Решение по Наказателно дело 692/2014г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Решение по Наказателно дело 692/2014г."

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е 710 Гр. Перник, 10 ноември 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание проведено на петнадесети октомври през две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Станчев ЧЛЕНОВЕ: Слава Георгиева Ивайло Иванов при съдебния секретар И.И. и с участието на прокурор Цветков от окръжна прокуратура Перник, като разгледа КНАХД 692 по описа за 2014 година докладвано от съдия Слава Георгиева, за да се произнесе взе предвид следното: Производството е по реда на чл. 208 чл. 228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 63 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на началника на Митница Столична срещу съдебно решение 332 от година, постановено по н.а.х.дело 00375/2014 година по описа на районен съд Перник, с което е отменено наказателно постановление 328/2013 от година, издадено от началника на Митница Столична, с което на Весан ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 127, представлявано от управителите А.Д.Н. и С.А.Н. е наложена имуществена санкция в размер на лева, представляваща двойния размер на дължимия акциз на стоките, предмет на нарушението на основание чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и са отнети в полза на държавата на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС литра при 15 0С тежки масла газьол, с теглово съдържание на сяра под 0.03 %, съдържащо 6.4 об. % биодизел, немаркирано, съхранявано с протокол за отговорно пазене от година в складова база на Сакса ООД, находяща се в гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. Кременица 1, пл. 531, в три пластмасови съда за извършено административно нарушение на чл. 126 от ЗАДС.

2 Касаторът чрез процесуалния си представител главен юрисконсулт Б.С. твърди, че постановеното съдебно решение е неправилно и незаконосъобразно, както постановено в нарушение на материалния закон. Моли, съдът да постанови решение, с което да отмени решението предмет на касационна проверка и потвърди изцяло наказателното постановление. Ответникът по касационната жалба Весан ООД чрез процесуалния си представител адвокат А.С. от АК София моли съда да остави в сила решението на районния съд, като правилно и законосъобразно. Подробни съображения излага в представената писмена защита. Претендира присъждане на направените съдебни разноски. Представителят на окръжна прокуратура Перник намира касационната жалба за неоснователна. Моли съда да остави в сила решението на първоинстанционния съд като законосъобразно и правилно. Административен съд Перник, касационен състав, като прецени събраните по делото доказателства и наведените касационни основания, прилагайки нормата на чл. 218 от АПК, след съвещание, намира следното: Касационната жалба се явява допустима, като подадена в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество касационната жалба е основателна. Първоинстанционният съд въз основа на събраните писмени и гласни доказателства правилно е установил фактическата страна на спора. Приел е, че административнонаказаното лице на година, в района на с. Студена, на главен път Е-79 срещу бензиностанция Шел в посока гр. София в автоцистерна с рег. С 4406 НК /собственост на Весан ООД/, управлявана от А.Г.Г. с ЕГН ********** превозва дизелово гориво литра при 15 0С тежки масла газьол, с теглово съдържание на сяра под 0.03 %, съдържащо 6.4 об. % биодизел, немаркирано без данъчен документ по ЗАДС или фактура, или митническа декларация, или придружителен на акциза. На административнонаказаното лице е бил съставен АУАН 60 на година за извършено административно нарушение на нормата на чл. 126 от ЗАДС. Въз основа на съставения акт за установяване на административното нарушение /АУАН/ е издадено процесното наказателно постановление /НП/. От правна страна първоинстанционният съд е приел, че са налице съществени процесуални нарушения при съставянето на АУАН и издаването на НП, като не са посочени описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено, както и законните разпоредби, които са били нарушени, които са основание за отмяна на наказателното постановление.

3 Пред настоящата касационна инстанция не са представени нови писмени доказателства. Съобразно чл. 218 от АПК касационната инстанция дължи произнасяне само относно наведените в жалбата касационни оплаквания, като следи служебно за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон. Съдът намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо. Съобразно чл. 220 от АПК касационната инстанция възприема установена от районен съд Перник фактическа обстановка, която напълно кореспондира на събраните по делото доказателства. Настоящият касационен състав не споделя изводите на районния съд. При правилно установена фактическа обстановка, съдът е достигнал до неправилни правни изводи поради следното: От събраните в хода на извършеното съдебно следствие пред първоинстанционния съд писмени и гласни доказателствени средства безспорно се установява изложената фактическа обстановка, видно от съставения АУАН, като подробно и изчерпателно са описани нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено, а именно на година, в района на с. Студена, на главен път Е-79 срещу бензиностанция Шел в посока гр. София в автоцистерна с рег. С 4406 НК /собственост на Весан ООД/, управлявана от А.Г.Г. с ЕГН ********** превозва дизелово гориво литра при 15 0С тежки масла газьол, с теглово съдържание на сяра под 0.03 %, съдържащо 6.4 об. % биодизел, немаркирано без данъчен документ по ЗАДС или фактура, или митническа декларация, или придружителен на акциза, съставляващо нарушение на чл. 126 от ЗАДС, т.е. налице е и посочена законна разпоредба, която е била нарушена в случая. Така съставения АУАН по своето съдържание е в пълен синхрон с императивните изисквания на разпоредбите на чл. 42,т. 4 и т. 5 и чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗАНН. В случая следва да се има предвид, че е извършено нарушение на нормата на чл. 126 от ЗАДС, за това, че се превозва акцизна стока без необходимите документи /данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза/, което нарушение е описано изчерпателно и обстоятелствено. Ето защо следва още веднъж да се повтори направения по горе правен извод, че от

4 съдържанието на описаните в АУАН и НП обстоятелства и описанието на нарушението от фактическа страна, датата /времето/ и мястото на неговото извършване се явява безспорно установено, с оглед на което съдът приема, че е спазено императивното изискване на чл. 42, т. 4, т. 5 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН. Изпълнителното деяние е индивидуализирано в необходимата и достатъчна степен чрез точно словесно описание на поведението, с което се осъществява съставът на нарушението, с посочване на законовите разпоредби, установяващи задълженията, неизпълнението на които релевират административно нарушение към датата на неговото констатиране при извършената проверка. При съобразяване формата на наказателното постановление с императивните изисквания на чл. 57 от ЗАНН, административното нарушение е формулирано конкретно, ясно и точно от фактическа и правна страна. Неправилно първоинстанционния съд е приел за установено, че е налице незаконосъобразност на наказателното постановление на процесуално основание. Като е достигнал до изводи за отмяна на НП, първоинстанционния съд е постановил едно незаконосъобразно решение, което следва да се отмени по изложените по-горе мотиви на касационната инстанция и да се потвърди издаденото НП като законосъобразно. Съгласно нормата на чл. 126 от ЗАДС с предвиденото в текста административно наказание се наказва лице, което произвежда, държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен на акциза. Нито един от посочените документи не е придружавал стоката към момента на проверката и не е представен пред проверяващите. В процесния случай от доказателствата по делото е установено по безспорен начин, че е осъществен от касатора състава на административното нарушение, като е превозвал акцизни стоки, без да е представил визираните в нормата на чл. 126 от ЗАДС придружителни документи, удостоверяващи плащане, начисляване или обезпечаване на акциз. Представените копия от документи не могат да бъдат кредитирани като относими доказателства, поради липса на установена връзка между тях и процесното количество гориво, а отделно от това не са придружавали стоката при превоза. Нормата на чл. 126 от ЗАДС санкционира не непритежаването въобще на документи, а превозването на акцизна стока без документ. С оглед на това представените в последствие не могат да изключат отговорността на привлеченото към административна отговорност лице.

5 Въз основа на изложеното се налага убеждението, че процедурата по установяване на нарушението е спазена, обжалваното Наказателно постановление съдържа всички изискуеми по ЗАНН реквизити, нарушението е правилно индивидуализирано като такова по чл. 126 от ЗАДС и е наложено съответното административно наказание имуществена санкция по същия законов текст от ЗАДС, която представлява двойния размер на дължимия акциз на стоките, предмет на нарушението, както и правилно и законосъобразно стоките, предмет на нарушението са били отнети в полза на държавата на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС. Предвид горните съображения, Административният съд, в качеството си на касационна инстанция намира, че жалбата, с която е сезиран е основателна, а атакуваното решение на Районния съд, с което е отменено наказателното постановление, е незаконосъобразно и същото ще бъде отменено. Делото е и изяснено от фактическа и правна страна, поради което ще се реши по същество посредством потвърждаване на наказателното постановление. Мотивиран от гореизложеното, Административен съд Перник, в касационен състав и на основание чл. 222, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН Р Е Ш И : ОТМЕНЯ решение 332 от г., постановено по н.а.х.дело 00375/2014 година по описа на районен съд Перник и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 328/2013 от година, издадено от началника на Митница Столична, с което на Весан ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 127, представлявано от управителите А.Д.Н. и С.А.Н. е наложена имуществена санкция в размер на лева, представляваща двойния размер на дължимия акциз на стоките, предмет на нарушението на основание чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и са отнети в полза на държавата литра при 15 0С тежки масла газьол, с теглово съдържание на сяра под 0.03 %, съдържащо 6.4 об. % биодизел, немаркирано, съхранявано с протокол за отговорно пазене от година в складова база на Сакса ООД, находяща се в гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. Кременица 1, пл. 531, в три пластмасови съда, като законосъобразно. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ 2./п/

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Решение по Наказателно дело 823/2014г.

Решение по Наказателно дело 823/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 769 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 01 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1173/22.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 21.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Мария Тодорова Малинка

Подробно

Решение 27 Номер 27 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Решение 27 Номер 27 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Решение 27 Номер 27 Година 23.02.2018 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 23.01 Година 2018 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър Стратиев

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

Решение по Административно дело 169/2013г.

Решение по Административно дело 169/2013г. Р E Ш Е Н И Е 340 гр.перник, 06.11.2013 год. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание на седми октомври две хиляди и тринадесета година в състав: СЪДИЯ: Емилия Иванова

Подробно

Решение 167 Номер 167 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2017 В публично заседание в следния състав: Председател: Секрет

Решение 167 Номер 167 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2017 В публично заседание в следния състав: Председател: Секрет Решение 167 Номер 167 Година 20.11.2017 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 18.10 Година 2017 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Прокурор: Димитър

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С.,04.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 22.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ж-143/2017 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанк

Р Е Ш Е Н И Е Ж-143/2017 г. София, г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанк Р Е Ш Е Н И Е Ж-143/2017 г. София, 05.09.2017 г. Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Мария Матева и Веселин Целков на заседание,

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, 27.06.2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

Решение по Административно дело 614/2013г.

Решение по Административно дело 614/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 777 гр. Перник, 10.01.2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/15.10. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.10. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно