СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ПЛОВДИВ бул. 6-ти септември 1 tel. 032/ ; УТВЪРДИЛ: РУЖКА ГЕНОВА ДИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ПЛОВДИВ бул. 6-ти септември 1 tel. 032/ ; УТВЪРДИЛ: РУЖКА ГЕНОВА ДИ"

Препис

1 СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ПЛОВДИВ бул. -ти септември tel. 03/4 73; УТВЪРДИЛ: РУЖКА ГЕНОВА ДИРЕКТОР НА СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ПЛОВДИВ ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПЛОВДИВ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: код 300 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР ПРОФЕСИЯ: код 300 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 3 СПОРТ КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за учениците в IХ клас през учебната 09/00 година. Василен Димитров Сабахов кану-каяк. Иван Сотиров Мегленчев кану-каяк Входящо образователно равнище - завършено основно образование Срок на обучение - години Изходящо образователно равнище завършен XII клас Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол от г. I. График на учебното време за учебната 09/00 година

2 IX клас. Начало на учебната година: година І срок 0 учебни седмици, от които две учебни седмици за спортен лагер. Начало на втория учебен срок: г. ІІ срок учебни седмици 3. Край на втория учебен срок: г. 4. Начало и край на ваканциите: г г. вкл. есенна..09 г г. вкл. коледна г. междусрочна г г. вкл. пролетна. Неучебни дни: г. 70 годишнина на училището г. Патронен празник на училището г. ДЗИ по БЕЛ.0.00 г. втори ДЗИ г. НВО по БЕЛ в края на VII клас и в края на X клас, по заповед на МОН г. Ден на самоуправлението.0.00 г. НВО по Математика в края на VII клас и в края на X клас, по заповед на МОН Неучебни са дните определени с решение на МС, както и националните празници на Република България.. Спортен лагер: в периода от г. до г. вкл. II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕТЕ

3 КЛАС IX клас УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ I срок II срок седмици/ седмично уч. седмици/ седмично РАЗДЕЛ А ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ообразователна подготовка Български език и литература Чужд език - английски език 3 Чужд език - руски език 4 Математика Информационни технологии История и цивилизация География и икономика Философия Биология и здравно образование Физика и астрономия уч. учебни годишно КФО учебни годишно ДФО Химия и опазване на околната среда 4 а професионална подготовка Здравословни и безопасни условия на труд - - о за раздел А: РАЗДЕЛ Б- ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ + РАЗДЕЛ В- ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ Отраслова професионална подготовка 3 Теория на спортната тренировка Специфична професионална подготовка 4 Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт Учебна практика по: спортна подготовка по вид спорт Спортен лагер Активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчни натоварвания о за раздел Б+ раздел В: о раздел А+ раздел Б+ раздел В: III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

4 . Индивидуален учебен план за учениците, които се обучават в девети клас в комбинирана форма на обучение през учебната 09/00 година е разработен въз основа на Училищен учебен план, съгласно Типов учебен план по специалност код 300 Помощник-треньор от професия код 300 Помощник-треньор от професионално направление код 3 Спорт за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация, утвърден със Заповед РД 09 4/ г. на министъра на образованието и науката..организацията на учебния ден за учениците, обучаващи се в комбинирана форма в спортно училище се осъществява чрез двуразов учебно-тренировъчен режим. 3.Комбинираната форма на обучение в девети клас е организирана съгласно чл.4, ал.3, т. от ЗПУО за ученици с изявени дарби, които съгласно чл.0, ал.3 от ЗПУО са разпределени в една група от двама ученици от девети клас по спорт канукаяк. 4.Индивидуалното обучение се провежда на 30% за всеки отделен учебен предмет в средната степен на образование, като съгласно чл., т.3 от Наредба 4 от г. за учебния план.. Комбинираната форма на обучение е присъствена. Учебните се провеждат по седмичен график за всяка учебна седмица, съобразен с учебнотренировъчната и спортно-състезателната дейност на учениците. Индивидуалните учебни се провеждат в училището, съгласно чл., ал.4 от ЗПУО, в класната стая, определена за съответната група по предварително изготвения график. Графикът се изготвя всеки петък на текущата седмица и е валиден за обучението на учениците за следващата седмица.. Комбинираната форма включва индивидуални учебни и оценяване чрез изпити за определяне на срочна и годишна оценка по реда на чл., ал. от ЗПУО. 7. Обучението по учебна практика спортна подготовка по вид спорт: кану-каяк се осъществява на 00% от броя на учебните по училищния учебен план.. Учебните за организиране и провеждане на активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания са два и се разпределят само следобед в седмичния график по т.. 9. Спортният лагер за учениците от девети клас е определен за периода г г. вкл., съгласно заповед на директора на училището РД-0-47/ г. 0. Всяка учебна седмица, освен те по спортна подготовка, съгласно чл. 4, ал. от Наредба 4/30..0 г. за учебния план се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, който се използва за участие в спортни състезания, етапен контрол и първенства по вида спорт /спортна дисциплина/ категория. Същият се провежда като два или четири последователни учебни часа без почивка между тях, включително в почивните дни.. Учениците могат да продължат своето обучение по избрания вид спорт/спортна дисциплина през ваканциите по план и програма на съответната спортен клуб извън определеното с Индивидуалния учебен план. Обучението се организира и провежда от спортния клуб.. Индивидуалният учебния план за учениците от девети клас в комбинирана форма на обучение за учебната 09/00 година е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол от г. 3. Индивидуалният учебен план е утвърден със Заповед РД-0-09/ г. на Директора на училището. Учебният план влиза в сила от г.

5 СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ПЛОВДИВ бул. -ти септември tel. 03/4 73; УТВЪРДИЛ: РУЖКА ГЕНОВА ДИРЕКТОР НА СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ПЛОВДИВ ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПЛОВДИВ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: код 300 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР ПРОФЕСИЯ: код 300 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 3 СПОРТ Група - X клас КФО КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за учениците в Х клас през учебната 09/00 година. Александър Ивайлов Йорданов кану-каяк. Габриела Сергеева Костова кану-каяк 3. Даниел Николаев Донов кану-каяк Входящо образователно равнище - завършено основно образование Срок на обучение - години Изходящо образователно равнище завършен XII клас Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол от г.

6 I. График на учебното време за учебната 09/00 година X клас. Начало на учебната година: година І срок 0 учебни седмици, от които две учебни седмици за спортен лагер. Начало на втория учебен срок: г. ІІ срок учебни седмици 3. Край на втория учебен срок: г. 4. Начало и край на ваканциите: г г. вкл. есенна..09 г г. вкл. коледна г. междусрочна г г. вкл. пролетна. Неучебни дни : г. 70 годишнина на училището г. Патронен празник на училището г. ДЗИ по БЕЛ.0.00 г. втори ДЗИ г. НВО по БЕЛ в края на VII клас и в края на X клас, по заповед на МОН г. Ден на самоуправлението.0.00 г. НВО по Математика в края на VII клас и в края на X клас, по заповед на МОН Неучебни са дните определени с решение на МС, както и националните празници на Република България.. Спортен лагер: в периода от г. до г. вкл.

7 II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕТЕ КЛАС X клас УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ I срок II срок седмици/ седмично уч. седмици/ седмично РАЗДЕЛ А ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ообразователна подготовка Български език и литература Чужд език - английски език 3 Чужд език - руски език 4 Математика Информационни технологии История и цивилизация География и икономика Философия Биология и здравно образование Физика и астрономия 0 7/ / Химия и опазване на околната среда а професионална подготовка Икономика уч. учебни годишно КФО учебни годишно ДФО о за раздел А: 4 7 РАЗДЕЛ Б- ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ + РАЗДЕЛ В- ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ Отраслова професионална подготовка 3 Теория на спортната тренировка Специфична професионална подготовка 4 Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт Учебна практика: спортна подготовка по вид спорт 4 Производствена практика Спортен лагер Активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчни натоварвания о за раздел Б+ раздел В: о раздел А+ раздел Б+ раздел В:

8 III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ. Индивидуален учебен план за учениците, които се обучават в десети клас в комбинирана форма на обучение през учебната 09/00 година е разработен въз основа на Училищен учебен план, съгласно Типов учебен план по специалност код 300 Помощник-треньор от професия код 300 Помощник-треньор от професионално направление код 3 Спорт за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация, утвърден със Заповед РД 09 4/ г. на министъра на образованието и науката..организацията на учебния ден за учениците, обучаващи се в комбинирана форма в спортно училище се осъществява чрез двуразов учебно-тренировъчен режим. 3.Комбинираната форма на обучение в десети клас е организирана съгласно чл.4, ал.3, т. от ЗПУО за ученици с изявени дарби, които съгласно чл.0, ал.3 от ЗПУО са разпределени в една група от трима ученици от десети клас по спорт кану-каяк. 4.Индивидуалното обучение се провежда на 30% за всеки отделен учебен предмет в средната степен на образование, като съгласно чл., т.3 от Наредба 4 от г. за учебния план.. Комбинираната форма на обучение е присъствена. Учебните се провеждат по седмичен график за всяка учебна седмица, съобразен с учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност на учениците. Индивидуалните учебни се провеждат в училището, съгласно чл., ал.4 от ЗПУО, в класната стая, определена за съответната група по предварително изготвения график. Графикът се изготвя всеки петък на текущата седмица и е валиден за обучението на учениците за следващата седмица.. Комбинираната форма включва индивидуални учебни и оценяване чрез изпити за определяне на срочна и годишна оценка по реда на чл., ал. от ЗПУО. 7. Обучението по учебна и производствена практика се осъществява на 00% от броя на учебните по училищния учебен план.. Производствената практика за учениците от десети клас се провежда веднъж седмично по 90 минути, съгласно чл.7, ал., т.7 от Наредба 0 за организация на дейностите в училищното образование по учебна програма и график, утвърдени от директора. Учебната програма и графикът се съгласуват с председателя на спортния клуб, в който се провежда производствената практика. 9. Учебните за организиране и провеждане на активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания са два и се разпределят само следобед в седмичния график по т.. 0. Спортният лагер за учениците от десети клас е определен за периода г г. вкл., съгласно заповед на директора на училището РД-0-47/ г.. Всяка учебна седмица, освен те по спортна подготовка, съгласно чл. 4, ал. от Наредба 4/30..0 г. за учебния план се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, който се използва за участие в спортни състезания, етапен контрол и първенства по вида спорт /спортна дисциплина/ категория. Същият се провежда като два или четири последователни учебни часа без почивка между тях, включително в почивните дни.. Учениците могат да продължат своето обучение по избрания вид спорт/спортна дисциплина през ваканциите по план и програма на съответната спортна организация извън определеното с училищния учебен план. Обучението се организира и провежда от спортния клуб. 3. Индивидуалният учебния план за учениците от десети клас в комбинирана форма на обучение за учебната 09/00 година е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол от г. 4. Индивидуалният учебен план е утвърден със Заповед РД-0-09/ г. на Директора на училището. Учебният план влиза в сила от г.

9 СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ПЛОВДИВ бул. -ти септември tel. 03/4 73; УТВЪРДИЛ: РУЖКА ГЕНОВА ДИРЕКТОР НА СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ПЛОВДИВ ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПЛОВДИВ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: код 300 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР ПРОФЕСИЯ: код 300 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 3 СПОРТ КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за учениците в ХI клас през учебната 09/00 година Група - XI клас КФО. Борислав Иванов Еленов кану-каяк. Васил Петров Христов кану-каяк 3. Стелян Ангелов Близнаков кану-каяк Входящо образователно равнище - завършено основно образование Срок на обучение - 4 години Изходящо образователно равнище завършен XII клас Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол от г.

10 I. График на учебното време за учебната 09/00 година XI клас. Начало на учебната година: година І срок 0 учебни седмици, от които две учебни седмици за обучение по вид спорт. Начало на втория учебен срок: г. ІІ срок учебни седмици 3. Край на втория учебен срок: г. 4. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: г г. вкл. есенна..09 г г. вкл. коледна г. междусрочна г г. вкл. пролетна. Неучебни дни: г. 70 годишнина на училището г. Патронен празник на училището г. ДЗИ по БЕЛ.0.00 г. втори ДЗИ г. НВО по БЕЛ в края на VII клас и в края на X клас, по заповед на МОН г. Ден на самоуправлението.0.00 г. НВО по Математика в края на VII клас и в края на X клас, по заповед на МОН Неучебни са дните определени с решение на МС, както и националните празници на Република България.. Спортен лагер: в периода от г. до г. вкл.

11 II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕТЕ КЛАС XI клас УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ I срок II срок А седмици/ седмично Български език и литература Математика 3 История и цивилизация 4 Философия Спортна подготовка 0 уч. седмици/ седмично уч. учебни годишно КФО учебни годишно ДФО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП) ВСИЧКО А: Б ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП) Б а професионална подготовка Здравословни и безопасни условия / на труд / 7 Предприемачество 0 7 Б Отраслова професионална подготовка Теория и методика на спортната 3 тренировка 9 Теория и методика на физическото възпитание 0 Чужд език по професията-англ.език Анатомия на човека Нормативно-правна уредба на физическото възпитание и спорт в РБ - - Б3 Специфична професионална подготовка 3 Спортно-педагогическа специализация -теория Биомеханика и биомеханичен анализ - - / на физическите упражнения / 3 Теория и методика на кондиционната / - - подготовка / 3 Спортна психология - - / 3 / 7 Производствена практика Учебна практика по: Спортно-педагогическа специализация Всичко Б: 4 74 В СВОБОДНООИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП) 9 Спортна подготовка Всичко В: Всичко А+Б+В:

