Microsoft Word - TOC.DOC

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - TOC.DOC"

Препис

1 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари 2008 г. 14 март 2008 г.

2

3 СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари 2008 г.)... 3 Влиянието на цените на суровия петрол, петролните продукти и природния газ върху търговското салдо и текущата сметка на платежния баланс, януари декември 2007 г... 6 Преки инвестиции, януари 2008 г... 8 Ревизия на данните за платежния баланс за 2005 г г Таблици Платежен баланс, аналитично представяне (сравнителна таблица) Платежен баланс, аналитично представяне (месечни данни) Платежен баланс, аналитично представяне (тримесечни данни) Платежен баланс, стандартно представяне (месечни данни) Услуги Доход Текущи и капиталови трансфери Преки инвестиции Портфейлни инвестиции Други инвестиции (стандартно представяне) Географско разпределение Индикатори на външния сектор (таблица и графики) II. Външна търговия Външна търговия на България (януари декември 2007 г.) Приноси в общото изменение и структура на износа и вноса Таблици Износ по начин на използване Износ по стокови групи Износ по основни търговски партньори и региони Внос по начин на използване Внос по стокови групи Внос по основни търговски партньори и региони Методологически бележки по съставяне на платежния баланс на България Информация за външния сектор, публикувана на интернет страницата на БНБ

4 2

5 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 януари 2008 г. Текуща и капиталова сметка За януари 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на млн. евро (2.2% от БВП), при дефицит от млн. евро (2.2% от БВП) за същия период на 2007 г. Текуща сметка Дефицитът на текущата сметка за януари 2008 г. е млн. евро, като нараства с 85.9 млн. евро спрямо януари 2007 г. (639.7 млн. евро). Дефицитът възлиза на 2.2% от БВП 2, като е по-нисък с 0.02 процентни пункта спрямо януари 2007 г. (2.2%). Основен фактор за увеличението на дефицита на текущата сметка е нарасналият дефицит по статията Услуги, нето (71.2 млн. евро), както и намалението на салдото по статията Текущи трансфери (с 56.9 млн. евро) и увеличението на дефицита по Търговския баланс (с 12.9 млн. евро), докато приносът на статията Доход, нето е положителен 55.1 млн. евро. Дефицитът по търговското салдо 3 за януари 2008 г. (598.8 млн. евро, 1.8% от БВП) нараства с 12.9 млн. евро спрямо януари 2007 г. (585.9 млн. евро, 2% от БВП). За януари 2008 г. износът (FOB) е млн. евро, като се увеличава с 28.1% (244.5 млн. евро) в сравнение с този за същия период на 2007 г. (868.6 млн. евро). Ръстът на износа за януари 2007 г. на годишна база е 6.1%. За януари 2008 г. вносът (FOB) е млн. евро, като нараства със 17.7% (257.4 млн. евро) спрямо същия период на 2007 г. ( млн. евро). Ръстът на вноса за януари 2007 г. на годишна база е 24.1%. Салдото по услугите е с отрицателна стойност, в размер на млн. евро (0.3% от БВП), като дефицитът се увеличава със 71.2 млн. евро спрямо същия период на 2007 г. Това се дължи на увеличението на дефицита по статиите Транспорт, нето (26.7 млн. евро), Пътувания, нето (18.7 млн. евро) и Други услуги, нето (25.7 млн. евро). 1 Анализът е подготвен по аналитичната таблица на платежния баланс в евро. Данните за 2007 г. и 2008 г. са предварителни. Данните за г. са ревизирани. С отчета за февруари 2008 г. ще бъдат представени ревизии на данните за януари 2008 г. 2 При оценка за брутен вътрешен продукт за 2007 г. в размер на млн. евро и за 2008 г млн. евро. 3 Поради проблеми с обхвата и качеството на данните за вноса и износа е необходимо те да бъдат анализирани и интерпретирани внимателно (виж методологическите бележки). 3

6 Салдото по статията Доход е положително, в размер на 8.2 млн. евро, при отрицателно салдо в размер на 46.9 млн. евро за януари 2007 г. Увеличението на нетните приходи (с 55.1 млн. евро) се дължи основно на по-ниските плащания по вътрешнофирмени заеми, други кредити и портфейлни инвестиции. Статията Текущи трансфери (нето) има отрицателна стойност, в размер на 20.7 млн. евро (0.1% от БВП), при положителна в размер на 36.2 млн. евро (0.1% от БВП) за януари 2007 г., като намалява с 56.9 млн. евро. Постъпленията от Европейския съюз (0.1 млн. евро) намаляват с 11.1 млн. евро в сравнение със съответния период на 2007 г. (11.2 млн. евро). Плащанията по текущи трансфери към ЕС за отчетния период възлизат на 37.7 млн. евро, при 19.1 млн. евро за същия месец на миналата година. Капиталова сметка За януари 2008 г. няма постъпления и плащания по Капиталовата сметка, при нетни постъпления в размер на 11.1 млн. евро (10.6 млн. евро нетни капиталови трансфери от фондовете на ЕС) за същия месец на 2007 г. Финансова сметка Финансовата сметка е положителна, в размер на млн. евро, при положителна сметка в размер на млн. евро за януари 2007 г., като е по-висока с 15.9 млн. евро. Преките инвестиции в чужбина се увеличават с 19.3 млн. евро, при намаление от 13.4 млн. евро за същия период на 2007 г. Преките чуждестранни инвестиции в страната за отчетния период по предварителни данни са 242 млн. евро (0.7% от БВП) и надвишават с млн. евро инвестициите за същия период на 2007 г. (122.4 млн. евро, 0.4% от БВП). Те покриват 33.3% от дефицита на текущата сметка, при 19.1% за януари 2007 г. Постъпленията от продажби на недвижими имоти са с 3 млн. евро (2.9%) повече спрямо януари 2007 г., като достигат млн. евро (43.5% от преките инвестиции за периода). Портфейлните инвестиции активи намаляват с млн. евро, при увеличение от 26.2 млн. евро за януари 2007 г. Банките намаляват портфейлните си инвестиции активи със млн. евро, при увеличение от 26.4 млн. евро за отчетния период на 2007 г. Портфейлните инвестиции пасиви намаляват с 40.6 млн. евро, при намаление от 5.1 млн. евро за януари 2007 г. Други инвестиции активи намаляха със млн. евро, при намаление в размер на млн. евро за януари 2007 г., като статията Валута и депозити на банките намалява със 742 млн. евро, при намаление за януари 2007 г. в размер на млн. евро. Други инвестиции пасиви намаляха със млн. евро, при намаление от млн. евро за януари 2007 г. Намалението за отчетния период на 2008 г. е основно поради намалението на депозитите на нерезиденти в местни банки (със млн. евро). За януари 2008 г. нетните задължения на Други сектори се увеличават с 56.7 млн. евро. 4

7 Статията Грешки и пропуски е положителна, в размер на млн. евро, при положителна статия в размер на 39.7 млн. евро за същия период на 2007 г. Общият баланс е с отрицателна стойност в размер на млн. евро (1% от БВП), при отрицателен общ баланс в размер на млн. евро (1.3% от БВП) за януари 2007 г. В края на януари 2008 г. резервните активи на БНБ (без измененията, дължащи се на курсови разлики) намаляват с млн. евро в сравнение с края на декември 2007 г. 5

8 Влиянието на цените на суровия петрол, петролните продукти и природния газ върху търговското салдо и текущата сметка на платежния баланс януари декември 2007 г. Суровият петрол и природният газ формират 15.1% от вноса (CIF), а петролните продукти съответно 12.8% от износа (FOB) на България за периода януари декември 2007 г., поради което промените на техните цени се отразяват на търговското салдо и на текущата сметка на платежния баланс. Факторите, които оказват влияние върху изменението на разходите за внос на суров петрол и природен газ и на приходите от износ на петролни продукти през януари декември 2007 г. спрямо същия период на 2006 г. са: първо, разликата между цените през двата периода, второ, изменението на физическите обеми на техния внос и износ, и трето, измененията на валутния курс на щ.д./евро. Изменение на цените През декември 2007 г. средната цена на суровия петрол Брент на международните пазари се повиши с 46.8% (до 91.5 щ. д. за барел) спрямо средната цена за същия месец на 2006 г. (62.3 щ. д. за барел) 1. В щатски долари през декември 2007 г. средната цена на внасяния в страната суров петрол се повиши с 46.9% спрямо декември 2006 г. За периода януари декември 2007 г. средната цена (в щатски долари) на международните пазари на петрол Брент нарасна с 11.2% спрямо същия период на 2006 г., а средната цена на внесения в страната суров петрол се повиши с 14.2% 2. Измерена в евро през декември 2007 г. средната цената на внесения в страната суров петрол се повиши с 27.8% спрямо декември 2006 г., а за отчетния период на 2007 г. тя нарасна спрямо същия период на 2006 г. с 3.6% 3. За периода януари декември 2007 г. средната цена (в евро) на внесения в страната природен газ се повиши с 6.3% спрямо същия период на 2006 г. 4 Цени на суров петрол (януари 2001 г. декември 2007 г.) щ.д.(евро)/тон I.2001 IV VII X I.2002 IV VII X I.2003 IV VII X I.2004 IV VII X I.2005 IV VII X I.2006 IV VII X I.2007 щ.д./барел IV VII X Вносна цена на суров петрол в щ.д./тон Вносна цена на суров петрол в евро/тон Цена на суровия петрол (Брент) в щ.д. за барел (дясна скала) 1 Източник: Commodity Price Data, the World Bank. 2 Измененията в цените на внасяните в страната суров петрол и природен газ и на изнасяните петролни продукти са изчислени на база данни от митнически декларации, предоставени от Агенция Митници, и на база данни от Интрастат декларации. 3 Разликите в отчетените изменения на цените в евро и в щатски долари на суровия петрол се дължат на изменението на валутния курс на щатския долар към еврото. Използвани са митническите курсове за съответния период. 4 По данни от НСИ. 6

