R4BP 3 Print out

Размер: px
Започни от страница:

Download "R4BP 3 Print out"

Препис

1 Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AQUA KOTHRIN Продуктов(и) тип(ове): ПТ 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи ПТ 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер на разрешението: 351, 35 Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3): BG

2 Съдържание Административна информация 1.1. Търговско наименование на продукта 1.. Притежател на разрешение 1.3. Производител(и) на биоцидите 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а). Състав и формулиране на продукта.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида.. Тип на формулирането 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност 4. Разрешена(и) употреба(и) Специфични инструкции за употреба 4.1. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на 4..1 Специфични инструкции за употреба 4.. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби 4..3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени 4..4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно 4..5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на 5. Общи указания за употреба 5.1. Инструкции за употреба 5.. Мерки за намаляване на риска 5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни 5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка 5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на. Друга информация

3 Административна информация 1.1. Търговско наименование на продукта Aqua KOthrine Deltamethrin EW 0 Deltamethrin EW Притежател на разрешение Име и адрес на притежателя на разрешението Име Адрес Bayer Bulgaria EOOD 5 Resbarska Str Sofia България Номер на разрешението 351, Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3) Дата на издаване на разрешението Дата на изтичане срока на валидност на разрешението BG /10/017 30/09/ Производител(и) на биоцидите Име на производителя Bayer S.A.S. Адрес на производителя Местонахождение на производствените обекти 1 rue JeanMarie Leclair CS Lyon Cedex 09 Франция Bayer S.A.S Bayer CropScience Industrial operation 1, Avenue Edouard Herriot F9400 VillefrancheLimas Франция SBM Formulation Manufacturing Plant ZI Avenue Jean Foucault CS Beziers Франция 17/11/018 1

4 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а) Активно вещество 4 Делтаметрин Име на производителя Bayer AG Адрес на производителя Местонахождение на производствените обекти AlfredNobel Strasse Monheim am Rhein Германия Bayer Vapi Private Limited (formerly Bilag Industries Pvt Ltd) 30/3, II Phase, GIDC Vapi Индия. Състав и формулиране на продукта.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида Общоприето име IUPAC име Функция CAS номер EО номер Делтаметрин (S)acyano3 phenoxybenzyl (1R,3R) 3(,dibromovinyl), dimethylcyclopropane carboxylate Активно вещество Съдържание (%) Solvesso 00 ND 5 1,benzisothiazol3(H) one Тип на формулирането EW Емулсия, масло във вода 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност Категория на опасност Вреден при поглъщане. Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. Може да причини алергична кожна реакция. Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. 17/11/018

5 Препоръки за безопасност Избягвайте вдишване на аерозоли. Да се измие ръцете старателно след употреба. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте предпазни ръкавици. Използвайте предпазно облекло. [При недостатъчна вентилация] Носете респираторни предпазни средства. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА:Измийте обилно с сапун и вода. Специализирано лечение (вж инструкциите на този етикет). Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. При поява на кожно дразнене или обрив на кожата:потърсете медицински съвет. При поява на кожно дразнене или обрив на кожата:потърсете помощ. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Съберете разлятото. Да се съхранява под ключ. Да се изхвърли съдържанието в съответствие с националната уредба.. Да се изхвърли съда в съответствие с националната уредба.. 4. Разрешена(и) употреба(и) 4.1 Описание за използване Употреба 1 Наземно приложение (употреба на закрито) Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) ПТ 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Наземно приложение в закрити помещения като пространствен спрей с оборудване за термопулверизация. Culicidae:КомариВъзрастни Насекоми, бозайници (например гризачи) 17/11/018 3

6 Област на употреба На закрито Наземно приложение в закрити помещения като пространствен спрей с оборудване за термопулверизация. Метод(и) на прилагане Третиране с мъгла Пространствен спрей чрез оборудване за термопулверизация. Като оборудване за термопулверизация могат да се използват както стандартно така и ултрамалообемно ULV оборудване. Инструкциите за употреба на избраното онорудване трябва да бъдат следвани коректно за да се постигне оптимален размер на капките за найдобра производителност при третиране. Дозировка(и) и честота на прилагане 0.05 g делтаметрин / 1000m3 (.5 ml продукт/ 1000m3) 1:99 до 1:199 (продукт: вода) (0.51%) Интервал между приложенията: Завсиси от нападението Категория(и) потребители Обучени професионалисти Професионална Размери и материал на опаковките От 1L до 0 L платмасови бутилки (CoEX: PE/PA или PE/EV) Специфични инструкции за употреба Предпазни мерки при термопулвризирация (термонебулизация) на закрито и информация за хора, които влизат отново в стаите: не се допуска присъствие на наблюдатели по време на третирането, както и тяхното влизане отново в помещенията през следващия 4 часов период на изчакване. третираните помещения трябва да бъдат проветрени добре преди незащитени хора да влязат отново в тях Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Предпазни мерки при термопулвризирация (термонебулизация) на закрито и информация за хора, които влизат отново в стаите: не се допуска присъствие на наблюдатели по време на третирането, както и тяхното влизане отново в помещенията през следващия 4 часов период на изчакване. третираните помещения трябва да бъдат проветрени добре преди незащитени хора да влязат отново в тях. 17/11/018 4

7 4.1.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение 4. Описание за използване Употреба Прилагане на открито за борба срещу комари чрез стедена пулверизация и ултрамалообемно пръскане (ULV) Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) ПТ 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Инсектицид срещу възрастни комари, използван единствено в случаите на антивекторна борба Aedes spp., Culex spp.комаривъзрастни Насекоми, бозайници (например гризачи) Област на употреба На открито Метод(и) на прилагане Прилагане на открито чрез студена пулвреизация и ULV. Прилагане на открито чрез студена пулвреизация и ULV. Дозировка(и) и честота на прилагане 1 g делтаметрин/ ha Според степента на нападение Категория(и) потребители Професионална Размери и материал на опаковките От 1 L до 0 L платмасова бутилка или туба (PE/PA или PE/EVOH) 17/11/018 5

8 4..1 Специфични инструкции за употреба Прилагането на продукта на открито е разрешено единствено при антивекторна борба. 4.. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Не прилагайте в случай, че се очакват валежи до три дни след употреба. Не прилагакте при разстояние помалко от 50 м от източници на вода. Не прилагайте повече от два пъти годишно, с изключение на случаите на действия при антивекторна борба около местата, където е забелязана арбовироза или има подозрения за такава Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда 4..4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка 4..5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение 5. Общи указания за употреба 5.1. Инструкции за употреба 17/11/018

9 РАЗКЛАТЕТЕ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА С 57 ОБРЪЩАНИЯ НА БУТИЛКАТА Ефикасност Начинът на разреждане зависи силно от избраното оборудване. Стратегиите за избягване и/или управление на развитието на резистентност са следните: където е възможно, трябва да се препоръчва приложенията да бъдат комбинирани с нехимични мерки. продуктите трябва винаги да бъдат използвани съгласно препоръките на етикета. приложенията трябва винаги да се извършват срещу найчувствителния стадий от жизнения цикъл на насекомите. Когато се изисква продължителен период на контрол, третирането трябва да се извършва като се редуват продукти с различни начини на действие. Нивата на ефективност трябва да се наблюдават, а случаите на намалена ефективност трябва да се разследват за възможни прояви на резистентност, като се вземе предвид, че санитарните условия и близостта на нетретираните места могат да допринесат за риска от повторно заразяване. В случаите, в които правилно приложени (съгласно етикета) дози, не успяват да осигурят очакваното ниво на контрол и е налице резистентност, трябва да се прекрати употребата на всички продукти, съдържащи активни вещества с един и същ начин на действие. Трябва да се установи базова линия и да се наблюдават нивата на ефективност върху популациите в ключови области (наймалко едно проучване годишно), за да се открият значителни промени в податливостта към активното вещество. Информацията от програмите за мониторинг на резистентността позволява ранно откриване на проблеми и дава информация за правилното вземане на решения. Потребителите трябва да информират дали третирането е неефективно и да докладват директно на притежателя на разрешението. Притежателят на разрешението трябва да докладва на всички компетентни органи или други назначени органи, участващи в управлението на резистентността. Не използвайте продукта в райони, в които има съмнение или установена резистентност към активното вещество, съдържащо се в този продукт. Проверете ефикасността на продукта на място: при необходимост трябва да се изследват причините за понижена ефикасност, за да се гарантира, че няма резистентност или да се установи потенциална резистентност. Разредете концентрата с вода, както е указано от производителя на оборудването, за да се постигнат дозите, споменати погоре. По време на приложение носете покривало, защитни ръкавици и защитно оборудване за дихателните пътища. Никога не съхранявайте вече разреден инсектицид: ако е необходимо, трябва да се приготви прясно разреждане. Да не се нанася при наличие на открит огън, горещи повърхности или незащитено електрическо оборудване. Не пръскайте движещите се части на машините, електродвигателите и превключвателите. Не пръскайте и избягвайте разливане върху пластмаси или синтетични плочки. Полираните повърхности може да загубят своя блясък, докато не бъдат полирани отново. Пръскачките трябва да бъдат почистени в обозначена зона (например биологични кошове). Работникът, занимаващ се с почистването, трябва да бъде защитен, като използва подходящи лични предпазни средства (ръкавици). Водата за измиване трябва да се има предвид преди всичко за повторна употреба, като се уверите, че максималната доза не е превишена или трябва да се изхвърли като опасен отпадък. 5.. Мерки за намаляване на риска Носете защитни ръкавици, защитно облекло по време на смесване / пълнене и прилагане. Носете защитна екипировка за дихателните пътища (A1 за органични газове EN 14387) по време на прилагане. Работникът, участващ в почистването на оборудването за приложение, трябва да носи ръкавици. Не прилагайте директно върху животни. Пазете от храна, напитки и фуражи. Покрийте повърхностите за приготвяне на храна, както и кухненските прибори с непромокаема материя преди третирането Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда 17/11/018 7

10 При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и оставете в покой в полуседнала позиция. Незабавно потърсете медицинска консултация или се обадете на Център по Токсикология, ако настъпят симптоми или са вдишани големи количества. НЕ пийте и не предизвиквайте повръщане в случай на нарушено съзнание; Поставете в положение за възстановяване и незабавно потърсете медицинска помощ. При поглъщане: Измийте устата с вода. НЕ пийте и не предизвиквайте повръщане. Потърсете незабавно медицинска помощ или се обадете в Център по Токсикология. При контакт с кожата: отстранете замърсеното облекло и обувки. Измийте замърсената кожа със сапун и вода. Посъветвайте се с лекар или се обадете на Център по Токсикология, ако възникнат симптоми. При контакт с очите: Незабавно измийте обилно с вода, като понякога повдигате горните и долните клепачи. Проверете и премахнете контактните лещи. Продължете да изплакнете с топла вода за наймалко 15 минути. Потърсете медицинска помощ, ако имате дразнене или нарушение на зрението. Съхранявайте контейнера или етикета на разположение Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Да се съблюдава националната уредба 5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение Продуктът остава стабилен в продължение на 4 години, когато се съхранява в оригиналния, неотворен контейнер на хладно, сухо и добре проветриво място. Съхранявайте на място, достъпно само от упълномощени лица. Избягвайте екстремни температури и пряка слънчева светлина. Да се съхранява само в оригиналната опаковка.. Друга информация Generated product name, GR 17/11/018 8

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди Наименование на групата: Aqua K-Othrine Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Райд примамка за хлебарки с абамектин Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia Tropical insettorepellente lozione no gas profumata Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia spray corpo profumato Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти и репеленти Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIBLOCK-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 63-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROD Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 694-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGITA 0WG Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: -4 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Sikkens Cetol WV 880(BPD) Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGRI IODE FLUIDE Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Tanalith E 347 Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер на разрешението: 9-, 9-2 Референтен номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS зърна против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 674-4, 674-

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Dr. Mort Brodi Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2345-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS блокчета против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 68-, 68-6

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Dip-io YB MAX Продуктов(и) тип(ове): ПТ 0 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението: EU-00897-0000 Референтен

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPASTA-BROD Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2308-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома скоро ще се появи нова предупредителна информация. Някои

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Liq-io concentrate Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Murin Facoum Pasta Продуктов(и) тип(ове): ПТ 14 - Родентициди ПТ 14 - Родентициди Номер на разрешението: 2489-1

Подробно

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ

5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM (0217) GHS07 7GB GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТ 5L É ШАДОУ ХЕРБИЦИД BG-CDM-068-01 (0217) GHS07 7GB1501-0017 GHS09 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ Предупреждения за опасност: H304

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: MEPA Barrier Spray D Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението: EU-008398-0000

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Liq-io 5500 Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: DIFETEC P-29F Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2420-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: K-Othrine SC 25 Product type(s): PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control) Authorisation

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: СТРАЙК ФЛОУ СК 7,5 Product type(s): PT18 - Insecticides, acaricides and products to control other arthropods (Pest control) Authorisation

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Xn-ВРЕДЕН

Xn-ВРЕДЕН И К У Е Й Ш Ъ Н ПРО ФУНГИЦИД ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета и листовката. За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ

ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ОПАСНО! ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн

ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околн ОПАСНО!!! ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална

Подробно