МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ШУМЕН бул. Симеон Велики 62, тел./факс ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - д

Размер: px
Започни от страница:

Download "МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ШУМЕН бул. Симеон Велики 62, тел./факс ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - д"

Препис

1 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ШУМЕН бул. Симеон Велики 62, тел./факс ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършен VIклас УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОФЕСИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КОД 345 КОД КОД АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИКОНОМИСТ ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ Училищният учебен план е разработен на основание чл. 18 от ЗСООМУП, въз основа на учебен план за професия: код ИКОНОМИСТ, специалност: код ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ, утвърден със Заповед РД / г. на министъра на образованието, младежта и науката V illa година XII а година ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ПС - ПРОТОКОЛ 12 от година Шумен, 2015 година

2 I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: VIII, IX, X, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX, X клас II срок - 18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика. XII клас II срок - 17 учебни седмици, от които 4 седмици за: - държавни зрелостни изпити; - държавни изпити за придобиване на - трета степен на професионална квалификация. ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието, младежта и науката за конкретната учебна година график. II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ VIII К Л А С () В Е всич ко учебни часове IX X XI XII VIII клас БРОЕ УЧЕБНИ СЕДМ1л ц и СЕДМИЧЕН БРОЙ НА Ч[АСОВЕТЕ / А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 8. *J\ia и \ 1/ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП) 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Всич ко учеб ни часо ве IX- XII клас Български език и литература ЧУЖДИ ЕЗИЦИ I чужд език-английски език II чужд език-немски език, Руски език. Италиански език

3 / Го. 11. / МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Математика 3 '-у Информатика Информационни технологии ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ История и цивилизация География и икономика Психология и логика Етика и право Философия Свят и личност ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ Биология и здравно образование Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ Физическо възпитание и спорт ВСИЧКО А: * i I/O Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП) БЛ. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 1. Обща икономическа теория 1.1. Микроикономика Макроикономика Право Обща теория на счетоводната отчетност Предприемачество Бизнес комуникации Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 1. Икономика на предприятието ! 144 Маркетинг Счетоводство на предприятието Статистика Финанси Чужд език по професията- Английски език Мениджмънт

4 Учебна практика: 1. Икономика на предприятието 1 1 * Икономическа информатика Счетоводство на предприятието Б.З. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ" 1. Икономика и организация на 62 предприятията Финансово икономически анализ и контрол Учебна практика: 1. Проектен мениджмънт Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация Работа в учебно предприятие Икономика и организация на предприятията 1 Производствена практика ВСИЧКО Б: В. (ЗИП) Български език и литература. Английски език. Математика, География и икономика. Философия, Биология и здравно образование и други предмети от раздел А ( ЗП ); Микроикономика, Макроикономика, Икономика на предприятието, Икономика и организация на предприятията, Счетоводство на предприятието и други предмети от раздел Б ( ЗПП ) ВСИЧКО А + Б + В: Г. (СИП) Български език и литература. Английски език, Математика, География и икономика. Философия и други предмети от раздел А ( ЗП ); Микроикономика, Макроикономика и други предмети от раздел Б ( ЗПП ) ВСИЧКО А + Б + В + Г: Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по учебнш предмет «Физическо възпитание и спорт» който се използва за организиране и провеждане на спортш дейности на открито, съгласно: - чл.16. ал2 и ал.5 от ЗСООУП; - чл.21, ал.з от ЗФВС; - Заповед РД / година на министъра на образованието, младежта и науката. В VIII клас, всеки учебен срок по 3 часа в часа на класа, учениците се обучават по БДП съгласно Заповед РД от година на министъра на образованието и науката.

5 1.ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Съгласно приложения учебен план, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед РД / г. 1. Пълният курс на обучение за IX XII клас дава възможност за: придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование; придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионалн квалификация. 2. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен XII клас положени държавни изпити по теория и по практика на професията професията Икономист специалност Икономика и мениджмънт. 3. Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провеждат п национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката. 4. Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредба 3 от 2003 г. за системата н оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката. 5. На успешно завършилите VIII клас се издава свидетелство за основно образование. 6. Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. 7. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено Наредба 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, утвърдена от министъра н образованието и науката. IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Всички обяснителни бележки, съдържащи се в приложения учебен план, утвърден от министъра ш образованието, младежта и науката със Заповед РД / година са в сила. 2. Училищният учебен план е в сила е за приетите в VIII А клас през учебната година които следва да завършат XII клас година. 3. Включените часове в раздели В, Г се разпределят всяка учебна година, съобразно желанията ш учениците.възможностите на училишето и при спазване на изискванията на Наредба 7 за Определяш броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата детските градини и обслужващите звена, чрез приложение към училищния учебен план, което следва да а разглежда като неразделна част от него. 4. Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол 12 от година. 5. Училищният учебен план е утвърден със Заповед РД / г, на директора ш гимназията. 6. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната годиш (Списък - образец 1 ).

6 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ШУМЕН бул. Симеон Велики 62, тел.054/ , pgi_sh^nfen^aby.bg ОДОБРЯВАМ: СВЕТЛАНА МИЛЕВА НАЧАЛНИК НА РУО ШУМЕН УТВЪРЖДАВАМ: БИСТРА ВАЦОВА 1 ДИРЕКТОР НА ПГИ \ ШУМЕН СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършен VII клас ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за професионално образование по рамкова програма В степен на професионална квалификация - трета V illa клас година XII а клас година Разработен на основание Преходни и заключителни разпоредби 1. (2) от НАРЕДБА 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план и чл. 16 от ЗСООМУП, въз основа на учебен план за професия: код ИКОНОМИСТ, специалност: код ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ утвърден със Заповед РД / г. на министъра на образованието, младежта и науката ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ КОД 345 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕСИЯ КОД ИКОНОМИСТ СПЕЦИАЛНОСТ КОД ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ <ласове по Вид подготовка VIII IX X XI XII 2015/ / / /19 ред Учебни предмети А Задължителна подготовка 1 Чужди езици 1.2. Втори чужд език Немски език Италиански език Б Задължителноизбираема подготовка Български език и литература 1 1 Английски език 1 1 Биология и здравно образование 1 1 Икономика на предприятието 1 1 В Свободноизбираема подготовка ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ПС-ПРОТОКОЛ 12 от година ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЕ НА ПС - ПРОТОКОЛ 12 от г.; ПРОТОКОЛ 13 от г. и утвърдено със Заповед РД / г.; ПРОТОКОЛ 12 от г. и утвърдено със Заповед РД / г Шумен, 2018 година

7 МИНИСТЕРСТВО ИЛ ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ НО ИКОНОМИКА - ШУМЕН бул. Симеон Велики 62, тел./факс mail: ОДОБРЯВАМ: СВЕТЛАН; НАЧАЛНИК УТВЪРЖДАВАМ:1' БИСТРА BAIЮВА ДИРЕКТОР НА 1II И ШУМК1 СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършен VII клас УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ НО РАМКОВА ПРОГРАМА В СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД ПРОФЕСИЯ: КОД СПЕЦИАЛНОСТ: КОД 343 ФИНАНСИ, БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО ФИНАНСИСТ БАНКОВО ДЕЛО VIII б година XII б година Училищният учебен план е разработен на основание чл. 18 от ЗСООМУП, въз основа на учебен план за професия: код ФИНАНСИСТ, специалност: код БАНКОВО ДЕЛО. утвърден със Заповед РД от г. на министъра на образованието, младежта и науката ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ПС ПРОТОКОЛ 12 от година Шумен, 2015 година

8 I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: VIII, IX, X, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици IX, X клас II срок - 18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика. XII клас II срок - 17 учебни седмици, от които 4 седмици за: - държавни зрелостни изпити; - държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация. ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието, младежта и науката за конкретната учебна година график.

9 II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ VIII В С И Ч К О учебни часове VIII клас К Л А С О В Е IX X XI XII БРОЙ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ СЕДМИЧЕН БРОЙ НА ЧАСОВЕ ТЕ А А А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗН) г 1 вси ч-ко учеб -ни часо вс IX- XII клас 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА : 1 P :i / ч Български език и литература о ЧУЖДИ ЕЗИЦИ I чужд език - Ашздийски език <- м с ; з чужд език - Немски език. Руски 1> език, Итадиански-език ел* f МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И И1ТФОРМАЦИОННИТЕХН о л о г и и Математика _2_ Информатика Информационни технологии , ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСЮ0 ОБРАЗОВА]НИЕ И РЕЛ1н и я История и цивилизация География и икономика Психология и логика Етика и право Философия Свят и личност ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ Биология и здравно образование Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ Физическо възпитание и спорт _2 _ ВСИЧКО А:

10 I Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП) БЛ. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 1. Обща икономическа теория Микроикономика Макроикономика Право Обща теория на счетоводната 3. отчетност Бизнес комуникации Предприемачество Учебна практика по: 1. Обща теория на счетоводната отчетност Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА Чужд език по професията - Английски език Публични финанси Корпоративни финанси Международни финанси Счетоводство на предприятието Статистика Икономика на предприятието Учебна практика по: 7.1 Икономическа информатика Финанси Счетоводство на предприятието Статистика Б.З. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИО!ЗАЛПА ПОДГОТОВКА 1. Банково дело Банков мениджмънт Банково счетоводство Бюджетно счетоводство Учебна практика по: Банково дело Банково счетоводство Бюджетно счетоводство Работа в учебно предприятие Производствена практика ВСИЧКО Б: В. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВ) КА (ЗПП) Български език и литература, Английски език, Математи ка, География и икономика, Философия, Биология и здравно образование и други предмети от раздел А ( ЗП ); Банково дело, Банков мениджмънт, Микроикономика, Макроикономика, Финанси, Счетоводство на предприятието и други предмети от раз,. аел Б ( ЗПП )

11 ВСИЧКО А + Б + В: Г. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП) Български език и литература, Английски език. Математика, География и икономика, Философия и други предмети от раздел А ( ЗП ); Микроикономика, Макроикономика, Банково дело и други предмети от раздел Б ( ЗПП ) ВСИЧКО А + Б + В + Г: Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час п учебния предмет «Физическо възпитание и спорт» който се използва за организиране и провеждане н спортни дейности на открито, съгласно: - чл.16, ал2 и ал.5 от ЗСООУП; - чл.21, ал.з от ЗФВС; - Заповед РД / година на на министъра на образованието и науката Всеки учебен срок по 3 часа в VIII клас в часа на класа учениците се обучават по БДП съгласно: - заповед РД от година на на министъра на образованието и науката III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИ Съгласно приложения учебен план, утвърден от на министъра на образованието, младежта и науката със Заповед РД / година: 1. Пълният курс на обучение за IX XII клас дава възможност за: придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование; придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация. 2. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен XII клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията Финансист, специалност Банково дело. 3. Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката. 4. Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредба 3 от 2003 г. за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката. 5. На успешно завършилите VIII клас се издава свидетелство за основно образование. 6. Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. 7. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено в Наредба 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката. IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Всички обяснителни бележки, съдържащи се в приложения учебен план. утвърден от на министъра на образованието, младежта и науката със заповед РД / година са в сила. 2. Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII Б клас през учебната година, които следва да завършат XII клас година. 3. Включените часове в раздели В, Г се разпределят всяка учебна година, съобразно желанията на учениците, възможностите на училишето и при спазване на изискванията на

12 Наредба 7 за Определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, чрез приложение към училищния учебен план, което следва да се разглежда като неразделна част от него. 4. Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол 12 от година. 5. Училищният учебен план е утвърден със Заповед РД / г, на директора на училището. 6. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година, ( Списък Образец- 1 ).

13 ОДОБРЯВАМ: СВЕТЛАНА МИЛЕВА НАЧАЛНИК НА РУО ШУМЕН МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - Ш УМЕН бул. Симеон Велики 62, тел.054/ , СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършен VII клас ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за професионално образование по рамкова програма В степен на професионална квалификация - трета VIII б клас година XII б клас година Разработен на основание Преходни и заключителни разпоредби 1. (2) от НАРЕДБА 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план и чл. 16 от ЗСООМУП, въз основа на учебен план за професия: код ФИНАНСИСТ, специалност: код БАНКОВО ДЕЛО, утвърден със Заповед РД / година на министъра на образованието, младежта и науката ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 343 ФИНАНСИ, БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО ПРОФЕСИЯ: КОД ФИНАНСИСТ СПЕЦИАЛНОСТ: КОД БАНКОВО ДЕЛО Класове по Вид подготовка VIII IX X XI XII 2015/ / / /19 ред Учебни предмети А Задължителна подготовка 1 Чужди езици 1.2. Втори чужд език Немски език Италиански език В Задължителноизбираема подготовка Български език и литература 1 1 Италиански език 1 1 Философия 1 1 г Банков мениджмънт 1 1 Свободноизбираема подготовка ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ПС ПРОТОКОЛ 12 от година ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЕ НА ПС - ПРОТОКОЛ 12 от г.; ПРОТОКОЛ 13 от г и утвърдено със Заповед РД / г.; ПРОТОКОЛ 12 от ги утвърдено със Заповед РД / г. Шумен, 2018 година

14 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА U L ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ НО ИКОНОМИКА - ШУМЕН бул. Симеон Велики 62, тел./факс mail: ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършен VII клас УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОФЕСИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КОД 482 КОД КОД ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ Училищният учебен план е разработен на основание чл. 18 от ЗСООМУП, въз основа на учебен план за професия: код ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ, специалност: код ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, утвърден със Заповед РД / г.на министъра на образованието, младежта и науката VIII в година ХИ в година ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ПС-ПРОТОКОЛ 12 от година Шумен, 2015 година

15 I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: VIII, IX, X, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX, X клас II срок - 18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика. XII клас II срок - 17 учебни седмици, от които 4 седмици за: - държавни зрелостни изпити; - държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация. ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието, младежта и науката за конкретната учебна година график. II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ МА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Ь: л а с () В Е всичк 0 учебни VIII часове IX X XI XII VIII клас БРОЕ УЧЕБНИ СЕДМ1т ц и СЕДМИЧЕН БРОЙ НА L1ACOBIЕТЕ г г \10. А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И [ м ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП) е БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Всич ко учеб ни часо ве IX- XII клас Български език и литература ЧУЖДИ ЕЗИЦИ I чужд език - Английски език II чужд език - Немски език, Руски език, Италиански език

16 _ _ о. // МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Математика Информатика Информационни технологии ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ История и цивилизация География и икономика Психология и логика ; Етика и право Философия , Свят и личност ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ Биология и здравно образование Физика и астрономия J 108 Химия и опазване на околната среда ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ Физическо възпитание и спорт ВСИЧКО А: L & 7. И 9- г г [/71Г../ 7 1 Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗНИ) Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 1. Микроикономика Макроикономика Право Обща теория на счетоводната отчетност Бизнес комуникации Финанси Предприемачество Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 1. Икономика на търговията 2 2 I Статистика 1 1! Организация и техника на търговските 3. 2 плащания 2 72!

17 / Счетоводство на предприятието Ч уж д език по професията-английски език Б.З. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 1. Програмиране Мениджмънт Маркетинг Учебна практика по: 1. Икономическа информатика Интернет и УЕБ технологии Компютърна графика и презентация Бази от данни Електронна търговия Счетоводство на предприятието Работа в учебно предприятие П роизводствена практика ВСИЧКО Б: В. (ЗИП) Български език и литература, Английски език, Математика, География и икономика. Философия, Биология и здравно образование и други предмети от раздел А ( ЗП ); Микроикономика, Макроикономика, Програмиране, Електронна търговия, Счетоводство на предприятието и други предмети от раздел Б ( ЗПП ) ВСИЧКО: А + Б + В Г. (СИП) Български език и литература, Английски език. Информатика, Информационни технологии. Математика, География и икономика, Философия и други предмети от раздел А ( ЗП ); Микроикономика, Макроикономика, Програмиране, Компютърна графика и презентация. Електронна търговия и други предмети от раздел Б ( ЗПП ) ВСИЧКО: А + Б + В + Г Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по учебни) предмет «Физическо възпитание и спорт» който се използва за организиране и провеждане на спортш дейности на открито,съгласно: - чл.16. ал2 и ал.5 от ЗСООУП; - чл.21. ал.з от ЗФВС; - Заповед РД / година на министъра на образованието, младежта и науката. В VIII клас, всеки учебен срок по 3 часа в часа на класа, учениците се обучават по БДП съгласно Запове; РД от година на министъра на образованието и науката.

18 III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Съгласно приложения учебен план, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед РД / г. 1. Пълният курс на обучение за IX XII клас дава възможност за: придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование; придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация. 2. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен XII клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията Организатор Интернез приложения, специалност Електронна търговия. 3. Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката. 4. Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредба 3 от 2003 г. за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката. 5. На успешно завършилите VIII клас се издава свидетелство за основно образование. 6. Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. 7. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено в Наредба 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката. IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Всички обяснителни бележки, съдържащи се в приложения учебен план, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед РД / година са в сила. 2. Училищният учебен план е в сила е за приетите в VIII В клас през учебната година, които следва да завършат XII клас година. 3. Включените часове в раздели В, Г се разпределят всяка учебна година, съобразно желанията на учениците,възможностите на училището и при спазване на изискванията на Наредба 7 за Определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, чрез приложение към училищния учебен план, което следва да се разглежда като неразделна част от него. 4. Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол 12 от година. 5. Училищният учебен план е утвърден със Заповед РД / г, на директора на гимназията. 6. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък образец 1 ) и в училищната библиотека.

19 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ШУМЕН бул. Симеон Велики 62, тел.054/ , ОДОБРЯВАМ: СВЕТЛАНА МИЛЕВА НАЧАЛНИК НА РУО ШУМЕН УТВЪРЖДАВАМ: БИСТРА ВАЦОВА ДИРЕКТОР НА ПЕИ ШУМЕН СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършен VII клас ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за професионално образование по рамкова програма В степен на професионална квалификация - трета VIII в клас година XII в клас Разработен на основание Преходни и заключителни разпоредби 1. (2) от НАРЕДБА 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план и чл. 16 от ЗСООМУП, въз основа на учебен план за професия: код ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖ ЕНИЯ, специалност: код ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, утвърден със Заповед РД / г. на министъра на образованието, младежта и науката ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД 482 ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА ПРОФЕСИЯ КОД ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КОД ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ класове по Вид подготовка VIII IX X XI ХИ 2015/ / / /19 ред Учебни предмети А Задължителна подготовка 1 Чужди езици 1.2. Втори чужд език Немски език Б В Задължителноизбираема подготовка Български език и литература 1 1 Философия 1 1 Икономика на търговията 1 1 Свободноизбираема подготовка ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ИС - ПРОТОКОЛ 12 от година ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЕ НА Г1С - ПРОТОКОЛ 12 от г.; ПРОТОКОЛ 13 от г. и утвърдено със Заповед РД / г.; ПРОТОКОЛ 12 от г и утвърдено със Заповед РД / г. Шумен, 2018 година

20 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ШУМЕН бул. Симеон Велики 62, тел./факс mail: ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД ПРОФЕСИЯ: КОД СПЕЦИАЛНОСТ: КОД 344 СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО IX г година XII г година Училищният учебен план е разработен на основание 24 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, 1, ал. 1 и ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план и въз основа на учебен план за: за професия: код ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, специалност: код ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО, утвърден със Заповед РД / г. на министъра на образованието, младежта и науката ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ПС-ПРОТОКОЛ 12от година Шумен, 2016 година

21 I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: IX, X, XI и XII клас I срок 18 учебни седмици IX, X клас II срок - 18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика. XII клас II срок - 17 учебни седмици, от които 4 седмици за: - държавни зрелостни изпити; - държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация. ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката конкретната учебна година график. II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ IX X XI XII всичко учебни часове IX-XII клас УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ * А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗО ВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП) 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български език и литература

22 /0 11 '/2 / ЧУЖДИ ЕЗИЦИ I чужд език - Английски език, Немски език II чужд език- Немски език, Италиански език МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Математика Информатика Информационни технологии ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ История и цивилизации География и икономика Психология и логика Етика и право Философия Свят и личност ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ Биология и здравно образование Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ Физическо възпитание и спорт ВСИЧКО А: Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП) Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 1. Обща икономическа теория 1.1 Микроикономика Макроикономика Право Предприемачество Учебна практика по: 4.1 Бизнес комуникации Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА Чужд език по професията- Английски език, Чужд език по професията - Немски език Икономика на предприятието Финанси Статистика 2 If" 2 62 Б.З. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 1. Обща теория на счетоводната отчетност Счетоводство на предприятието

23 / ' Търговско счетоводство Банково счетоводство Бюджетно счетоводство Застрахователно и осигурително счетоводство Финансов и данъчен контрол Учебна практика по: 8.1 Обща теория на счетоводната отчетност Счетоводство на предприятието Търговско счетоводство Банково счетоводство Бюджетно счетоводство Застрахователно и осигурително счетоводство Комплексна учебна практика по счетоводство на предприятията Компютърна обработка на финансовосчетоводната информация Работа в учебно предприятие ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА ВСИЧКО Б: В.З АДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП) Бъл гарски език и литература, Математика, География и икономика, Биология и здравно образование, Философия и други предмети от раз; цел А ( ЗП ); Сче!Товодство на предприятието, Ми кроикономика, Макроикономика, и други предмети от раздел Б ( ЗПП) ВСИЧКО А + Б + В: Г. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП) Български език и литература, Математика, География и икономика и други предмети от раздел А ( ЗП ) и раздел Б ( ЗПП ); Групи и клубове по интереси ВСИЧКО А + Б + В + Г: Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по учебния предмет «Физическо възпитание и спорт» който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности съгласно: - чл.16, ал2 и ал.5 от ЗСООУП; - чл.21, ал.з от ЗФВС; - Заповед РД / година на на министъра на образованието и науката Всеки учебен срок по 3 часа в VIII клас в часа на класа учениците се обучават по БДП съгласно: - заповед РД от година на на министъра на образованието и науката.

24 Ill ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Съгласно приложения учебен план утвърден от на министъра на образованието, младежта и науката със Заповед РД / г: 1. Пълният курс на обучение за IX-XII клас дава възможност за: придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование; придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация. 2. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен XII клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията Оперативен счетоводител, специалност Оперативно счетоводство. 3. Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката. 4. Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредба 3 от г. за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката. 5. Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. 6. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено в Наредба 8 от г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена от министъра на образованието и науката IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ Всички обяснителни бележки, съдържащи се в приложения учебен план, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със заповед РД / година са в сила. 1. Училищният учебен план е в сила за приетите в IX г клас през учебната година, които следва да завършат XII клас година. 2. Включените часове в раздел В и Г се разпределят в съответната учебна година, съобразно желанията на учениците, възможностите на училището и при спазване на изискванията на Наредба 7 за Определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата детските градини и обслужващите звена, чрез приложение към училищния учебен план, което следва да се разглежда като неразделна част от него. 3. Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол 12 от година. 4. Училищният учебен план е утвърден със Заповед РД / г, на директора на училището. 5. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година ( Списък - образец 1 ).

25 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА HV ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - Ш УМЕН бул. Симеон Велики 62, тел.054/ , ОДОБРЯВАМ: СВЕТЛАНА МИЛЕВА НАЧАЛНИК НА РУО ШУМЕН УТВЪРЖДАВАМ; БИСТРА ВАЦОВА ДИРЕКТОР НА ПГИ ШУМЕН СТЕП ЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ-средно С РО К НА О БУ Ч ЕН И Е - 4 години Ф ОРМ А НА О БУ ЧЕН И Е - дневна ОРГА НИЗАЦИОННА Ф ОРМ А - клас ВХОДЯЩ О О БРАЗО ВАТЕЛНО РАВНИЩ Е - завършено основно образование ПРИЛОЖЕНИЕ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН КЪМ ПЛАН за професионално образование по рамкова програма В степен на професионална квалификация - тр ета IX г клас година XII г клас година Разработен на основание Преходни и заключителни разпоредби 1. (2) от НАРЕДБА 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план и чл. 16 от ЗСООМУП, въз основа на учебен план за професия: код ОПЕРАТИВЕН СЧЕТО ВОДИ ТЕЛ, специалност: код ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО, утвърден със Заповед РД / г. на министъра на образованието, младежта и науката ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 344 СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СПЕЦИАЛНОСТ: ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО Класове по Вид подготовка IX X XI XII 2016/ / /19 ред Учебни предмети в Задължителноизбираема подготовка Български език и литература 1 1 География и икономика 1 1 Счетоводство на предприятието 1 1 г Свободноизбираема подготовка ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ НА ПС - ПРОТОКОЛ 12 от година ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЕ НА ПС - ПРОТОКОЛ 13 от г. и утвърдено със Заповед РД / г.; ПРОТОКОЛ 12 от г и утвърдено със Заповед РД / г. Шумен, 2018 година

26 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ШУМЕН бул. Симеон Велики 62, тел./факс mail: ОДОБРЯВАМ: СВЕТЛАНА НАЧАЛНИК ШУМЕН УТВЪРЖДАВАМ: БИСТРА ВАЦОВА ДИРЕКТОР НА ПГИ ШУМЕН СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: КОД ПРОФЕСИЯ: КОД СПЕЦИАЛНОСТ: КОД 345 СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ ИКОНОМИСТ ИКОНОМИКА И МЕНИДЖ МЪНТ IX д година X IIд година Училищният учебен план е разработен на основание 24 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, 1, ал. 1 и ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план и въз основа на учебен план за: професия: код ИКОНОМИСТ, специалност: код ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ, утвърден със Заповед РД / г. на министъра на образованието, младежта и науката ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ПС - ПРОТОКОЛ 12 от година Шумен, 2016 година

27 I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: IX, X, XI и ХП клас 1 срок - 18 учебни седмици IX, X клас II срок - 18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика. XII клас II срок - 17 учебни седмици, от които 4 седмици за: - държавни зрелостни изпити; - държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация. ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката конкретната учебна година график. II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ IX X XI XII УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Всичко учебни часове IX-XII клас < \ 5 6J и А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП) 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български език и литература ЧУЖДИ ЕЗИЦИ I чужд език-английски език, Немски език чужд език- Немски език, Италиански език МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Математика Информатика Информационни технологии

28 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗю в АНИЕ История и цивилизация География и икономика Психология и логика Етика и право Философия Свят и личност ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ Биология и здравно образование Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ Физическо възпитание и спорт ВСИЧКО А: Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП) Б.1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 1. Обща икономическа теория 1.1. Микроикономика Макроикономика Право Обща теория на счетоводната отчетност Предприемачество Бизнес комуникации Б.2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 1. Икономика на предприятието Маркетинг Счетоводство на предприятието Статистика Финанси Чужд език по професията-английски език, 6. Чужд език по професията - Немски език Мениджмънт Учебна практика: 1. Икономика на предприятието Икономическа информатика Счетоводство на предприятието ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ" 1. Икономика и организация на предприятията Финансово-икономически анализ и контрол Учебна практика: 1. Проектен мениджмънт Компютърна обработка на финансовосчетоводната информация Работа в учебно предприятие Икономика и организация на предприятията Производствена практика ВСИЧКО Б:

29 Ю 11 в ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП) Български език и литература, Математика, География и икономика, Биология и здравно образование, Философия и други предмети от раздел А ( ЗП ); Икономика на предприятието. Икономика и организация на предприятията, Счетоводство на предприятието, и други предмети от раздел Б ( ЗПП) ВСИЧКО А + Б + В: СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП) Български език и литература, Математика, География и икономика и други предмети от раздел А (ЗП) Микроикономика,Макроикономика, Счетоводство на предприятието и други предмети от раздел Б ( ЗПП ); Групи и клубове по интереси. г ВСИЧКО А + Б + В + Г: Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по учебния предмет «Физическо възпитание и спорт» който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности съгласно: - чл.16, ал2 и ал.5 от ЗСООУП; - чл.21, ал.з от ЗФВС; - Заповед РД / година на на министъра на образованието и науката Всеки учебен срок по 3 часа в VIII клас в часа на класа учениците се обучават по БДП съгласно: заповед РД от година на на министъра на образованието и науката. III ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Съгласно приложения учебен план утвърден от на министъра на образованието, младежта и науката със Заповед РД / г: 1. Пълният курс на обучение за IX XII клас дава възможност за: придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование; придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация. 2. Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен XII клас и положени държавни изпити по теория и по практика на професията Икономист, специалност Икономика и мениджмънт. 3. Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката. 4. Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредба 3 от г. за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката. 5. Придобитата трета степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. 6. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено в Наредба 8 от г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена от министъра на образованието и науката. IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ Всички обяснителни бележки, съдържащи се в приложения учебен план, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със заповед РД / година са в сила.

30 1. Училищният учебен план е в сила за приетите в IX Д ' клас през учебната година, които следва да завършат XII клас през година. 2. Включените часове в раздел В и Г се разпределят в съответната учебна година, съобразно желанията на учениците,възможностите на училището и при спазване на изискванията на Наредба 7 за Определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата детските градини и обслужващите звена, чрез приложение към училищния учебен план, което следва да се разглежда като неразделна част от него. 3. Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол 12 от година. 4. Училищният учебен план е утвърден със Заповед РД / г, на директора на училището. 5. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък - образец 1 ).

31 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ч ; ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - Ш У М Е Н бул. Симеон Велики 62, тел.054/ , ОДОБРЯВАМ: СВЕТЛАНА МИЛЕВ НАЧАЛНИК НА РУО ШУМЕН УТВЪРЖДАВАМ: БИСТРА ВАЦОВА ДИРЕКТОР НА ПГИ ШУМЕН ПРИЛОЖЕНИЕ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН СТЕП ЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ-средно СРО К НА О БУ ЧЕН И Е - 4 години Ф ОРМ А НА О БУ ЧЕН И Е - дневна ОРГА НИЗАЦИОННА Ф ОРМ А - клас ВХОДЯЩ О О БРАЗО ВАТЕЛНО РАВНИЩ Е - завършено основно образование КЪМ ПЛАН за професионално образование по рамкова програма В степен на професионална квалификация - трета IX д клас година XII д клас година Разработен на основание Преходни и заключителни разпоредби 1. (2) от НАРЕДБА 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план и чл. 16 от ЗСООМУП, въз основа на учебен план за професия: код И КОНОМ И СТ, специалност: код И КОНОМ И КА И М ЕНИДЖ М ЪНТ, утвърден със Заповед РД / г. на министъра на образованието, младежта и науката ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 345 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕСИЯ: ИКОНОМИСТ СПЕЦИАЛНОСТ: ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ Класове по Вид подготовка IX X XI XII 2016/ / /19 ред Учебни предмети в Задължителноизбираема подготовка Български език и литература 1 1 География и икономика 1 1 Икономика на предприятието 1 1 г Свободноизбираема подготовка ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ НА ПС - ПРОТОКОЛ 12 от година ДОПЪЛНЕН С РЕШЕНИЕ НА ПС ПРОТОКОЛ 13 от г. и утвърдено със Заповед РД / г.; ПРОТОКОЛ 12 от г и утвърдено със Заповед РД / г. Шумен, 2018 година

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1345/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1346/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1255 /15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09-1139/09.09.2013 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ   ПО   ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  И  ТЕХНИКА  –  ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4796/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1222/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1418/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 3987/28.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д /. 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 17.09.2012 година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици ІІ срок - 18 учебни седмици ІІ срок 20 учебни седмици,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4731/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1406/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4732/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - U_Plan_ _B19_Ikonomist_ZS_ZFO_ docx

Microsoft Word - U_Plan_ _B19_Ikonomist_ZS_ZFO_ docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 2600/14.09.2018. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-667/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ дневна ОРГАНИЗАЦИООНА ФОРМА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно