ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А"

Препис

1 ОБЩИНА ГОДЕЧ 2240 гр.годеч, пл. Свобода 1, Тел.: , Факс: е-mail: Д О К Л А Д Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2019 г. Бюджета на Община Годеч за 2019г. е съставен на основание Закона за държавния бюджет за 2019 година, Закона за публичните финанси, нормативните документи за финансиране на делегираните държавни дейности, Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, и наредбите, приети от ОбС - Годеч, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от община Годеч. През 2019г. политиката на община Годеч е насочена към запазване и повишаване качеството на услугите, предоставяни на гражданите, подобряване качеството на средата чрез инвестиции в инфраструктурни обекти, което е предпоставка за повишаване стандарта на живот на гражданите. Приходната част на бюджета на община Годеч е насочена преди всичко към подобряване събираемостта на вземанията. Не се предвижда увеличение на размерите на цените на предоставяните услуги. Ще се наложи дофинансиране със средства от общинския бюджет за звено Чистота и озеленяване. По отношение на разходната част на бюджета, политиката е насочена към ефективното и оптимално разпределение на финансовите ресурси, така че с ограничените финансови средства да се осигури издръжката на финансираните от бюджета дейности, да се изпълнят заложените в инвестиционна програма обекти, и с по-малко средства да се извърши по-голям обем работа.

2 Изготвения бюджет на община Годеч за 2019 г. е в размер на лева, в това число средствата за делегирани държавни дейности са в размер на лева, а за местни дейности лева. I. Приходи за финансиране на държавни и местни дейности - /Приложение 1/ В приходната част на бюджет за 2019 г. за финансиране на местни дейности са заложени лева. Тези приходи се формират от собствените приходи, администрирани в общината, трансферите от ЦБ и остатъка от средства по бюджетната сметка в края на годината. Собствени приходи Очакваните собствени приходи през 2019г. са в размер на лева. Те включват приходи от имуществени данъци в размер на лева и неданъчни приходи в размер на лева. Трансфери от ЦБ В приходната част на бюджета за 2019г. трансферите от Централния бюджет за финансиране на местните дейности са в размер на лева, в т.ч.: - средства за капиталови разходи лева - обща изравнителна субсидия лева - за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища лева Делегирани дейности В приходната част на бюджет за 2019г. за финансиране на държавните дейности са заложени лева, в това число лева на база на утвърдените от МС стандарти, Постановление 344/ г. на МС лева и лева представляващи преходен остатък от 2018г. Преходен остатък

3 Преходният остатък в бюджета към г. е в размер на лева, разпределен както следва: - от държавна дейност лева в това число: - функция Общи държавни служби лева - функция Отбрана и Сигурност лева - функция Здравеопазване лева - функция Образование лева - функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи лева - от местна дейност лева в това число: лева - целеви средства за реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - eтап 12 с ПМС 315/ г лева - за реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч етап -1, 6, 8 и лева за реконструкция на тротоарна мрежа етап 1, 2 и лева за рехабилитация на улична мрежа в гр. Годеч лева за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и др. II. Разходи за бюджет 2019г. - /Приложение 2/ В разходната част за финансиране на държавните дейности са заложени лева, в това число лева на база на утвърдените от МС стандарти, Постановление 344/ г. на МС в размер на лева и лева представляващи преходен остатък от 2018 г. Разходите за местна дейност са в размер на лева, в т.ч. за делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи лева. Разходите в бюджета са насочени към осигуряване на дейностите в образованието, здравеопазване, социални дейности, култура, благоустройство, комунални дейности и други.

4 По дейности разходите са както следва: 1. За функция Общи държавни служби лева Разходите за Общи държавни служби са в размер на лева Разходите за Общински съвет са в размер на лева Разходи за дофинансиране на Общо държавни служби лева 2. За Функция Отбрана и Сигурност са предвидени средства в размер на лева. / стандарт 2019г лева и остатък от 2018г. в размер на лева/ 3. За функция Здравеопазване средствата са в размер на лева. Разходи за държавна дейност в размер на лева /стандарт 2019г лева и остатък от 2018г. в размер на лева. Разходи за местна дейност в размер на лева. 4. За функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи / Домашен патронаж/ средствата са в размер на лева. За финансиране на Домашен патронаж лева., в това число e включен 1 човек (администратор) за 12 месеца по проект Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. За финансиране дейността на клубовете на пенсионера са предвидени лева. Остатък от държавна дейност от 2018г. за заплати по програма за временна заетост в размер на лева. 5. За функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда лева. За жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, средствата са в размер на лева, за звено Чистота и озеленяване са заложени средства в размер на лева. 6. За функция Почивно дело, култура, религиозни дейности - са разчетени средства в размер на лева.

5 Местна дейност лева - Обредна дейност лева - Спортни бази лева - Вестник Годеч днес лева - Субсидиране на организация лева с нестопанска цел - читалище - Празници в град Годеч лева Държавна дейност: лева 7. Функция Икономически дейности и услуги лева. За снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Годеч, както и рехабилитация на пътища и доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища до 500 жители. 8.За функция Образование Предвидените в бюджета за 2019г. средства за финансиране на тези дейности са в размер на лева: - От собствените средства в бюджета се финансира издръжката на ДГ Юрий Гагарин лева. и на СУ Проф. д-р Асен Златаров лева, за логопед лева. - Делегирани дейности в размер на лева - Преходен остатък в размер на лева ІІІ. Капиталови разходи В инвестиционната програма /Приложение 3/ са предвидени средства в размер на лева, разпределени както следва: За софтуер, лицензи и компютърна техника, мултифункционално устройство лева За реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч лева

6 Закупуване на специализиран автомобил за обредна дейност лева За придобиване на ДМА (косачка/храсторез, фугорез) лева Подмяна на улично осветление лева Рехабилитация на улици в гр. Годеч лева Реконструкция на тротоарна мрежа лева Изграждане на видеонаблюдение лева Изработване на проекти лева ІV. Индикативен разчет за средствата от Европейския съюз. Индикативният разчет за средствата от Европейския съюз /Приложение 4/, представя общинските проекти, които ще се изпълняват през 2019г. със средства от Европейския съюз. V.Общински дълг През 2019 г. Община Годеч не предвижда поемане на нов общински дълг. VI. Поетите ангажименти за разходи и нови задължения за разходи На основание чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси, максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или не повече от лева. На основание чл. 94, ал. 3, т. 1 от Закона за публичните финанси, максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или не повече от лв. VII. Просрочени задължения/вземания Размера на просрочените задължения от 2018 година, които Община Годеч предвижда да разплати от бюджета за 2019 година са в размер на 0 лв.

7 Размера на просрочените вземания, които Община Годеч предвижда да бъдат събрани през 2019 година са в размер на лв. Управлението и изпълнението на бюджет 2019г. на Община Годеч ще бъде основано на принципите: законосъобразност, добро финансово управление, прозрачност, устойчивост и отговорност. РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/ КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

Microsoft Word - Copy of 2

Microsoft Word - Copy of 2 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 на Столичния общински съвет

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Любимец за 2019г. Докл.: инж. Анастас Анастасов Кмет на Община Любимец Р Е Ш Е Н И Е 446 на ОбС, прието с протокол

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2014 г. Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 Предложеният проект за бюджет за 2019 г. на община Криводол е разработен в съответствие с изискванията на: -Закон за публичните финанси -Решение на Министерски съвет 51 от 31 януари 2018 г. за бюджетната

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

Докладна записка отчет г г..xls

Докладна записка отчет г г..xls Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от 01.02.2018г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

Microsoft Word - Приложение 1

Microsoft Word - Приложение 1 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2013 Г. & НАИМЕНОВАНИЕ НА Проектобюджет 2013г. МЕСТНИ ПРИХОДИ 103 Окончателен патентен данък 13-00 Имуществени и др. данъци 20-00 Други

Подробно

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. % 4/3 1 2 3 4 5 IV. НИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 46 976 617 42 950 858 91,4% ТРАНСФЕРИ М/У А НА НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО) 3100 43 299

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378>

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378> Приложение 2 О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за разходите по бюджета на община Айтос за 2019 г. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г. ДЕЛЕГИРАНИ

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 18 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2018 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

Microsoft Word - bud smetki.doc

Microsoft Word - bud smetki.doc на Столична библиотека, приета с Решение от Протокол /.02.2012г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 1 205 424 лв.

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 19 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2019 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол 55/31.10.2018г. РЕШЕНИЕ 355 На основание чл.21,

Подробно

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015 ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2019 Публичното обсъждане на проекта на бюджета е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за Държавни и Местни и 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 1 I. ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 480 017 522 497 0 522 497 130 102 434 900 565 002 392 518 0 392 518 122 Общинска

Подробно

Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) Делегирани от държавата Местни дейности Местни дейности Наименование на

Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) Делегирани от държавата Местни дейности Местни дейности Наименование на Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) дейности /от мест.дан.и такси/ дофинансиране Общо държ. служби 678 736 561 460 781 760 75 252 58 600 Общинска администрация

Подробно

reshenie

reshenie РЕШЕНИЕ 33 28.01.2016 г. Общински съвет Чирпан Предвид предложение за решение вх. 036 / 11.01.2016 г., внесена от Кичка Петкова кмет на община Чирпан, Общински съвет - Чирпан РЕШИ: На основание чл. 21,

Подробно

ДО

ДО ОТНОСНО: Промяна и разпеление на сствата за капиталови разходи на община за 2019 г. С решение 1-12/31.01.2019 г. бе приета капиталовата програма на Община, като част от бюджета за 2019 г. Обектите заложени

Подробно

doc

doc Община Раднево област Стара Загора ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От Протокол 17 на заседание на Общинския съвет - Раднево, проведено на 28.08.2008 г. от 15.00 ч., на което са взети следните РЕШЕНИЯ Точка:1 ОПРЕДЕЛЯНЕ

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg Изх.номер 08-00-24713.10.2017 г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ

Подробно

Microsoft Word - Copy of 258

Microsoft Word - Copy of 258 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 5 8 на Столичния общински

Подробно