Решение 27 Номер 27 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Размер: px
Започни от страница:

Download "Решение 27 Номер 27 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар"

Препис

1 Решение 27 Номер 27 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев Административно наказателно дело номер по описа за 2017 година за да се произнесе, взе предвид следното: Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН. Обжалвано е наказателно постановление * F302482/ г. на Зам. директора на Териториална дирекция на Н. П., с което на... Е., БУЛСТАТ: *, със седалище и адрес на управление: гр. М., ул..., вх.,., ап., представлявано от Д. Х. Б. с ЕГН: *, на основание чл. 185, ал. 1 от Закона за данък върху добавена стойност /ЗДДС/, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 600/шестотин/ лева, за нарушение на чл. 3, ал.1 от Наредба Н-18 от г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена от министъра на финансите, във вр. с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС. В жалбата се поддържа, че случаят следва да бъде преценен като маловажен такъв, тъй като липсва вреда за фиска или ако е налице такава същата е нищожна в сравнение с оборота на магазина и заплащаните от дружеството данъци и осигуровки, налице са множество смегчаващи вината обстоятелства и дружеството досега няма налагани наказания. По изложените съображения се предлага наказателното постановление да бъде отменено. Процесуалният представител на жалбоподателя - адвокат Й. поддържа жалбата на изложените основания, като предлага наказателното постановление да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. Допълва, че в случая се касае най-вероятно до допусната техническа грешка, предвид наличието на нефискален принтер непосредствено до фискалния такъв в обекта. Ответната страна - ТД на Н. - П., чрез процесуалния си представител - юрисконсулт Ш. оспорва жалбата, сочи, че от събраните доказателства нарушението се установява по безспорен начин и предлага наказателното 1

2 постановление да бъде потвърдено. Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното: По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл. 59, ал. 1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал. 2 от този текст, като наказателното постановление е връчено на г., видно от приложената към наказателното постановление разписка, а жалбата е подадена до РС - М. на г., съгласно отразения входящ номер на РС - М.. Жалбата също така е подадена от легитимиран субект /срещу който е издадено атакуваното НП/, при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд /по местоизвършване на твърдяното нарушение/, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА. От фактическа страна съдът установи следното: На година от 14,25 часа до 21,00 часа в град Рудозем св. М. К. Й. - инспектор по приходите към ТД на Н. П., С. С. П. гл.инспектор по приходите към ТД на Н. П., съвместно с представители на МВР и ТДНС - С., извършили проверка на обект супермаркет..., намиращ се в гр. Рудозем, бул. "..."., стопанисван от..." Е., БУЛСТАТ: *, със седалище и адрес на управление: гр. М., ул...., представлявано от Д. Х. Б. с ЕГН:*, в присъствие на М. Х. Д. продавач-консултант в обекта, като извършили проверка във връзка със спазване на данъчното и осигурителното законодателство. В обекта имало монтирани 2 броя фискални устройства - DATECS FP 1000 KL с ИН на ФУ * и ФП * и DATECS FP 1000 KL с ИН на ФУ DT и ФП * свързани с компютърни системи използващи софтуерен продукт Мистрал. Преди започване на проверката и преди легитимация на проверяващите била извършена контролна покупка от М. К. Й. на две минерални води и 5 вафли Боровец, на обща стойност 2,95 лв., платени в брой на С. Л. Т. продавачконсултант в обекта, за което не бил издаден фискален бон от въведеното и работещо в обекта ФУ, нито от кочан с ръчни касови бележки. За контролната покупка бил издаден бон от нефискален принтер. За резултата от проверката бил съставен протокол сер. АА * от г., който е приложен към административно-наказателната преписка, като в него е описано подробно нарушението. На година М. К. Й. - инспектор по приходите към ТД на Н. П., в присъствие на В. Г. И. и А. Г. И., е съставила Акт за установяване на административно нарушение * срещу..." Е., БУЛСТАТ: * със седалище и адрес на управление гр. М., ул...., вх...,.., ап..., представлявано от Д.Х. Б. с ЕГН: *, за това, че при извършена проверка на година в 14,25 часа на обект супермаркет.. находящ се в гр. Рудозем, бул......, стопанисван от посоченото дружество, е установено, че дружеството в качеството му на лице по чл. 3 от Наредба Н-18/ г. за регистрация и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ, не регистрира и отчита всяка извършена продажба на стоки от търговския обект, 2

3 чрез издаване на фискални касови бележки от фискално устройство, с което е допуснатото нарушение на разпоредбите на Наредба Н-18/ година за регистрация и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ. Отразено е в АУАН, че в потвърждение на посоченото е извършена контролна покупка от проверяващите на стойност 2,95 лв., платени в брой на лицето С. Л. Т. продавач-консултант от М. Й. проверяващ, за което не е издаден фискален бон от въведеното и работещо в обекта ФУ, нито от кочан с ръчни касови бележки отговарящ на изискваниянта на Наредба Н-18/ година. За контролната покупка е издаден бон от нефискален принтер, който бон съдържа данните на дружеството, закупената стока, цена, обща стойност, дата и час. В АУАН е посочен ПИП и че е нарушена разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18 на МФ във вр. с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС. АУАН е подписан от актосъставителя, свидетелите по акта и за нарушител от Д. Х. Б. представител на дружеството. В срока по чл. 44, ал.1 ЗАНН не постъпили възражения от представителя на дружеството срещу съставения АУАН. На година Зам. директора на ТД на Н. П. е издал обжалваното наказателно постановление * F от г., в което сочи, че след като се е запознал с описания АУАН е установил, че..." Е., БУЛСТАТ: *, със седалище и адрес на управление гр. М., ул...., вх...,..., ап..., представлявано от Д. Х. Б. с ЕГН: *, е нарушил чл.3, ал.1 от Наредба Н- 18/ на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, във вр. с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, поради което на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС е наложил имуществена санкция в размер на 600 лева. Нарушението е описано в наказателното постановление по идентичен начин с описанието му в АУАН, като е посочено, че нарушението е открито и документирано с ПИП от г.. Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена с оглед събраните по делото доказателства АУАН F от г., протокол за извършена проверка от г., фискален бон от г. с час - 13,09 ч., заповед ЗЦУ / г. на изпълнителния директор на Н., свидетелските показания на актосъставителя М. Й. и свидетелите по акта В. И. и А. И.. Посочените доказателства си кореспондират помежду си и от тях описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин. Самият жалбоподател също не оспорва фактическата обстановка, като неговите възражения са насочени към правната страна на спора. При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи: При съставянето на процесния АУАН и при издаването на обжалваното НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, поради което и тези административни актове следва да породят целените с тях правни последици. Съществени процесуални нарушения биха били допуснати при неспазване на 3

4 изискванията за форма и съдържание на властническите актове до степен да не могат да породят правно действие или да накърняват правото на защита на адресата им, каквито съдът не констатира. Актът и издаденото въз основа на него наказателно постановление изхождат от компетентни органи, съдържат необходимите реквизити и са издадени при спазена за това процедура по ЗАНН. По същество на твърдяното нарушение. Съгласно чл.118,ал.1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта. В ал. 4 на чл. 118 от ЗДДС е предвидено, че министърът на финансите издава наредба, с която се определят условията, редът и начинът за одобряване или отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация/дерегистрация, отчитане, съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискално устройство и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. Именно в тази връзка е издадена Наредба Н-18/ г. на МФ. Съгласно чл. 3,ал. 1 от Наредба Н-18/ г. на МФ, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Съгласно чл. 25,ал. 1 от Наредбата, независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата: по чл. 3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1. Съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредбата фискалната касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка. От анализа на цитираните разпоредби следва извод, че в момента на извършване на плащането, продавачът следва да издаде фискален касов бон. Неизпълнението на задължението за издаване на фискален бон или касова бележка при извършване на плащането подлежи на санкция, която е разписана в чл. 185, ал. 1 от ЗДДС - имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 лв. до лв. В настоящия случай е безспорно установено по делото /не се оспорва и от жалбоподателя/, че търговецът на г. е продал две минерални води и 5 вафли Боровец, без да издаде касова бележка, с което е осъществил 4

5 фактическия състав на вмененото му нарушение. По делото не се твърди и не се установява наличието на обстоятелства, които да изключват задължението на търговеца да издаде касова бележка, поради което санкцията му е наложена законосъобразно. Неоснователно е възражението, че в случая се касае най-вероятно до допусната техническа грешка, предвид наличието на нефискален принтер непосредствено до фискалния такъв в обекта, тъй като по делото липсват каквито и да е доказателства в подкрепа на тези изводи. Съдът намира, че в настоящия случай не са налице условията за приложимост на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. В тази връзка съдът съобрази обстоятелството, че разпоредбата на чл. 3,ал. 1 от Наредба Н-18/ г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ е част от установения ред за регистрация и отчетност, които са задължителни за лицата, използващи фискални устройства. Предвид факта, че нарушения от подобен вид засягат оборота на пари и документи съдът намира, че формират сравнително висока обществена опасност, поради което не може да бъдат приравнени към маловажните случаи, респективно правилно в случая е ангажирана административно наказателната отговорност, още повече, че конкретния случай по нищо не се различава от обикновените такива, именно за които законодателя е предвидил налагане на санкция. Именно поради изложеното настоящият състав намира, че чл. 28 от ЗАНН е неприложим в настоящото производство. Наказващият орган е действал законосъобразно, извършвайки това разграничаване и преценявайки, че не са налице предпоставките за прилагане на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, т.е. че случая не може да се квалифицира като маловажен по смисъла на посочената разпоредба. Това мнение се споделя изцяло от настоящия състав. С оглед на гореизложеното, съдът намира, че наказващият орган е действал законосъобразно, квалифицирайки извършеното от... Е. като административно нарушение по чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18/ г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ, във вр. с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС. Правилно е била издирена и приложена и действащата за това нарушение санкционна разпоредба, а именно разпоредбата на чл. 185, ал. 1 от ЗДДС. Съдът в настоящия състав счита, че наложената санкция на търговеца е съобразена с чл.27 от ЗАНН, същата се явява справедлива по размер, тъй като съответства на тежестта на извършеното нарушение. С оглед изложеното, съдът намира обжалваното наказателно постановление за законосъобразно, правилно и обосновано, поради което следва да го потвърди. Жалбата като неоснователна следва да се остави без уважение. Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление * F*/ г. на Зам. директора на Териториална дирекция на Н. П., с което на... Е., БУЛСТАТ: *, със седалище и адрес на управление: гр. М., ул...., вх...,..., ап..., 5

6 представлявано от Д. Х. Б. с ЕГН: *, на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 600 /шестотин/ лева, за нарушение на чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18 от г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена от министъра на финансите, във вр. с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните пред Административен съд - С. в 14-дневен срок от съобщаването му. РАЙОНЕН СЪДИЯ: 6

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Решение по Наказателно дело 692/2014г.

Решение по Наказателно дело 692/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 710 Гр. Перник, 10 ноември 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание проведено на петнадесети октомври през две хиляди

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

Решение по Наказателно дело 823/2014г.

Решение по Наказателно дело 823/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 769 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 01 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

Решение 167 Номер 167 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2017 В публично заседание в следния състав: Председател: Секрет

Решение 167 Номер 167 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2017 В публично заседание в следния състав: Председател: Секрет Решение 167 Номер 167 Година 20.11.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 18.10 Година 2017 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

Microsoft Word - opred-507-op.doc

Microsoft Word - opred-507-op.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД срещу Община Батак ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. Комисията за защита на конкуренцията

Подробно

Решение по Административно дело 614/2013г.

Решение по Административно дело 614/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 777 гр. Перник, 10.01.2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ж-143/2017 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанк

Р Е Ш Е Н И Е Ж-143/2017 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанк Р Е Ш Е Н И Е Ж-143/2017 г. София, 05.09.2017 г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Мария Матева и Веселин Целков на заседание,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 126/24.03. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 04.03. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Емилия Кабурова

Подробно

Решение по Административно дело 169/2013г.

Решение по Административно дело 169/2013г. Р E Ш Е Н И Е 340 гр.перник, 06.11.2013 год. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание на седми октомври две хиляди и тринадесета година в състав: СЪДИЯ: Емилия Иванова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 17.04 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Ваня Вълкадинова

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-614-4 от 08.08.2019 г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦА Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ. 17, АП. 3 ГР. СОФИЯ,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, 27.06.2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.08 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Марияна Мицева Ирина Гошева Председател:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е Р Е Ш Е Н И Е 17 11.04.2018г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ На двадесет и четвърти януари през 2018 година, в публично заседание, в състав: Председател: Димитринка КУПРИНДЖИЙСКА Секретар:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/01.08. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 02.07. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г 1 2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 7.5.2019 ЗЗ/РЗ от 13.5.2019 НОХД 28/2019 АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА Съдът, като

Подробно

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав:

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав: Протокол гр. София, 28.09.2016 г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на 28.09.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Миглена Николова при участието на секретаря

Подробно