ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ"

Препис

1 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: , , факс: Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заявление за утвърждаване на цени за В и К услуги, подадено от Водоснабдяване и канализация - П ЕООД - гр. Панагюрище, събраните данни от проведените на г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. В-ДК-26/ г., установи следното: Водоснабдяване и канализация - П ЕООД - гр. Панагюрище с вх. В / г. е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги както следва: Цена за услугата доставяне на вода на потребителите: - ВС Панагюрище - 1,19 лв./м Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,12 лв./м (В цените не е включен ДДС.) Внесеното заявление е във връзка с одобрен петгодишен бизнес план за периода г. на Водоснабдяване и канализация - П ЕООД, гр. Панагюрище с решение БП - 05/ г. на ДКЕВР. С Решение Ц-050/ г. на ДКЕВР са утвърдени цени и ценообразуващи елементи, по които се предлагат водоснабдителните и канализационните услуги на потребителите, считано от г. Тези цени са утвърдени при регулиране чрез метода норма на възвръщаемост на капитала, съгласно 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата). С решение по т. 9 от протокол 2/ г. на ДКЕВР са приети Указания за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода горна граница на цени (Указанията). Съгласно т. 7 от Указанията заявленията за начални цени по метода горна граница на цени се подават в ДКЕВР след одобряването на петгодишния бизнес план за развитието на В и К оператора. В подаденото заявление за утвърждаване на цени Водоснабдяване и канализация - П ЕООД - гр. Панагюрище се е съобразило с приетите от ДКЕВР решения по т. 12 от Протокол 8 от г. и по т. 5 от Протокол 89 от г., с които са дадени задължителни указания за изготвяне на заявления за утвърждаване на цени от страна на В и К операторите по метода горна граница на цени. В утвърдения от ДКЕВР с Решение БП 05/ г. петгодишен бизнес план на дружеството не е предвидено доставяне на вода за ВС Стрелча, за която система дружеството е имало утвърдена цена за услугата доставяне на вода на потребителите през предходния ценови период. От прегледа на заявлението на предложените за утвърждаване цени за В и К услуги на Водоснабдяване и канализация - П ЕООД - гр. Панагюрище и приложенията към него, комисията е установила съответствие с принципите и разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), на Наредбата и на Указанията. Цените за отделните В и К услуги, съгласно Наредбата са образувани като съотношение между необходимите годишни приходи за съответната услуга и съответните количества вода.

2 В и К операторът е предложил и обосновал прогнозните разходи по водоснабдителни и канализационни услуги, които са както следва: За услугата доставяне на вода на потребителите общо разходи хил. лв. 1. Разходите за материали са в размер на 407 хил. лв. и са увеличени с 6,27% спрямо отчетените през базовата 2008 г. (8 хил.лв.). разхода за електроенергия за технологични нужди е увеличен със 7,29 % от 29 хил. лв. на 5 хил. лв. В и К операторът е прогнозирал този разход в съответствие с производствената програма и специфичния разход на съоръженията (помпи и други енергоконсумиращи апарати) експлоатирани към г. от дружеството и новите цени на електрическата енергия, считано от г. 2. Разходите за външни услуги са в размер на 77 хил. лв. и са намалени с 0,6% спрямо отчетените през базовата 2008 г. (111 хил.лв.) Разходите за ползване на водни обекти са увеличени 6,6% от 22 хил.лв. за базовата 2008 г. на 0 хил.лв. Разходи за наеми, в т.ч. оперативен лизинг не са предвидени, като през базовата 2008 г. са отчетени 42 хил.лв.. Разходите за амортизации са в размер на 42 хил. лв. Разходите за амортизации са намалени с 6,67% от 45 хил. лв. за базовата 2008 г. на 42 хил. лв. Включени са разходи за амортизации върху бъдещите инвестиции в размер на хиляда лева, съгласно одобрения пет годишен бизнес план на В и К оператора за периода г., в съответствие с метода на ценообразуване чрез горна граница на цени. Размерът им е изчислен по амортизационни норми, определени с т. 2 от Указанията. 4. Разходите за възнаграждения са в размер на 87 хил. лв. Разходите за възнаграждения са увеличени с 10,57 % от 50 хил.лв. за базовата 2008 г. на 87 хил.лв. 5. Разходите за осигуровки са в размер на 122 хил. лв. в т.ч. разходите за социални осигуровки са увеличени вследствие на увеличението на разходите за възнаграждения от 92 хил.лв. за базовата 2008 г. на 102 хил.лв., докато социални разходи в размер на 20 хил.лв. са намалени с 79,59% спрямо отчетените 98 хил.лв. за базовата 2008 г. 6. Другите разходи са в размер на 55 хил. лв. и са увеличени с 1 хил.лв. спрямо отчетените 24 хил.лв. за базовата 2008 г. Други разходи са увеличени с 1 хил.лв. от 20 хил.лв. за базовата 2008 г. на 51 хил.лв. 7. Разходите за текущ ремонт са в размер на 90 хил. лв. и са увеличени с 12,5 % спрямо отчетените 80 хил.лв. за базовата 2008 г. За услугата отвеждане на отпадъчни води общо разходи 105 хил. лв. 1. Разходите за материали са в размер на 0 хил. лв. и са увеличени с 7,14 % спрямо отчетените 28 хил.лв. за базовата 2008 г. разходите за електроенергия за технологични нужди са увеличени с,1 % от 17 хил.лв. за базовата 2008 г. на 19 хил. лв. В и К операторът е прогнозирал този разход в съответствие с производствената програма и специфичния разход на съоръженията (помпи и други енергоконсумиращи апарати) експлоатирани към г. от дружеството и новите цени на електрическата енергия, считано от г. 2. Разходите за външни услуги са в размер на 8 хил. лв. и са равни на базовата 2008 г.. Разходите за амортизации са в размер на 4 хил. лв. Разходите за амортизации са увеличени с хиляда лева от хил. лв. за базовата 2008 г. на 4 хил. лв., което се дължи на включените разходи за амортизации върху бъдещите инвестиции в размер на хиляда лева, съгласно одобрения пет годишен бизнес план на В и К оператора за периода г., в съответствие с метода на ценообразуване чрез горна граница на цени. Размерът им е изчислен по амортизационни норми, определени с т. 2 от Указанията. 4. Разходите за възнаграждения са в размер на 9 хил. лв. Разходите за възнаграждения са увеличени с 11,4 % от 5 хил.лв. за базовата 2008 г. 2

3 на 9 хил.лв. 5. Разходите за осигуровки са в размер на 11 хил. лв. в т.ч. разходите за социални осигуровки са увеличени с хиляда лева от 6 хил.лв. за базовата 2008 г. на 7 хил.лв. и социални разходи в размер на 4 хил.лв. увеличени с хиляда лева спрямо базовата 2008 г. 6. Другите разходи са в размер на 2 хил. лв. и са увеличени с хиляда лева спрямо базовата 2008 г. 7. Разходите за текущ ремонт са в размер на 12 хил. лв. и са увеличени с 0 % от 9 хил.лв. за базовата 2008 г. Регулаторна база на активите (РБА) Доставяне на вода на потребителите хил.лв. Отвеждане на отпадъчни води - 27 хил.лв. РБА е базата за определяне на възвръщаемостта на капитала за всяка В и К услуга и се изчислява в съответствие с чл.11 от Наредбата, като при метода на ценообразуване чрез горна граница на цени се дава възможност в РБА да се включи прогнозният среден размер на инвестициите от собствени средства, намалени с припадащия им се среден размер на разходите за амортизации, съгласно одобрената инвестиционна програма към бизнес плана на В и К оператора за периода 2009 г. 201 г. Необходим оборотен капитал Доставяне на вода на потребителите 204 хил.лв. Отвеждане на отпадъчни води - 18 хил.лв. Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 65 дни. Норма на възвръщаемост на капитала Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, предложена от В и К оператора, с която са образувани предложените цени е 7,67 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 6,90 %, при данъчна ставка 10,00 %. Капиталът на Водоснабдяване и канализация - П ЕООД - гр. Панагюрище е 100% собствен. Необходими годишни приходи Доставяне на вода на потребителите хил.лв. Отвеждане на отпадъчни води хил.лв. Фактурирани водни количества и общи загуби вода Доставяне на вода на потребителите количества вода доставена на потребителите хил. м ( 1 01 хил. м за базовата 2008 г.), при количества на вход на водоснабдителната система хил. м ( 2 27 хил. м за базовата 2008 г.) и общи загуби 54,7% Отвеждане на отпадъчните води 877 хил. м, които са разпределени както следва: - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. 64 хил. м ; - промишлени и други стопански потребители: степен на замърсяване 1-24 хил. м На основание чл. от Наредбата е извършен регулаторен преглед върху дейността на Водоснабдяване и канализация - П ЕООД - гр. Панагюрище, който включва: 1. Анализ и оценка на отчетната и прогнозна информация по години, за периода на действие на одобрения тригодишен бизнес план на В и К оператора за първия тригодишен регулаторен период ( г.). 2. Съответствие между параметрите на одобрения пет годишен бизнес план ( г.) на Водоснабдяване и канализация - П ЕООД - гр. Панагюрище и предложените за утвърждаване цени;. Изготвяне на предложение за одобряване на прогнозни необходими приходи, включително икономически обосновани разходи и норма на възвръщаемост на капитала, както и за утвърждаване на цени въз основа на прогнозни годишни количества вода за съответните водоснабдителни и канализационни услуги за първия регулаторен период по метода горна

4 граница на цени. В резултат от извършения анализ може да се направи извода, че Водоснабдяване и канализация - П ЕООД - гр. Панагюрище с внесеното заявление за утвърждаване на цени ще има възможност да реализира приходи от В и К услуги, с които ще обезпечи поетите ангажименти за изпълнение на инвестиционната и ремонтната програми за периода на петгодишния бизнес план от собствени средства, което ще доведе до подобряване на качеството на В и К услуги. При балансирано управление и строг контрол върху разходите В и К операторът ще акумулира достатъчен финансов ресурс, който може да насочи за по-ускорено решаване на най-належащите проблеми на потребителите в отделни населени места. След извършения регулаторен преглед и анализ на предложените ценообразуващи елементи, комисията приема признатите годишни разходи за прогнозната година, съгласно внесеното заявление от Водоснабдяване и канализация - П ЕООД - гр. Панагюрище. Цените на водоснабдителните и канализационните услуги са образувани по следните формули: Доставяне на вода на потребителите: НГПдоставяне Ц = / ( ) = 1,19 лв./куб.м (без ДДС) доставяне ГКВ ДОЗ където: НГП доставяне - необходимите годишни приходи за услугата доставяне на вода на потребителите, в хил.лв. ГКВ - измерените годишни количества вода на входа на водоснабдителните системи за базисната година, в хил.куб.м. ДОЗ - максималния размер на допустимите общи загуби на вода, съгласно годишните целеви нива на показателите за качество за водоснабдителните системи, в хил.куб.м. Ц Отвеждане на отпадъчните води: отвеждане НГПотвеждане ФДВ * КСЗ ОКВ * КСЗ Б ОКВ * * 1 2 КСЗ ОКВ 2 1 СЗ = 107 / (64*1 + 24*1) = 0,12 лв. / куб.м (без ДДС) К = където: НГП отвеждане - необходимите годишни приходи за отвеждане на отпадъчни води, в хил.лв. ФДВ - фактурираните количества доставена вода за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители за базисната година, в хил.куб.м. ОКВ 1, ОКВ 2, ОКВ - измерените отведени количества вода за базисната година за промишлените и други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване, в хил.куб.м; К СЗБ, К СЗ1, К СЗ2, и К СЗ - коефициенти, отразяващи степента на замърсяване. Анализ на социалната поносимост на цените на В и К услуги Социалната поносимост на цената на В и К услуги е,50 лв./куб.м, определена съгласно 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Пазарджик за 2008 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги от В и К оператора са значително под нивото на социалната поносимост на цената на В и К услуги. Спазено е изискването на чл. 2 от Наредбата и на г. са проведени открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са присъствали представители на Национален браншов синдикат Водоснабдител, Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) Подкрепа и община Панагюрище. В законоустановения срок не са постъпили възражения от заявителя и заинтересованите лица. 4

5 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. а, 2, изр. второ от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И: I. Приема прилагането на метод на регулиране чрез стимули Горна граница на цени за Водоснабдяване и канализация - П ЕООД, гр. Панагюрище и определя регулаторен период до г. II. Утвърждава на Водоснабдяване и канализация - П ЕООД, гр. Панагюрище ценообразуващи елементи на цените по т. III, както следва: 1. Необходими годишни приходи: За услугата доставяне на вода на потребителите хил.лв. За услугата отвеждане на отпадъчните води 107 хил.лв. 2. Количества вода: Доставяне на вода на потребителите количества вода доставена на потребителите хил. м при количества на вход на водоснабдителната система хил. м. Отвеждане на отпадъчните води 877 хил. м, които са разпределени както следва: - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. 64 хил. м ; - промишлени и други стопански потребители: степен на замърсяване 1-24 хил. м. Регулаторна база на активите За услугата доставяне на вода на потребителите хил.лв. За услугата отвеждане на отпадъчните води - 27 хил.лв. 4. Норма на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане - 7,67 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 6,90 %, при данъчна ставка 10,00 %. III. Утвърждава, считано от г. цени без ДДС за В и К услугите на Водоснабдяване и канализация - П ЕООД, гр. Панагюрище, както следва: Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,19 лв./м Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,12 лв./м Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок. ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Ангел Семерджиев) ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: (Емилия Савева) 5

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

ДО

ДО ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 28 от 12.08.2013 г. на закрито заседание,

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

ДО

ДО КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 38 от 09.11.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Р Население О Население П Население Б Население Население в района на Реалистична прогноза за населението Р ДРБУВ в ДРБУВ

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Население 2 Население в района на ЧРБУ Реалистична

Подробно

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка риложение 6.10-3 Таблица 6.10-3. - есимистичен сценарий оказатели Описание мярка 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Население Население

Подробно

vazrajenia

vazrajenia КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 14 от 30.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от 11.04.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДО

ДО Д О К Л А Д от ДО Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Дирекция Газоснабдяване Дирекция Икономически анализи и работа с потребителите Дирекция Правна Относно: Заявление с вх. E-15-34-4/14.03.2011

Подробно

Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе

Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе Черноморски район за басейново управление на водите (ЧБУВ) Приложение VI - 5 Население Население в района на ЧБУВ Дял на населението, включено към централно водоснабдяване Население, включено към централно

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ

Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИ

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-07 от 02.05.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ П Р О Т О К О Л 52 София, 17.03.2017 година Днес, 17.03.2017 г. от 10:20 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц.

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-614-4 от 08.08.2019 г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦА Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ. 17, АП. 3 ГР. СОФИЯ,

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на Мобилтел ЕАД за 2016 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от за, съгл. Приложение 2 от за от и от

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / , РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: oblevski@abv.bg Д О К Л А Д Относно: Изготвянето на Проект на План-сметка

Подробно