ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински"

Препис

1 ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински път BGS1051 /Път III- 539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново, който осигурява достъп на населените места до РПМ. Основна цел на проекта е рехабилитация на пътната настилка, безопасност на движението,както и отводняване. II. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 1. Описание Пътят е общински, намира се в югоизточна България-на територията на Община Камено. Съгласно НАРЕДБА 1 ОТ г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА-табл.1 по основни транспортни характеристики и експлоатационни показатели пътят е местен, съгласно списъка на общинските пътища в страната е път 1 ва категория, със сигнатурно означение BGS Пътят е основна пътна връзка между селата Русокастро, Ливада, Тръстиково и Константиново и пряка връзка между път III-539 и път II-79 от републиканската пътна мрежа. Отводняването на настилката се осъществява чрез напречния и основно с надлъжния наклон на пътя. Движението по пътя е от смесен тип. След направен оглед на място се установи, че състоянието на пътната настилка е много лошо. Пукнатините в повърхностният слой са над 70%. Износването на пътната настилка e над 65%. В края на настилката се отчупват парчета и постепенно се руши пътното платно, като и габарита се намалява. Местата с машинен кърпеж са в добро състояние и са около 10%.

2 На места е останала част от СПО-97, която е деформирана и силно корозирала и не изпълнява предназначението си. Липсва вертикална пътна сигнализация. Липсва и хоризонтална пътна маркировка. IІІ. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ Проектно решение в ситуация, надлъжен и напречен профил. Ситуация Проектът е разработен с технически елементи съответстващи на път IV клас V пр.= 60km/h за общински пътища в равнинен райони. На база направените измервания и обследване на пътя, трасето е геометрирано в ситуация както следва: І-ви хомогенен участък от кm до кm извън регулация между селата Русокастро и Ливада Участъка представлява местен път в равнинен участък. Пътят е с ширина на платно 6.00 метра и земни банкети с ширина 1 метър. Проектна скорост V пр. = 60 кm/h. Не се предвиждат изменения от съществуващото геометрично положение на трасето. При спазване изискванията на Норми за проектиране на пътища са използвани кръгови криви, а на определени места са проектирани и чупки. Хоризонталните криви в разглежданият участък са 2 / два / броя. Предвидено е преасфалтиране на всички съществуващите уширения и отбивки. Хоризонталните криви са 2 броя, 1 /една / броя леви и 1 /една/ броя десни криви. При геометрирането на участъка са използвани следните минимални геометрични елементи, които отговарят на класа и проектната скорост на пътя: Минимален радиус на хоризонтална крива м.

3 Участъкът се характеризира с добра хомогенност на елементите в ситуация. Използуваните криви са традиционните кръгови криви. ІІ ри хомогенен участък от кm до кm извън регулация между селата Ливада и Тръстиково. Участъка представлява местен път в равнинен участък. Пътят е с ширина на платно 6.00 метра и земни банкети с ширина 1 метър. Разглеждания участък е разположен в права с няколко хоризонтални чупки и отговаря на проектната скорост на участъка. Проектна скорост V пр. = 60 кm/h. Не се предвиждат изменения от съществуващото геометрично положение на трасето. При спазване изискванията на Норми за проектиране на пътища са използвани прави, а на определени места са проектирани и чупки. Хоризонталните чупки в разглежданият участък са 21 / двадесет и една / броя. Предвидено е преасфалтиране на всички съществуващите уширения и отбивки. При геометрирането на участъка са използвани следните минимални геометрични елементи, които отговарят на класа и проектната скорост на пътя: Минимален радиус на хоризонтална крива м. III-ти хомогенен участък от кm до кm извън регулация между селата Тръстиково и Константиново Проектна скорост V пр. = 60 кm/h. Не се предвиждат изменения от съществуващото геометрично положение на трасето. При спазване изискванията на Норми за проектиране на пътища са използвани кръгови криви, а на определени места са проектирани и чупки. Хоризонталните криви в разглежданият участък са 4 / четири / броя. Предвидено е преасфалтиране на всички съществуващите уширения и отбивки. Хоризонталните криви са 4 броя, 1 /една / броя леви и 3 / три / броя десни криви.

4 При геометрирането на участъка са използвани следните минимални геометрични елементи, които отговарят на класа и проектната скорост на пътя: Минимален радиус на хоризонтална крива м. Надлъжен профил Нивилетата на участъка е разработена да отговаря на всички изисквания на Нормите за проектиране на пътища, както и да отговаря на изискванията в Заданието за проектиране. Нивилетата се води в оста на пътя, като се следи и за получаващите се разлики в ръбовете на настилката. Нивилетното решение на настилката осигурява правилна геометрична форма на пътната повърхност и добро отводняване на пътното платно. Нивилетата е проектирана по метода кубичен сплайн, като се придържа максимално близко до съществуващият терен с цел да се постигнат оптималното количество асфалтови смеси. І-ви хомогенен участък от кm до кm извън регулация между селата Русокастро и Ливада Нивилетата е направена, като са постигнати следните елементи : - max R изпъкнала крива = м - max R вдлъбната крива = м - min R изпъкнала крива = м - min R вдлъбната крива = м които отговарят на изискванията на нормите за проектиране на пътища при Vпр = 60 км/час. Проектираната нивелета е направена така че да осигури полагането на двупластов асфалтобетон, както следва: -плътен асфалтобетон - 4cm -неплътен асфалтобетон 3.5 cm минимум за изравняване на настилката и подобряване носимоспособността й.

5 Надлъжните наклони са добре оформени и отговарят на Нормите за проектиране на пътища за проектната скорост на участъка. ІІ ри хомогенен участък от кm до кm извън регулация между селата Ливада и Тръстиково. Нивилетата е направена, като са постигнати следните елементи : - max R изпъкнала крива = м - max R вдлъбната крива = м - min R изпъкнала крива = м - min R вдлъбната крива = м които отговарят на изискванията на нормите за проектиране на пътища при Vпр = 60 км/час. Проектираната нивелета е направена така че да осигури полагането на двупластов асфалтобетон, както следва: -плътен асфалтобетон - 4cm -неплътен асфалтобетон 3.5 cm минимум за изравняване на настилката и подобряване носимоспособността й. Надлъжните наклони са добре оформени и отговарят на Нормите за проектиране на пътища за проектната скорост на участъка. III-ти хомогенен участък от кm до кm извън регулация между селата Тръстиково и Константиново Нивилетата е направена, като са постигнати следните елементи : - max R изпъкнала крива = м - max R вдлъбната крива = м - min R изпъкнала крива = м - min R вдлъбната крива = м които отговарят на изискванията на нормите за проектиране на пътища при Vпр = 60 км/час. Проектираната нивелета е направена така че да осигури полагането на двупластов асфалтобетон, както следва: -плътен асфалтобетон - 4cm

6 -неплътен асфалтобетон 3.5 cm минимум за изравняване на настилката и подобряване носимоспособността й. Надлъжните наклони са добре оформени и отговарят на Нормите за проектиране на пътища за проектната скорост на участъка. Напречен профил Съгласно Нормите за проектиране на пътища, участъкът е предвиден да бъде изпълнен със следния габарит: I-ви хомогенен участък от кm до кm извън регулация между селата Русокастро и Ливада Проектна скорост- 60 km/h Габарит - Г 8 Пътно платно 2 х 3.00 m Банкети 2 х 1.00 m В чертожната част е даден типов напречен профил за участъка, от който се вижда следното: Банкетите се изкопават двустранно на дълбочина h=0.15 m, като се оформя наклон на земното платно от 6%. Изкопаната част се запълва и уплътнява

7 с несортиран трошен камък до ръба на съществуващата настилка, на пластове съгласно изискванията на Техническата спецификация. При рехабилитацията ще се преасфалтира цялата ширина на съществуващата настилка, която варира на различни места между 6.00 и 6.50 m Останалите 1.00 m в ляво и дясно от ширината на банкетите ще се изпълнява от трошен камък-с hср = 8 сm, до ниво новата асфалтова настилка. При това решение ще имаме пътно платно с ширина и банкети в ляво и дясно по m изпълнени от трошен камък. Напречния наклон е двустранен - мин. 2,0%, Като в кривите може да достигне до 7%. В проекта се предвижда цялостно преасфалтиране на съществуващите платна. Приетият габарит и напречни профили на участъка отговарят на проектната скорост. ІІ-ри хомогенен участък от кm до кm извън регулация между селата Ливада и Тръстиково. Проектна скорост- 60 km/h Габарит - Г 8 Пътно платно 2 х 3.00 m Банкети 2 х 1.00 m

8 В чертожната част е даден типов напречен профил за участъци от които се вижда следното: Банкетите се изкопават двустранно на дълбочина h=0.15 m, като се оформя наклон на земното платно от 6%. Изкопаната част се запълва и уплътнява с несортиран трошен камък до ръба на съществуващата настилка, на пластове съгласно изискванията на Техническата спецификация. При рехабилитацията ще се преасфалтира цялата ширина на съществуващата настилка, която варира на различни места между 6.00 и 6.50 m Останалите 1.00 m в ляво и дясно от ширината на банкетите ще се изпълнява от трошен камък-с hср = 8 сm, до ниво новата асфалтова настилка. При това решение ще имаме пътно платно с ширина и банкети в ляво и дясно по m изпълнени от трошен камък. Напречния наклон е двустранен - мин. 2,0%, Като в кривите може да достигне до 7%. III-ти хомогенен участък от кm до кm извън регулация между селата Тръстиково и Константиново Проектна скорост- Габарит - Г 8 60 km/h

9 Пътно платно Банкети 2 х 3.00 m 2 х 1.00 m В чертожната част е даден типов напречен профил за участъка от които се вижда следното: Банкетите се изкопават двустранно на дълбочина h=0.15 m, като се оформя наклон на земното платно от 6%. Изкопаната част се запълва и уплътнява с несортиран трошен камък до ръба на съществуващата настилка, на пластове съгласно изискванията на Техническата спецификация. При рехабилитацията ще се преасфалтира цялата ширина на съществуващата настилка, която варира на различни места между 6.00 и 6.50 m Останалите 1.00 cm в ляво и дясно от ширината на банкетите ще се изпълнява от трошен камък-с hср = 8 сm, до ниво новата асфалтова настилка. При това решение ще имаме пътно платно с ширина и банкети в ляво и дясно по m изпълнени от трошен камък. Напречния наклон е двустранен - мин. 2,0%, Като в кривите може да достигне до 7%.

10 Конструкция на пътната настилка Постигане на проектните ширини се осъществява чрез изпълнение на пътна конструкция, за категория на движението леко, с горен основен пласт от асфалтови смеси и долен основен пласт от несортирани едрозърнести минерални материали и има следния вид: 1. Плътен асфалтобетон сm Е=1200 МРа 2. Неплътен асфалтобетон - 4 сm Е=1000 МРа 3. Несортирани едрозърнести минерални материали -45сm Е= 250 МРа сm 5. Земна основа Е= 30 МРа Локални ремонти При направените обследвания, измервания и огледи на участъка са локализирани места, в които да е необходимо да се извършат локални ремонти на пътното платно. Локалните ремонти се определят и от направената нивилета на местата в които се налага понижение на пътната настилка с повече от 15 см или отнемане на съществуващите асфалтовите пластове и са както следва : 1. От км до км с дължина 200 м на цяла ширина 2. От км до км с дължина 300 м на цяла ширина 3. От км до км с дължина 100 м на цяла ширина 4. От км до км с дължина 100 м на цяла ширина 5. От км до км с дължина 250 м на цяла ширина Изпълнението на локалните ремонти ще се изпълнява само след даване на допълнителни указания от проектанта. На местата на локалните ремонти ще се изпълнява настилка тип А за движение леко при следната технология на изпълнение:

11 Технология за извършване на локалните ремонти Изкопава се цялата настилка и двата банкета на дълбочина 53 сm от кота нивилета сума от дебелината на пластове на настилката от асфалтовите пластове. Оформяне и профилиране на земното легло с наклон от 4 %. Изпълняват се двата пласта от несортиран трошен камък по цялата ширина заедно с банкетите. Нивото на трошения камък е до ниво съществуваща настилка в двата края на локалния ремонт. Изпълняват се пластовете от неплътен и плътен асфалтобетон по цялата проектна ширина на пътя. Изпълнение на стабилизиран банкет, съгласно типовия напречен профил. Избор на пътно покритие за износващ пласт Приет е горния пласт на покритието да е с дебелина от 40 mm и да се изпълни от асфалтови смеси тип А, произведени съгласно изискванията на БДС години експлоатационен период. Възстановяване на пътната настилка Предварителният ремонт на асфалтовата настилка включва отстраняването на отделни повреди по платното за движение, като разрушения, деформации и др. Повредите могат да бъдат повърхностни или да обхващат конструктивните пластове на настилката, включително и земната основа. Основния обем на работите асфалтовите покрития се извършва при сухо време и температура на въздуха над 10 С. Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата,

12 интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и др. Необходимо е да се вземат през вид и следните изисквания: възможност за полагане на пластове с различна дебелина; осигуряване на добра връзка със старото покритие; бързо провеждане на ремонтните и пускане на движението. Преди полагане на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща носимоспособността и равността, е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по настилката. Повредите на настилката се делят на три основни вида, а именно: разрушения, деформации и други (като изпотяване). Разрушенията се състоят от различни по вид пукнатини, дупки, кръпки и ускорено износване. Деформациите обхващат коловозите по настилката, напречни вълни и слягания. Чрез фрезоване се ремонтират мрежовидни пукнатини, дупки, кръпки, ускорено износване, коловози, напречни вълни, незначителни слягания и изпотяване, като фрезования пласт се заменя с неплътен асфалтобетон. Единични пукнатини напречни или надлъжни се ремонтират чрез запълване по начин зависещ от ширината им. При изпълнението на предварителния ремонт да се спазват следните предписания: фрезоването при мрежовидните пукнатини, ускорено износване, изпотяване и повредени площи да се извършва на правилни геометрични фигури, със стени успоредни на оста на пътя и навлизащи най-малко 10см в здравата настилка съгласно приложения детайл. отстраняване на фрезования материал, независимо от метода ( метли, четки или сгъстен въздух ) да гарантира чистотата на подготвения за ремонт участък;

13 обработката на фрезованите площи и стените им може да се извърши с разреден битум МСЗО, МС 70 или МС 250 с разход от 0.15 до 0.35кg/m 2 или с битумна емулсия 0.30/ 0.40кg/m 2 по DIN 1995, част втора. полагането на сместа за пълнеж се извършва машинно в зависимост от големината на участъка. уплътняването да се извърши с гладки статични, пневматични или вибрационни валяци, като уплътняването да приключи при температура на сместа не по-ниска от + 70 С. почистването на пукнатините да става с телени четки, стоманени шишове и сгъстен въздух. Запълването на пукнатините под 5mm става с лейка, а тези над 5mm с набиване на пастата. Битумната паста се приготвя чрез смесване на битум БВ 40 и каменно брашно, като битума трябва да е над 55%. Възстановяване на банкетите и откосите Проектното решение предвижда да се отнеме повърхностен слой по банкетите с дебелина 15 сm, като се оформи напречен наклон 6 %. Съгласно заданието се допуска по изключение този наклон да е 4.5 %. Стабилизирането на банкетите да се извърши с несортиран каменен материал, съгласно Техническа спецификация, като първо се положи пласт от 15 сm на мястото на отнетия повърхностен слой. След полагането на изравнителният и износващ пласт от плътен асфалтобетон тип А да се положи пласт от 8 сm каменни фракции за окончателно заклинване и формяне на банкетите. При извършените огледи не са констатирани повреди по откосите на насипите и изкопите. Отводнителни съоръжения За постигане основната цел на проекта е задължително да се възстановят и ремонтират отводнителните съоръжения.

14 Всички земни окопи се заменят с нови облицовани окопи от сглобяеми стоманобетонови елементи елемент за облицовка ЕО-1,5/100. Наместата където е затруднено изпълнението на облицовани окопи същите да се изпълни регулно отводняване съгласно работните чертежи и типовият напречен профил. Съществуващите водостоци са предвидени да бъдат почистени от наноси, храсти и дървета. В участъка има малки съоръжения, както следва : 1. Тръбен водосток Ф 100 на км Тръбен водосток Ф 130 на км Тръбен водосток Ф 35 на км Тръбен водосток Ф 130 на км Тръбен водосток Ф 130 на км Плочест водосток L = 2 м на км Тръбен водосток Ф 100 на км Тръбен водосток Ф 100 на км Тръбен водосток 2 х Ф 100 на км Тръбен водосток Ф 100 на км Тръбен водосток 2 х Ф 150 на км Тръбен водосток Ф 100 на км Тръбен водосток Ф 100 на км Големите съоръжения както следва : ЖП надлез при км триотворен с L = 60 м Предпазни съоръжения В проекта се подменят съществуващите единични еластични огради СПО- 97 с нова предпазна ограничителна ограда тип N2 W5 по цялата дължина на

15 участъка. Точното местоположение на новата ОСП е дадено в работните чертежи и ведомостите за участъците. При всички водостоци са проектирани нова предпазна ограничителна ограда тип N2 W5. На всички опасни места и местата с високи насипи и стръмни съществуващи откоси е проектирана нова предпазна ограничителна система тип N2 W5.

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия - гр. София Факултет по транспортно строителство Катедра Пътища и транспортни съоръжения http://www.novinite.bg Водещ преподавател: гл.ас. д-р инж. Ирена

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА с осов товар 115 kn 1. Много леко до 5 до 3 2. Леко

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ревизионните шахти са най-често проектираното съоръжение по канализационната мрежова система. Ревизионните шахти се проектират при промяна на напречното сечение или наклона на тръбопровода, при изменение

Подробно

Пропуски и грешки при изпълнението на ограничителни системи за пътища по РПИ. Препоръки за изпълнение на критични точки Пета годишна конференция на те

Пропуски и грешки при изпълнението на ограничителни системи за пътища по РПИ. Препоръки за изпълнение на критични точки Пета годишна конференция на те Пропуски и грешки при изпълнението на ограничителни системи за пътища по РПИ. Препоръки за изпълнение на критични точки Пета годишна конференция на тема БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА гр. Хисаря 18 19

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 5 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ СЪДЪРЖАНИЕ 5...... Армиране на асфалтови настилки: Тъкан за армиране на асфалт ARMAPAL..................

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПЪТИЩА И УЛИЦИ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ 1. Познания за пътя - в България пътната мрежа обхваща приблизително 37500 км пътища. Пътищата от тази мрежа са километрирани и имат номера. Тези, които са част от международна

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: АРГО 19 ООД, УРБИТАТ ЕООД ОБЕКТ: ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА НОВИ УЛИЦИ ОТ О.Т ; О.Т ; О.Т

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: АРГО 19 ООД, УРБИТАТ ЕООД ОБЕКТ: ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА НОВИ УЛИЦИ ОТ О.Т ; О.Т ; О.Т ИЗПЪЛНИТЕЛ: АРГО ООД, УРБИТАТ ЕООД И ЗАСТРОЯВАНЕ НОВИ УПИ І "за ТП и ОЗЕЛ.", ІІ- "за ЖС", ІІІ- "за ЖС", ІV- "за ЖС", V- "за ЖС" В НОВ КВ., НОВИ УПИ І-,, "за ЖС", ІІ-,, "за ЖС", ІІІ-, "за ЖС", ІV "за ИНЖ.

Подробно

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Г А Б Р О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Таня Венкова Христова - Кмет на Община Габрово, ОТНОСНО: Приемане на Изменение и допълнение на Наредба 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите,

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа 94-059, факс 987-2517 РАЗРЕШЕНИЕ за оценяване на съответствието на строителни продукти

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 6.1 Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 17.5.2018 г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-6390/31.05.2019 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА УВАЖАЕМИ/А

Подробно

Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на н

Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на н Размисли за пътната безопасност - проф. Инж. Румен Миланов Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на необходимата пътна безопасност 3. Гарантиране на максималната

Подробно

Насоки за пътната безопасност Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на необходимата пътна безопасност

Насоки за пътната безопасност Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на необходимата пътна безопасност Насоки за пътната безопасност Качеството на пътя се дефинира от три критерия: 1. Комфорта на пътуване 2. Осигуряване на необходимата пътна безопасност 3. Гарантиране на максималната пропускателна способност

Подробно

Semmelrock Projekte

Semmelrock Projekte Изграждане на оградни конструкции Системи за стени Системи за огради www.semmelrock.bg ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Semmelrock предлага и развива гама от продукти предназначени за изграждане на оградни конструкции,

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012-2020Г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2018-2019 г. 1. Повишаване на информираността на обществото, родителите,

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 2. Местоположение на обекта - общинско

Подробно

Саморазливна замазка Алфа 2000

Саморазливна замазка Алфа 2000 Баумит Саморазливна замазка Алфа Търсите добро решение за Вашия под? n Висока ефективност n За подово отопление n Изравняване на пода при по-големи дебелини на полагане Идеи с бъдеще. Баумит Саморазливна

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКА КАРТА 29.01.2015 последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: За постигане на специфични ефекти върху върху боядисани

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ

Подробно

Uvedomlenie

Uvedomlenie О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието

Подробно

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора,

Подробно

Microsoft Word - Water renovator bg.doc

Microsoft Word - Water renovator bg.doc Water renovator Модифицирано гумено-битумно покритие на водна основа Без разтворители, безопасно за приложение в закрити помещения, без опасни изпарения (неразатворимо във въглеводороди) Пастообразна смес

Подробно

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1. по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, след

Подробно