Stan_D_Danov_R_Penev

Размер: px
Започни от страница:

Download "Stan_D_Danov_R_Penev"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление по 1.2. Педагогика (медиазнание, мултимедия, медийна педагогика на български и английски език), обявен в Държавен вестник, бр. 40 от година Професионално развитие Професионалното развитие на гл. ас. д-р Данаил Данов следва устойчива последователност, свързана с образователната и професионалната реализация, езиковата компетентност, научната и преподавателската дейност и напълно отговаря на тематичния профил на конкурса. - Притежавани магистърски степени от СУ Св. Кл. Охридски, ФКНФ, Central European University, Prague, Czech Republic, SOAS, University of London, UK. - Придобита научна и образователна степен доктор по педагогика в СУ Св. Кл. Охридски, ФНПП със защитена през 2011 година дисертация на тема Новите технологии и обучението чрез Интернет като алтернатива на традиционните учебни методи. - Респектиращ професионален стаж като: редактор, заместник председател на УС, главен секретар и и.д. Генерален директор в Българското национално радио; отговорен редактор /новини и информационни програми/ и заместник главен редактор в радио Експрес ; редактор-продуцент в Световни служби на Би Би Си, Българска

2 секция, Bush House, Strand, London, UK; координатор на програма Медии във Фондация Отворено общество ; програмен директор в Център за развитие на медиите; продуцент в Глобал Вижън ЕООД; управление на проекти в Център за развитие на комуникациите и човешките ресурси. - Отлично владеене на английски, руски и турски езици, много добро на френски език. - Преподавател в СУ Св. Кл. Охридски, Факултет по начална и предучилищна педагогика, катедра Предучилищна и медийна педагогика по дисциплините: Бакалавърска степен на обучение /на български и английски езици/: специалност Педагогика на масовата и художествената комуникация - Мултимедия, Медиазнание, Въвеждане в специалността, Модели и механизми на взаимодействие дете-масова комуникация, Медийна педагогика, Психолого-педагогически основи на информационната култура, Журналистически жанрове и формати, Теория и история на връзките с обществеността ; специалност Музика Виртуални медии, Медийна комуникация: управление на електронни медии, Английски език ; Бакалавърска степен на обучение: специалност Предучилищна и начална училищна педагогика /задочно обучение/ - Основи на социалнотехнологичната култура, Алтернативни форми и средства на преподаване ; Магистърски програми към ФНПП, СУ Св. Кл. Охридски : На български език Интеркултурно възпитание психолого-педагогически проблеми и перспективи, Социални функции на образованието и мониторинг на директора, Съвременни информационни технологии, Социализация на личността в информационното общество, Аудиовизуални и информационни технологии в интеркултурното

3 образование ; На английски език Лидерство и комуникация, Писане и управление на проекти. В контекста на преподавателската дейност на Данаил Данов мога да отбележа организационните, социалните и научните му компетенции за актуален образователен процес със студентите педагози, както и добрите отношения с колегите му от ФНПП. Документация От справката за заетостта по профила на конкурса се вижда, че е налице необходимата натовареност на титуляря на академичната длъжност доцент, защото гл. ас. д-р Данаил Данов е единствения кандидат в конкурса. В този план, представените от него документи отговарят на Правилника на СУ за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности и е очевидно, че кандидатът има научна, преподавателска, публикационна и методикотворческа дейност. Структурен анализ на научната продукция Научната и научно-приложната продукция на гл. ас. д-р Данаил Данов е по направлението на конкурса. Включва: Общ брой публикации на български и английски езици - 55, в това число книги, студии, статии, доклади и преводи; Общ брой публикации за участието в конкурса 18, в това число книги, студии, статии, доклади и преводи. Прави впечатление коректността на поднесената информация, защото кандидатът има повече публикации за участие в конкурса, но е представил само тези по неговия профил. Всички книги, студии и статии, както материали в сборници са с ISBN и отговарят на изискванията.

4 Налице са 30 цитирания в национални и международни издания, и транснационални информационни траектории. Данаил Данов има 65 участия в научни форуми и други академични прояви, десетки участия в проекти, редакторска дейност, участие в международните мрежи American Association for Literary Journalism г., South East European Network for Professionalization of the Media г. и Национална Асоциация "Журналист за Европейски съюз". Съдържателен анализ на научната продукция: Приносни моменти Научното творчество на гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов е пряко свързано и познато в педагогическата и журналистическата общности във връзка с проблематиката на медийната педагогика, медиазнанието и мултимедията. Приемам всички приносни моменти, уточнени от кандидата, свързани с устойчивите му интереси към следните проблемни области: Медийна педагогика 1. Обосноваване актуалността на медийната комуникация като неотменен елемент на образователните програми за развитието на медийна грамотност. 2. Проведени изследвания и изведени резултати, закономерности и изводи, свързани със състоянието на медийната грамотност в България, и връзката й със средствата на медийната педагогика сред различни възрастови групи и в различни образователни степени, насочени към откриване на връзката между личния опит при разбирането на света и медийното въздействие, както и в контекста на семейното възпитание.

5 3. Наличие на формиращи образователни проекции в контекста на по-ефективното използване на медиите едновременно като информационна среда, информационно средство и информационен носител от гледна точка на адекватна социализация и ефективен процес в образователната система за формиране на медийна грамотност. Медиазнание 4. Извършени систематичен анализ и интерпретация на исторически и концептуални парадигми, свързани с рекламата, политическото строителство, медийното законодателство в международен и български контекст, с основен акцент радиожурналистиката с фокус върху новините за радио, репортерство, радио-водене и продуцентската практика. Мултимедия 5. Разработена методика относно възможностите на дигиталните технологии за оптимизация на процеса на чуждоезиковото обучение - създаване на по-ефективна учебна среда, по-висока мотивация за учене и по-висока степен на взаимодействие сред обучаемите. Заключение Върху основата на оценката на трудовете и цялостната академична дейност на кандидата, предлагам на членовете на научното жури гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов ДА БЪДЕ ИЗБРАН на академичната длъжност доцент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление по 1.2. Педагогика (медиазнание, мултимедия, медийна педагогика на български и английски език), обявен в Държавен вестник, бр. 40 от година, за нуждите на Факултета по начална и предучилищна педагогика при СУ Св. Климент Охридски г. проф. д-р Радослав Пенев:

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление на образованието) Рецензент: проф. Вяра Тодорова Гюрова,

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научното творчество на доц.д-р Радослав Пенев за присъждане на академичната длъжност професор по професионалното направление 1.2. педагоги

РЕЦЕНЗИЯ на научното творчество на доц.д-р Радослав Пенев за присъждане на академичната длъжност професор по професионалното направление 1.2. педагоги РЕЦЕНЗИЯ на научното творчество на доц.д-р Радослав Пенев за присъждане на академичната длъжност професор по професионалното направление 1.2. педагогика/предучилищна педагогика - теория и технология на

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Владета Ч. Радович Нишки университет Ниш, Сърбия член на научно жури по конкурс за доцент в п.н Администрация и у

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Владета Ч. Радович Нишки университет Ниш, Сърбия член на научно жури по конкурс за доцент в п.н Администрация и у С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Владета Ч. Радович Нишки университет Ниш, Сърбия член на научно жури по конкурс за доцент в п.н. 3.7. Администрация и управление /Комуникация/, ДВ бр.76/19.09.2017 г. относно

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

Microsoft Word - YT.Upr_IKTO-RDS.doc

Microsoft Word - YT.Upr_IKTO-RDS.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Исторически Специалност: (код и наименование) История, История и география, История и философия Магистърска програма: (код

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно