Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Размер: px
Започни от страница:

Download "Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ за периода г г. Съгласно изискванията на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в Областна администрация Област Търговище, организациите предоставящи административни услуги са длъжни да осигурят различни начини за осъществяване на обратна връзка с потребителите. Средствата за обратна връзка се използват и за проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите от предоставяните административни услуги. Съобразно чл. 24, ал. 5 от Наредбата за административното обслужване проучването и измерването на удовлетвореността се извършва периодично, но не по-малко от веднъж годишно. Съобразно Вътрешните правила за организацията на административното обслужване, Областна администрация Област Търговище използва следните средства за събиране на информация за обратна връзка и за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги: 1. Книга за предложения, мнения и сигнали, намираща се в Звеното за административно обслужване; 2. Пощенска кутия за сигнали, намираща се на входа на Областна администрация Област Търговище; 3. Форма за жалби, сигнали, запитвания и предложения, намираща се на интернет страницата на администрацията; 4. Форма Антикорупционна кутия намираща се на интернет страницата на администрацията; 5. Анкетна карта до която потребителите на административни услуги имат свободен достъп в Звеното за административно обслужване и на интернет страницата на администрацията; 6. Сигнали, жалби, предложения и мнения, във връзка с качеството на административното обслужване, осъществявано от Областната администрация 1

2 подадени по поща, факс, електронна поща или лично в Звеното за административно обслужване. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 1. Проучване на оценката на потребителите на административни услуги за административното обслужване в Областна администрация Област Търговище 2. Събиране на конкретни предложения на потребителите на услуги за административното обслужване с цел повишаване на удовлетвореността. 3. Анализ на резултатите и оценка на факторите с цел предприемане на мерки за подобряване на административното обслужване. 4. Оценка на ефективността на каналите за предоставяне на информация към потребителите на услуги-кой канали са най-често използвани, каква информация е най-полезна за гражданите. 5. Събиране на информация относно потребителската удовлетвореност от предлаганите в Областна администрация-област Търговище административни услуги. 6. Представяне на резултатите пред ръководството и публикуване на резултатите пред потребителите на административни услуги. НАСОЧЕНОСТ Проучването е насочено към всички потребители на административни услуги в Областна администрация-област Търговище физически и юридически лица и е на доброволен принцип за участие, подпълването на анкетна карта. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО Проучването и измерването на удовлетвореността на потребителите на административни услуги е с цел повишаване качеството на административното обслужване извършвано от Областна администрация Област Търговище. През периода г г. потребителите на административни услуги, предоставяни от Областна администрация Област Търговище са осъществили обратна връзка относно административното обслужване чрез различните средства, както следва: 1. Книга за предложения, мнения и сигнали, намираща се в Звеното за административно обслужване 1 /едно/ мнения. 2. Пощенска кутия за сигнали, намираща се на входа на Областна администрация Област Търговище няма постъпили документи свързани с административното обслужване; 3. Форма за жалби, сигнали, запитвания и предложения намираща се на интернет страницата на администрацията - няма постъпили документи свързани с административното обслужване; 4. Форма Антикорупционна кутия намираща се на интернет страницата на администрацията няма постъпили документи свързани с административното обслужване; 2

3 5. Анкетна карта до която потребителите на административни услуги имат свободен достъп в Звеното за административно обслужване и на интернет страницата на администрацията няма попълнени анкетни карти; 6. Сигнали,жалби,предложения и мнения във връзка с качеството на административното обслужване, осъществявано от Областна администрация Област Търговище, подадени по поща, факс, електронна поща или лично в Звеното за административно обслужване няма постъпили. Потребителите са дали оценка за работата на администрацията свързана с административното обслужване както следва: 1. Книга за предложения, мнения и сигнали, намираща се в Звеното за административно обслужване отлично мнение; 2. На потребителите на административни услуги е предоставена възможност свободно и напълно анонимно да изразяват своето мнение, като попълнят анкетна карта. Проучването, извършено на база мнението на потребителите на предлаганите от Областна администрация - Търговище административни услуги, би дало актуална информация за ефективността на процеса по предоставяне. Основни цели на анкетата са установяване нивото на удовлетвореност на предоставяните от Областна администрация - Търговище, получаване на информация във вид на коментари, въпроси, препоръки към административното обслужване. Проведеното анкетиране в услуга на поставените цели, изпълнява важна задача чрез актуална представа за мнението на потребителите на услуги и техните изисквания по отношение процеса по предоставяне на административни услуги да се повиши нивото на неговата ефективност и качество. Анонимността на анкетата е допълнителен стимул за гражданите потребители на административни услуги, да изразят своето мнение. За съжаление през 2016 г. потребители на административни услуги, предоставяни от Областна администрация Търговище не са се включили в анкетното проучване. Анкетната карта съдържа 13 въпроса, които преминават от поконкретни към по-общи и ориентирани към Областна администрация - Търговище като цяло. Резюмирайки въпросите в анкетната карта, трябва да посочим, че са използвани открити и закрити въпроси, дихотомни и многовариантни въпроси, с цел по-големи възможности за изразяване на собствено мнение от страна на попълващия анкетата. Въпросите, поставени в анкетата, отразяват нивото на удовлетвореност на гражданите, касаещо демонстрираното от страна на служителите на Областна администрация - Търговище и в частност на гишето за административно обслужване, отношение (коректност, отзивчивост, подкрепа и разбиране). Всеки един от въпросите от анкетната карта изпълнява конкретна задача, която анализирана и обобщена, дава възможност за точно изпълнение на по-общите цели и задачи на проучването: 3

4 Дали до сега потребителят е ползвал услугите на нашата администрация; Лесно ли открива информация за интересуващата го административна услуга; Откъде е получил първоначална информация за извършваните от Областна администрация-област Търговище услуги; Информацията, която е получил от служителите на Областна администрация-област Търговище дали е достъпна, изчерпателна и разбираема; Какво е мнението на потребителите за служителите, които ги обслужват по отношение на компетентност и отношението им към потребителите на административни услуги; Ако въпросът зададен от потребителя не е бил от компетентността на служителя от гишето за административно обслужване, бил ли е насочен той към съответен експерт в Областна администрация-област Търговище; Спазени ли са законовите срокове за извършване на заявената от потребителя административна услуга; Дали потребителят е доволен от работното време на гишето за административно обслужване; Според потребителите кое от долуизброените се нуждае от подобрение: - Достъпът до информация; - Количество на предоставяната информация; - Качеството на предоставяната информация яснота, точност, пълнота; Кои канали за предоставяне на информация са най-подходящи според потребителите на административни услуги: - интернет страницата на Областна администрация-област Търговище; - електронна поща; - обикновена поща; - телефон; - информационни табла; Как биха реагирали, ако станат свидетели на корупционни действия или жертва на подобно отношение; Какви са техните препоръки за подобряване на административното обслужване в Областна администрация-област Търговище. Всеки от въпросите от анкетната карта изпълнява конкретна задача, която анализирана и обобщена, дава възможност за точно изпълнение на по-общите цели и задачи на проучването: Установяване нивото на удовлетвореност на гражданите от отношението, което демонстрират служителите на Областна администрация - Търговище и гишето за административно обслужване при служебен контакт; 4

5 Впечатление върху професионалната подготовка на служителите в Областна администрация - Търговище и гишето за административно обслужване; Оценка на участието на гражданите в процеса на обсъждане и развитие на политиките и проектите на Областна администрация - Търговище като цяло и отнасящи се до административното обслужване; Ниво на информираност на гражданите по отношение на формулирани политики, проекти, мерки в областта на административното обслужване; Получени административни услуги, предоставяни от Областна администрация - Търговище; Получаване на информация по отношение спазване на законоустановени срокове; Актуалност, обективност, яснота, изчерпателност, навременност на публикуваната информация на интернет страницата; Оценка на анкетата и нейния принос за подобряване на дейността на Областна администрация - Търговище ИЗВОДИ: От изложеното до тук могат да се направи следният извод: Прави впечатление факта, че само един потребител е изразил мнение, а останалите потребителите на административни услуги не са пожелали да изразят позиция относно административното обслужване, осъществявано в Областна администрация Област Търговище, въпреки че достъпа до средствата за обратна връзка е свободен. През 2016 г. Областна администрация Област Търговище ще продължи постоянно да поддържа открит диалог с потребителите на административни услуги с цел подобряване и усъвършенстване на административното обслужване и повишаване удовлетвореността на потребителите. За целта е утвърдена и Стратегия за удовлетворяване нуждите на потребителите неразделна част към нея е и Приложение 1 анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в областна администрация-област Търговище, които са качена на интернет страницата / / на администрацията и са достъпни за всички потребители. СВЕТЛИН БОНЕВ /п/ Областен управител на Област Търговище г Търговище, ул. Стефан Караджа 2, тел.: , факс: е-mail: 5

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна к

Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна к Анализ на анкетните карти за измерване на удовлетвореността на гражданите от качеството на административното обслужване в Община Дългопол I. Анкетна карта - цели и обхват - 2 стр. II. За анкетната карта

Подробно

Microsoft PowerPoint - anketno_prouchvane_dekemvri_2008.ppt

Microsoft PowerPoint - anketno_prouchvane_dekemvri_2008.ppt МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ КАНЦЕЛАРИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА АНКЕТНО

Подробно

MergedFile

MergedFile Р Е Г И О Н А Л Н О У П Р А В Л Е Н И Е Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О Б Л А Г О Е В Г Р А Д УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РУО - Благоевград АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Подробно

generated pdf

generated pdf В периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Анализът обхваща периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. Регистрирани са общо 20 /двадесет/ броя

Подробно

generated pdf

generated pdf В периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Анализът обхваща периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. Регистрирани са общо 15 броя анкетни карти

Подробно

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Х А Р Т А Н А К Л И Е Н Т А Изпълнителната агенция по лекарствата е администрация към Министъра на здравеопазването и осъществява своята

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МОНТАНА ХАРТА НА КЛИЕНТА Основната цел на настоящата Харта на клиента е да подобри достъпа и качеството

Подробно

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc 1 До комисията по качеството на обучението при ЮФ на ПУ относно: проучване на студентските мнения през учебната 2008-2009 г. ДОКЛАД За изпълнение на задачите във връзка с провеждането и анализа на проучването

Подробно

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63>

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63> РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионален инспекторат по образованието гр. Русе ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА РИО - РУСЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИО - РУСЕ ГЛАВА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, odzg_smolya

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078,  odzg_smolya МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, email:odzg_smolyan@mzh.government.bg УТВЪРДИЛ: /П/ ИВАНКА ГЕОРГИЕВА

Подробно

стратегия за удовлетворяване нуждите на потребителите на административни услуги

стратегия за удовлетворяване нуждите на потребителите на административни услуги Утвърдена със заповед 141/20.05.2016 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище СТРАТЕГИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НУЖДИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 2016 г. ВЪВЕДЕНИЕ Тази стратегия е разработена ИЗПЪЛНЯВАЙКИ

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О бл астна дирекция Земеделие - Вел и

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О бл астна дирекция Земеделие - Вел и Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О бл астна дирекция Земеделие - Вел и ко Търнов о Утвърдена със Заповед РД-14-22/11.02.2019г.

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ УТВЪРДИЛ: /П/ КЛАРА БУДИНОВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА РЗИ - ПЕРНИК ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЕРНИК ПЕРНИК, 2017г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

Утвърдени със Заповед 167/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШ

Утвърдени със Заповед 167/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШ Утвърдени със Заповед 167/07.05.2015 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: /п/ ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междинния преглед на установените проблеми в управление на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Приложение към Заповед 308/15.09.2017 г. УТВЪРЖДАВАМ ДИРЕКТОР : /инж. Веселин Нинов/ И Н С Т Р У К Ц И Я ЗА ВЪТРЕШНА КОМУНИКАЦИЯ В СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН И НЕГОВИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

Утвърдени със Заповед 498/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШНИ П

Утвърдени със Заповед 498/ г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШНИ П Утвърдени със Заповед 498/28.12.2019 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Област Търговище УТВЪРДИЛ: ТОДОРКА ТАНЕВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Подробно

Microsoft Word - harta_word-2017

Microsoft Word - harta_word-2017 О БЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ОБЛАСТ Р УСЕ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/2254, тел.централа: 2006; 2007 e-mail: obshtina@dvemogili.bg ХАРТА НА КЛИЕНТА В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 2017 г. ВЪВЕДЕНИЕ Основната

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на 5.04.2013 деня на Промоцията за връчване дипломите на завършилите през 2012 г. студенти с образователно-квалификационна

Подробно

Оценяващо изследване сред служители от държавната администрация за прилагането на принципите на прозрачност и почтеност Технически параметри на изслед

Оценяващо изследване сред служители от държавната администрация за прилагането на принципите на прозрачност и почтеност Технически параметри на изслед Оценяващо изследване сред служители от държавната администрация за прилагането на принципите на прозрачност и почтеност Технически параметри на изследването Изследването е проведено от Асоциация Прозрачност

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ към заповед РД 05-106/13.03.2019г. на зам.-директора на РДГ-София МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СОФИЯ София 1090,

Подробно

119. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ СОФИЯ 1113, УЛ. ЛАТИНКА 11, , ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАН

119. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ СОФИЯ 1113, УЛ. ЛАТИНКА 11, , ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАН ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ 119. СУ СЛУЖЕБНИ ПОЩИ И АКАУНТИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ чл. 1 (1) Настоящите вътрешни правила определят правата, задълженията и отговорностите на потребителите

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

Предложения за допълнение и изменение на проекта за Наредба за Административния регистър Боян Юруков 16 октомври 2014 Боян Юруков 1/8

Предложения за допълнение и изменение на проекта за Наредба за Административния регистър Боян Юруков 16 октомври 2014 Боян Юруков 1/8 Предложения за допълнение и изменение на проекта за Наредба за Административния регистър Боян Юруков 16 октомври 2014 Боян Юруков 1/8 Точките включени в това предложение целят увеличаване на ефективната

Подробно