r_AcademicCurriculum_BG

Размер: px
Започни от страница:

Download "r_AcademicCurriculum_BG"

Препис

1 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ FACULTY OF STRUCTURAL ENGINEERING СПЕЦИАЛНОСТ SPECIALTY образователно - квалификационна степен МАГИСТЪР Degree MASTER OF SCIENCE форма на обучение РЕДОВНА Form of Education FULL TIME UNIVERSITY LEVEL УЧЕБЕН ПЛАН ACADEMIC CURRICULUM 2019/2020 Утвърден от Факултетния съвет Confirmed by Faculty Council Дата Date Утвърждавам Декан Confirmed by Dean... / проф. д-р инж. Ф. Рангелова / Prof. Dr. Eng. F. Rangelova

2 I семестър Semester I LAAGbCBC Линейна алгебра и аналитична геометрия и(e) Linear Algebra and Analytical Geometry MAN1bCBC Математически анализ - I част и(e) Mathematical Analysis I PACbCBC Програмиране и използване на изчислителните системи DGEGbCBC Дескриптивна геометрия и инженерно - строителна графика и(e) Programming and Application of Computer Systems и(e) Descriptive Geometry and Engineering Graphics EGEbCBC Инженерна геодезия Engineering Geodesy Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) PHbCBC Философия то(c) Philosophy FLbCBC Чужд език Foreign Language SPObCBC Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport Философия Philosophy TSRbEBC Социални отношения то(c) Social Relations TVbEBC Теория на ценностите то(c) Theory of Values Чужд език Foreign Language ENbEBC Английски език English Language FRbEBC Френски език French Language GEbEBC Немски език German Language BULbEBC Български език за чуждестранни студенти Bulgarian Language for Foreign Students Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin I

3 II семестър Semester II EGEbCBC Инженерна геодезия и(e) Engineering Geodesy MAN2bCBЕ Математически анализ - II част и(e) Mathematical Analysis II TM1bCBE Теоретична механика - I част и(e) Theoretical Mechanics I CAEbCBC Автоматизация на инженерния труд то(c) Computer - Aided Engineering TMEbCBC теория на пазарното стопанство то(c) General Theory of Market Economy CHCEbCBC Химия в строителството то(c) Chemistry in Civil Engineering PHSbCBC Физика Physics Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) FLbCBC Чужд език Foreign Language SPObCBC Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport Чужд език Foreign Language ENbEBC Английски език English Language FRbEBC Френски език French Language GEbEBC Немски език German Language BULbEBC Български език за чуждестранни студенти Bulgarian Language for Foreign Students Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin II

4 III семестър Semester III PHSbCBC Физика и(e) Physics AMATHbCBE Приложна математика и(e) Applied Mathematics TM2bCBE Теоретична механика - II част и(e) Theoretical Mechanics II EGHGbCBC Инженерна геология и хидрогеология и(e) Engineering Geology and Hydrogeology LRFCbCBC Правна и нормативна уредба в строителството то(c) Legal and Regulatory Framework in Construction BMTbCBC Строителни материали Building Materials SMTbCBE Съпротивление на материалите Strength of Materials Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) FLbCBC Чужд език Foreign Language Практически занятия или извънсеместриални курсове FTEGHGbCPC Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология Practical work or additional courses з(p/f) Practical Training in Engineering Geology and Hydrogeology Чужд език Foreign Language ENbEBC Английски език English Language FRbEBC Френски език French Language GEbEBC Немски език German Language BULbEBC Български език за чуждестранни студенти Bulgarian Language for Foreign Students (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) ' SPObFBC Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport discipline by choice Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin III

5 IV семестър Semester IV BMTbCBC Строителни материали и(e) Building Materials SMTbCBE Съпротивление на материалите и(e) Strength of Materials BCONbCBC Сградостроителство и(e) Building Construction BCONPRbCBC Проект по сградостроителство зп(pp) Building Construction - Project Assignment ARCbCBC Архитектура и(e) Architecture ARCPRbCBC Проект по архитектура зп(pp) Architecture - Project Assignment CONMACbCBC Строителни машини и(e) Construction Machinery RWEbCBC Железопътно строителство и(e) Railway Engineering RWEPRbCBC Проект по железопътно строителство зп(pp) Railway Engineering - Project Assignment CSCEbCBC Компютърни системи в строителството Computer Systems in Civil Engineering Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) FLbCBC Чужд език то(c) Foreign Language Практически занятия или извънсеместриални курсове TCMbCPC Учебна практика по строителни машини з(p/f) Practical Training in Construction Machinery Practical work or additional courses Чужд език Foreign Language ENbEBC Английски език то(c) English Language FRbEBC Френски език то(c) French Language GEbEBC Немски език то(c) German Language BULbEBC Български език за чуждестранни студенти то(c) Bulgarian Language for Foreign Students (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) ' SPObFBC Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport discipline by choice " DMUMSbFBC Динамично моделиране с MATLAB и SIMULINK то(c) Dynamic Modeling Using Mathlab and Simulink Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin IV

6 V семестър Semester V STS1bCBC Строителна статика - I част и(e) Statics of Structures I BINbCBC Строителни изолации и(e) Building Insulations BINPRbCBC Проект по строителни изолации зп(pp) Building Insulations - Project Assignment CSCEbCBC Компютърни системи в строителството то(c) Computer Systems in Civil Engineering ROCbCBC Пътно строителство и(e) Road Construction ROCPRbCBC Проект по пътно строителство зп(pp) Road Construction - Project Assignment HWSbCBC Основи на хидравликата, водоснабдяването и канализацията и(e) Fundamentals of Hydraulics, Water Supply and Sewerage WSPRbCBC Проект по водоснабдяване и канализация зп(pp) Water Supply and Sewerage - Project Assignment SMFEbCBC Земна механика и фундиране Soil Mechanics and Foundation Engineering Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) Дисциплина по избор то(c) Elective discipline INSISBbEBC Инженерни инсталации в сгради то(c) Installations and Interior Services in Buildings SCMbEBC Специални композитни материали то(c) Special Composite Materials DBMbEBC Дълготрайност на строителните материали то(c) Durability of Buildings Materials UTTSbEBC Градско движение и проектиране на улици то(c) Urban Traffic and Street Design ARNbEBC Архитектурни норми и похвати при проектиране на сгради и населени места то(c) Architectural Norms and Approaches in Building Design and Town Planning AMSbEBC Приложна математическа статистика то(c) Applied Mathematical Statistics AEEbEBC Приложна електротехника то(c) Applied Electrical Engineering DGDbEBC Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции то(c) 3D Geometric Modeling in Design of Building Structures 1 by choice (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) ' SPObFBC Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin V

7 VI семестър Semester VI SMFEbCBC Земна механика и фундиране и(e) Soil Mechanics and Foundation Engineering SMFEPRbCBC Проект по фундиране зп(pp) Foundation Engineering - Project Assignment STS2bCBC Строителна статика - II част и(e) Statics of Structures II FEMbCBC Метод на крайните елементи то(c) Finite Element Method TEPbCBC Теория на еластичността и пластичността и(e) Theory of Elasticity and Plasticity TSSCbCBC Конструкции от дървесина и конструкционни композити и(e) Timber Structures and Structural Composites SSCPAbCBC Проект по конструкции от дървесина и конструкционни композити зп(pp) Structures and Structural Composites - Project Assignment RECbCBC Стоманобетон Reinforced Concrete Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове BSTbCPC Учебна практика по строителни конструкции з(p/f) Practical Training in Building Structures PASbEBC Метод на граничното равновесие то(c) Plastic Analysis of Structures ACMbEBC Авангардни строителни материали то(c) Avant-garde Construction Materials BIMIbEBC Въведение в строително информационното моделиране STDEAbEBE Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката PMCADbEBC Практически методи за автоматизация и обмен на данни в проектирането RMNbEBC Управление на риска от природни бедствия и аварийни ситуации то(c) Building Information Modelling - Introduction то(c) Stability of Differential Equations with Application to Mechanics то(c) Practical Methods for Computer Aided Design то(c) The Risk Mananagement of Natural Disasters And Emergency Situation EASDPbEBC Инженерен анализ и обработка на сеизмични записи то(c) Engineering Analysis and Seismic Data Processing Practical work or additional courses (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) ' SPObFBC Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin VI

