Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm"

Препис

1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 328 на МС от г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда Обн. - ДВ, бр. 94 от г., в сила от г.; изм., бр. 7 от г., в сила от г.; изм., бр. 19 от г., в сила от г.; изм., бр. 10 от г., в сила от г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от г.) (1) За определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението държавните висши училища се класират по всяко професионално направление въз основа на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. (2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2018 г., в сила от г.) Комплексната оценка по ал. 1 се формира въз основа на индикатори със съответна тежест, посочени в приложение 1, и стойностите на индикаторите, определени по методологията на Рейтинговата система на висшите училища в Република България, администрирана от Министерството на образованието и науката, към 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата. Чл. 2. Средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища, изчислени по реда на Постановление 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 6 и 62 от 2013 г. и бр. 15 от 2014 г.), се умножават по коефициент за всяко професионално направление, определен по методиката съгласно приложение 2. Чл. 3. Министерството на образованието и науката всяка година до 15 януари публикува на интернет страницата си коефициентите по висши училища и професионални направления, определени по методиката съгласно приложение 2. Чл. 4. Допълнителните средства, определени при условията и по реда на това постановление, се използват от висшите училища за финансиране на разходи по професионалното направление, за което са получени. Заключителни разпоредби 1. Отменя се Постановление 121 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (обн., ДВ, бр. 50 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 6 и 62 от 2013 г., бр. 8 и 15 от 2014 г. и бр. 10 от 2015 г.). 2. Постановлението се приема на основание чл. 91, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование. 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г. Министър-председател: Бойко Борисов За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

2 Група индикатори Приложение 1 към чл. 1, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от г.) Индикатор Тежест Тежест за професионални направления Изобразително изкуство, Музикално и танцово изкуство и Театрално и филмово изкуство Учебен Програмна акредитация 20 % 40 % процес Институционална акредитация 5 % 10 % Научни изследвания Реализация и връзка с пазара на труда Ексклузивност на преподавателския състав Индекс на цитируемост по научна област (Scopus) Индекс на цитируемост по научна област (Web of Science) Индекс на цитируемост без автоцитирания по научна област (Scopus) Среден брой цитирания на документ (Scopus) Среден брой цитирания на документ (Web of Science) Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 5 % 8 % 4 % 0 % 9 % 0 % 5 % 0 % Статии в научни списания (Scopus) Статии в научни списания (Web of Science) Докторски програми в професионалното направление Приложение на придобито висше образование и реализация по призвание Осигурителен доход на завършилите 4 % 0 % 10 % 10 % 5 % 5 % Безработица сред завършилите 15 % 15 % Принос към осигурителната система Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната заплата за областта 5 % 5 % 7 % 7 %

3 Приложение 2 към чл. 2 (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от г.; изм., бр. 19 от 2018 г., в сила от г.; изм., бр. 10 от 2019 г., в сила от г.) Методика за определяне на коефициента на висше училище по професионално направление 1. Определяне на коефициента на висше училище по професионално направление: 1.1. Коефициентът на всяко висше училище (i) за всяко професионално направление (j) Kij се изчислява по следната формула: Kij = Ка x Кни x Kрпт x К1м x Кпнобн x Кпнппу x Кпннп x Копнрцв, където: Ка е коефициентът за акредитационна оценка и се определя съгласно т. 2; Кни - коефициентът за научни изследвания и се определя съгласно т. 3; Kрпт - коефициентът за реализация на пазара на труда и се определя съгласно т. 4; К1м - коефициентът за първо място и се определя съгласно т. 5; Кпнобн - коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда и се определя съгласно т. 6; Кпнппу - коефициентът за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в него се обучават повече от половината от общия средно приравнен брой учащи във висшето училище, и се определя съгласно т. 7; Кпннп - коефициентът за професионални направления с намаляващ прием и се определя съгласно т. 8; Копнрцв - коефициентът за обучение в професионални направления в райони с целенасочено въздействие и се определя съгласно т Полученият коефициент (Kij) по формулата по т. 1.1 се закръглява до два знака след десетичната запетая При стойности на получения коефициент по формулата по т. 1.1 под 0,50 коефициентът се приравнява на 0, В случаите, в които коефициентът на висше училище за дадено професионално направление, получен по формулата по т. 1.1, е над 1,00 и надвишава коефициента на висшето училище, класирано по същото професионално направление едно място по-напред, коефициентът се приравнява на този на висшето училище, класирано едно място по-напред, или на единица (1,00) в зависимост от това, коя от двете стойности е по-висока. 2. Определяне на коефициент за акредитационна оценка: 2.1. Коефициентът за акредитационна оценка (Ка) се изчислява по следната формула: Ка = 1 + (ОПА - 8,5) x 0,1, където ОПА е оценката от програмната акредитация за съответното висше училище по съответното професионално направление съгласно стойността по този индикатор в Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата В случаите, в които висшето училище няма оценка от програмна акредитация по съответното професионално направление и осъществява

4 обучение въз основа на положително оценен проект, коефициентът за акредитационна оценка се определя в размер на единица (1,00). 3. Определяне на коефициент за научни изследвания: 3.1. Коефициентът за научни изследвания (Кни) се изчислява по следната формула: Кни = 1 - (55 - КОНИ)/220, където КОНИ е комплексната оценка за научни изследвания, формирана от индикаторите за научни изследвания и техните тежести по приложение 1 и стойностите на индикаторите, определени по методологията на Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата При стойности на КОНИ, по-големи от 80, за целите на определянето на коефициента за научни изследвания се използва КОНИ, равна на За професионалните направления Религия и теология", Теория на изкуствата", Изобразителни изкуства", Музикално и танцово изкуство", Театрално и филмово изкуство", Спорт", Педагогика на обучението по ", Национална сигурност" и Военно дело" коефициентът за научни изследвания се определя в размер на единица (1,00) За професионалните направления от областите на висше образование Социални, стопански и правни науки" и Хуманитарни науки", както и за професионалните направления Теория и управление на образованието", Обществено здраве" и Здравни грижи" коефициентът за научни изследвания (Кни) се изчислява по следната формула: Кни = 1 - (47 - КОНИ)/ Определяне на коефициент за реализация на пазара на труда: 4.1. Коефициентът за реализация на пазара на труда (Kрпт) се определя в зависимост от стойностите по индикатори Безработица сред завършилите" и Приложение на придобитото висше образование" по следната матрица: Приложение на придобитото висше образование (в проценти) Безработица сред завършилите (в проценти) Над 65 От 45 до 65 От 30 до 45 Под 30 под 2,00 1,15 1,10 1,05 0,98 от 2,00 до 4,00 1,10 1,05 0,97 0,91 от 4,00 до 6,00 1,00 0,97 0,93 0,88 над 6,00 0,92 0,87 0,84 0, За професионални направления във висши училища, за които няма информация по двата показателя поради липса на завършили студенти и съответно на данни за реализация на пазара на труда, коефициентът за реализация на пазара на труда се определя в размер на единица (1,00). 5. Определяне на коефициент за първо място: 5.1. Коефициентът за първо място (К1м) се определя за: висшето училище, което е получило най-висока комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на

5 труда съгласно чл. 1 по професионалното направление или е единственото, което осъществява обучение по това професионално направление; висшите училища, получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е по-ниска с две (2,00) или с по-малко точки от оценката на висшето училище, получило най-високата оценка по професионалното направление Не се определя коефициентът за първо място в случаите, в които три или повече висши училища по професионалното направление са получили найвисоки оценки съгласно чл. 1, разликата между които е две (2,00) или по-малко точки, и тези висши училища обучават над 50 на сто от студентите по това професионално направление Коефициентът за първо място е в размер на произведението на коефициентите К1ма и К1мб (К1м = К1ма x К1мб), които се определят, както следва: К1ма = 1,12 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1; К1ма = 1,232 за висшите училища, които са определени на първо място съгласно т. 5.1 по професионални направления от области на висше образование Педагогически науки", Природни науки, математика и информатика", Технически науки", Аграрни науки и ветеринарна медицина" и Изкуства" и имат стойност по индикатор Безработица сред завършилите" под 2,00 (процента) и по индикатор Приложение на придобитото висше образование" над 65,00 (процента); К1ма = 1,00 за всички останали случаи; К1мб = 1,1 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с повече от четиринадесет (14) точки по-висока от оценката на висшето училище, класирано на второ място по професионалното направление; К1мб = 1,05 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с повече от седем (7) точки по-висока от оценката на висшето училище, класирано на второ място по професионалното направление; К1ма = 1,00 за всички останали случаи. 6. Коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда (Кпнобн) се определя, както следва: 6.1. За професионални направления от области на висше образование Социални, стопански и правни науки", Здравеопазване и спорт" и Сигурност и отбрана" в размер 1, За професионални направления от области на висше образование Хуманитарни науки", Педагогически науки", Природни науки, математика и информатика", Технически науки", Аграрни науки и ветеринарна медицина" и Изкуства": за висшите училища, определени на първо място съгласно т ,1; за висшите училища, определени на второ и на следващо място съгласно т , Коефициентът за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в което се обучават повече от половината от общия средно приравнен брой учащи във висшето училище (Кпнппу), се определя, както следва:

6 7.1. Ако по професионалното направление се обучават над 50 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище - в размер 1, Ако по професионалното направление се обучават над 60 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище - в размер 1, Ако по професионалното направление се обучават над 70 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище - в размер 1, Ако по професионалното направление се обучават над 80 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище - в размер 1,3. 8. Определяне на коефициент за професионално направление с намаляващ прием (Кпннп): 8.1. Коефициентът за професионално направление с намаляващ прием се определя за приоритетни професионални направления, в които се наблюдава намаление на средно приравнения брой учащи се за период от последните 5 години, и се изчислява по следната формула: където: СПБУ е средно приравненият брой учащи се в съответното професионално направление и t е времевият индекс за настоящата година В случай че намалението на средно приравнения брой учащи се в съответното професионално направление за периода е по-малко от 7,6 на сто, то коефициентът за професионално направление с намаляващ прием е в размер единица (1,00). 9. Коефициентът за обучение в професионални направления в райони с целенасочено въздействие (Коппнвцв) се определя за професионалните направления, в които обучението се провежда в областите Видин, Враца, Кърджали, Смолян и Ловеч, и е в размер 1,12. Разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ 8 на МС от г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 7 от г., в сила от г.) 2. В Постановление 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) се правят следните изменения:,

7 1. Приложение 1 към чл. 1, ал. 2 се изменя така: Приложение 1 към чл. 1, ал. 2 Група индикатори Индикатор Тежест Тежест за професионални направления Изобразително изкуство, Музикално и танцово изкуство и Театрално и филмово изкуство Учебен Програмна акредитация 20 % 40 % процес Институционална акредитация 5 % 10 % Научни изследвания Реализация и връзка с пазара на труда Ексклузивност на преподавателския състав Индекс на цитируемост по научна област (Scopus) Индекс на цитируемост по научна област (Web of Science) Индекс на цитируемост без автоцитирания по научна област (Scopus) Среден брой цитирания на документ (Scopus) Среден брой цитирания на документ (Web of Science) Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 5 % 8 % 4 % 0 % 9 % 0 % 5 % 0 % Статии в научни списания (Scopus) Статии в научни списания (Web of Science) Докторски програми в професионалното направление Приложение на придобито висше образование и реализация по призвание 4 % 0 % 10 % 10 % Осигурителен доход на завършилите 5 % 5 % Безработица сред завършилите 15 % 15 % Принос към осигурителната система 5 % 5 % Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната заплата за областта 7 % 7 %

8 " 2. Приложение 2 към чл. 2 се изменя така: Приложение 2 към чл. 2 Методика за определяне на коефициента на висше училище по професионално направление 1. Определяне на коефициента на висше училище по професионално направление: 1.1. Коефициентът на всяко висше училище (i) за всяко професионално направление (j) Kij се изчислява по следната формула: Kij = Ка x Кни x Kрпт x К1м x Кпнобн x Кпнппу, където: Ка е коефициентът за акредитационна оценка и се определя съгласно т. 2; Кни - коефициент за научни изследвания и се определя съгласно т. 3; Kрпт - коефициент за реализация на пазара на труда и се определя съгласно т. 4; К1м е коефициент за първо място и се определя съгласно т. 5; Кпнобн - коефициент за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда и се определя съгласно т. 6; Кпнппу - коефициент за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в него се обучават повече от половината от общия средно приравнен брой учащи във висшето училище, и се определя съгласно т Полученият коефициент (Kij) по формулата по т. 1.1 се закръглява до два знака след десетичната запетая При стойности на получения коефициент по формулата по т. 1.1 под 0,70 коефициентът се приравнява на 0, В случаите, в които коефициентът на висше училище за дадено професионално направление, получен по формулата по т. 1.1, е над 1,00 и надвишава коефициента на висшето училище, класирано по същото професионално направление едно място по-напред, коефициентът се приравнява на този на висшето училище, класирано едно място по-напред, или на единица (1,00) в зависимост от това, коя от двете стойности е по-висока. 2. Определяне на коефициент за акредитационна оценка: 2.1. Коефициентът за акредитационна оценка (Ка) се изчислява по следната формула: Ка = 1 + (ОПА - 8,3) x 0,07, където ОПА е оценката от програмната акредитация за съответното висше училище по съответното професионално направление съгласно стойността по този индикатор в Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 30 септември на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата В случаите, в които висшето училище няма оценка от програмна акредитация по съответното професионално направление и осъществява обучение въз основа на положително оценен проект, коефициентът за акредитационна оценка се определя в размер на единица (1,00). 3. Определяне на коефициент за научни изследвания:

9 3.1. Коефициентът за научни изследвания (Кни) се изчислява по следната формула: Кни = 1 - (53 - КОНИ)/238, където КОНИ е комплексна оценка за научни изследвания, формирана от индикаторите за научни изследвания и техните тежести по приложение 1 и стойностите на индикаторите, определени по методологията на Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 30 септември на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата При стойности на КОНИ, по-големи от 80, за целите на определянето на коефициента за научни изследвания се използва КОНИ, равна на За професионалните направления Изобразителни изкуства", Музикално и танцово изкуство", Театрално и филмово изкуство", Спорт", Педагогика на обучението по ", Национална сигурност" и Военно дело" коефициентът за научни изследвания се определя в размер на единица (1,00). 4. Определяне на коефициент за реализация на пазара на труда: 4.1. Коефициентът за реализация на пазара на труда (Kрпт) се определя в зависимост от стойностите по индикатори Безработица сред завършилите" и Приложение на придобитото висше образование" по следната матрица: Приложение на придобито висше образование (в проценти) Безработица сред завършилите (в проценти) Над 65 От 45 до 65 От 30 до 45 Под 30 под 2,00 1,10 1,05 1,02 0,99 от 2,00 до 4,00 1,05 1,02 0,98 0,95 от 4,00 до 6,00 1,00 0,98 0,96 0,94 над 6,00 0,96 0,92 0,91 0, За професионални направления във висши училища, за които няма информация по двата показателя поради липса на завършили студенти и съответно на данни за реализация на пазара на труда, коефициентът за реализация на пазара на труда се определя в размер на единица (1,00). 5. Определяне на коефициент за първо място: 5.1. Коефициентът за първо място (К 1м ) се определя за: висше училище, което е получило най-висока комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда съгласно чл. 1 по професионалното направление или е единствено, което осъществява обучение по това професионално направление; висшите училища, получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е по-ниска с две (2,00) или с по-малко точки от оценката на висшето училище, получило най-високата оценка по професионалното направление Не се определя коефициентът за първо място в случаите, в които три или повече висши училища по професионалното направление са получили найвисоки оценки съгласно чл. 1, разликата между които е две (2,00) или по-малко

10 точки, и тези висши училища обучават над 75 на сто от студентите по това професионално направление Коефициентът за първо място е в размер на произведението на коефициентите К 1ма и К 1мб (К 1м =К 1ма x К 1мб ), които се определят, както следва: К 1ма = 1,10 за висши училища, определени на първо място съгласно т. 5.1; К 1ма = 1,21 за висши училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 по професионални направления от области на висше образование Педагогически науки", Природни науки, математика и информатика", Технически науки", Аграрни науки и ветеринарна медицина" и Изкуства" и имат стойност по индикатор Безработица сред завършилите" под 2,00 (процента) и по индикатор Приложение на придобитото висше образование" над 65,00 (процента); К 1ма = 1,00 за всички останали случаи; К 1мб = 1,08 за висши училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с повече от четиринадесет (14) точки по-висока от оценката на висшето училище, класирано на второ място по професионалното направление; К 1мб = 1,05 за висши училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с повече от седем (7) точки по-висока от оценката на висшето училище, класирано на второ място по професионалното направление; К 1ма = 1,00 за всички останали случаи. 6. Коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда (Кпнобн) се определя, както следва: 6.1. За професионални направления от области на висше образование Хуманитарни науки", Социални, стопански и правни науки", Здравеопазване и спорт" и Сигурност и отбрана" в размер 1, За професионални направления от области на висше образование Педагогически науки", Природни науки, математика и информатика", Технически науки", Аграрни науки и ветеринарна медицина" и Изкуства": за висшите училища, определени на първо място съгласно т ,05; за висшите училища, определени на второ и следващо място съгласно т , Коефициентът за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в него се обучават повече от половината от общия средно приравнен брой учащи във висшето училище (Кпнппу), се определя: 7.1. ако по професионалното направление се обучават над 50 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище, е в размер 1,05; 7.2. ако по професионалното направление се обучават над 70 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище, е в размер 1,15." 3. Размерът на издръжката на обучението за студентите по професионални направления, приети преди учебната 2016/2017 г., се определя, както следва: 1. Социология, антропология и науки за културата", Филология", История и археология", Философия", Религия и теология", Психология", Социални дейности", Право", Обществени комуникации и информационни науки",

11 Политически науки" - базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1, Математика", Информатика и компютърни науки", Биологически науки", Химически науки", Физически науки", Науки за земята", Електротехника, електроника и автоматика", Машинно инженерство", Комуникационна и компютърна техника", Енергетика", Транспорт, корабоплаване и авиация", Архитектура, строителство и геодезия", Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", Металургия", Химични технологии", Биотехнологии", Хранителни технологии", Горско стопанство", Общо инженерство" и Материали и материалознание" - базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 2, Растениевъдство", Растителна защита" и Животновъдство" - базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 4, Музикално и танцово изкуство", Театрално и филмово изкуство", Теория на изкуствата" и Изобразителни изкуства" - базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 5, Национална сигурност" - базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 7, Педагогика", Педагогика на обучението по ", Теория и управление на образованието" - базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1,05. Разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 на МС от г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 19 от г., в сила от г.) 1. В Постановление 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (обн., ДВ, бр. 94 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2017 г.) се правят следните изменения: 1. В чл. 1, ал. 2 думите 30 септември" се заменят с 31 октомври". 2. Приложение 2 към чл. 2 се изменя така: Приложение 2 към чл. 2 Методика за определяне на коефициента на висше училище по професионално направление 1. Определяне на коефициента на висше училище по професионално направление: 1.1. Коефициентът на всяко висше училище (i) за всяко професионално направление (j) Kij се изчислява по следната формула: Kij = Ка x Кни x Kрпт x К1м x Кпнобн x Кпнппу x Кпннп x Копнрцв, където: Ка е коефициентът за акредитационна оценка и се определя съгласно т. 2; Кни - коефициентът за научни изследвания и се определя съгласно т. 3; Kрпт - коефициентът за реализация на пазара на труда и се определя съгласно т. 4; К1м - коефициентът за първо място и се определя съгласно т. 5;

12 Кпнобн - коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда и се определя съгласно т. 6; Кпнппу - коефициентът за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в него се обучават повече от половината от общия средно приравнен брой учащи във висшето училище, и се определя съгласно т. 7; Кпннп - коефициентът за професионални направления с намаляващ прием и се определя съгласно т. 8; Копнрцв - коефициентът за обучение в професионални направления в райони с целенасочено въздействие и се определя съгласно т Полученият коефициент (Kij) по формулата по т. 1.1 се закръглява до два знака след десетичната запетая При стойности на получения коефициент по формулата по т. 1.1 под 0,70 коефициентът се приравнява на 0, В случаите, в които коефициентът на висше училище за дадено професионално направление, получен по формулата по т. 1.1, е над 1,00 и надвишава коефициента на висшето училище, класирано по същото професионално направление едно място по-напред, коефициентът се приравнява на този на висшето училище, класирано едно място по-напред, или на единица (1,00) в зависимост от това, коя от двете стойности е по-висока. 2. Определяне на коефициент за акредитационна оценка: 2.1. Коефициентът за акредитационна оценка (Ка) се изчислява по следната формула: Ка = 1 + (ОПА - 8,3) x 0,07, където ОПА е оценката от програмната акредитация за съответното висше училище по съответното професионално направление съгласно стойността по този индикатор в Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата В случаите, в които висшето училище няма оценка от програмна акредитация по съответното професионално направление и осъществява обучение въз основа на положително оценен проект, коефициентът за акредитационна оценка се определя в размер на единица (1,00). 3. Определяне на коефициент за научни изследвания: 3.1. Коефициентът за научни изследвания (Кни) се изчислява по следната формула: Кни = 1 - (53 - КОНИ)/238, където КОНИ е комплексната оценка за научни изследвания, формирана от индикаторите за научни изследвания и техните тежести по приложение 1 и стойностите на индикаторите, определени по методологията на Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата При стойности на КОНИ, по-големи от 80, за целите на определянето на коефициента за научни изследвания се използва КОНИ, равна на За професионалните направления Религия и теология", Теория на изкуствата", Изобразителни изкуства", Музикално и танцово изкуство", Театрално и филмово изкуство", Спорт", Педагогика на обучението по ",

13 Национална сигурност" и Военно дело" коефициентът за научни изследвания се определя в размер на единица (1,00) За професионалните направления от областите на висше образование Социални, стопански и правни науки" и Хуманитарни науки", както и за професионалните направления Теория и управление на образованието", Обществено здраве" и Здравни грижи" коефициентът за научни изследвания (Кни) се изчислява по следната формула: Кни = 1 - (46 - КОНИ)/ Определяне на коефициент за реализация на пазара на труда: 4.1. Коефициентът за реализация на пазара на труда (Kрпт) се определя в зависимост от стойностите по индикатори Безработица сред завършилите" и Приложение на придобитото висше образование" по следната матрица: Приложение на придобито висше образование (в проценти) Над 65 От 45 до 65 От 30 до 45 Под 30 Безработица сред завършилите (в проценти) под 2,00 1,10 1,05 1,02 0,99 от 2,00 до 4,00 1,05 1,02 0,98 0,95 от 4,00 до 1,00 0,98 0,96 0,94 6,00 над 6,00 0,96 0,92 0,91 0, За професионални направления във висши училища, за които няма информация по двата показателя поради липса на завършили студенти и съответно на данни за реализация на пазара на труда, коефициентът за реализация на пазара на труда се определя в размер на единица (1,00). 5. Определяне на коефициент за първо място: 5.1. Коефициентът за първо място (К1м) се определя за: висше училище, което е получило най-висока комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда съгласно чл. 1 по професионалното направление или е единственото, което осъществява обучение по това професионално направление; висшите училища, получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е по-ниска с две (2,00) или с по-малко точки от оценката на висшето училище, получило най-високата оценка по професионалното направление Не се определя коефициентът за първо място в случаите, в които три или повече висши училища по професионалното направление са получили найвисоки оценки съгласно чл. 1, разликата между които е две (2,00) или по-малко точки, и тези висши училища обучават над 75 на сто от студентите по това професионално направление.

14 5.3. Коефициентът за първо място е в размер на произведението на коефициентите К1ма и К1мб (К1м = К1ма x К1мб), които се определят, както следва: К1ма = 1,10 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1; К1ма = 1,21 за висшите училища, които са определени на първо място съгласно т. 5.1 по професионални направления от области на висше образование Педагогически науки", Природни науки, математика и информатика", Технически науки", Аграрни науки и ветеринарна медицина" и Изкуства" и имат стойност по индикатор Безработица сред завършилите" под 2,00 (процента) и по индикатор Приложение на придобитото висше образование" над 65,00 (процента); К1ма = 1,00 за всички останали случаи; К1мб = 1,08 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с повече от четиринадесет (14) точки по-висока от оценката на висшето училище, класирано на второ място по професионалното направление; К1мб = 1,05 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с повече от седем (7) точки по-висока от оценката на висшето училище, класирано на второ място по професионалното направление; К1ма = 1,00 за всички останали случаи. 6. Коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда (Кпнобн) се определя, както следва: 6.1. За професионални направления от области на висше образование Социални, стопански и правни науки", Здравеопазване и спорт" и Сигурност и отбрана" в размер 1, За професионални направления от области на висше образование Хуманитарни науки", Педагогически науки", Природни науки, математика и информатика", Технически науки", Аграрни науки и ветеринарна медицина" и Изкуства": за висшите училища, определени на първо място съгласно т ,05; за висшите училища, определени на второ и на следващо място съгласно т , Коефициентът за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в което се обучават повече от половината от общия средно приравнен брой учащи във висшето училище (Кпнппу), се определя, както следва: 7.1. Ако по професионалното направление се обучават над 50 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище - в размер 1, Ако по професионалното направление се обучават над 70 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище - в размер 1, Определяне на коефициент за професионално направление с намаляващ прием (Кпннп): 8.1. Коефициентът за професионално направление с намаляващ прием се определя за приоритетни професионални направления, в които се наблюдава

15 намаление на средно приравнения брой учащи се за период от последните 5 години, и се изчислява по следната формула: където: СПБУ е средно приравненият брой учащи се в съответното професионално направление и t е времевият индекс за настоящата година В случай че намалението на средно приравнения брой учащи се в съответното професионално направление за периода е по-малко от 7,6 на сто, то коефициентът за професионално направление с намаляващ прием е в размер единица (1,00). 9. Коефициентът за обучение в професионални направления в райони с целенасочено въздействие (Коппнвцв) се определя за професионалните направления, в които обучението се провежда в областите Видин, Враца, Кърджали, Смолян и Ловеч, и е в размер 1,12." Разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 10 от г., в сила от г.) 3. В Постановление 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (обн., ДВ, бр. 94 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2017 г. и бр. 19 от 2018 г.) приложение 2 се изменя така: Приложение 2 към чл. 2 Методика за определяне на коефициента на висше училище по професионално направление 1. Определяне на коефициента на висше училище по професионално направление: 1.1. Коефициентът на всяко висше училище (i) за всяко професионално направление (j) Kij се изчислява по следната формула: Kij = Ка x Кни x Kрпт x К1м x Кпнобн x Кпнппу x Кпннп x Копнрцв, където: Ка е коефициентът за акредитационна оценка и се определя съгласно т. 2; Кни - коефициентът за научни изследвания и се определя съгласно т. 3; Kрпт - коефициентът за реализация на пазара на труда и се определя съгласно т. 4; К1м - коефициентът за първо място и се определя съгласно т. 5; Кпнобн - коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда и се определя съгласно т. 6; Кпнппу - коефициентът за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в него се обучават повече от половината от,

16 общия средно приравнен брой учащи във висшето училище, и се определя съгласно т. 7; Кпннп - коефициентът за професионални направления с намаляващ прием и се определя съгласно т. 8; Копнрцв - коефициентът за обучение в професионални направления в райони с целенасочено въздействие и се определя съгласно т Полученият коефициент (Kij) по формулата по т. 1.1 се закръглява до два знака след десетичната запетая При стойности на получения коефициент по формулата по т. 1.1 под 0,50 коефициентът се приравнява на 0, В случаите, в които коефициентът на висше училище за дадено професионално направление, получен по формулата по т. 1.1, е над 1,00 и надвишава коефициента на висшето училище, класирано по същото професионално направление едно място по-напред, коефициентът се приравнява на този на висшето училище, класирано едно място по-напред, или на единица (1,00) в зависимост от това, коя от двете стойности е по-висока. 2. Определяне на коефициент за акредитационна оценка: 2.1. Коефициентът за акредитационна оценка (Ка) се изчислява по следната формула: Ка = 1 + (ОПА - 8,5) x 0,1, където ОПА е оценката от програмната акредитация за съответното висше училище по съответното професионално направление съгласно стойността по този индикатор в Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата В случаите, в които висшето училище няма оценка от програмна акредитация по съответното професионално направление и осъществява обучение въз основа на положително оценен проект, коефициентът за акредитационна оценка се определя в размер на единица (1,00). 3. Определяне на коефициент за научни изследвания: 3.1. Коефициентът за научни изследвания (Кни) се изчислява по следната формула: Кни = 1 - (55 - КОНИ)/220, където КОНИ е комплексната оценка за научни изследвания, формирана от индикаторите за научни изследвания и техните тежести по приложение 1 и стойностите на индикаторите, определени по методологията на Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата При стойности на КОНИ, по-големи от 80, за целите на определянето на коефициента за научни изследвания се използва КОНИ, равна на За професионалните направления Религия и теология", Теория на изкуствата", Изобразителни изкуства", Музикално и танцово изкуство", Театрално и филмово изкуство", Спорт", Педагогика на обучението по ", Национална сигурност" и Военно дело" коефициентът за научни изследвания се определя в размер на единица (1,00) За професионалните направления от областите на висше образование Социални, стопански и правни науки" и Хуманитарни науки", както и за професионалните направления Теория и управление на образованието",

17 Обществено здраве" и Здравни грижи" коефициентът за научни изследвания (Кни) се изчислява по следната формула: Кни = 1 - (47 - КОНИ)/ Определяне на коефициент за реализация на пазара на труда: 4.1. Коефициентът за реализация на пазара на труда (Kрпт) се определя в зависимост от стойностите по индикатори Безработица сред завършилите" и Приложение на придобитото висше образование" по следната матрица: Приложение на придобитото висше образование (в проценти) Безработица сред завършилите (в проценти) Над 65 От 45 до 65 От 30 до 45 Под 30 под 2,00 1,15 1,10 1,05 0,98 от 2,00 до 4,00 1,10 1,05 0,97 0,91 от 4,00 до 6,00 1,00 0,97 0,93 0,88 над 6,00 0,92 0,87 0,84 0, За професионални направления във висши училища, за които няма информация по двата показателя поради липса на завършили студенти и съответно на данни за реализация на пазара на труда, коефициентът за реализация на пазара на труда се определя в размер на единица (1,00). 5. Определяне на коефициент за първо място: 5.1. Коефициентът за първо място (К1м) се определя за: висшето училище, което е получило най-висока комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда съгласно чл. 1 по професионалното направление или е единственото, което осъществява обучение по това професионално направление; висшите училища, получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е по-ниска с две (2,00) или с по-малко точки от оценката на висшето училище, получило най-високата оценка по професионалното направление Не се определя коефициентът за първо място в случаите, в които три или повече висши училища по професионалното направление са получили найвисоки оценки съгласно чл. 1, разликата между които е две (2,00) или по-малко точки, и тези висши училища обучават над 50 на сто от студентите по това професионално направление Коефициентът за първо място е в размер на произведението на коефициентите К1ма и К1мб (К1м = К1ма x К1мб), които се определят, както следва: К1ма = 1,12 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1; К1ма = 1,232 за висшите училища, които са определени на първо място съгласно т. 5.1 по професионални направления от области на висше образование Педагогически науки", Природни науки, математика и информатика", Технически науки", Аграрни науки и ветеринарна медицина" и Изкуства" и имат стойност по индикатор Безработица сред завършилите" под

18 2,00 (процента) и по индикатор Приложение на придобитото висше образование" над 65,00 (процента); К1ма = 1,00 за всички останали случаи; К1мб = 1,1 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с повече от четиринадесет (14) точки по-висока от оценката на висшето училище, класирано на второ място по професионалното направление; К1мб = 1,05 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с повече от седем (7) точки по-висока от оценката на висшето училище, класирано на второ място по професионалното направление; К1ма = 1,00 за всички останали случаи. 6. Коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда (Кпнобн) се определя, както следва: 6.1. За професионални направления от области на висше образование Социални, стопански и правни науки", Здравеопазване и спорт" и Сигурност и отбрана" в размер 1, За професионални направления от области на висше образование Хуманитарни науки", Педагогически науки", Природни науки, математика и информатика", Технически науки", Аграрни науки и ветеринарна медицина" и Изкуства": за висшите училища, определени на първо място съгласно т ,1; за висшите училища, определени на второ и на следващо място съгласно т , Коефициентът за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в което се обучават повече от половината от общия средно приравнен брой учащи във висшето училище (Кпнппу), се определя, както следва: 7.1. Ако по професионалното направление се обучават над 50 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище - в размер 1, Ако по професионалното направление се обучават над 60 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище - в размер 1, Ако по професионалното направление се обучават над 70 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище - в размер 1, Ако по професионалното направление се обучават над 80 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище - в размер 1,3. 8. Определяне на коефициент за професионално направление с намаляващ прием (Кпннп): 8.1. Коефициентът за професионално направление с намаляващ прием се определя за приоритетни професионални направления, в които се наблюдава намаление на средно приравнения брой учащи се за период от последните 5 години, и се изчислява по следната формула: където:,

19 СПБУ е средно приравненият брой учащи се в съответното професионално направление и t е времевият индекс за настоящата година В случай че намалението на средно приравнения брой учащи се в съответното професионално направление за периода е по-малко от 7,6 на сто, то коефициентът за професионално направление с намаляващ прием е в размер единица (1,00). 9. Коефициентът за обучение в професионални направления в райони с целенасочено въздействие (Коппнвцв) се определя за професионалните направления, в които обучението се провежда в областите Видин, Враца, Кърджали, Смолян и Ловеч, и е в размер 1,12."

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

Microsoft Word - ПМС_27_

Microsoft Word - ПМС_27_ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 на МС от 23.02.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 19 от 02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73>

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73> Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2019 година Висше училище Код на ПН Професионално направление

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу План-график по ционно блюдение и контрол висшите училища за I. Следакредитационно блюдение и контрол висши училища, получили институциол и програм акредитация: Висши училища, получили институциол акредитация

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

Microsoft Word - ПМС_26_

Microsoft Word - ПМС_26_ ПОСТАНОВЛНИ 26 на МС от 13.02.19 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление 2 на Министерския съвет

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на регионалното развитие 3.9 Туризъм Области на висше образование, професионални направления и специалности

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Области на висше образование, професионални направления и специалности АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ "" 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

Постановление 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република

Постановление 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република Постановление 26 от 13 февруари 19 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление 2 на Министерския съвет

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc Русенски университет "Ангел Кънчев" СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪНШНИ ОДИТИ В ПЕРИОДА 2012-2015 Г. 3 външни одита: на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в сътрудничество с Европейската

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

Microsoft Word - RMS_853_standarti_2015

Microsoft Word - RMS_853_standarti_2015 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 853 от 2 ноември 2015 година ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 633 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на образованието и науката Нормативен акт: Постановление

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

Национални реформи на висшето образование

Национални реформи на висшето образование Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) 2019 (януари - март) Изготвен е проектът на решение на Министерския съвет за броя на обучаваните студенти и докторанти във

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект Р Е Ш Е Н И Е от. 2014 година ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

За ФТТ - Ямбол

За ФТТ - Ямбол 50 годишна традиция в обучението във Факултет "Техника и технологии" Ръководство Акредитация Катедри Специалности Преподавателски състав 1 / 8 Кратка история на ФТТ Ямбол Ръководство на Факултет "Техника

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii ПОСТАНОВЛЕНИЕ 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

generated pdf

generated pdf Решение 770 от 13.04.2006 г. на ОбС-Димитровград понеделник, 05 февруари 2007 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш Е Н И Е 770 от 13.04.2006 г. На основание чл.3 ал.2 от ПМС 30/09.02.1998 г. (ДВ

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно