ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други"

Препис

1 ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията на детето:... (име, статус) Степени на постигане на а: 0 отговаря с помощ от учителя; 0,5 отговаря с насочващи въпроси от учителя; 1 отговаря самостоятелно. Български език и литература Свързана реч Речник Назовава роднински връзки в своето семейство. Въпроси: Кой се грижи за теб у дома? Имаш ли баба? Как се казва? Имаш ли дядо? Как се казва? Имаш ли братче? Как се казва? Имаш ли сестричка? Как се казва? Назовава имената на възрастните в детската градина. Въпроси: Кой се грижи за теб, когато си в детската градина? Кой проверява дали си здрав? Дава прости обяснения за своите действия. Участва в диалог. Описва играчка по зададени опори. 1. Назовава роднински връзки в своето семейство: баба 2. дядо 3. брат, сестра 4. Назовава имената на възрастните в детската градина: учители 5. пом.-възпитател 6. медицинска сестра 7. Детето обяснява с прости изречения свои действия, желания. 8. Умее да участва в диалог с: учителя 9. дете 10. Описва играчка по зададени опори цвят, големина, предназначение.

2 Български език и литература Математика Граматически правилна реч Звукова култура Възприемане на литературно произведение Пресъздава литературно произведение Количествени отношения Назовава и описва предмети от занималнята. Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи, местоимения). Говори за лични събития в минало и бъдеще време. Съставя въпросителни изречения. Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и отчетливо. Възприема гатанки, римушки, стихотворения, приказки. Определя ролята на героите от познати литературни произведения. 11. Назовава правилно предмети от занималнята. 12. Използва базов речник. 13. Разказва за личен празник, като използва: минало време; 14. бъдеще време. 15. Детето умее да задава въпроси. 16. Умее да говори според ситуацията или инструкция на учителя. 17. Слуша с удоволствие кратки литературни произведения. 18. Изразява отношението си към постъпките на даден герой. Казва наизуст стихчета, гатанки и римушки и преразказва по дадени опори кратка приказка. 19. Казва наизуст кратко литературно произведение. Избира и играе роли на герой от познати литературни произведения. 20. Умее да имитира герой от познато литературно произведение. Брои до 5 в прав ред. 21. Брои до 5. Отброява пет предмета. 22. Практически отброява 5 предмета. Сравнява две предметни групи (до пет предмета) 23. Брои до 5. и ги назовава: поравно, повече и по-малко. 24. Назовава поравно. Инструкция: Учителят посочва 2 предметни групи (до 5) и задава въпроси: Колко са...? Кои 25. Назовава повече. са повече? Кои са по-малко? Кои са поравно? 26. Назовава по-малко.

3 Измерване Назовава и показва дължина на предмети, като използва по-дълъг, по-къс. Инструкция: Учителят посочва 2 предмета с различна дължина и задава въпроси: Кой е по-дълъг? Кой е по-къс? Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по височина. Инструкция: Учителят посочва 3 предмета с различна дължина и задава въпроси. 27. Определя и назовава по-дълъг. 28. Определя и назовава по-къс. 29. Определя и подрежда предмети във възходящ ред. 30. Определя и подрежда предмети в низходящ ред. Математика Пространствени отношения Времеви отношения Равнинни фигури Определя мястото на предмет спрямо собственото си местоположение, като използва близко и далече. Инструкция: Детето стои право. 1. Кое е близко? 2. Къде е? (Далече) Ориентира се по основни посоки, като използва: напред, назад, нагоре, надолу. Инструкция: Детето извършва манипулативни действия с предмет (играчка), като следва указание за посока. Разпознава и назовава частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ. Инструкция: Учителят задава въпроси, свързани с действия през различни части от денонощието. Разпознава и назовава годишните сезони. 1. Разпознава и назовава геом. фигури. 2. Дава примери на познати предмети, които имат формата на кръг, квадрат и триъгълник. 31. Определя: близко 32. Определя: далече 33. Назовава: напред 34. назад 35. нагоре 36. надолу 37. Назовава: сутрин 38. обед 39. вечер 40. нощ 41. Назовава настоящия сезон. 42. Назовава: кръг 43. квадрат 44. триъгълник 45. Дава примери на предмети, които имат формата на: кръг 46. квадрат 47. триъгълник

4 Околен свят Самоутвърждаване и общуване с околните Социална и здравословна среда Културни и национални ценности Описва собствените си преживявания и постъпки. Назовава отговорностите на близките си към него и свои отговорности към тях. 48. Описва преживяванията си в различни режимни моменти. 49. Назовава грижите, които полагат неговите родителите. 50. Назовава своите отговорности у дома. Създава приятелства. 51. Има приятели в групата. Дава идеи за игри. 52. Инициира начало на нова игра. Разбира функциите и предназначението на предмети, 53. Разбира предназначението на: маса които ползва ежедневно. 54. стол 55. легло 56. играчка Показва познаване на правилата за пресичане на 57. Познава правилата за пресичане на улица. улица. Назовава и спазва елементарни хигиенни правила 58. Самообслужва се, като спазва хигиен- и здравословен режим през деня. ните правила. Има представа за професията на своите родители 59. Назовава професиите на своите роди- и това, че работят, за да са полезни и да се тели. грижат за семействата си. 60. Изразява положително отношение към техния труд. Определя националността си. 61. Определя националността си. Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се включи в подготовката и честването на национален празник, на значими официални празници, както и на месни празници на общността. Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави при употребата им (мартеници, китки, венци, маски и др.). 62. Разпознава празник по специфичната украса. 63. Включва се в честването на празник. 64. Разпознава специфични за празника символи.

5 Околен свят Изобразително изкуство Светът на природата и неговото опазване Художествено възприемане Описва диви и домашни животни. Инструкция: Според специфичните възможности на населеното място, в което е ДГ зоопарк, гора, резерват или албум с картини. Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда. Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните. Различава плодове и зеленчуци, като ги класифицира в предметни игри по на гледни признаци. Проявява желание да се грижи за растенията в природния кът и на двора. Познава типични признаци на времето в природна местност и сезона (дъжд, сняг, град). Разпознава Слънцето, Луната и звездите на природните картини. Познава и назовава видове изобразителни материали. Разпознава образи в познати обекти в достъпни художествени творби. 65. Описва тялото на домашно животно. 66. Описва части на домашно животни. 67. Описва тялото на диво животно. 68. Описва части на диво животно. 69. Назовава основните потребности на животните от близката среда (храна, вода, въздух). 70. Назовава основните условия за живот на растенията (въздух, вода, топлина). 71. Умее да играе предметни игри. 72. Разпознава и назовава плодове. 73. Разпознава и назовава зеленчуци. 74. Грижи се за растенията в ДГ. 75. Назовава метеорологичното време спрямо сезона: дъжд; 76. сняг; 77. град. 78. Назовава: Слънце 79. Луна 80. звезди 81. Познава и назовава: молив 82. четка 83. флумастер 84. пластилин 85. Познава и назовава: къща 86. дървета 87. животни 88. слънце 89. цветя

6 Изобразително изкуство Изобразителни материали и техники Изобразително творчество Възприемане Аз апликирам Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез самостоятелно изрязване и откъсване. Аз рисувам Използва декоративни елементи и съчетава цветове при украса на детски творби от областта на народното и приложно творчество. Дърво: 90. от готови форми; 91. самостоятелно изрязани; 92. получени чрез изкъсване. Украсява салфетка, като използва декоративни елементи: 93. линии; 94. кръгчета; 95. точки. Аз моделирам Изгражда обемен образ с характерни детайли и особености: Моделира обемни образи и придава характерни детайли и особености, като използва различни 96. гъбка; пластични материали. 97. ябълка; Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространство. Изобразява обекти чрез крива затворена линия. Декорира свободно, като използва стилизирани образи. Умее да изгражда тематични рисунки по общ проект. Разпознава и назовава музикални инструменти пиано и цигулка. Инструкция: Учителят показва музикалните инструменти или техни изображения. Създава сюжетна композиция върху целия лист: 98. долу на листа полянка, земя; 99. горе на листа небе, слънце; 100. в средата на листа изображения по желание Разпознава и назовава: пиано 102. цигулка Музика Възпроизвеждане Музика и игра Възпроизвежда мелодия според индивидуалните си възможности. Свири подражателно на детски ударни муз. инструменти равни тонови трайности Възпроизвежда позната мелодия Възпроизвежда равни тонови трайности чрез детски ударни инструменти. Изпълнява на фона на звучаща музика движения 105. Изпълнява ритмични движения в в кръг, в редица по двойки. кръг според темпото на музиката. Отразява двигателно, според възможностите си, 106. Изпълнява движения по двойки според промените в темпото на темпови промени на музика. музиката.