8 VII семестър Semester VII RECbCBC Стоманобетон и(e) Reinforced Concrete RECPRbCBC Проект по стоманобетон зп(pp) Reinforced Concrete - Project Assignment DSSAbCBC Строителна динамика и сеизмичен анализ и(e) Dynamics of Structures and Seismic Analysis STBbCBC Устойчивост на строителните конструкции и(e) Stability of Structures CTE1bCBC Технология на строителството - I част и(e) Construction Technology - Part I ECONCbCBC Икономика на строителството и(e) Economics of Construction MTSTbCBC Метални конструкции Metal Structures MTSTPRbCBC Проект по метални конструкции Metal Structures - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) ' SPObFBC Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin VII

9 VIII семестър Semester VIII MTSTbCBC Метални конструкции и(e) Metal Structures MTSTPRbCBC Проект по метални конструкции зп(pp) Metal Structures - Project Assignment CTE2bCBC Технология на строителството - II част и(e) Construction Technology - Part II CTE2PRbCBC Проект по технология на строителството - II част зп(pp) Construction Technology - Part II - Project Assignment RCSSbCBC Стоманобетонни конструкции и(e) Reinforced Concrete Structures RCSSPRbCBC Проект по стоманобетонни конструкции зп(pp) Reinforced Concrete Structures - Project Assignment RCBBbCBC Стоманобетонни мостове и(e) Reinforced Concrete Bridges RCBBPRbCBC Проект по стоманобетонни мостове зп(pp) Reinforced Concrete Bridges - Project Assignment ITCbCBC Обследване и изпитване на строителни конструкции и(e) Investigation and Testing of Building Structures ERDSSbCBC Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия то(c) Earthquake-Resistant Design of Steel Structures Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) Дисциплина по избор то(c) Elective discipline Практически занятия или извънсеместриални курсове PFTbCPC Учебно - производствена практика з(p/f) Practical & Field Training by choice Practical work or additional courses summer Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin VIII

10 VIII семестър Semester VIII CMGDbEBC Компютърни технологии в геотехническото проектиране то(c) Computer Methods in Geotechnical Design MREbEBC Управление на недвижими имоти то(c) Management of Real Estates MSTbEBC Зидани конструкции то(c) Masonry Structures AGMbEBC Приложна геомеханика то(c) Applied Geomechanics SSFbEBC Стоманени конструкции oт тънкостенни студеноформувани профили и(e) Steel Structures Composed of Thin - Walled Cold - Formed Members ANSbEBC Изследване на конструкции с ANSYS то(c) Structural Analysis Using ANSYS MCIPbEBC Управление на инвестиционни строителни проекти то(c) Management of Construction Investment Project RCDABUbEBC Въпроси по стоманобетон според НПБСБК то(c) Reinforced Concrete Design According to the Bulgarian IREECbEBC Повишаване на ресурсната и енергийната ефективност в строителството (ПРЕЕС) то(c) Improvement of Resource and Energy Efficiency in Construction (IRЕЕС) TRTbEBC Транспортни тунели то(c) Transport Tunnels SDFSbFBC Софтуерно проектиране на кофражи и скелета то(c) Software Design of Formwork and Scaffolding PRMbFBC Управление на риска на проекта то(c) Project Risk Management AACMSbEBC Прил. на съвр. композитни материали и системи при изграждане, възст. и усилване на стр. констр. и съоръжения то(c) Appl. of Advanced Composite Materials and Systems in Design, Strengthening and Rehabilitation of Civil Eng. Struct. and Facilities (+) Факултативни курсове (+) Free choice courses (optional) ' SPObFBC Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin VIII

11 Специализация "Конструкции" Structures Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin IX

12 IX семестър - Специализация "Конструкции" Semester IX - Structures OMCbCBC Организация и управление на строителството и(e) Organization and Management of Construction OMCPRbCBC Проект по организация и управление на строителството зп(pp) Organization and Management of Construction - Project Assignment SRSbCSC Специални стоманобетонни конструкции и(e) Special Reinforced Concrete Structures SRSPRbCSC Проект по специални стоманобетонни конструкции зп(pp) Special Reinforced Concrete Structures - Project Assignment SSSbCSC Специални стоманени конструкции и(e) Special Steel Structures SSSPRbCSC Проект по специални стоманени конструкции зп(pp) Special Steel Structures - Project Assignment SCBbCBC Стоманени и комбинирани мостове и(e) Steel and Composite Bridges SCBPAbCBC Проект по стоманени и комбинирани мостове зп(pp) Steel and Composite Bridges - Project Assignment ERDbCSC Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия и(e) Earthquake-Resistant Design of Reinforced Concrete Structures Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) Дисциплина по избор то(c) Elective discipline by choice Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin IX

13 IX семестър - Специализация "Конструкции" Semester IX - Structures CSCbEBC Стомано - стоманобетонни конструкции то(c) Composite Steel and Concrete Structures CASbEBC Компютърен анализ на конструкциите то(c) Computer - Aided Analysis of Structures DRRBbEBC Диагностика, възстановяване и усилване на сгради то(c) Diagnostic, Rehabilitation and Retrofitting of Buildings QCAbEBC Контрол на качеството и приемане на строителните работи то(c) Quality Control and Acceptance of Construction Works FININWbEBC Довършителни работи в строителството то(c) Finishing and Interior Works SERbEBC Сеизмична оценка, възстановяване и усилване на сгради FRSbEBC Пожароустойчивост на стоманени и дървени конструкции FDRCSbEBC Проектиране на стоманобетонни и комбинирани конструкции за пожарно въздействие ITSRAbEBC Информационни технологии при оценка на сеизмичния риск MEERBbEBC Управление на енергийно - ефективно обновяване на сгради SARCHRbEBC Сеизмично изследване на високи сгради със стоманобетонна конструкция то(c) Seismic Evaluation and Retrofit of existing buildings то(c) Fire Resistance of Steel and Timber Structures то(c) Fire Design of Reinforced and Composite Structures то(c) Information Technologies for Seismic Risk Assessment то(c) Management of Energy - Efficient Renovation of Buildings то(c) Sesmic Analysis of Reinforced Concrete Hign Rice Buildings LSEPObEBC Охрана на труда и околната среда то(c) Labour Safety and Environmental Protection MCCbEBC Мениджмънт на строителната фирма то(c) Management of Construction Company BMbEBC Управление на мостове то(c) Bridge Management Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin IX

14 Специализация "Технология и организация на строителството" Technology and Organization of Construction Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin IX

15 IX семестър - Специализация "Технология и организация на строителството" Semester IX - Technology and Organization of Construction OMCbCBC Организация и управление на строителството и(e) Organization and Management of Construction OMCPRbCBC Проект по организация и управление на строителството зп(pp) Organization and Management of Construction - Project Assignment PSSbCSC Производство на метални конструкции и(e) Production of Steel Structures PSSPRbCSC Проект по производство на метални конструкции зп(pp) Production of Steel Structures - Project Assignment PRCCbCSC Довършителни работи в строителството и(e) Finishing and Interior Works PTPCEbCBC Технология на производството на сглобяеми стоманобетонни елементи PTOCEPbCBC Проект по технология на производството на сглобяеми стоманобетонни елементи и(e) ProductionTechnology of Precast Concrete Elements зп(pp) Production Technology of Precast Concrete Elements - Project Assignment MCCbCSC Мениджмънт на строителната фирма то(c) Management of Construction Company HSWCbCBC ЗБУТ в строителството то(c) Health and Safety Work in Construction COFbCSC Корпоративни финанси и(e) Corporate Finance Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) Дисциплина по избор то(c) Elective discipline by choice Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin IX

16 IX семестър - Специализация "Технология и организация на строителството" Semester IX - Technology and Organization of Construction CSCbEBC Стомано - стоманобетонни конструкции то(c) Composite Steel and Concrete Structures CASbEBC Компютърен анализ на конструкциите то(c) Computer - Aided Analysis of Structures DRRBbEBC Диагностика, възстановяване и усилване на сгради то(c) Diagnostic, Rehabilitation and Retrofitting of Buildings QCAbEBC Контрол на качеството и приемане на строителните работи SERbEBC Сеизмична оценка, възстановяване и усилване на сгради FRSbEBC Пожароустойчивост на стоманени и дървени конструкции FDRCSbEBC Проектиране на стоманобетонни и комбинирани конструкции за пожарно въздействие ITSRAbEBC Информационни технологии при оценка на сеизмичния риск MEERBbEBC Управление на енергийно - ефективно обновяване на сгради то(c) Quality Control and Acceptance of Construction Works то(c) Seismic Evaluation and Retrofit of existing buildings то(c) Fire Resistance of Steel and Timber Structures то(c) Fire Design of Reinforced and Composite Structures то(c) Information Technologies for Seismic Risk Assessment то(c) Management of Energy - Efficient Renovation of Buildings CEbEBC Строително предприемачество то(c) Construction Entrepreneurship BMbEBC Управление на мостове то(c) Bridge Management Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin IX

17 X семестър Semester X PDFTbCBC Преддипломен стаж з(p/f) Pre-Diploma Field Training DWbCBC Разработване на дипломна работа ДИ(DE) Work on Diploma Thesis Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/contin X

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 16.07.2014 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Утвърждавам Confirmed by Academic Council of UACEG Ректор Дата 10.07.2013 Confirmed by Rector Date... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir Petrov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector / проф д-р инж Иван Марков / Prof Dr Eng Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 1.07.2015 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Подробно

Декан ФТС: Утвърдил: /проф. д-р Вл. Тодоров/ Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: /проф. д-р инж. Сл. Господинов/ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСП

Декан ФТС: Утвърдил: /проф. д-р Вл. Тодоров/ Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: /проф. д-р инж. Сл. Господинов/ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСП Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО Специалност "Транспортно строителство" - I курс Форма на обучение: Редовна Зала 1110-11 етаж на корпус "Б" нова

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И Е-ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ INTERNATIONAL HIGHER SCHOOL OF INFORMATICS AND E LEADERSHIP MAHATMA GANDHI ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ FACULTY OF INFORMATICS

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. "Арх. Камен Петков" 3, тел.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. Арх. Камен Петков 3, тел. ХI а клас ЗИП изчертаване на кофражни планове и определяне количествата на кофражните работи 1 Учебна практика по 1 Английски език 1 1 Английски език 1 Български език и литература технология на 2 строителството

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън

Подробно

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР ПРОФЕСИОНАЛНА

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

ФЗ Ф код на спец. код на дисциплина та Специалност "ФИЗИКА" / магистърска програма "ТЕРМОЯДРЕН СИНТЕЗ И ПЛАЗМЕНИ ТЕХНОЛОГИИ" Наименование на

ФЗ Ф код на спец. код на дисциплина та Специалност ФИЗИКА / магистърска програма ТЕРМОЯДРЕН СИНТЕЗ И ПЛАЗМЕНИ ТЕХНОЛОГИИ Наименование на Ф Ф 35 21 16 код на спец. код на дисциплина та Специалност "ФКА" / магистърска програма "ТЕРМОЯДРЕН СНТЕ ПЛАМЕН ТЕХНОЛОГ" Наименование на учебната дисциплината за випуска, започнал през 2016 / 2017 учебна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ за ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) УЧЕБНА ГОДИНА СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ FACULTY OF STRUCTURAL ENG

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ за ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) УЧЕБНА ГОДИНА СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ FACULTY OF STRUCTURAL ENG ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ за ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) УЧЕБНА ГОДИНА 2015 2016 ACADEMIC YEAR 2015 2016 INFORMATION PACKAGE EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) Обща характеристика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

Microsoft Word - kstB_kr.doc

Microsoft Word - kstB_kr.doc Учебен план съгласно ЕСТК FTE фундаментални дисциплини; TBE T тип на образователно-квалификационната степен: B - бакалаври, M - магистри ; CS - Компютърни системи и технологии ; пореден номер на дисциплината;

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (подпис) Специалност: ХИМИЯ И ФИЗИКА Образователно-

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф. П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п47 17 - п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 /.7.28 г. Утвърждавам:

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 /.7.28 г. Утвърждавам:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно