Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd"

Препис

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи на обучение Бележки (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Първи срок 17 седмици по 1 час седмично ДИАГНОСТИКА 1 1 диагностика на знанията и уменията на учениците Тест за входно ниво Инструктаж 2 2 нови знания Изобразяване на обекти с вътрешни повърхнини 1.1. Изобразяване на разрези и сечения 3 3 упражнения и Изобразяване на обекти с вътрешни повърхнини 1.1. Изобразяване на разрези и сечения 4 4 нови знания Качество на продуктите и ергономия 1.2. Качество на изделията Показва знания за те хартия и картон, метални, пластмасови, дървесни и други ; Има понятие за свойствата на те и конструкциите; Свързва операции с инструментите, подходящи за тяхното осъществяване; Различава стоки и услуги; Познава средства за комуникация. 1. ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ Познава начини за изобразяване на вътрешни повърхнини; Разчита графични изображения с разрези и сечения. Разчита графични изображения с разрези и сечения; Изобразява разрези и сечения на детайли с проста геометрична форма. Познава критерии и показатели за качество на изделията. Оценяване на входящия тест; Уводен инструктаж за безопасна работа с и инструменти в специализиран кабинет, поставяне на подпис в книгата за безопасност на труда правилните начини за работа с чертожни инструменти и знанията за сечение, разрез и секуща равнина. скициране на сечения и разрези в работната тетрадка. показатели и критерии за качество на продуктите. Учебник по ТП Учебник по ТП

2 5 5 упражнения и Качество на продуктите и ергономия 1.2. Качество на изделията 6 6 нови знания Енергията в бита 2.1. Енергийни разходи и жилищни инсталации 7 7 упражнения и Енергията в бита 2.1. Енергийни разходи и жилищни инсталации 8 8 нови знания Електрическите инсталации в дома 2.1. Енергийни разходи и жилищни инсталации 9 9 упражнения и упражнения и Електрическите инсталации в дома 2.1. Енергийни разходи и жилищни инсталации Електрическите инсталации в дома 2.1. Енергийни разходи и жилищни инсталации Представя критерии и показатели за качество на изделията; Оценява идейни проекти според конструктивни и ергономични изисквания. 2. ТЕХНИКА Дава примери за жилищни инсталации в дома; Разбира екологичното значение на пестенето на електрическа и топлинна енергия в дома. Разбира екологичното значение на пестенето на електрическа и топлинна енергия в дома; Познава и прилага начини за пестене на енергия. Познава предназначението и принципа на действие на електрическата жилищна инсталация: осветителна, звукова, охранителна; Познава функциите на отделните елементи в жилищните електрически инсталации. Познава функциите на отделните елементи в жилищните електрически инсталации. Познава предназначението и принципа на действие на електрическата жилищна инсталация осветителна; Познава функциите на отделните елементи в жилищните електрически инсталации. Оценява се изпълнението на задачите за качество на продуктите, за ергономичните изисквания, за словесно и графично представяне на идеи и решения, участие в проект, изработване на макети; Решава се тестът. Оценява се степента на усвояване и коректно използване на новите понятия. определяне на начините за пестене на енергия, описване на енергийни проблеми при участие в играта и решаване на кръстословицата. Оценява се степента на усвояване и коректно използване на новите понятия, попълването на чек-листа и участието в играта. Оценява се работата по задачите: точно записване названията на консуматорите на електричен ток и на отдадената енергия, избор и обясняване на действието на предпазителите. Оценява се усвояването на знания и формирането на умения за безопасна работа с електрически уреди. Приложение Учебник по ТП Учебник по ТП Електротехнически комплект

3 11 11 упражнения и Електрическите инсталации в дома 2.1. Енергийни разходи и жилищни инсталации нови знания Работа с пробивна машина 2.2. Обработваща техника упражнения и Работа с пробивна машина 2.2. Обработваща техника Познава функциите на отделните елементи в жилищните електрически инсталации. Познава начини за ръчно и машинно свредловане (пробиване); Познава и описва устройството и принципа на действие на пробивна машина (ръчна и електрическа); Познава правилата за поддържане и безопасна работа с пробивна машина; Подготвя пробивната машина за работа. Оценяват се знанията и те умения за моделиране. Оценява се степента на усвояване на знания и коректно използване на новите понятия. Оценява се практическата работа с пробивната машина и се решава тестът. Приложение Допълнителни Учебник по ТП нови знания Неразглобяеми съединения в металните 3.1. Съединяване на детайли упражнения и Неразглобяеми съединения в металните 3.1. Съединяване на детайли 3. ТЕХНОЛОГИИ Познава неразглобяеми съединения, чиито детайли са свързани чрез нитоване и спояване; Познава последователността на технологичните операции, инструментите и приспособленията за нитоване и спояване; Разграничава начини за ръчно и машинно нитоване и спояване. Осъществява неразглобяеми съединения чрез нитоване и спояване; Разграничава начини за ръчно и машинно нитоване и спояване. видовете съединения и тяхното осъществяване. разчитане на инструкционните карти и практическата работа по формиране на умения за нитоване. Учебник по ТП Комплект за с нитоване нови знания Форми и свойства на металните 3.2. Изработване на изделия от метални Познава форми и технологични свойства на металните. Оценяват се знанията на учениците за формите и свойствата на металните. Учебник по ТП

4 17 17 упражнения и Форми и свойства на металните 3.2. Изработване на изделия от метални Познава форми и технологични свойства на металните. Оценяват се те умения за изследване на механичните и технологични свойства на металните. Допълнителни нови знания Конструкция и технология за изработване на метални изделия 3.2. Изработване на изделие от метални упражнения и упражнения и упражнения и Конструкция и технология за изработване на метални изделия 3.2. Изработване на изделие от метални Конструкция и технология за изработване на метални изделия 3.2. Изработване на изделие от метални Конструкция и технология за изработване на метални изделия 3.2. Изработване на изделие от метални Втори срок 17 седмици по 2 часа седмично Анализира конструкцията на метални изделия, като посочва елементите и вида на съединенията; Съставя технологична карта за изработване на изделие от метални. Анализира конструкцията на метални изделия, като посочва елементите и вида на съединенията; Прилага способи за ръчна и машинна обработка на метални ; Подбира и използва инструменти и приспособления за осъществяване на технологичен процес; Съставя технологична карта за изработване на изделие от метални. Подбира и използва инструменти и приспособления за осъществяване на технологичен процес. Подбира и използва инструменти и приспособления за осъществяване на технологичен процес. Оценяват се уменията на учениците да анализират конструкцията и технологията за изработване на метално изделие; Оценява се степента на усвояване и коректно използване на новите понятия. Оценяват се те умения на учениците за анализиране на конструкцията, съставяне на технологична карта и извършване на операция разчертаване. Оценяват се те умения за извършване на операция рязане с ръчна ножовка и пробиване. Оценявят се те умения за извършване на операция огъване и нитоване. Учебник по ТП Албум техническа документация Комплект за Албум техническа документация Комплект за Албум техническа документация Комплект за

5 22 20 нови знания Комбиниране на в изделията 3.3. Изработване на изделия чрез комбиниране на упражнения и упражнения и упражнения и Комбиниране на в изделията 3.3. Изработване на изделия чрез комбиниране на Комбиниране на в изделията 3.3. Изработване на изделия чрез комбиниране на Комбиниране на в изделията 3.3. Изработване на изделия чрез комбиниране на нови знания Технология на храната 3.4. Приготвяне на ястия чрез пържене и задушаване Комбинира според свойствата им в конструкцията на изделие; Познава техники за художествена обработка на изделия от комбинирани. Прилага техники за ръчна обработка на текстил, кожа, метали, пластмаси; Прилага техники за художествена обработка на изделия от текстил и кожа. Прилага техники за ръчна обработка на текстил, кожа, метали, пластмаси; Прилага техники за художествена обработка на изделия от текстил и кожа. Прилага техники за ръчна обработка на текстил, кожа, метали, пластмаси; Прилага техники за художествена обработка на изделия от текстил и кожа. Познава същността на топлинната обработка на хранителни продукти чрез пържене и задушаване; Разграничава начини, уреди и домакински съдове за задушаване и пържене без мазнина; Съставя технологична схема и приготвя ястия от различни продукти чрез пържене и задушаване; Разбира значението на задушаването на продуктите за осъществяване на диетично и здравословно хранене; Познава начини и режими за пестене на време и енергия при топлинната обработка на хранителните продукти. съставни изделия от различни и техники за изработване на декоративни изделия. изработване на различни изделия. изработване на различни изделия. изработване на различни изделия. топлинната обработка на хранителни продукти и съставяне на технологична схема. Учебник по ТП Албум техническа документация Комплект за Албум техническа документация Комплект за Албум техническа документация Комплект за Учебник по ТП