9 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ (януари април 2007 г.) Измерена в евро, през декември 2007 г. средната цена на изнесените петролни продукти се повиши с 20.8% спрямо декември 2006 г., като за отчетния период на 2007 г. тя се увеличи спрямо януари декември 2006 г. с 16.7% 5. Изменение на физическите обеми По данни от митническите декларации през януари декември 2007 г. са внесени с 1.7% помалко суров петрол в сравнение със същия период на 2006 г. 6 Внесените количества природен газ нарастват с 5.8%, докато внесените количества петролни продукти намаляват с 4.9% в сравнение с януари декември 2006 г. 7 През отчетния период износът на петролни продукти намалява със 7.2% спрямо януари декември 2006 г. Ефекти върху търговското салдо и текущата сметка Като се отстрани влиянието на цените на суровия петрол и петролните продукти, нарастването на общия износ на страната (FOB) възлиза на 10.1% (при отчетени 12.2%), а нарастването на вноса на 17.9% (при отчетени 18.5%). За декември 2007 г. изменението на цените на суровия петрол, петролните продукти и природния газ води до увеличение на търговския дефицит и на дефицита на текущата сметка съответно с 23.9 млн. евро и 25 млн. евро, а за януари декември 2007 г. търговският дефицит намалява със млн. евро, а дефицитът на текущата сметка със млн. евро. Салдо на суровия петрол, петролните продукти и природния газ За декември 2007 г. салдото, формирано от вноса на суров петрол, петролни продукти и природен газ и от износа на петролни продукти, е отрицателно, в размер на млн. евро, като дефицитът намалява с 2.3 млн. евро спрямо декември 2006 г. (дефицит в размер на млн. евро). За отчетния период на 2007 г. салдото е отрицателно и възлиза на млн. евро (6.4% от БВП), като дефицитът нараства с 43.6 млн. евро спрямо този за същия период на 2006 г. (дефицит в размер на млн. евро, 7.1% от БВП). 5 Износ на стокова група 2710 (нефтени масла). 6 Включително и суров петрол за преработване. 7 Данни за внос на суров петрол и природен газ в натурални количества не са включени поради възможността да се покаже информация, която представлява търговска тайна. 7

10 ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ (януари 2008 г.) 1 По предварителни данни Преките инвестиции в страната за януари 2008 г. възлизат на 242 млн. евро (0.7% от БВП), при млн. евро (0.4% от БВП) за януари 2007 г. (млн. евро) 2006 г г г г г. І - XII I. I - III ІV - VІ VII - ІX X - XII Общо I. І. Преки инвестиции, нето Преки инвестиции в чужбина* Дялов капитал Друг капитал Реинвестирана печалба Преки инвестиции в страната Дялов капитал в т.ч. от приватизация от други сделки Друг капитал Реинвестирана печалба Сливания и придобивания, нето Постъпления Плащания Източници: фирми с чуждестранно участие, Агенция за приватизация, НСИ, Централен депозитар, банките. * Отрицателният знак (-) показва нарастване на активите на българските фирми в чужбина. Привлеченият през януари 2008 г. дялов капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания от/по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на млн. евро и представлява 67.1% от общия размер на преките чуждестранни инвестиции. Той е по-висок с 22 млн. евро от този, привлечен през същия период на 2007 г. (140.3 млн. евро). Постъпленията от продажбата на недвижими имоти на чуждестранни лица са в размер на млн. евро, при млн. евро за януари 2007 г. (млн. евро) Преки инвестиции в страната (януари 2008 г.) Общо Дялов капитал Друг капитал Реинвестирана печалба 2007 г г. За януари 2008 г. няма увеличение на дяловия капитал от приватизационни сделки с нерезиденти, придобили над 10% дялово участие в българско предприятие, при 1.4 млн. евро за същия месец на миналата година. Дяловият капитал от други сделки е в размер на млн. евро, при млн. евро за същия период на 2007 г. 8

11 За януари 2008 г. нетният Друг капитал (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен в размер на 48.1 млн. евро, при отрицателен в размер на 49.5 млн. евро за януари 2007 г. По предварителни данни реинвестираната печалба 2 за януари 2008 г. (представляваща частта на нерезидентите в неразпределената печалба или загуба на предприятието) се оценява на 31.6 млн. евро. По страни най-много инвестиции за януари 2008 г. са привлечени от Люксембург (12.5% от общия размер на преките чуждестранни инвестиции), Австрия (12.5%) и Гърция (8.5%). Географска структура на преките инвестиции в страната (януари 2008 г.) Люксембург 12.5% Австрия 12.5% Гърция 8.5% Великобритания 8.1% Кипър 7.1% Германия 7.1% Ирландия 6.4% Други 37.9% Източник: БНБ. По предварителни данни Преките инвестиции в чужбина за януари 2008 г. се увеличават с 19.3 млн. евро, при намаление в размер на 13.4 млн. евро за януари 2007 г. Инвестираният през януари 2008 г. в чужбина дялов капитал възлиза на 19.3 млн. евро, при 5.6 млн. евро за същия месец на 2007 г. 1 Предварителни данни за 2007 г. и 2008 г. Данните за 2005 г. и 2006 г. са ревизирани с годишните данни на НСИ за предприятията от нефинансовия сектор, получени в края на 2007 г. Данните за 2007 г. са ревизирани с тримесечните отчети на предприятията с чуждестранно участие, представени пред БНБ. Данните за 2008 г. ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията с чуждестранно участие, представени пред БНБ, и с тримесечните и годишните данни на НСИ. 2 Данните за 2007 г. и 2008 г. включват само реинвестираната печалба на банките. 9

12 Ревизия на данните за платежния баланс за 2005 г г. В съответствие с практиката и Календара на ЕЦБ за обмен на данните за платежния баланс, международната инвестиционна позиция, резервните активи в рамките на ЕСЦБ (включващ и календар за ревизиите) в началото на всяка календарна година БНБ извършва обичайна ревизия на предварителните данни за последните три години. Ревизиите по отделните статии са представени в приложената таблица. Основните фактори за ревизиите са: Обработените от БНБ годишни данни на НСИ за 2006 г. за преките инвестиции в нефинансовия сектор; Постъпила допълнителна информация в БНБ (от фирмите от нефинансовия сектор, НСИ, Централен депозитар АД, БМР Базел, банките и Министерство на финансите) г. Сметката Търговски баланс за 2007 г. намалява отрицателната си стойност от млн. евро (26% от БВП) до 7357 млн. евро (25.7% от БВП). Статията Услуги, нето се увеличи с 98.1 млн. евро, като достигна млн. евро. Дефицитът по статията Доход, нето нарасна от млн. евро до 311 млн. евро. Статията Текущи трансфери, нето намаля с 14.5 млн. евро, като достигна млн. евро. В резултат на тези ревизии дефицитът по Текущата сметка за 2007 г. се увеличи с 44.5 млн. евро (0.2% от БВП), като достигна млн. евро (21.8 % от БВП) при млн. евро (21.6% от БВП) преди това. Преките инвестиции в България се увеличават с млн. евро (1.5% от БВП), като достигат млн. евро (21.4% от БВП). Други инвестиции, активи са ревизирани в посока увеличение на активите в размер на млн. евро, в резултат на което общо за 2007 г. те нарастват с млн. евро. Статията Други инвестиции пасиви нараства с млн. евро, като достига млн. евро г. Статията Доход, нето е ревизирана в посока намаление в размер на млн. евро, като достига отрицателна стойност в размер на 525 млн. евро. В следствие на това, както и на ревизиите на статиите Услуги, нето (намаление на салдото с 44.6 млн. евро) и Текущи трансфери, нето (увеличение в размер на 8.1 млн. евро) дефицитът на текущата сметка за 2006 г. нарасна с млн. евро (2.2% от БВП), като достигна млн. евро (17.9 % от БВП) при млн. евро (15.7% от БВП) преди това. Статията Преки инвестиции в България е ревизирана с млн. евро (6.4% от БВП), като достига 5961 млн. евро (23.7% от БВП) при 4364 млн. евро (17.4% от БВП) преди това. Статията Портфейлни инвестиции пасиви се увеличи със 73.1 млн. евро до 535 млн. евро г. В следствие на ревизия на статията Доход, нето със 83.8 млн. евро дефицитът на текущата сметка за 2005 г. нарасна с 83.8 млн. евро (0.4% от БВП), като достигна млн. евро (12.4 % от БВП) при млн. евро (12% от БВП) преди това. Статията Преки инвестиции в България е ревизирана с 48.8 млн. евро, като достига млн. евро при млн. евро преди това. Портфейлни инвестиции пасиви се увеличи с 99.7 млн. евро до отрицателна статия в размер на млн. евро. 10

13 Ревизия на данните за платежния баланс за г. АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ (в млн. евро) Предварителни данни 2005 Ревизия Ревизирани данни Предварителни данни 2006 Ревизия Ревизирани данни Предварителни данни 2007 Ревизия Ревизирани данни A. Текуща сметка Търговски баланс Услуги, нето Доход, нето Текущи трансфери, нето Б. Капиталова сметка В. Финансова сметка Директни инвестиции в чужбина Директни инвестиции в България Сливания и придобивания, нето Портфейлни инвестиции - активи Портфейлни инвестиции - пасиви Други инвестиции - активи Други инвестиции - пасиви Г. Грешки и пропуски ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) Д. Резерви и друго финансиране Резервни активи на БНБ Ползвани кредити от МВФ, нето Извънредно финансиране

14 12

15 ТАБЛИЦИ 13

16 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ* Месечни данни Акумулирани данни от началото на годината Януари.07 Януари.08 Промяна към 31.I.2007 към 31.I.2008 Промяна към 31.I.2007 към 31.I.2008 (млн. евро) (млн. евро) (% от БВП) (% от БВП) Текуща и капиталова сметка (А+Б) % -2.2% А. Текуща сметка % -2.2% Стоки: кредит (f.o.b.) % 3.4% Стоки: дебит (f.o.b.) % -5.2% Търговски баланс % -1.8% Услуги: кредит % 0.8% Транспорт % 0.3% Пътувания % 0.3% Други услуги % 0.2% Услуги: дебит % -1.1% Транспорт % -0.4% Пътувания % -0.4% Други услуги % -0.3% Услуги, нето % -0.3% Транспорт, нето % -0.1% Пътувания, нето % -0.1% Други услуги, нето % -0.1% Стоки и нефакторни услуги, нето % -2.2% Доход: кредит % 0.4% Компенсации на наетите % 0.4% Инвестиционен доход % 0.1% Доход: дебит % -0.4% Компенсации на наетите % 0.0% Инвестиционен доход % -0.4% Доход, нето % 0.0% Стоки, нефакторни услуги и доход, нето % -2.2% Текущи трансфери, нето % -0.1% Текущи трансфери, кредит % 0.1% Текущи трансфери, дебит % -0.2% Б. Капиталова сметка 1, % 0.0% Капиталови трансфери, нето % 0.0% Общо за групи А и Б % -2.2% 14

17 Месечни данни Акумулирани данни от началото на годината Януари.07 Януари.08 Промяна към 31.I.2007 към 31.I.2008 Промяна към 31.I.2007 към 31.I.2008 (млн. евро) (млн. евро) (% от БВП) (% от БВП) В. Финансова сметка 1, % 0.7% Преки инвестиции, нето, вкл % 0.7% Преки инвестиции в чужбина % -0.1% Преки инвестиции в България % 0.7% Сливания и придобивания, нето % 0.0% Портфейлни инвестиции-активи % 0.3% Портфейлни инвестиции-пасиви % -0.1% Финансови деривати, нето % 0.0% Други инвестиции-активи 10, % 2.2% Други инвестиции-пасиви 12, % -2.3% Общо за групи А, Б и В % -1.5% Г. Грешки и пропуски % 0.5% ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) % -1.0% Д. Резерви и друго финансиране % 1.0% Резервни активи на БНБ % 1.0% Ползвани кредити от МВФ, нето % 0.0% Извънредно финансиране % 0.0% * Аналитично представяне на платежния баланс в съответствие с 5-тото издание на "Ръководството по платежен баланс" на МВФ. 1 Предварителни данни. Данните за периода 2005 г г. са ревизирани. С отчета за февруари 2008 г. предстои ревизия на данните за платежния баланс за януари 2008 г. 2 Данни от митническите декларации, допълнени с данни от НСИ и обработени от БНБ по дата на митническата декларация. Данните са съгласувани с НСИ. За 2008 г. предварителни данни на НСИ, които включват данни от системата Интрастат към 5 март 2008 г. за страните от ЕС и данни от митнически декларации към 29 февруари 2008 г. за страните извън ЕС. Оценката на вноса по цени FOB е на база на методология на БНБ и НСИ. 3 Оценки по методология на БНБ и НСИ. 4 Оценки по методология на БНБ и на Министерството на икономиката. Данните за броя на чуждестранните граждани, посетили страната през г. се базират на информация от НСГП и оценки на НСИ. Данните за броя на българите, излезли от страната през г. се базират на информация от НСГП. 5 Оценки по методология на БНБ. 6 Отрицателният знак (-) показва изтичане на капитал (нарастване на активи или намаление на пасиви). 7 Данни от фирми с чуждестранно участие, Агенцията за приватизация, НСИ, Централен депозитар, банките и др. Данните за 2007 г. и 2008 г. включват само реинвестираната печалба на банките. 8 На базата на получените в БНБ отчети за задълженията по финансови кредити на местни лица към чужбина. Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 9 В статията се отразяват сделки, които представляват придобивания или сливания. 10 На база на данни от банките. 11 Включени са отчетените външни вземания на страната по търговски кредити (платени аванси и вземания от доставчици). Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 12 За Други сектори данни на Банката за международни разплащания (BIS) за януари - септември 2007 г. За октомври - декември 2007 и 2008 г. данните подлежат на ревизии. 13 Включени са отчетените външни задължения на страната по търговски кредити (получени аванси и задължения към доставчици). Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 14 Не се включват измененията на резервните активи на БНБ, дължащи се на курсови разлики. Отрицателният знак (-) показва увеличение на резервните активи, а положителният (+) - намаление. 15

18 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ* (месечни данни) Акумулирани данни от началото на годината Акумулирани данни за последните дванадесет месеца (милиони евро) I '07 II '07 III '07 IV '07 V '07 VI '07 VII '07 VIII '07 IX '07 X '07 XI '07 XII '07 I '08 към 31.I.2007 към 31.I.2008 към 31.I.2007 към 31.I.2008 А. Текуща сметка Стоки: кредит (FOB) Стоки: дебит (FOB) Търговски баланс Услуги: кредит Транспорт Пътувания Други услуги Услуги: дебит Транспорт Пътувания Други услуги Услуги, нето Стоки и нефакторни услуги, нето Доход: кредит Компенсации на наетите Инвестиционен доход Директни инвестиции Портфейлни инвестиции Други инвестиции Доход: дебит Компенсации на наетите Инвестиционен доход Директни инвестиции Портфейлни инвестиции Други инвестиции Доход, нето Стоки, нефакторни услуги и доход, нето Текущи трансфери, нето Текущи трансфери, кредит Текущи трансфери, дебит Б. Капиталова сметка 1, Капиталови трансфери, нето Общо за групи А и Б В. Финансова сметка 1, Преки инвестиции, нето Преки инвестиции в чужбина Дялов капитал Реинвестирана печалба Друг капитал Преки инвестиции в България Дялов капитал Реинвестирана печалба Друг капитал Сливания и придобивания, нето Портфейлни инвестиции-активи Портфейлни инвестиции-пасиви Финансови деривати, нето

19 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ* (месечни данни) Акумулирани данни от началото на годината Акумулирани данни за последните дванадесет месеца (милиони евро) I '07 II '07 III '07 IV '07 V '07 VI '07 VII '07 VIII '07 IX '07 X '07 XI '07 XII '07 I '08 към 31.I.2007 към 31.I.2008 към 31.I.2007 към 31.I.2008 Други инвестиции-активи Търговски кредити, нето Заеми Валута и депозити Други активи Други инвестиции-пасиви Търговски кредити, нето Заеми Валута и депозити Други пасиви Общо за групи А, Б и В Г. Грешки и пропуски ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) Д. Резерви и друго финансиране Резервни активи на БНБ Ползвани кредити от МВФ, нето Извънредно финансиране * Аналитично представяне на платежния баланс в съответствие с 5-тото издание на "Ръководството по платежен баланс" на МВФ. 1 Предварителни данни. Данните за периода 2005 г г. са ревизирани. С отчета за февруари 2008 г. предстои ревизия на данните за платежния баланс за януари 2008 г. 2 Данни от митническите декларации, допълнени с данни от НСИ и обработени от БНБ по дата на митническата декларация. Данните са съгласувани с НСИ. За 2008 г. предварителни данни на НСИ, които включват данни от системата Интрастат към 5 март 2008 г. за страните от ЕС и данни от митнически декларации към 29 февруари 2008 г. за страните извън ЕС. Оценката на вноса по цени FOB е на база на методология на БНБ и НСИ. 3 Оценки по методология на БНБ и НСИ. 4 Оценки по методология на БНБ и на Министерството на икономиката. Данните за броя на чуждестранните граждани, посетили страната през г. се базират на информация от НСГП и оценки на НСИ. Данните за броя на българите, излезли от страната през г. се базират на информация от НСГП. 5 Оценки по методология на БНБ. 6 Отрицателният знак (-) показва изтичане на капитал (нарастване на активи или намаление на пасиви). 7 Данни от фирми с чуждестранно участие, Агенцията за приватизация, НСИ, Централен депозитар, банките и др. Данните за 2007 г. и 2008 г. включват само реинвестираната печалба на банките. 8 На базата на получените в БНБ отчети за задълженията по финансови кредити на местни лица към чужбина. Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 9 В статията се отразяват сделки, които представляват придобивания или сливания. 10 На база на данни от банките. 11 Включени са отчетените външни вземания на страната по търговски кредити (платени аванси и вземания от доставчици). Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 12 За Други сектори данни на Банката за международни разплащания (BIS) за януари - септември 2007 г. За октомври - декември 2007 и 2008 г. данните подлежат на ревизии. 13 Включени са отчетените външни задължения на страната по търговски кредити (получени аванси и задължения към доставчици). Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 14 Не се включват измененията на резервните активи на БНБ, дължащи се на курсови разлики. Отрицателният знак (-) показва увеличение на резервните активи, а положителният (+) - намаление. 17

20 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ* (тримесечни данни) Разлика 2007/2006 (милиони евро) І-во ІІ-ро ІIІ-то ІV-то І-во ІІ-ро ІIІ-то ІV-то І-во ІІ-ро ІIІ-то ІV-то ОБЩО А. Текуща сметка Стоки: кредит (FOB) Стоки: дебит (FOB) Търговски баланс Услуги: кредит Транспорт Пътувания Други услуги Услуги: дебит Транспорт Пътувания Други услуги Услуги, нето Стоки и нефакторни услуги, нето Доход: кредит Компенсации на наетите Инвестиционен доход Директни инвестиции Портфейлни инвестиции Други инвестиции Доход: дебит Компенсации на наетите Инвестиционен доход Директни инвестиции Портфейлни инвестиции Други инвестиции Доход, нето Стоки, нефакторни услуги и доход, нето Текущи трансфери, нето Текущи трансфери, кредит Текущи трансфери, дебит Б. Капиталова сметка 1, Капиталови трансфери, нето Общо за групи А и Б В. Финансова сметка 1, Преки инвестиции, нето Преки инвестиции в чужбина Дялов капитал Реинвестирана печалба Друг капитал Преки инвестиции в България Дялов капитал Реинвестирана печалба Друг капитал Сливания и придобивания, нето

