактори с оглед да бъде даден точен и адекватен отговор на дилеми като: - ЮИЕ като ясно очертан регион със свое място и значимост в ЕС или група анонимни членки и апатични кандидатки; - Западните Балкани- в пакет или на групи и с различна скорост към пълноценна евроинтеграция; - регионалното сътрудничество в ЮИЕ като стимул за евроинтеграцията или без него, всеки сам и поотделно. В тази част са вписани като интегрален елемент на изследването редица дълбочинни интервюта с различни групи от експерти на базата на които са очертани 6 тематични блока отговори. В тях се подлагат на анализ т.нар консолидирани отговори и се извеждат обобщени резултати, формулират се конкретно препоръки. Подобен аналитичен подход се прилага и по отношение на откроения казус Р.България и регионалното сътрудничество в ЮИЕ. формулират се конкретни препоръки към държавните институции, специално внимание се отделя на ресурсното и научно експертното осигуряване на политиката и дейността на Р.България за регионалното сътрудничество в ЮИЕ. Дисертационният труд е разработен въз основа на добро познаване на основните източници и литература, на водещите научни школи и направления. В научен оборот са въвлечени 121 заглавия с научно изследователски характер- монографии, колективни сборници (66), студии и статии в научна периодика(40), използвани са автентични документални източници, нормативни документи, разнообразни и актуални интернет източници. 3.Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Дисертационното изследване реализира поставените в него цели- да разгледа и анализира основните понятия,характеристики и тенденции в развитието на новия европейски регионализъм, както и да проследи и представи форматите и инициативите за регионално сътрудничество в ЮИЕ през 20 и 21 в., мястото и значимостта на ЮИЕ в международните отношения след 2 СВ, въздействието на водещите фактори по отношение на възникващите идеи и структури на регионално 3

4 сътрудничество.основните изследователски и приложни резултати представени и развити в дисертационния труд могат да бъдат групирани в като: - представяне и анализиране на основните теоретични школи, понятия, същност и проявления на новия европейски регионализъм, - ретроспективен преглед и обзор на идеите за регионално сътрудничество в ЮИЕ през 20 и 21 в., усилията за реализиране и институционализиране на тези идеи в динамично променящата се външна среда - представяне и анализ на възникващите инициативи и формати на регионално сътрудничество след края на Студената война, оценка за тяхната ефективност и жизненост - очертаване ролята и значимостта на външната среда, на водещи международни фактори върху регионалното сътрудничество, структуриране на проблемите и перспективите пред това сътрудничество в обозримо бъдеще - политиката, инициативите и действията на България по отношение на регионалното сътрудничество в ЮИЕ и на Балканите При разработване на проблематиката в дисертацията са използвани и приложени редица интердисциплинарни научно изследователски методи като: ретроспективен преглед и обзор, различните похвати на анализкритичен, сравнителен, теоретичен, емпирични изследвания под формата на дълбочинни интервюта, изследване на конкретни казуси и др. 4.Оценка на научните и научно-приложни приноси Дисертацията е самостоятелно,комплексно изследване, едно от първите у нас, в което представяш и анализираш връзките и взаимозависимостите между феномена на новия европейски регионализъм и различните инициативи и формати на регионално сътрудничество в ЮИЕ. Конкретните приноси, формулирани и в Автореферата са ориентирани към: - систематизиране и представяне на основните понятия и термини, теоретични школи и направления свързани с новия европейски регионализъм, - предлагане на теоретичен модел за регионално сътрудничество чрез очертаване на връзките и взаимозависимостите между условията, средата, факторите на такова сътрудничество в ЮЙЕ - използване и прилагане на различни методи на емпирично изследване- дълбочинни интервюта, изследване на конкретни казуси, 4

5 създаване на база данни, които стават основа за препоръки към субектите на външна политика - представяне политиката и действията на България за интензифициране на регионалното сътрудничество на Балканите в периода на нейното председателство на ЕС 5.Оценка на публикациите по дисертацията Дисертантката е представила 5 свои публикации (две от които са в съавторство), свързани с проблематиката, разработвана в дисертацията, 3 от тях са публикувани в колективни сборници след участие в научни форуми, 2 са в научно списание. Публикациите отговарят на изискванията и критериите за научна апробация и на стандартите за научната степен доктор 6.Оценка на автореферата Авторефератът в обем от 57 стр. представя изчерпателно и комплексно дисертационното изследване посветено на същността, проявленията на новия европейски регионализъм, историята и актуалните формати и инициативи за регионално сътрудничество в ЮИЕ, научно изследователските и приложни приноси, авторовите публикации по темата. 7.Критични бележки, препоръки и въпроси Като първоначално научно изследване, предложената дисертация има своите качество и достойнства, които следва да бъдат усъвършенствани и развивани. Могат да се отправят някои бележки и препоръки в тази насоки: преодоляване на прекаленото дисперсиране на заглавия и подзаглавия при структурирането на труда, по-голямо внимание при формулиране на някои заглавия, тези и постановки, селектиране и групиране на избраните примери, отнасящи се до различни инициативи и формати на регионално сътрудничество в миналото и в наши дни, засилване на аналитичния подход за сметка на множеството подробности и детайли 5

6 8.Заключение Представеното за обсъждане дисертационно изследване, подходите, методологията и резултатите от разработването на разглежданата в него проблематика, ми дават основание с пълна убеденост да изразя своя положителен вот за присъждане на Невена Стефанова Алексиева на научно образователната степен доктор по професионално направление 3.3. Политически науки, научна специалност Политология (международни отношения и външна политика) Проф.д-р Антон Първанов Дата / място Подпис:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р Антон Първанов Първанов УНСС,Катедра Международно отношения.политически

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р Антон Първанов Първанов УНСС,Катедра Международно отношения.политически УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р Антон Първанов Първанов УНСС,Катедра Международно отношения.политически науки Относно: дисертационен труд за присъждане на

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО РЕЦЕНЗИЯ От: доц. д-р Пламен Маринов Ралчев УНСС, Катедра Международни отношения Научна специалност 3.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО РЕЦЕНЗИЯ От: доц. д-р Пламен Маринов Ралчев УНСС, Катедра Международни отношения Научна специалност 3. УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО РЕЦЕНЗИЯ От: доц. д-р Пламен Маринов Ралчев УНСС, Катедра Международни отношения Научна специалност 3.3. Политически науки Относно: дисертационен труд за

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 05.02.18 Икономика и управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, катедра Икономика на туризма Научна специалност Икономика

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3.

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3. СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение,

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, кредит и застраховка Относно: дисертационен труд за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Тилчо Колев Иванов; АМВР, Катедра Управление на безопасността ; Научна с

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Тилчо Колев Иванов; АМВР, Катедра Управление на безопасността ; Научна с УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Тилчо Колев Иванов; АМВР, Катедра Управление на безопасността ; Научна специалност: Икономика и управление. Относно: дисертационен

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов Научна специалност Планиране Относно: дисертационен труд

Подробно