7 Музика Конструиране и технологии Елементи на музикална изразност Конструиране и моделиране Обработване на материали, съединяване и свързване Грижи и инициативност Разграничава високи и ниски тонове на основата на съпоставяне. Различава бързо бавно в музика при съпоставяне. Разбира и следва поетапно демонстрирани указания при създаване на модел. Изработва под указанията на учителя модел, като изрязва, сгъва и залепва елементи. Различава хартия, текстилни и природни материали в различни изделия. Реже с ножица по очертана права линия. Съединява орязани с ножица елементи чрез залепване. Свързва чрез нанизване и промушване Разграничава и назовава високи и ниски тонове Разграничава и назовава бързо и бавно темпо Създава модел по указание от учителя. Умее да: 110. изрязва; 111. сгъва; 112. лепи. Различава хартия от: 113. текстилни материали; 114. природни материали листа, клонки, миди Умее да реже с ножица по права линия панделка Умее да съедини елементи чрез залепване: Килимче Умее да нанизва чрез промушване гривна Поддържа ред в гардероба си. Стреми се да пази, чисти и подрежда дрехите и обувките си по указание. Стреми се да се облича и съблича дрехите си по 119. Умее да подрежда дрехите си по указание. определен начин преди сън. Подбира прибори за хранене Използва правилно приборите за хранене. Подрежда местата за занимания, игра, сън и хранене 121. Изпълнява правилата за реда в с помощта на възрастен. групата. Изслушва и избира едно от няколко възможни 122. Взима решение след предложени решения. варианти. Има представа за лично участие в общите дейности 123. Участва в дейности на групата спо- на групата. ред възможностите си.

8 Физическа култура Техника Сравнява пътнически, товарни и превозни средства. Естественоприложна двигателна дейност Има представа за устройства за информация и комуникация телевизия, аудио устройства. Определя и назовава правилно: 124. пътнически средства автобус, влак; 125. товарни средства камион; 126. превозни средства кола. Познава и назова: 127. телевизор; 128. радио. Строява се един зад друг и един до друг по права линия, в кръг и обратно със/без захващане на изискванията Умее да влиза в строй съобразно ръцете. Придвижва се чрез ходене в общ темп и ритъм. Придвижва се чрез ходене в разпръснат строй, в 130. Умее да се придвижва с ходене съобразно изискванията. колона с престрояване в кръг и обратно, със смяна на посоката. Придвижва се чрез бягане в разпръснат строй, 131. Умее да се придвижва с бягане съобразно изискванията. в колона, със смяна на посоката и темпа. Бяга в права посока и зигзаг. Изпълнява подскоци с придвижване напред. Скача в дълбочина от ниско на високо. Скача и прескача ниски препятствия с един и два крака. Хвърля с две ръце отдолу, напред и отгоре напред гумена топка, с една ръка; малка топка във вертикална цел и в далечина. Умее да изпълнява: 132. подскоци с придвижване; 133. от ниско на високо Умее да прескача ниски препятствия. Умее да хвърля гумена топка: 135. отдолу; 136. напред; 137. отгоре. Катери се по невисока катерушка и сяда върху 138. Умее да се катери на катерушка. нея. Свободно се прекатерва над уред с височина 139. Умее да се прекатерва. 40 см. Придвижва се от свита стояща опора от и към 140. Умее да се придвижва от свита стояща опора. предварително определени ориентири в права посока, по гимнастическа пейка и се провира през обръчи.

9 Физическа култура Спортноподготвителна двигателна дейност Физическа дееспособност Игрова двигателна дейност Изпълнява щафетни игри с елементи от различни спортове (баскетбол, волейбол, футбол, лека спортове Изпълнява елементи от различни атлетика и др.). Спазва основни изисквания и правила при изпълнение на елементи на различните спортове. Познава характерни различия между популярни спортове, както и местата и изискванията за провеждането им. Изпълнява физически упражнения без уред, които въздействат върху развитието на всички мускулни групи и подпомага развитието на всички мускулни групи (коремни и странични). Координира движенията си с тези на останалите участници при изпълнение на двигателна дейност Спазва характерния елемент от спорта Спазва правилата на играта Различава особеностите между два спорта футбол от баскетбол Различава футболно и баскетболно игрище Изпълнява физически упражнения без уред Умее да координира движенията си с останалите деца по време на игра. Изпълнява двигателни действия в подвижните 148. Умее да изпълнява необходими движения по време на игри. игри с оганизиращ характер, за развитие на моториката и двигателните способности, музикално-двигателни, спортно-подготвителни, щафетни и дри. Проявява двигателна активност и емоционална 149. Участва активно в играта. удовлетвореност от игровата двигателна дейностшение по време на 150. Изразява емоционалното си отно- играта. Разбира двигателните задачи и правила, стреми се към постижения и себедоказване. Играе с другите деца, като се грижи за своята безопасност и за безопасността на другите деца Разбира задачата на играта Спазва правилата на играта Стреми се към успех Умее да играе безопасно с децата от групата. Общ бал

10 Програма за насърчаване на индивидуалното детско развитие направление Задачи за индивидуална работа Български език и литература Математика Околен свят Общо ниво на развитие Позиция на водещата ръка Изобразително изкуство Музика Физическа култура Конструиране и технологии

11 Приложение за родителя ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ... (Име и фамилия на детето).. Учители в групата Родител/член на семейството Проследяването на постиженията на детето за периода: от 20 г. до г. Образователни направления Български език и литература Постижения на детето Начало на учебната година Край на учебната година Математика Околен свят Изобразително изкуство Музика Конструиране и технологии Физическа култура Следващи стъпки, необходими да се направят в помощ на детското развитие в детската градина и у дома Коментар на родителя:... Запознат с ите: Подпис на учителя: Подпис на родителя:

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 1 1 2 2 3 4 Моята детска градина Дай си дясната ръка от Иван Николов

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

Проследяване на резултатите от предучилищното образование същност, методи и форми Същност на процеса Проследяването на резултатите от предучилищното о

Проследяване на резултатите от предучилищното образование същност, методи и форми Същност на процеса Проследяването на резултатите от предучилищното о Проследяване на резултатите от предучилищното образование същност, методи и форми Същност на процеса Проследяването на резултатите от предучилищното образование на децата в първа възрастова група се определя

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Самостоятелно довършва модел по собствена идея. Работи с допълнителни

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е 1 1

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

Разпределение_2 група_по седмици

Разпределение_2 група_по седмици СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...7 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...9 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...10

Подробно

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 тично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за ) 1 По вид и по цвят Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. 1, с. 6

Подробно

Разпределение_2 група_по седмици.indd

Разпределение_2 група_по седмици.indd СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...7 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...9 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...10

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Физическа култура за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група седмиц

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Физическа култура за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група седмиц ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление култура за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) Група 1 1 1 1 1 Общност и партньорство Гимнастически упражнения по текстов съпровод Ходене

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуации Годишно 108 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

Проследяване на резултатите от предучилищното образование същност, методи и форми Същност на процеса Проследяването на резултатите от предучилищното о

Проследяване на резултатите от предучилищното образование същност, методи и форми Същност на процеса Проследяването на резултатите от предучилищното о Проследяване на резултатите от предучилищното образование същност, методи и форми Същност на процеса Проследяването на резултатите от предучилищното образование на децата в първа възрастова група се определя

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление физическа култура за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Гр

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление физическа култура за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Гр ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление физическа култура за втора възрастова (4-5 години) и трета възрастова (5-6 години) 1 1 1 1 1 1 Общуване и отговорност Ориентиране в пространството Строяване

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 1 1 Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература... 3 2. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 2 2 2 3 4 Аз съм в детската градина Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Моето лято 1 Моето семейство 1 Лятото отмина 1 2 2 2 Аз и моето семейство Моят

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1 2 3 4 5 6 7 Аз съм в детската градина Моят дом Работно момиче от Веса Паспалеева Дядо и ряпа българска народна приказка

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza   УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: 0885 345151 e-mail: roza sopot@abv.bg http://dgroza-sopot.eu/ УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: КАТЯ Е ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА ГРАД

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 1 1 Eдин летен ден

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ за 2018/2019

Подробно

Разпределение_1 група_по седмици.indd

Разпределение_1 група_по седмици.indd СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...8 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...9

Подробно

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Физическа култура съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Физическа култура съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Физическа култура съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните резултати IX/1. IX/2. 1. Хайде да спортуваме

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност

ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност по различни показатели. Извършва се два пъти годишно

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изкуство за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Eдин летен ден 1 Избирам сам 1 Лятото отмина 1 Аз мога 2 Аз мога 2 Весела поляна

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 Да се запознаем 1 Изненада 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 2 2 Рисувам в детската

Подробно

Разпределение_1 група_по направления.indd

Разпределение_1 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

Microsoft Word - 3. MOTORIKA.doc

Microsoft Word - 3. MOTORIKA.doc Приложение 3 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МОТОРИКА ЗА ДЕЦА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици с увреден слух от подготвителен до IV

Подробно

Разпределение ИИ 2 клас 2019

Разпределение ИИ 2 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележ ки. Всяка една от т емит

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/2019 6 7-ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически ситуации Годишно: 72 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Септември

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Септември ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1 Септември Аз рисувам Създава образ или сюжетна рисунка по самостоятелно избрана тема. Самостоятелно подбира материали и за

Подробно

Дата/ седмица Тема на урока Основно ядро Лека атлетика 1. Уводен урок - запознаване с предстоящата работа и изискванията за часовете по ФВС. Игри. Нар

Дата/ седмица Тема на урока Основно ядро Лека атлетика 1. Уводен урок - запознаване с предстоящата работа и изискванията за часовете по ФВС. Игри. Нар Дата/ седмица Тема на урока Основно ядро Лека атлетика 1. Уводен урок - запознаване с предстоящата работа и изискванията за часовете по ФВС. Игри. Народна топка ; 2. Видове бегови упр.- висок старт, падащ

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и за 3. клас 32 седмици х 1 час седмично = 32 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии за 5. клас по ред Уч. седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи

Подробно