21 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ* (тримесечни данни) Разлика 2007/2006 (милиони евро) І-во ІІ-ро ІIІ-то ІV-то І-во ІІ-ро ІIІ-то ІV-то І-во ІІ-ро ІIІ-то ІV-то ОБЩО Портфейлни инвестиции-активи Акции Облигации Портфейлни инвестиции-пасиви Акции Облигации Финансови деривати, нето Други инвестиции-активи Търговски кредити, нето Заеми Валута и депозити Други активи Други инвестиции-пасиви Търговски кредити, нето Заеми Валута и депозити Други пасиви Общо за групи А, Б и В Г. Грешки и пропуски ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) Д. Резерви и друго финансиране Резервни активи на БНБ Ползвани кредити от МВФ, нето Извънредно финансиране * Аналитично представяне на платежния баланс в съответствие с 5-тото издание на "Ръководството по платежен баланс" на МВФ. 1 Предварителни данни. Данните за периода 2005 г г. са ревизирани. С отчета за февруари 2008 г. предстои ревизия на данните за платежния баланс за януари 2008 г. 2 Данни от митническите декларации, допълнени с данни от НСИ и обработени от БНБ по дата на митническата декларация. Данните са съгласувани с НСИ. За 2008 г. предварителни данни на НСИ, които включват данни от системата Интрастат към 5 март 2008 г. за страните от ЕС и данни от митнически декларации към 29 февруари 2008 г. за страните извън ЕС. Оценката на вноса по цени FOB е на база на методология на БНБ и НСИ. 3 Оценки по методология на БНБ и НСИ. 4 Оценки по методология на БНБ и на Министерството на икономиката. Данните за броя на чуждестранните граждани, посетили страната през г. се базират на информация от НСГП и оценки на НСИ. Данните за броя на българите, излезли от страната през г. се базират на информация от НСГП. 5 Оценки по методология на БНБ. 6 Отрицателният знак (-) показва изтичане на капитал (нарастване на активи или намаление на пасиви). 7 Данни от фирми с чуждестранно участие, Агенцията за приватизация, НСИ, Централен депозитар, банките и др. Данните за 2007 г. и 2008 г. включват само реинвестираната печалба на банките. 8 На базата на получените в БНБ отчети за задълженията по финансови кредити на местни лица към чужбина. Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 9 В статията се отразяват сделки, които представляват придобивания или сливания. 10 На база на данни от банките. 11 Включени са отчетените външни вземания на страната по търговски кредити (платени аванси и вземания от доставчици). Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 12 За Други сектори данни на Банката за международни разплащания (BIS) за януари - септември 2007 г. За октомври - декември 2007 и 2008 г. данните подлежат на ревизии. 13 Включени са отчетените външни задължения на страната по търговски кредити (получени аванси и задължения към доставчици). Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия. 14 Не се включват измененията на резервните активи на БНБ, дължащи се на курсови разлики. Отрицателният знак (-) показва увеличение на резервните активи, а положителният (+) - намаление. 19

22 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ СТАНДАРТНО ПРЕДСТАВЯНЕ* (месечни данни) Акумулирани данни от началото на годината Акумулирани данни за последните дванадесет месеца (милиони евро) I '07 II '07 III '07 IV '07 V '07 VI '07 VII '07 VIII '07 IX '07 X '07 XI '07 XII '07 I '08 към 31.I.2007 към 31.I.2008 към 31.I.2007 към 31.I.2008 Текуща сметка Стоки, нефакторни услуги и доход, нето Стоки, нефакторни услуги и доход: кредит Стоки, нефакторни услуги и доход: дебит Търговски баланс Стоки: кредит (FOB) Стоки: дебит (FOB) Услуги, нето Услуги: кредит Транспорт Пътувания Други услуги Услуги: дебит Транспорт Пътувания Други услуги Доход, нето Доход: кредит Централна банка Държавно управление Банки Други сектори Доход: дебит Централна банка Държавно управление Банки Други сектори Текущи трансфери, нето Текущи трансфери: кредит Държавно управление Други сектори Текущи трансфери: дебит Държавно управление Други сектори Капиталова и финансова сметка 1, Капиталова сметка 1, Капиталови трансфери, нето Капиталови трансфери, кредит Държавно управление Други сектори Капиталови трансфери, дебит Държавно управление Други сектори Финансова сметка 1, Преки инвестиции, нето Преки инвестиции в чужбина Дялов капитал Друг капитал Реинвестирана печалба

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари март 2008 г. 15 май 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари март 2008 г.)... 3 Преки инвестиции, януари март 2008 г.... 6 Таблици... 9 Платежен баланс, аналитично

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Февруари 2019 * Q1-Q3, 0.0% 0.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.2% 3.9% 3.8% * 0.0 0.5 1.3 1.8 1.9 3.3 3.5 3.8 3.9 Изменение на БВП в

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране,

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА на бюджета, сметките

Подробно

Slide 1

Slide 1 2010 2009 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА КЪМ 1 ЯНУАРИ 2010 Г. 2008 Пресконференция 21.02.2011 г. Задължения и БВП (в млн. лв.) 121 592 147 740 156 607 67 021 81 006 45

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ - БЮДЖЕТ - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

BG_design_11_2010.pub

BG_design_11_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Ноември, 21 България: Ключови индикатори 28 29 21e Растеж БВП (%) y/y 6.% -5.1%.3% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8%.6% 2.2% Безработица (%) 6.31% 9.1%

Подробно

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 521 619 КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА 7410201 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2 3 4 телефон: Web-адрес

Подробно