6 27 22 упражнения и Технология на храната 3.4. Приготвяне на ястия чрез пържене и задушаване Познава същността на топлинната обработка на хранителни продукти чрез пържене и задушаване; Разграничава начини, уреди и домакински съдове за задушаване и пържене без мазнина; Съставя технологична схема и приготвя ястия от различни продукти чрез пържене и задушаване; Разбира значението на задушаването на продуктите за осъществяване на диетично и здравословно хранене; Познава начини и режими за пестене на време и енергия при топлинната обработка на хранителните продукти. топлинна обработка на хранителни продукти и разчитане и съставяне на технологична схема нови знания Измерване и отчитане на енергийните разходи удома 4.1. Дигитални средства за контрол 4. КОМУНИКАЦИИ И КОНТРОЛ Разбира необходимостта от измерване и контрол на количеството изразходвана вода, електрическа и топлинна енергия; Познава функциите и принципа на действие на електромер, водомер, топломер; Познава и разграничава основните величини за измерване разходите на вода и енергия в бита. основните величини за измерване разходите на вода и електроенергия в бита, за мерните единици и за измервателните средства, с които се работи. Учебник по ТП упражнения и Измерване и отчитане на енергийните разходи удома 4.1. Дигитални средства за контрол Разбира необходимостта от измерване и контрол на количеството изразходвана вода, електрическа и топлинна енергия; Познава функциите и принципа на действие на електромер, водомер, топломер; Познава и разграничава основните величини за измерване разходите на вода и енергия в бита. Оценяват се уменията да се различават и назовават средства за измерване на потреблението на енергия и вода, както и нагласите за икономично използване на енергията нови знания Сигнални инсталации в жилището 4.2. Сигнална и охранителна инсталация Познава функциите и принципа на действие на сигнална и охранителна инсталация; Познава модели на сигнална и охранителна инсталация. функциите и принципа на действие на сигнална и охранителна инсталация. Учебник по ТП

7 31 24 упражнения и Сигнални инсталации в жилището 4.2. Сигнална и охранителна инсталация нови знания Трудът на хората 5.1. Специализация и разделение на труда упражнения и Трудът на хората 5.1. Специализация и разделение на труда Познава функциите и принципа на действие на сигнална и охранителна инсталация; Познава модели на сигнална и охранителна инсталация. Оценява се правилно обяснение на предназначението и функциите на сигнална и охранителна инсталация; Оценява се умението да се изброяват елементите им. 5. ИКОНОМИКА Познава и разбира специализацията и разделението Оценяват се знания на труда като основни фактори за ефективността на за специализацията и производството на стоки и услуги. разделението на труда и представите за ефективност на производството. Проучва и дава примери за специализация на производството в региона, където живее; Осъществява практическа дейност в екип с различни начини на разделение на труда. Оценява се изпълнението на учебните задачи по зададени критерии. Допълнителни Учебник по ТП нови знания Бизнесът и парите 5.2. Себестойност и цена на продукция Разпознава по основните им белези себестойност и цена на изделие и кулинарен продукт; Сравнява по определени критерии (цена, качество, себестойност и др.) изделия, продукти и услуги и прави аргументиран избор. някои основни икономически понятия: разходи, себестойност, печалба, цена, алтернативна цена на продукцията. Учебник по ТП упражнения и Бизнесът и парите 5.2. Себестойност и цена на продукция Изчислява себестойност и цена на изработено изделие и кулинарен продукт; Сравнява по определени критерии (цена, качество, себестойност и др.) изделия, продукти и услуги и прави аргументиран избор. Оценява се изпълнението на учебните задачи по критерии: точно попълване на калкулационните таблици, правилни решения, обосновани изводи. Изработени изделия

8 36 27 нови знания Домашна икономика 5.3. Бюджет Познава елементите на семейния бюджет; Разграничава и групира доходите и разходите в семейния бюджет. Оценяват се знанията на учениците за семеен бюджет, както и тяхното отношение към изготвянето и оценяването му. Учебник по ТП упражнения и Домашна икономика 5.3. Бюджет Анализира потребителските интереси на членовете на семейството; Провежда ролева игра; Обсъждане кой за какво отговаря вкъщи; Оценява приходи, разходи, алтернативи с мрежата за решения. Оценява се изпълнението на учебните задачи по критериите правилно попълване на таблиците, аргументирани изводи. Оценява се отношение към домашната работа и готовност за реализиране на личен принос в нея упражнения и Домашна икономика 5.3. Бюджет Познава елементите на семейния бюджет; Разграничава и групира доходите и разходите в семейния бюджет; Изготвя и аргументира варианти на семеен бюджет. изготвяне на варианти на семеен бюджет упражнения и Домашна икономика 5.3. Бюджет Определя и представя варианти на свой принос за увеличаване на доходите в семейството. Оценяват се направените предложения за собствен принос за намаляване на разходите и увеличаване на доходите, както и активността и аргументираното участие в дискусията нови знания Предприемачески бизнес 5.4. Предприемачество Идентифицира ролята на предприемаческите ресурси в пазарното стопанство; Разбира и оценява ролята на предприемачите за развитието на икономиката; Проучва и разработва идеи за предприемаческа дейност. предприемачеството; за същността на предприемаческата идея; представите за понятията инициативност, независимост, риск, новаторство. Учебник по ТП

9 41 29 упражнения и Предприемачески бизнес 5.4. Предприемачество Идентифицира ролята на предприемаческите ресурси в пазарното стопанство; Разбира и оценява ролята на предприемачите за развитието на икономиката; Описва качества на предприемачите. Оценяват се уменията да се определят характеристиките на предприемаческата дейност, предимствата и недостатъците да си предприемач, качествата на предприемача упражнения и Предприемачески бизнес 5.4. Предприемачество Разбира и оценява ролята на предприемачите за развитието на икономиката; Проучва и разработва идеи за предприемаческа дейност. Оценяват се знанията за предприемачите и за качествата, които те трябва да притежават; Оценява се разбирането за риск; Оценява се активността, обоснованите твърдения упражнения и Предприемачески бизнес 5.4. Предприемачество Разбира и оценява ролята на предприемачите за развитието на икономиката; Проучва и разработва идеи за предприемаческа дейност. Оценява се правилно проучване на пазара при спазване на алгоритъма; Оценява се изпълнението на учебните задачи по зададени критерии. Учебник и работна тетрадка по ТП за 6. клас Изработени изделия нови знания В градината 6.1.Отглеждане на плодове и зеленчуци 6. ПРИРОДАТА В ДОМА Познава условията и начините за отглеждане на плодове и зеленчуци; Разграничава начини за предпазване на плодовете и зеленчуците от болести и неприятели; Разбира значението на екологичните норми при отглеждането на плодовете и зеленчуците. условията и начините за отглеждане на плодове и зеленчуци, както и знанията за пестициди, минерални торове, киселинен дъжд, екологични норми. Учебник по ТП

10 45 31 упражнения и В градината 6.1. Отглеждане на плодове и зеленчуци нови знания Отглеждане на домашни животни 6.2. Отглеждане на животни в малка ферма упражнения и Отглеждане на домашни животни 6.2. Отглеждане на животни в малка ферма нови знания Бизнесът на село 6.2. Отглеждане на животни в малка ферма Познава условията и начините за отглеждане на плодове и зеленчуци; Осъществява подготвителни и основни аграрни за отглеждане на плодове и зеленчуци; Използва основни технически средства при отглеждане на плодове и зеленчуци в дома и градината; Разграничава начини за предпазване на плодовете и зеленчуците от болести и неприятели; Разбира значението на екологичните норми при отглеждането на плодовете и зеленчуците; Разработва идеен проект на малък парник. Познава основните хигиенни и здравословни фактори при отглеждане на животни; Познава начини за хранене и поддържане на хигиенна среда при отглеждане на животните; Познава и разграничава хигиенни и екологични норми при отглеждане на животни в птицеферма, свинеферма, кравеферма, овцеферма. Познава основните хигиенни и здравословни фактори при отглеждане на животни; Познава начини за хранене и поддържане на хигиенна среда при отглеждане на животните; Познава и разграничава хигиенни и екологични норми при отглеждане на животни в птицеферма, свинеферма, кравеферма, овцеферма. Познава основните хигиенни и здравословни фактори при отглеждане на животни; Познава начини за хранене и поддържане на хигиенна среда при отглеждане на животните; Познава и разграничава хигиенни и екологични норми при отглеждане на животни в птицеферма, свинеферма, кравеферма, овцеферма; Проучва и дава примери за използване на фермата като възможност за семеен бизнес. Оценяват се знанията и уменията за отглеждане на плодове и зеленчуци; Оценява се изпълнението на учебните задачи по формулираните критерии. Оценяват се знанията за домашните животни и начините за отглеждането им, а също и формираните умения за анализ на факторите, влияещи при отглеждане на домашни животни. Оценява се изпълнението на учебните задачи по формулираните критерии. начините за отглеждане на селскостопански животни, за селскостопанския бизнес и за фермата. Учебник и работна тетрадка по ТП за 6. клас Допълнителни Учебник по ТП Учебник и работна тетрадка по ТП за 6. клас Учебник по ТП

11 49 33 упражнения и Бизнесът на село 6.2. Отглеждане на животни в малка ферма Познава и разграничава хигиенни и екологични норми при отглеждане на животни в птицеферма, свинеферма, кравеферма, овцеферма; Проучва и дава примери за използване на фермата като възможност за семеен бизнес. Оценява се пълнотата и точността на информацията за фермата; Оценява се качеството на информационното табло обобщение Обобщение Обобщава знанията по основните теми. Оценява се активното участие на учениците диагностика Тест за изходно ниво Познава начините за изобразяване на разрези и Оценяват се знанията, сечения на детайли; Познава основни способи за уменията и отношенията на ръчна и машинна обработка на различни учениците. (дървесина, метали, пластмаси, хранителни продукти); Познава начините за отчитане и изчисляване на енергийни разходи в дома; Познава видове и елементи на сигнална и охранителна инсталация; Познава начините за изчисляване на себестойност и съставяне на семеен бюджет; Познава начините за отглеждането на плодове и зеленчуци във ферма. Допълнителни Учебник по ТП Разработил:... (име, фамилия, подпис) Разпределение на часовете: 2 часа диагностика съответно за входно и изходно ниво 1 час обобщение в края на учебната година 19 часа урочни единици за нови знания 29 часа урочни единици за упражнения и практическа дейност решаване на учебни задачи,, събиране на информация и др.

12 ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ: 1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост и по паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда. 2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година. 3. В колона 1 се записва поредният номер на темата. Отчита се броят на урочните теми по заповед на министъра за годишния брой часове за изучаване на предмета. 4. В колона 2 се посочва учебната седмица. 5. В колона 3 се посочва видът на урока: съответно нови знания, обобщение или диагностика. За ориентир се използва съответната таблица в учебната програма за препоръчителното процентно разпределение, номера на урочната единица в учебника и учебните тетрадки според годишното разпределение. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговаря на броя на часовете по училищен учебен план за съответния клас. 6. В колона 4 се посочва темата на урочната единица. Същата тема трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на урочната единица се определя от учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма. 7. В колона 5 се посочват очакваните резултати от обучението. 8. В колона 6 се посочват методите на работа за осъществяване на очакваните резултати (те може да са свързани с конкретната тема на урочната единица, но може да са и ориентирани върху цял раздел). 9. В колона 7 се правят накратко бележки и коментари, отразяват се изменения, допълнения, преструктуриране на материала при необходимост.

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 5 клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) на урока Седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии за 5. клас по ред Уч. седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи

Подробно

Razpredelenie 7 klas 2019.indd

Razpredelenie 7 klas 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 7. по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х 1 часа = 32 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 часа

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 1 часа седмично = 18 часа по ред Учебна

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и за 3. клас 32 седмици х 1 час седмично = 32 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната

Подробно

Разпределение ТП 4 клас 2019

Разпределение ТП 4 клас 2019 по ред Уч. седмица УТВЪРДИЛ Директор:...... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 4. клас Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

Разпределение ТП 2 клас 2019

Разпределение ТП 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 2. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка по учебен предмет УЧЕБНА ПРАКТИКА: ПО СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1618/10.12.2008

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазван РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д от Закона за професионалното образование и обучение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

Разпределение по ТП за 1 клас 2019

Разпределение по ТП за 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към КОНСУЛТ ДМ ЕООД УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА 15 от 24.09.2004

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предпр

поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предпр поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 1. клас Компетентности като очаквани

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Доходи на домакинствата През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Благоевград е 4 461

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно

Cover T book_Iz Izk 4

Cover T book_Iz Izk 4 Утвърдил Директор:. (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по предмета ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за 4. клас Годишен брой часове за изучаване на предмета в 4. клас 68 часа. по Учебна

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1576/ 19.09.2006 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното образование

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2019 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2019 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА Доходи на домакинствата Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1 547 лв. и

Подробно

УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за V клас Директор:... (име, фамилия, подпис) по ре

УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за V клас Директор:... (име, фамилия, подпис) по ре УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебня предмет Технолог предпремачество за V Дректор:... (ме, фамля, подпс) по ред Учебна седм ца по ред Тема на урочната еднца Вд урочна еднца Компетентност

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2019 година

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2019 година ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА Доходи на домакинствата Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2019 г. е 1 519 лв. и

Подробно