СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева За присъждане на научната степен доктор Област на висше образование: 1. Педагогически науки Професионално направление: 1.2. Педагогика I. Данни за дисертанта Росица Борисова Георгиева има солидно базово образование и педагогически опит по специалността - добра основа за научноизследователската й работа. Завършила е висшето си образование през 1998 г. в ПУ Паисий Хилендарски - специалност Начална училищна педагогика. През 2006 г. завършва специалност Теология в СУ Св. Климент Охридски като бакалавър теолог и учител по теология, а през 2007 г. като магистър по теология. През 2009 г. завършва специалност Философия в СУ Св. Климент Охридски, ОКС магистър философ и учител по философия и дисциплините от философския цикъл в средното училище. Придобила е педагогически опит като начален учител и учител по религия от 2002 до 2006 г. в основни училища в гр. Русе, а от 2006 г. работи като старши експерт по религия в Регионален инспекторат по образованието гр. Русе. Позицията й е свързана с координиране и инспектиране изпълнението на Държавните образователни изисквания и нормативните актове, свързани с обучението по религия. 1

2 II. Актуалност и значимост на дисертационния труд Научните интереси на Росица Борисова Георгиева са центрирани около философските, психологическите и педагогическите аспекти на процеса на формиране на ценностни ориентации у учениците в началния образователен етап чрез обучението по религия. Добрата теоретическа и методическа подготовка и солидният педагогически и административен опит позволяват на дисертантката да достигне в същността на ролята на религиозното познание и на обучението по религия за ценностното формиране, нравственото възпитание и моралното поведение на децата в начална училищна възраст. Визираният проблем в научноизследователския продукт е изключително актуален в морален, философски, антропологически, социологически и педагогически аспект. Значимостта и актуалността на религиозно-нравственото и духовното изграждане на младото поколение са логически обусловени от културните и социално-педагогическите реалности в света, в българското общество и в българската образователна практика. Убедително са представени основанията за избора на конкретна изследователска територия. Дисертационният труд на Росица Борисова Георгиева представя спецификите на философския и педагогическия профил на обучението по религия в начална училищна възраст. Като анализира високо професионално ролята религиозното познание и на обучението по религия за нравственото възпитание и за цялостното пълноценно формиране на детската личност, докторантката формулира и обосновава дисертационна теза, кореспондираща с реалната педагогическа практика на религиознообразователния процес, извършва адекватно теоретично и емпирично изследване с иновационна методика, прави съдържателен анализ и аргументирани изводи, предлага ценностно-ориентиран технологичен модел в обучението по религия в началния образователен етап. 2

3 Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от разширен състав на катера Дидактика към Факултета по педагогика на СУ Св. Климент Охридски. III. Характеристика и анализ на дисертационното изследване Дисертационният труд е посветен на значим и недостатъчно изследван проблем за формирането на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия във визирания философско-педагогически контекст. Дисертацията съдържа 182 страници и включва увод, три глави, заключение, литература и 16 приложения с дидактически материали, изследователски инструментариум, тестове, фигури, таблици. Използвани са 143 източника на кирилица, латиница и електронни ресурси. Научното изследване е с иновативен теоретико-експериментален характер. Структурата на дисертационния труд съответства на изискванията на съвременния дизайн на теоретико-емпирично педагогическо изследване. Логически се следва преходът от теоретично обосноваване на разработвания проблем към неговото експериментално изследване. Прилага се интегративен подход за оригинално представяне на дидактически решения в образователната практика. Текстовото подреждане на съдържанието се характеризира с логическа последователност и ясна разбираемост при излагане на изследователските идеи. Очертаните параметри на изследването - цел, задачи, предмет, обект, хипотеза, методология и методи на изследване, са формулирани с ясна изследователска логика и взаимно свързани. Росица Георгиева прави задълбочен теоретичен анализ на общочовешките /базови/ ценности, акцентира на нравствените и религиозните ценности, които логично свързва с възпитанието и избора на морално поведение. Коректно са използвани литературните източници съгласно изискванията за цитирания в научни трудове, показана е добра осведоменост по изследваната проблематика. Аргументирани са методологически основания за формирането на ценностни ориентации в хуманно-личностния образователен процес на началния образователен етап чрез обучението по религия. Авторката извежда и характеризира 3

4 ценностно-ориентирано учебно съдържание в учебните помагала по Религия за първи-четвърти клас, разработва и предлага оригинални методически идеи за формирането на ценностни ориентации у учениците чрез обучението по религия. В отговор на визираните и анализирани теоретични и научно-приложни въпроси са насочени изследователските търсения и експерименталното изследване на дисертантката. Комплексът от изследователски методи, използвани в експерименталното изследване, доказва възможностите на обучението по религия в началното училище за ценностното формиране на малките ученици. Емпиричното педагогическо изследване обхваща тригодишен период и включва контингент от 83 начални учители, 72 деца от трети клас в три училища в град Русе и 232 родители. В дисертацията са показани таблици и схеми, подкрепящи автентичността на изследването. Авторефератът е в обем 48 страници и кореспондира с изложението на дисертацията. Дисертационният проблем е обвързан директно със седем научни публикации в престижни педагогически издания. IV. Теоретични и теоретико-приложни приноси 1. Дефинирани и изяснени са много добре основните понятия и връзките между тях ценности, ценностна ориентация, ценностен избор, нравствено поведение. 2. Представени са съвременни теоретични основи (философски, социални, религиозни, психолого-педагогически, методически) за възможностите на обучението по Религия за ценностно формиране и ценностен избор на поведение на учениците в началния образователен етап. 3. Детайлното теоретично изследване откроява най-важните теоретични изводи, които поставят добра основа на експерименталната дейност. 4. Направен е анализ на учебната документация, свързана с обучението по религия. Предложени са методически идеи за усъвършенстване на учебното съдържание и практическата работа с учениците. 5. Разработен е технологичен модел на педагогическа работа, подпомагащ успешното формиране на ценностни ориентации, които са предпоставка за осъществяване на ценностен избор от учениците и реализиране на нравствено поведение. Апробирани са конкретни 4

5 методически идеи и диагностични инструментариуми за постигане целите и задачите на изследването. 6. Диференцирани са съдържанието и целите на обучението по религия в началния образователен етап на личностноориентирания образователен процес, конкретизирани са очаквани резултати, разработена е технология на обучение, чрез която да се реализира практическата дейност за формиране на ценностни ориентации и морален избор на поведение на учениците в начална училищна възраст. 7. Резултатите от изследването водят към защитата на хипотезата и доказване приложимостта на разработения технологичен модел за формиране на ценностни ориентации и духовно-нравствено развитие на учениците в началния образователен етап чрез обучението по религия в съвременната образователна практика. Като имам предвид теоретико-приложната стойност на дисертационния труд, убедено давам своя положителен вот и препоръчвам на членовете на уважаемото Научно жури да присъди на Росица Борисова Георгиева научната степен Доктор - област на висше образование: 1. Педагогически науки; Професионално направление: 1.2. Педагогика г. Изготвил становището: проф. д-р Пенка Костова 5

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценяване на училищната организация Докторант: Таня Петрова

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ВАСИЛИКИ КАРАКЕПЕЛИ на тема: СПЕЦИАЛНОТО СРЕЩУ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в

СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в област на висше образование 1. Педагогически науки

Подробно

MergedFile

MergedFile СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд на тема: ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ В БИЛИНГВАЛНА СРЕДА, За придобиване на образователна и научна степен Доктор Област на висше образование:педагогически науки Професионално

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д 1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор' в област на висше образование: 1. Педагогически

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образователна и научна степен доктор в Област на висше образование:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧОВА ХАДЖИЕВА на тема: ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 05.02.18 Икономика и управление Относно: дисертационен труд за

Подробно