12 III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ.Индивидуален учебен план за учениците, които се обучават в единадесети клас в комбинирана форма на обучение през учебната 09/00 година е разработен въз основа на Училищен учебен план, съгласно Типов учебен план по специалност код 300 Помощник-треньор от професия код 300 Помощник-треньор от професионално направление код 3 Спорт за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация,, утвърден със Заповед РД / г.на министъра на образованието и науката.. Организацията на учебния ден за учениците, обучаващи се в комбинирана форма в спортно училище се осъществява чрез двуразов учебно-тренировъчен режим. 3.Комбинираната форма на обучение в единадесети клас е организирана съгласно чл.4, ал.3, т. от ЗПУО за ученици с изявени дарби, които съгласно чл.0, ал.3 от ЗПУО са разпределени в една група от трима ученици от единадесети клас по спорт кану-каяк. 4.Индивидуалното обучение се провежда на 30% за всеки отделен учебен предмет в средната степен на образование, като съгласно чл., т.3 от Наредба 4 от г. за учебния план.. Комбинираната форма на обучение е присъствена. Учебните се провеждат по седмичен график за всяка учебна седмица, съобразен с учебно-тренировъчната и спортносъстезателната дейност на учениците. Индивидуалните учебни се провеждат в училището, съгласно чл., ал.4 от ЗПУО, в класната стая, определена за съответната група по предварително изготвения график. Графикът се изготвя всеки петък на текущата седмица и е валиден за обучението на учениците за следващата седмица.. Комбинираната форма включва индивидуални учебни и оценяване чрез изпити за определяне на срочна и годишна оценка по реда на чл., ал. от ЗПУО. 7. Обучението по учебна и производствена практика се осъществява на 00% от броя на учебните по училищния учебен план.. Производствената практика за учениците от единадесети клас се провежда в две седмици през втория учебен срок. Учебната програма и графикът се съгласуват с председателя на спортния клуб, в който се провежда производствената практика. 9. Учебните за организиране и провеждане на активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания са два и се разпределят само следобед в седмичния график по т.. 0. За учениците от единадесети клас периода г г. вкл., е определен за обучение по вид спорт.. Всяка учебна седмица, освен те по спортна подготовка, съгласно чл. 4, ал. от Наредба 4/30..0 г. за учебния план се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, който се използва за участие в спортни състезания, етапен контрол и първенства по вида спорт /спортна дисциплина/ категория. Същият се провежда като два или четири последователни учебни часа без почивка между тях, включително в почивните дни.. Учениците могат да продължат своето обучение по избрания вид спорт през ваканциите по план и програма на съответната спортна организация извън определеното с учебния план. Обучението се организира и провежда от спортния клуб. 3. Индивидуалният учебен план за учениците от единадесети клас, които ще се обучават в комбинирана форма е приет на Педагогически съвет с Протокол / г. 4. Училищният учебен план е утвърден със Заповед РД-0-09/ г. на Директора на училището. Учебният план влиза в сила от г.

13 СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ПЛОВДИВ бул. -ти септември tel. 03/4 73; УТВЪРДИЛ: РУЖКА ГЕНОВА ДИРЕКТОР НА СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ПЛОВДИВ ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПЛОВДИВ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: код 300 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР ПРОФЕСИЯ: код 300 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 3 СПОРТ КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за учениците в ХII клас през учебната 09/00 година Група - XII клас КФО. Димитър Георгиев Генов кану-каяк. Димитър Иванов Петров кану-каяк 3. Иван Ивайлов Алмаджиев плуване Входящо образователно равнище - завършено основно образование Срок на обучение - 4 години Изходящо образователно равнище завършен XII клас Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол от г.

14 I. График на учебното време за учебната 09/00 година XII клас. Начало на учебната година: година І срок 0 учебни седмици, от които две учебни седмици за обучение по вид спорт. Начало на втория учебен срок: г. ІІ срок 3 учебни седмици 3. Край на втория учебен срок:.0.00 г. 4. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: г г. вкл. есенна..09 г г. вкл. коледна г. междусрочна г г. вкл. пролетна. Неучебни дни: г. 70 годишнина на училището г. Патронен празник на училището г. ДЗИ по БЕЛ.0.00 г. втори ДЗИ г. НВО по БЕЛ в края на VII клас и в края на X клас, по заповед на МОН г. Ден на самоуправлението.0.00 г. НВО по Математика в края на VII клас и в края на X клас, по заповед на МОН Неучебни са дните определени с решение на МС, както и националните празници на Република България.. Спортен лагер: в периода от г. до г. вкл.

15 II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕТЕ КЛАС XII клас УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ I срок II срок А седмици/ седмично Български език и литература Свят и личност уч. седмици/ седмично уч. учебни годишно КФО учебни годишно ДФО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП) Спортна подготовка ВСИЧКО А: Б ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА (ЗПП) Б Отраслова професионална подготовка 4 Теория и методика на спортната тренировка Теория и методика на физическото възпитание Чужд език по професията Английски език 7 Педагогика Физиология и физиология на физ.упражнения 9 Нормативно-правна уредба на физическото възпитание и спорт в Република България Б3 Специфична професионална подготовка 0 Спортно-педагогическа специализация -теория Биохимия и биохимия на физическите упражнения Управление на детско-юношеския спорт и високи спортни постижения Адаптирана физическа активност Спортна медицина и хигиена Спортен масаж Учебна практика по: Спортно-педагогическа специализация 7 Производствена практика Всичко Б: 99 4 В СВОБОДНООИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП) Спортна подготовка Всичко В: Всичко А+Б+В:

16 III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ.Индивидуален учебен план за учениците, които се обучават в дванадесети клас в комбинирана форма на обучение през учебната 09/00 година е разработен въз основа на Училищен учебен план, съгласно Типов учебен план по специалност код 300 Помощник-треньор от професия код 300 Помощник-треньор от професионално направление код 3 Спорт за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация,, утвърден със Заповед РД / г.на министъра на образованието и науката.. Организацията на учебния ден за учениците, обучаващи се в комбинирана форма в спортно училище се осъществява чрез двуразов учебно-тренировъчен режим. 3.Комбинираната форма на обучение в дванадесети клас е организирана съгласно чл.4, ал.3, т. от ЗПУО за ученици с изявени дарби, които съгласно чл.0, ал.3 от ЗПУО са разпределени в една група от трима ученици от дванадесети клас, като двама ученици са по спорт кану-каяк и един ученик по спорт плуване. 4.Индивидуалното обучение се провежда на 30% за всеки отделен учебен предмет в средната степен на образование, като съгласно чл., т.3 от Наредба 4 от г. за учебния план.. Комбинираната форма на обучение е присъствена. Учебните се провеждат по седмичен график за всяка учебна седмица, съобразен с учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност на учениците. Индивидуалните учебни се провеждат в училището, съгласно чл., ал.4 от ЗПУО, в класната стая, определена за съответната група по предварително изготвения график. Графикът се изготвя всеки петък на текущата седмица и е валиден за обучението на учениците за следващата седмица.. Комбинираната форма включва индивидуални учебни и оценяване чрез изпити за определяне на срочна и годишна оценка по реда на чл., ал. от ЗПУО. 7. Обучението по учебна и производствена практика се осъществява на 00% от броя на учебните по училищния учебен план.. Производствената практика за учениците от дванадесети клас се провежда два пъти седмично по 90 минути, по учебна програма и график, утвърдени от директора. Учебната програма и графикът се съгласуват с председателя на спортния клуб, в който се провежда производствената практика. 9. Учебните за организиране и провеждане на активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания са два и се разпределят само следобед в седмичния график по т.. 0. За учениците от единадесети клас периода г г. вкл., е определен за обучение по вид спорт.. Всяка учебна седмица, освен те по спортна подготовка, съгласно чл. 4, ал. от Наредба 4/30..0 г. за учебния план се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, който се използва за участие в спортни състезания, етапен контрол и първенства по вида спорт /спортна дисциплина/ категория. Същият се провежда като два или четири последователни учебни часа без почивка между тях, включително в почивните дни.. Учениците могат да продължат своето обучение по избрания вид спорт през ваканциите по план и програма на съответната спортна организация извън определеното с учебния план. Обучението се организира и провежда от спортния клуб. 3. Индивидуалният учебен план за учениците от дванадесети клас, които ще се обучават в комбинирана форма е приет на Педагогически съвет с Протокол / г. 4. Училищният учебен план е утвърден със Заповед РД-0-09/ г. на Директора на училището. Учебният план влиза в сила от г.

ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО 1Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^

ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО 1Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^ ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^ НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ ДИМИТЪР РОХОВ ГР. СЛИВЕЙЧ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ   ПО   ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  И  ТЕХНИКА  –  ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-667/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ дневна ОРГАНИЗАЦИООНА ФОРМА

Подробно

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 17.09.2012 година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици ІІ срок - 18 учебни седмици ІІ срок 20 учебни седмици,

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,     sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1418/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ:03145-22-24 e-mail: nuvlevski@abv.bg ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА Начало на учебната

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1255 /15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д /. 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1346/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 3987/28.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4731/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4732/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно