Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc"

Препис

1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД към 31 декември 2003 година Раздели, групи, статии Прило жение А. Дълготрайни активи І. Дълготрайни материални активи 3 1,117 1,118 Б. Краткотрайни активи І. Материални запаси ІІ. Вземания и предоставени аванси Всичко краткотрайни активи Всичко активи: 1,192 1,202 А. Собствен капитал І. Основен капитал ІІ. Финансов резултат (348) (330) Всичко собствен капитал (298) (280) Б. Дългосрочни пасиви Задължения към свързани предприятия 6 1,484 1,458 В. Краткосрочни пасиви Всичко пасиви: 1,490 1,482 Всичко собствен капитал и пасиви 1,192 1,202 Балансът следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от финансовият отчет, посочени на страници от 4 до 10. Финансовият отчет е одобрен на 29 март 2004 година от: Изпълнителен директор: Главен счетоводител: КПМГ България ООД Красимир Хаджидинев Управител Николай Колев Регистриран одитор

2 ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД За годината, завършваща на 31 декември 2003 година Наименование на приходите и разходите Приложение І. Нетни приходи от продажби ІІ. Разходи по икономически елементи Разходи за материали Разходи за външни услуги 2 1 Амортизация Разходи за персонала Други оперативни разходи - 1 Всичко оперативни разходи ІІІ. Корективни пера Балансова стойност на продадени активи Увеличения / (намаление) в резултат на продажба на продукция и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (17) Всичко корективни пера ІV. Печалба от оперативна дейност (17) (5) V. Финансови приходи /(разходи), нетно Разходи за лихви (1) (1) VІ. Загуба от обичайна дейност (18) (6) VII. Нетна загуба за периода (18) (6) Отчетът за приходи и разходи следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от финансовият отчет, посочени на страници от 4 до 10. Изпълнителен директор: Главен счетоводител: КПМГ България ООД Красимир Хаджидинев Управител Николай Колев Регистриран одитор 2

3 ОTЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД за годината, завършваща на 31 декември 2003 година Показатели Основен капитал Печалба/ (загуба) Общо І. Салдо на 1 януари 2002 година 50 (324) (274) 1. Финансов резултат за периода - (6) (6) ІІ. Салдо на 31 декември 2002 година 50 (330) (280) ІІ. Салдо на 1 януари 2003 година 50 (330) (280) 1. Финансов резултат за периода - (18) (18) ІІІ. Салдо към 31 декември 2003 година 50 (348) (298) Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от финансовият отчет, посочени на страници от 4 до 10. Изпълнителен директор: Главен счетоводител: КПМГ България ООД Красимир Хаджидинев Управител Николай Колев Регистриран одитор 3

4 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД за годината, завършваща на 31 декември 2003 година Наименование на паричните потоци І. Наличности от парични средства на 1 януари 2003 година 1 17 ІІ. Парични средства от оперативна дейност 1. Постъпления от клиенти и други дебитори Плащания на доставчици и други кредитори (46) (4) 3. Плащания за заплати, осигуровки и други (30) (31) 4. Други парични потоци от оперативна дейност (2) (1) Нетни парични наличности от оперативна дейност (49) 64 ІІІ. Парични потоци от инвестиционна дейност 1. Разходи по придобиване на дълготрайни активи (70) (130) Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (70) (130) ІV. Парични потоци от финансова дейност 1. Получени заеми Платени заеми (8) (13) Нетни парични потоци от финансова дейност Изменение на наличностите през годината - (16) Парични наличности в края на периода 1 1 в това число в подочетни лица 1 1 Отчетът за паричния поток следва да се разглежда заедно с бележките, представляващи неразделна част от финансовият отчет, посочени на страници от 4 до 10. Изпълнителен директор: Главен счетоводител: КПМГ България ООД Красимир Хаджидинев Управител Николай Колев Регистриран одитор 4

5 към 31 декември 2003 година 1. Учредяване и регистрация Две Могили Ентърпрайзис (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано в Русенския Окръжен съд през 1998 година. Основен Акционер в Дружеството е Дом Бойар - АД притежаващ 100 % от капитала. Предметът на дейност на Дружеството е свързан с извършване на инвестиции в областта на селското стопанство и лозарската и винарска промишленост. 2. Счетоводна политика 2.1 Общи положения Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското законодателство и приложимите Национални счетоводни стандарти. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2003 година и за 2002 година са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв Действащо предприятие Счетоводния отчет е изготвен въз основа на счетоводното предположение за действащо предприятие. Дружеството приключва отчетния период със загуба в размер на 18 хил.лева и с натрупани от предходни години загуби в размер на 330 хил.лева. Към 31 декември 2003 година пасивите на Дружеството превишават неговите активи с 298 хил. лева. Посочените обстоятелства пораждат съмнение дали Дружеството ще може да продължи да осъществява нормално дейността си като действащо предприятие без финансовата подкрепа на основния акционер и чрез разсрочване на плащанията на задълженията си към него. Основния акционер е гарантирал осигуряването на необходимата подкрепа за 2004 година. Поради това в счетоводния отчет не са направени никакви корекции в стойността на активите и пасивите. 5

6 Към 31 декември 2003 година (продължение) 2.3. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки Приложението на новите счетоводни стандарти изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки. Като Разходи за придобиване на дълготрайните материални активи в счетоводния баланс са представени разходите за обработка на земя, засаждане и отглеждане на нови лозови масиви Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване, която включва тяхната доставна стойност както и всички други разходи свързани с тяхното закупуване. Оценката на потреблението на материалните запаси е извършвана по метода на средно претеглената цена. В края на годината те се оценяват по по-ниската между доставната и нетната им реализируема стойност. През 2003 година Дружеството е добило селскостопанска продукция, състояща се от грозде, която е продало на дружеството - основен акционер по справедлива цена, като стойността е отчетена в намаление на натрупаните разходи за придобиване на дълготрайни материални активи преди годината на плододаване в съответствие с изискванията на НСС 41 Селско стопанство (виж също приложение 10) Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност Задълженията са оценени по стойността на тяхното възникване. Като Дългосрочни задължения в баланса са представени задълженията към дружеството майка, получени като финансиране за извършване на агротехническите мероприятия по засаждане и развитие на новите лозови масиви до плододаване. 6

7 Към 31 декември 2003 година (продължение) Основният капитал е представен в баланса по неговата номинална стойност, която съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към година, внесеният напълно основен капитал е в размер на 50 хил. лева и е разпределен в 50,000 поименни акции с номинална стойност по1 лев всяка една Амортизация на дълготрайните активи Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод. По групи активи са прилагани следните норми: Сгради 4 % Машини и оборудване 30 % Транспортни средства 10 % Стопански инвентар 15 % Амортизационните норми са определени от ръководството въз основа на очаквания полезен живот по групи активи Признаване на приходите и разходите Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях Данъчно облагане Съгласно българското данъчно законодателство за 2003 година, Дружеството дължи корпоративен данък в размер на 23.5%. В съответствие с промените в Закона са корпоративното подоходно облагане, корпоративния данък за 2004 година е в размер на 19.5%, Дружеството прилага балансовия метод на задълженията за отчитане на временните данъчни разлики, при който временните данъчни разлики се установяват чрез сравняване на балансовата стойност с данъчната основа на активите и пасивите. Отсрочените данъчни задължения се признават при всички случаи на възникване, а отсрочените данъчни активи, само до степента, до която ръководството счита, че е сигурно, че дружеството ще реализира печалба, за да използва данъчния актив. 7

8 Към 31 декември 2003 година (продължение) 3. Дълготрайни материални активи Земя и сгради Машини и оборудване Автомобили Разходи за и други придобива не ДМА Общо ДМА Отчетна стойност: Салдо на 1 януари ,126 Постъпили Изписани (65) (65) Салдо на 31 Декември ,131 Натрупана амортизация: Салдо на 1 януари Амортизация за периода Салдо на 31 декември Балансова стойност Към 31 декември ,117 Към 31 декември , Материални запаси Материали за ново лозе Други материали Дружеството притежава материални запаси, представляващи септоник кутии в размер на 64 хил. лева, необходими за агротехническите мероприятията по засаждането и отглеждането на лозовите масиви. В последните два отчетни периода тези материали 8

9 не са били използвани. Към датата на съставяне на финансовия отчет, ръководството на Дружеството не е успяло да определи тяхната нетна реализуема стойност, поради липса на информация за евентуланите им пазарни цени. Ръководотвото на Дружестовото предвижда септоник кутиите да бъдат изполвани при засаждането на нови лозовите масиви. Към 31 декември 2003година (продължение) 5. Вземания Вземания по данъци за възстановяване 1 5 Други вземания Дългосрочни пасиви Дружеството има дългосрочни задължения към свързани предприятия по предоставени заеми от Дом Бойар - АД с общ размер на 1,484 хил. лв. Средствата са получени под формата на заем за финансиране извършването на агротехническите мероприятия по засаждане и развитие на новите лозови масиви до плододаване, със срок на възстановяване на заемната сума до 2006 година. 7. Текущи пасиви Задължения към доставчици - 21 Задължения към персонала 4 3 Задължения към социалното осигуряване 1 1 Други краткосрочни задължения Приходи от дейността Продажба на готова продукция Продажба на материали Предоставени услуги

10 Към 31 декември 2003 (продължение) 9. Разходи за персонала Разходи за заплати Разходи за социално осигуряване 8 7 Начисления за отпуски Увеличения / (намаление) в резултат на продажба на продукция и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи Приход от продажба на готова продукция Разходи за материали (27) (29) Разходи за заплати (20) (21) Разходи за социално осигуряване (7) (7) 11 (17) 11. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях През годината са извършени следните по-съществени сделки със свързани лица: Наименование Вид сделка Сума Дом Бойар АД Продажба на продукция 65 Получени средства заем 127 Възстановени средства заем 8 По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени. 10

11 Към 31 декември 2003 година Дружеството има задължения към Дом Бойар АД в размер на 1,484 хил.лв. 11

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

Mehatronika_GFO_2003.xls

Mehatronika_GFO_2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА МЕХАТРОНИКА АД УПРАВЛЯВАЩ : НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЯНКОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ГАБРОВО Област: ГАБРОВО Ул., РАЙКО ДАСКАЛОВ 7 Тел. 066/ 413 323 Факс

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

Microsoft Word - FinOtchatanins doc

Microsoft Word - FinOtchatanins doc "АТАНИНС ИНВЕСТ " АД изготвени към 31 декември 2005г. "Атанинс Инвест"АД към 31 декември 2005г. Отчет за приходи и разходи Към 31.12.2005г. В хиляди лева Прил. 31.12.2005 31.12.2004 Приходи от продажба

Подробно

FS BG Agro AD

FS BG Agro AD Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември 2009 2008 000 лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия 3 40 637 40 637 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3-40 640 40 637 Краткотрайни

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014

Подробно

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011 Консолидиран отчет за финансовото състояние на "БИОВЕТ АД" АД за та, приключваща на 31 март 2011 г. "БИОВЕТ АД" АД 31.03.2011 Бележки / Notes Текуща Сума ( х.лв.) Предходна Активи Нетекущи активи Дълготрайни

Подробно

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Директор Член на СД Финансов директор Диана Стоянова

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

GFO 2005.xls

GFO 2005.xls БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) > ХТУ 99 АД > СТАРА ЗАГОРА БУЛСТАТ > 123165292 Вид дейност > УСЛУГИ Дата на отчета > 31.12.2005 г. Дата на изготвяне на отчета > 24.02.2006 Съставител > ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Декември 2017 г. Януари 2018 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕ Стр. Междинен консолидиран счетоводен баланс 3 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход 4 Междинен консолидиран отчет за собствения капитал

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

Kruni_95.xls

Kruni_95.xls АКТИВ С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С на "К РУ Н И -95" АД град БАЛЧИК към 31.12.2002 г. Сума (хил.лв.) ПАСИВ Сума (хил.лв.) РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща година Предходна година РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода)

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на А1 България ЕАД за 2017 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от, съгл. Приложение 2 от от и от Електронно

Подробно

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на Мобилтел ЕАД за 2016 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от за, съгл. Приложение 2 от за от и от

Подробно

Номер по ред Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици за 2017 г. на БТК ЕАД, в хил. лева Бизнес ед

Номер по ред Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици за 2017 г. на БТК ЕАД, в хил. лева Бизнес ед Приложение 4.1.1 - Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици за 2017 г. на БТК ЕАД, в хил. лева Оперативни разходи Електронно едро и от, съгл. Приложение 2 едро от от услуги

Подробно

MI2003.xls

MI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 23г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА "МОНОЛИТ ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ХАСКОВО, ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно