Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - stanovishte_PStanchev"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: Информатика (приложение на ИКТ в образованието, обработка на знания в цифрови библиотеки и системи за електронно обучение), обявен в ДВ бр. 5/ г. Кандидат: доц. д-р Красен Стефанов Стефанов Рецензент: проф. д.м.н. Петър Любомиров Станчев, Институт по математика и информатика при БАН, Това становище е написано и представено на основание на заповед РД / на Ректора на Софийски университет Св. Климент Охридски, както и на решение на научното жури по процедурата (Протокол от ). Тя е изготвена въз основа на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника на Софийски Университет Св. Климент Охридски за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във ФМИ и Указанията за изготвяне на рецензии и становища от членовете на научни журита по процедури за академични длъжности и научни степени на ФМИ на СУ Св. Кл. Охридски. 1. Общо описание на представените материали Бяха ми представени следните материали на кандидата: автобиография; копие от диплома за висше образование; копие от диплома за образователна и научна степен доктор; копие от свидетелство за научно звание доцент; удостоверение за стаж по специалността; творческа характеристика; списък на всички публикации и на тези представените за участие в конкурса; авторска справка за приносния характер на трудовете, справка за цитиранията; медицинско свидетелство; копие от обявата в Държавен вестник; научни трудове за участие в конкурса и хабилитационен труд. Доц. д-р Красен Стефанов Стефанов е представил за участие в конкурса 36 научни публикации. 2 Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическа дейност на кандидата Доц. д-р Красен Стефанов Стефанов е завършил ФМИ на СУ Св. Кл. Охридски. През 1995 защитава дисертация на тема: Среда за обучение по логическо програмиране. В момента е доцент във ФМИ на СУ Св. Кл. Охридски и директор на университетския изчислителен център. Ръководител е на магистърска програма Разпределени системи и мобилни технологии. Сертифициран е от световно признати компании и притежава 1

2 следните сертификати: CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCAI (Cisco Certified Academy Instructor), CCNP (Cisco Certified Network Professional). 3 Анализ на научните постижения на кандидата Основните научни, научно-приложни и учебно-методически приноси на доц. д-р Красен Стефанов Стефанов са главно в следните области: Приложение на ИКТ в образованието (методи за обучение, базирано на компетенции, нови методи за оценяване на обучението, методи за обучение на учители, базирани на споделяне на знания в социални общности). Кандидатът има водещо участие в създаването на нов модел за оценяване на знанията в системите за електронно обучение базиран на компетенции и участие в създаването на нови методи за обучение на учители с използването на съвременни цифрови библиотеки и системи за споделяне на знанията, които бяха успешно масово приложени в редица Европейски страни. Обработка на знания в цифрови библиотеки (софтуерни архитектури за създаване и използване на цифрови библиотеки, създаване на иновативни услуги в цифрови библиотеки, създаване и използване на онтологии за представяне на знанията в цифрови библиотеки). Кандидатът има водещо участие в създаване на модел на система за представяне на знания в софтуерни системи за обучение, позволяваща описание на метаданни и онтологии свързани с учебните обекти. Моделът беше приложен в системата Диоген и използван в няколко различни Европейски проекти. Кандидатът има водещо участие и в създаване на модел за обучение базиран на използване на модерните Web 2.0 технологии чрез споделяне на знанията. Кандидатът е водещ и при създаване на архитектура на съвременна разпределена система от цифрови библиотеки за ефективно, ефикасно и удобно за крайните потребители споделяне на знанията. Кандидатът има съществено участие и в проектирането на съвременни семантични услуги в рамките на разработената архитектура за осигуряване на много-езичност, мулти-културност, адаптивност и препоръчване на знания и ресурси базирани на съвременни средства за представяне на знанията онтологии, метаданни и модели за моделиране на потребителите. Уеб-базирани системи за електронно обучение. Приносите на кандидатът са при създаването на Уеб-базирана система за обучение на учители за обучение на деца с увреждания, създаване на модел за анализ на нуждите от обучение на различни типове потребители, свързани с областта на използване на ИКТ в обучението, и за планиране на съответните действия свързани с решаване на идентифицираните потребности, създаването на нов модел за създаване на Уеб базирани курсове и материали за обучение, и прилагането му в серия от курсове за обучение, прилагани в СУ ФМИ, създаване на модел за изследване на производителността на електронни системи за обучение чрез използване на програмни шаблони, създаване на модел за интегриране на системи за електронни разплащания в системите за обучение. Участва и при създаването на модел на разпределена система за електронно обучение, базирана на стандартите за електронно обучение. 2

3 Хабилитационният труд на доц. д-р Красен Стефанов Стефанов отговаря напълно на изискванията на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във ФМИ. 4 Принос на кандидата По чл. чл. 114 т., т.3 от ПУРПНСЗАД на СУ Св. Кл. Охридски и чл.5, т.3а,б от ПУРПНСЗАД на ФМИ-СУ: представен е хабилитационен труд обобщаващ резултатите описани в приложените за конкурса 36 научни публикации. Хабилитационният труд на кандидатът отговаря напълно на изискванията от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във ФМИ. Съдържа увод, три отделни глави съответстващи на тематиката на обявеният конкурс, заключение и литература. Във всяка глава авторът се придържа към предписаната в Правилника на ФМИ структура започва с обзор на предметната област, представя мотивация за направените изследвания в контекста на съответни научноизследователски проекти, изложение на получените резултати и изводи, свързани с ефектът от научните изследвания и приложните системи и експерименти. Представено е доказателство за 77 цитирания на научните публикации, на които е базиран хабилитационния труд. По чл. 117, т.10 от ПУРПНСЗАД на СУ Св. Кл. Охридски и чл.5, т.3в от ПУРПНСЗАД на ФМИ-СУ: са забелязани общо 193 библиографични цитирания По чл. 116, т.2-1в от ПУРПНСЗАД на СУ Св. Кл. Охридски и чл.5, т.3г от ПУРПНСЗАД на ФМИ-СУ - учебник и/или лекции от кандидата по учебна дисциплина в съответното направление: Кандидатът е автор и съавтор на редица учебни помагала във ФМИ. По чл. 116, т.2 от ПУРПНСЗАД на СУ Св. Кл. Охридски и чл.6 от ПУРПНСЗАД на ФМИ- СУ (1) група преподавателска дейност През последните 5 години има средна натовареност 1012 часа, от които 412 аудиторна натовареност а) научно ръководство на защитили дипломанти и докторанти През последните 12 години е бил научен ръководител на 221 успешно защитили дипломанти и на 13 докторанти, от които 6 са завършили и отчислени с право на защита, и от тях двама са защитили успешно докторска дисертация. б) издадени учебници или публикувани електронни учебници от кандидата Участвал е в колективите разработили две отпечатани учебни помагала и е автор на електронни учебници по четени от него курсове. в) разработени лекционни курсове Кандидатът е разработил самостоятелно 9 нови курса във ФМИ г) ръководство на научни семинари Кандидатът е ръководител на няколко национални и международни научни семинари. д) изнасяне на лекции в чуждестранни университети Кандидатът е изнесъл по покана лекции в Албания, Холандия и Испания е) преподаване по специалността на чужд език Кандидатът е преподавал в Холандия 3

4 (2) група изследователска дейност а) ръководство и участие в научно-изследователски проекти Кандидатът е взел участие в 25 проекта, от които 4 текущи. На 4 проекта е ръководител б) участия с доклади в международни и национални научни форуми Кандидатът е участвал в 21 през последните 5 години (3) група други изисквания а) ръководство на магистърски програми Кандидатът е ръководител на магистърска програма Разпределени системи и мобилни технологии (РСМТ) във ФМИ от 2004 година б) участие в програмни и организационни комитети на научни мероприятия Кандидатът е участвал като член на 5 програмни комитета в) участия в редколегии на научни издания Кандидатът е участвал като член на 2 редколегии г) експертна дейност в международни и национални органи и организации Кандидатът има изключително активна дейност д) приложени в практиката резултати от научни изследвания Резултатите на кандидатът имат множество внедрявания е) дейности, свързани с научното развитие на докторанти, дипломанти и студенти Кандидатът е или бил ръководител на 12 докторанти, 23 дипломанти и 8 студенти при изпълнение на конкретни научни и приложни задачи по проектите ж) дейности, свързани с научното развитие на ученици Участие в подготовка на ученици за участие в международни състезания и олимпиади: з) дейности за откриване и подпомагане развитието на млади таланти Участие като Председател на комисия в организирането и провеждането на състезания и олимпиади в средното училище. Личен принос на кандидата в колективните публикации Всички представени за участие в конкурса публикации са колективни. Кандидатът е първи съавтор в 7 от тях. От представената тематика личи, че той е в основата на повечето от представените публикации. Критични бележки и препоръки Препоръчвам на кандидата да публикува хабилитационния си труд като самостоятелна монография. Лични впечатления Познавам кандидатът от много години от съвместно участие в различни проекти. Впечатленията ми от работа му са отлични. 5 Заключение Искам да изтъкна умението на кандидата да работи и ръководи международни проекти в областта на информатиката и ръководи млади специалисти. Давам положителна оценка на всички представени материали от доц. д-р Красен Стефанов 4

5 Стефанов. Считам, че той напълно удовлетворява всички изисквания на ЗРАСРБ, правилника на МС за прилагането му, Правилника на Софийски Университет Св. Климент Охридски за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във ФМИ за условията и реда за заемане на академичната длъжност професор в ФМИ на СУ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност (приложение на ИКТ в образованието, обработка на знания в цифрови библиотеки и системи за електронно обучение). Флинт, г. Рецензент: /проф. дмн Петър Станчев/ 5

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по математика и информатика на БАН Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този Правилник урежда

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

Microsoft Word - Review-KD-prof.docx

Microsoft Word - Review-KD-prof.docx СТАНОВИЩЕ от чл. кор. проф. дмн Красимир Димитров Данов Конкурс за избор на професор по 4.5 Математика /Приложна механика и роботика/, обявен в ДВ бр. 24/16.03.2018 г. Кандидати: гл. ас. д-р Иван Пейчев

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ за конкурс за заемане на академична длъжност Доцент по професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника и научна специалност

РЕЦЕНЗИЯ за конкурс за заемане на академична длъжност Доцент по професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника и научна специалност РЕЦЕНЗИЯ за конкурс за заемане на академична длъжност Доцент по професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника и научна специалност Системно програмиране към катедра Компютърни науки

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Утвърдил, Ректор:... (проф. д-р инж. М. Христов) ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ I. Последователност на процедурите за заемане на академична

Подробно

Приложение 3:

Приложение 3: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор"

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент по професионално направление Химически науки, шифър 4.2. (Органична и органометална химия) обявен в Държавен вестник, бр. 44/29.05.2018 г.

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление на образованието) Рецензент: проф. Вяра Тодорова Гюрова,

Подробно

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx М И Н И М А Л Н И И З И С К В А Н И Я Приложение 1 към кандидатите за откриване процедура за заемане академични длъжности главен, доцент и професор по професиолни правления в ТУ-Вар, които покриват минималните

Подробно

ДО

ДО ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА с ръководител проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - член на ПК за САНК Относно: Резултатите от проверката на експертна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно