document

Размер: px
Започни от страница:

Download "document"

Препис

1 Проект на решение Решение за публикуване Номер: ПВФ от 05/09/2013 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът на обществената поръчка е по: чл. 3, ал. 1 от ЗОП чл. 3, ал. 2 от ЗОП АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет адрес: Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Деловодна информация Партида на възложителя: Поделение: Изходящ номер: ПВФ от дата 05/09/2013 Коментар на възложителя: РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен) I.1) Наименование и адрес Официално наименование Дирекция на Природен парк Витоша Адрес ул. Антим I 17 Град Пощенски код Държава София 1303 България За контакти Телефон гр. София, ул. Антим I Лице за контакт Снежана Петрова Електронна поща Факс Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: УНП: d4c4d32b-8caa-4cfc-88d7-a69bc736c46e 1

2 Адрес на профила на купувача: I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП) Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения Национална агенция/служба Регионален или местен орган Регионална или местна агенция/служба Публичноправна организация Европейска институция/агенция или международна организация Друго (моля, уточнете): Обществени услуги Отбрана Обществен ред и сигурност Околна среда Икономическа и финансова дейност Здравеопазване Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура Социална закрила Отдих, култура и религия Образование Друго (моля, уточнете): I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП) Производство, пренос и разпределение на Пощенски услуги природен газ и топлинна енергия Електрическа енергия Железопътни услуги Търсене, проучване или добив на природен Градски железопътни, трамвайни, газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги Търсене, проучване или добив на въглища Пристанищни дейности или други твърди горива Вода Летищни дейности Б) ЗА ПРОМЯНА Информацията е за целите на: извършване на промяна/техническа редакция добавяне на допълнителна информация II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА II.1) Обект на поръчката Строителство Доставки Услуги II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление) «Доставка на оборудване и техника», обособено в следните позиции: Обособена позиция 1 Доставка на настолен компютър с монитор, мишка и клавиатура и принтер с копир и скенер за екостационар Белите брези ; Обособена позиция 2 Доставка на техника за нуждите на управлението на Природен парк Витоша ; Обособена позиция 3 Доставка на плотер и лазерно мултифункционално устройство за нуждите на управлението на Природен парк Витоша ; Обособена позиция 4 Доставка на оборудване и техника за нуждите на Дирекция на Природен парк Витоша УНП: d4c4d32b-8caa-4cfc-88d7-a69bc736c46e 2

3 II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление) Предмет на настоящата обществена поръчка е «Доставка на оборудване и техника», обособено в следните позиции: Обособена позиция 1 Доставка на настолен компютър с монитор, мишка и клавиатура и принтер с копир и скенер за екостационар Белите брези ; Обособена позиция 2 Доставка на техника за нуждите на управлението на Природен парк Витоша ; Обособена позиция 3 Доставка на плотер и лазерно мултифункционално устройство за нуждите на управлението на Природен парк Витоша ; Обособена позиция 4 Доставка на оборудване и техника за нуждите на Дирекция на Природен парк Витоша ; Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие. II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление) Осн. код Осн. предмет Доп. код (когато е приложимо) Доп. предмети II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление) Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление Ограничена процедура Договаряне без обявление Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен Договаряне с обявление Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП Открита процедура Договаряне без обявление Ограничена процедура Конкурс за проект - открит Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ III.1) Процедурата е открита с решение Номер: ПВФ от 23/08/2013 дд/мм/гггг III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо) УНП: d4c4d32b-8caa-4cfc-88d7-a69bc736c46e 3

4 III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна) SIMAP Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател'' Година и номер на документа в РОП: - III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи) III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: /S- от III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: (nnnnn-yyyy-xxxx) III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: обявление за поръчка III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: (Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в РОП) III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение Дата: 23/08/2013 дд/мм/гггг IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ Чл. 27а, ал.3 от ЗОП Чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП Чл. 27а, ал.8, т.2 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.1 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.2 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.3 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.1 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.2 от ЗОП V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ (в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф на оригиналното обявление) V.1) Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възложителя И двете V.2) В оригиналното обявление В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие) И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие) V.3) В решението за откриване V.4) Текст за коригиране в решението за откриване (в приложимите случаи) Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени: Вместо: Да се чете: V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи) Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се Вместо: Да се чете: УНП: d4c4d32b-8caa-4cfc-88d7-a69bc736c46e 4

5 V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в приложимите случаи) Място на датите, които трябва да бъдат променени: Вместо: Да се чете: Срок за получаване на офертите/заявленията за участие Условия при отваряне на офертите Срок за получаване на документация за участие 20/09/2013 дд/мм/гггг 23/09/2013 дд/мм/гггг 11:00 (час) 13/09/2013 дд/мм/гггг V.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи) 04/10/2013 дд/мм/гггг 07/10/2013 дд/мм/гггг 11:00 (час) 27/09/2013 дд/мм/гггг V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление (в приложимите случаи) Номер и наименование на полето, Текст, който трябва да се добави: което ще се допълва (частта от текста, която трябва да се добави): V.9) Друга допълнителна информация (в приложимите случаи) В документацията за участие се правят следните промени в техническата спецификация: По обособена позиция 2, за преносими компютри, 3 броя - вместо Матрица15.6" LED-подсветка, anti-glare, резолюция 1920 x 1080 Процесор мин. двуядрен, мин. работна честота 2.90GHz, 4MB cache, литография 32nm или по-добра, max. TDP 35W Памет мин. 8GB DDR3 1600MHz Твърд диск мин. 750 GB 7200 rpm SATA Видеокарта отделна с 2GB DDR3 собствена памет, поддържка на DirectX 11 и OpenGL 4.2, Display port, VGA Входно-изходни портове 2 x USB 3.0; 3 x USB 2.0 (единия то който да е с свъзможност за зареждане на външни устройства дори при изключен компютър); еsata; Firewire; RJ-45; порт за свързване на втора батерия; порт за свързване с docking станция Четец на карти смарт картов четец съвместим с ISO 7816 Мрежова свързаност b/g/n, bluetooth Батерия 8 клетъчна Li-Ion Операционна система Лицензирана платена Чанта Да, от производителя на преносимия компютър Гаранция мин. 36 месеца международна гаранция Мишка В комплекта, Резолюция dpi, Свързване GHz Wireless, Бутони 3 бутона със скрол Слушалки В комплекта, Тип - за глава, с потенциометър за регулиране силата на звука, Честотен диапазон Hz, Импеданс - 32 Ω Матрица15.6" LED-подсветка, anti-glare, резолюция 1920 x 1080 Процесор мин. двуядрен, мин. работна честота 2.90GHz, 4MB cache, литография 32nm или по-добра Памет мин. 8GB DDR3 1600MHz УНП: d4c4d32b-8caa-4cfc-88d7-a69bc736c46e 5

6 Твърд диск мин. 750 GB 7200 rpm SATA Видеокарта отделна с 2GB DDR3 собствена памет Входно-изходни портове 2 x USB 3.0; 2 x USB 2.0 Четец на карти смарт картов четец Мрежова свързаност Батерия Li-Ion Операционна система Лицензирана платена Чанта Да Гаранция мин. 24 месеца международна гаранция Мишка В комплекта, Wireless, Бутони 3 бутона със скрол Слушалки В комплекта, Тип - за глава, с потенциометър за регулиране силата на звука За фотоапарат 8 броя, вместо: СензорCCD Оптично увеличение26х Цифрово увеличениедо 26х Оптичен стабилизаторdual IS Дисплей3.0" (7.62cm) Ефективни пиксели 16.2 МР Видео(HD) 1280 x 720 при 30 кадъра/сек. Файлови формати JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1; Movie Clip: MP4 (Video: MPEG4, AVC/H.264, Audio: AAC) Интерфейси USB 2.0; Audio - Microphone: Mono, Internal Speaker: Mono; Video Output: AV, HDMI 1.4 : NTSC / PAL (user selectable) Гаранциямин. 24 месеца Сензор Оптично увеличение8х Цифрово увеличениедо 16х Оптичен стабилизаторyes Дисплей2.7`` Ефективни пиксели 16.2 МР Видео(HD) 1280 x 720 при 25 кадъра/сек. Файлови формати JPEG (DCF), DPOF Интерфейси USB 2.0; Гаранциямин. 24 месеца За Мултимедиен монитор (широкоформатен дисплей) 65", 2 броя, вместо: Дисплей65" LED Разделителна способност1920х1080 Време за реакциямакс. 8ms Яркостмин. 450 cd/m2 Контраст статичен5000:1 Контраст динамичен100000:1 Входовемин. Analog D-SUB, DVI-D, Display Port, Component (CVBS Common), HDMI, Stereo Mini Jack Изходимин. DVI-D, Stereo Mini Jack Гаранциямин. 36 месеца Дисплей46" LED Разделителна способност1920х1080 Време за реакциямакс. 8ms УНП: d4c4d32b-8caa-4cfc-88d7-a69bc736c46e 6

7 Яркостмин. 300 cd/m2 Контраст статичен5000:1 Контраст динамичен100000:1 Входовемин. Analog D-SUB, DVI-D,, Component HDMI, Stereo Mini Jack ИзходиStereo Mini Jack Гаранциямин. 36 месеца По обособена позиция 3, за Плотер 24" (610mm), 1 брой, вместо Тегло на медиятаот 60 до мин. 300 g/m² да се чете Тегло на медията от 60 до мин. 280 g/m² За Лазерно мултифункционално у-во А3, 1 брой - вместо Скорост на печат/копиранемин. 40 стр./мин А4, мин. 25 стр./мин. А3 Принтерски езициpcl 6 или PCL 5, Postscript level 3 Скорост на печат/копиранемин. 40 стр./мин А4 Принтерски езициpcl 6 или PCL в Продължава в поле VII "Друга информация" VI: ОБЖАЛВАНЕ VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията Адрес бул. Витоша 18 Град Пощенски код Държава софия 1000 България Телефон Електронна поща Факс Интернет адрес (URL): VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) Продължение от поле V.9: В т. 6 "Финансиране" ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, за обособена позиция 2, вместо Мултимедиен монитор (Широкоформатен дисплей 65"), да се чете Мултимедиен монитор (Широкоформатен дисплей 46") VIII: ДАТА на изпращане на настоящото решение Дата: 05/09/2013 дд/мм/гггг Възложител: Трите имена: /подпис и печат/ Снежана Ивайлова Петрова Длъжност: Директор на ДПП "Витоша" УНП: d4c4d32b-8caa-4cfc-88d7-a69bc736c46e 7

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

document

document РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-27А от 18/09/2012 дд/мм/гггг А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна 6 3В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: гор@аор.ьа, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване Номер: РД-09-37-3

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 103 от 15/05/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document Номер: РД 16-1450 от 22/12/2011 дд/мм/гггг МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1169 София, пл. Ал. Батенберг 1 1000 София, ул. Леге 4 факс:

Подробно

document

document проект за публикуване АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА

Подробно

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

Scanned Document

Scanned Document ..2 ..2 ..71. 72..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 16 / /..2 ..2..2..2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят

Подробно

<312E20D2E5F5EDE8F7E5F1EAE020F1EFE5F6E8F4E8EAE0F6E8FF2E786C7378>

<312E20D2E5F5EDE8F7E5F1EAE020F1EFE5F6E8F4E8EAE0F6E8FF2E786C7378> Утвърждавам: ПРЕДСЕДАТЕЛ /П/ /Станимир Пеев/ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Доставка на компютърна техника и офис машини за нуждите

Подробно

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н Приложение 1.2 - Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ Директива 2014/25/ЕС Настоящото обявление е покана

Подробно

НА ВНИМАНИЕТО НА:

НА ВНИМАНИЕТО НА: О Б Щ И Н А Б У Р Г А С 8000 Бургас, ул. Александровска 26 тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14 www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg 93-ОП-15(3)/09.03.2015 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

Opit2

Opit2 Приложение 2 ТАБЛИЦА за състава и минималните технически параметри на компютърното, периферно и офис оборудване. ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР (тип ) Подръжка на интерфейс за видeомонитор по стандарт HDMI или DisplayPort.

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регистрационната форма от ССИ 20i90H5-00073-0045(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx) РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА Номер и дата

Подробно

Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за "Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров

Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина при Университет Проф. д-р Асен Златаров ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ц бща ц бща ц без ДДС I ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ 1 1 ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР 99 1500 148500 123750 Прцеср Intel Core i5 или еквивалент Екран 15.6" HD AntiGlare LED 8GB 1600MHz DDR3 SSD 120

Подробно

Scanned Document

Scanned Document .2 .2 .71. 72 .2 .2 .2 .2 .2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания за изпълнение на

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

Microsoft Word - Решение.doc

Microsoft Word - Решение.doc ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net РЕШЕНИЕ 396 /18.04.2013г. за класиране

Подробно

Въведение в информационните технологии и компютърните системи

Въведение в информационните технологии и компютърните системи Въведение в информационните технологии и компютърните системи ПЛАН НА УРОКА 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ Информация Технология Информационни технологии 2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЮТЪРНАТА

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б

Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД / г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО Б Образец КВМП 7 / Утвърден със заповед РД 11-1698 / 16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ З А Я В Л Е Н И Е за промяна

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ , РЕШЕНИЕ 003/ З

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ ,   РЕШЕНИЕ 003/ З КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/800 832, e-mail: office@oncocenter.org РЕШЕНИЕ 003/03.05.2016 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на

Подробно