ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<

Размер: px
Започни от страница:

Download "ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<"

Препис

1 ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 10. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 2 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<$ г. СИ29РД02 $// ^ СЪДЪРЖАНИЕ: Определяне на условията и обучение на студенти във Раковски" по специалности от Национална сигурност" и _ 20 17/20 1 година. гр. София реда за кандидатстване и Военна академия Г. С. професионални направления Психология" за учебната _ На основание чл., ал. от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 27, ал. 1, т. З от Правилника на устройството и дейността на Военна академия Г. С. Раковски", Наредба Н от г. за условията и реда за приемане във Военна академия Г. С. Раковски" и Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, ЗАПОВЯДВАМ: 1. Общи положения Обявявам прием за обучение на студенти за придобиване на образователноквалификационна степен (ОКС) Магистър" по специалности от професионални направления Национална сигурност" и Психология" Приложение В съответствие с учебните планове продължителността на обучение при редовната форма е година и половина (три семестъра), а при та и дистанционната две години (четири семестъра) Студенти се приемат: за местата, определени с решение на министерски съвет (държавна поръчка); за обучение срещу заплащане по условията на чл. 21, ал. З от Закона за висшето образование. 1.. Обявявам местата за обучение съгласно Приложение Приемане на студенти министерски съвет. за местата, определени с решение на

2 2.1. Кандидатстването за местата, определени с решение на министерски съвет (държавна поръчка), да се извърши чрез провеждане на конкурсен изпиттест До 30 юни 2017 г. началникът на отдел Учебна и научна дейност" да организира публикуването в интенетстраницата на Академията програмата за конкурсен изпиттест по Основни понятия в сигурността и отбраната" с кандидатите за обучение по специалностите от професионални направления Национална сигурност" и Психология" До конкурсен изпит се допускат български граждани, които имат придобита ОКС на висшето образование Бакалавър" от дипломата за завършена степен на висшето образование в Република България или диплома от придобито висше образование в чуждестранно висше училище, призната от Академията съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и не са приети, не се обучават по държавна поръчка или нямат придобита ОКС Магистър". 2.. Кандидатстудентите подават заявление по образец до началника на Военна академия Г. С. Раковски" до 0 септември 2017 г. с приложено копие на дипломата за придобита ОКС на висшето образование Бакалавър" или академична справка, в случай че дипломата за завършено висше образование, с която кандидатстват, още не е издадена. 2.. Цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия прилагат и разрешение от органа по назначаването или от работодателя за кандидатстване и обучение в или дистанционна форма на обучение До 0 септември 2017 г. началникът на отдел Учебна и научна дейност" да ми представи проект на заповед за организиране на конкурсния изпит и начина за формиране на състезателния бал на кандидатстудентите Конкурсният изпит да се проведе на 07 септември 2017 г. във Военна академия Г. С. Раковски" по Програма за конкурсен изпиттест по Основни понятия в сигурността и отбраната" с кандидатите за обучение по специалностите от професионални направления Национална сигурност" и Психология". 2.. Класирането на успешно издържалите изпита кандидатстуденти да се извърши в низходящ ред на получения състезателен бал и по реда на посочените в заявлението на кандидата специалности и форми на обучение..9. Кандидатстудент, класиран и приет в рамките на обявените с решение на министерски съвет места в една специалност и форма на обучение, автоматично се изключва от списъка на класираните и приети по останалите специалности и форми на обучение, посочени в заявлението му. '.10. До часа на 1 септември 2017 г. началникът на отдел Учебна и научна дейност" да ми представи за подпис заповед за обявяване на класирането и имената на приетите в рамките на обявените с решение на министерски съвет места и да организира публикуването й в интернетстраницата на Академията. 1

3 2.11. Приетите за обучение студенти да се запишат в периода от 1 до 2 септември 2017 г В случаите на приети, но незаписали се срока, посочен в т период кандидатстуденти, незаетите места в съответните специалности и форми на обучение да се попълнят от следващите в класирането резерви До часа на 2 септември началникът на отдел Учебна и научна дейност" да ми представи заповед за обявяване на имената на допълнително приетите по т кандидатстуденти Приетите за обучение по т студенти да се запишат до 29 септември 2017 г. 3. Приемане на студенти за местата, определени за обучение срещу заплащане Кандидатстването за местата, определени за обучение срещу заплащане, се извършва чрез конкурс по документи За участие в конкурса се допускат български граждани, които притежават ОКС Бакалавър" или Магистър" и успех не помалко от добър" от диплома за завършена степен на висшето образование в Република България или диплома от придобито висше образование в чуждестранно висше училище, призната от Академията съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища До 1 септември 2017 г. кандидатстудентите подават заявление по образец до началника на Военна академия Г. С. Раковски" с приложено копие на дипломата за придобита ОКС на висшето образование Бакалавър" или Магистър" или академична справка, в случай че дипломата за завършено висше образование, с която кандидатстват, още не е издадена. 3.. Цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия прилагат и разрешение от органа по назначаването или от работодателя за кандидатстване и обучение в или дистанционна форма на обучение. 3.. До 20 септември 2017 г. началникът на отдел Учебна и научна дейност" да ми представи проект на заповед за назначаване на комисия за разглеждане на подадените от кандидатстудентите документи Комисията по т. 3.. да извърши класиране на кандидатите по специалности и форми на обучение в низходящ ред на успеха от дипломите им за завършена степен на висшето образование и по реда на посочените в заявленията на кандидатите специалности, специализации и форми на обучение Кандидат, приет в рамките на обявените места за обучение срещу заплащане в една специалност и форма на обучение, автоматично се изключва от списъка на приетите по останалите специалности, специализации и форми на обучение, посочени в заявлението му. 3.. До 21 септември 2017 г. началникът на отдел Учебна и научна дейност" да ми представи проект на заповед за обявяване на класирането и

4 имената на приетите за обучение, която да се публикува в интернетстраницата на Академията Записването на приетите за обучение срещу заплащане да се извърши в периода от 2 до 2 септември 2017 г.. Документите за кандидатстване се подават лично във Военна академия Г. С. Раковски".. При записването си студентите представят следните документи:.1. лична карта;.2. копие и оригинал на диплома за завършено висше образование;.3. копие на диплома за завършено средно образование;.. снимки формат Ул см 3 броя;.. медицинско свидетелство за постъпване във висше училище;.6. удостоверение от областния център за психично здраве (районен психодиспансер) по местоживеене за липса на психични заболявания;.7. оригинал и копие на документ за платена такса за обучение за първия семестър, преведена по банковата сметка на Военна академия Г. С. Раковски": 1ВА^ ВС0ВНВС В1С: ВШСВСО БНБ Централно управление Оригиналите на документите се връщат на студентите след проверка на копието с оригинала. 6. Такси за кандидатстване и обучение по специалностите от професионални направления Национална сигурност" и Психология" за учебната 2017/201 година Приложение Не се записва за обучение приет студент, за когото са станали известни данни, че подготвя или е извършил престъпление от общ характер.. Началникът на отдел Учебна и научна дейност" да организира публикуването на настоящата заповед във вътрешната информационна мрежа и в интернетстраницата на Академията. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместникначалника на Военна академия Г. С. Раковски" по учебната и научната част. ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Брой обявени за прием места за обучение в специалности от професионални направления Национална сигурност" и Психология" за учебната 2017/201 година I лист. 2. Такси за кандидатстване и обучение по специалностите от професионални направления..национална сигурност" и Психология" за, учебната 2017/201 година лист.. АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ1 ' (/\ ГРУДИ АНГЕЛОВ I

5 Приложение 1 към заповед СИ29РД02^^ г. Брой обявени места за прием на студенти за обучение в специалности от професионални направления Национална сигурност" и Психология" за учебната 2017/201 година Брой места: Форма на обучение определени с решение на МС редовна за обучение срещу заплащане дистанционна 1 Мениджмънт на сигурността и отбраната Публични комуникации в сигурността и отбраната Организация и управление на корпоративната сигурност Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната 6 12 Психология в сигурността и отбраната 10 дистанционна Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи редовна 6 6 Екологична сигурност Индустриална и енергийна сигурност Сигурност във въздухоплаването Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма 1 Специалност/ Специализация Национална сигурност и отбрана Логистика на сигурността и отбраната 1 Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната Защита на населението и критичната инфраструктура обучението се осъществява в РУ..Л. Кънчев" гр. Русе Управление при извънредни ситуации и защита на населението с три специализации: 1 Началник на отдел^ Учебна и научна дейност" Полковник "? Максим Боримечков

6 Приложение 2 към заповед СИ29РД02>Х^А~ г. ТАКСИ за кандидатстване и обучение по специалностите от професионални направления Национална сигурност" и Психология" за учебната 2017/201 година I. Такса за кандидатстване 30 лв. за всеки изпит. II. Такси за обучение: 1. 1[рофесионално направление Национална сигурност" за местата, определени с решение на министерски съвет (държавна поръчка): Редовна форма на обучение 600 лв.; Задочна форма на обучение 00 лв.; Дистанционна форма на обучение 0 лв. 2. Професионални направления Национална сигурност" и Психология" за местата, определени за обучение срещу заплащане: Редовна форма на обучение 100 лв.; Задочна форма на обучение 1100 лв.; Дистанционна форма на обучение 1200 лв. Началник на отдел учебна и научна дейност" Максим Боримечков

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места за първокурсници съгласно решение на МС 241/25.04.2019

Подробно

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект Информация от сайта на УниБИТ, 01.07.2014 г. http://www.unibit.bg/apply/apply-master/distance-learning-master Прием ОКС Магистър - дистанционна форма на обучение, учебна 2014/2015 г. През учебната 2014/2015

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени заняти

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени заняти З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 29.05.2019 г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени занятия през учебната 2019/2020 г. със слушателите по магистърска

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 30.06.2004 г. ОХ 404 София Съдържание: Обявяване на конкурс за заемане на длъжности в Делегацията на Република България към НАТО и в Постоянното

Подробно

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017 НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Г Р А Ф И Ц И Провеждане на тест по: български език и литература 17.06.2019 г. математика 19.06.2019 г. чужд език /по желание/

Подробно

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержант в Национа

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержант в Национа З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 18.12.2018 г. 2128 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержант в Националната служба за охрана (НСО). На основание, чл. 39,

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно

Подробно

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Национ

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Национ З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 02.08.2019 г. 1249 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Националната служба за охрана (НСО). На основание чл. 39,

Подробно

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас Дейности по приемането на ученици след завършено основно образование в държавни и общински училища за учебната 2019-2020г. съгласно Наредба o10/01.09.2016 г. на МОН,обн.януари 2019г. Приемни изпити 17.06.2019

Подробно

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ София

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ София ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ София ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ I. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ чл.

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация

Подробно

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

Национално външно оценяване  и  кандидатстване  след 7. клас Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2019 година ЗПУО Външно оценяване в 7. клас Националното външно оценяване в 7. клас се осъществява, съгласно Заповед РД09-1709/29.08.2018 г. на

Подробно

:, I, J ' ' L..,..., t f КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалността,,сигурност и отбрана" София 2019 г. 1

:, I, J ' ' L..,..., t f КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалността,,сигурност и отбрана София 2019 г. 1 :, I, J ' ' L..,..., t f КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалността,,сигурност и отбрана" София 2019 г. 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ВОЕННА АКАДЕМИЯ,,ГЕОРГИ СТОЙКОВ Р АКОВСКИ" Заличено на осн. чл.2

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 1. Подаване на документи за прием в ОКС Магистър : - от 24.06.2019 г. до 11.09.2019 г. за кандидат-магистри

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

I

I I. ПРАВИЛНИК за приемане на студенти в ОКС БАКАЛАВЪР на Националната художествена академия (НХА), София РАЗДЕЛ I УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Чл. 1. В Националната художествена академия град София, могат

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 2 6 АВГУСТ (БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ) Тези от Вас, които са приети по ПЪРВАТА

Подробно

Bulgaria bg:Магистърски програми

Bulgaria bg:Магистърски програми Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) Обучение Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" осигурява задълбочена научно-теоретична

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ З А П О В Е Д РД / г. На основание ПМС 90 от г. за условията и реда за предоста СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" З А П О В Е Д РД 19-111/25.02.2019 г. На основание ПМС 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 26.01.2004г. ОХ- 64 София Съдържание: Обявяване на конкурс за заемане на вакантни международни длъжности в щаба на Корпуса за бързо развръщане

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ТРЕТО (ОКОНЧАТЕЛНО) КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИЯ ГРАФИК: 7 9 АВГУСТ След третото класиране, КОЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО,

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от Вас, които са приети по ПЪРВАТА посочена от тях специалност,

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

С П И С Ъ К

С П И С Ъ К Срок за записване : от 7 октомври 2019 г. до 10 октомври 2019 г. (само в делнични дни). Записването се извършва в канцеларията на съответния Учебен отдел. Документи за записване: 1. Комплект документи

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк? г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЗАПОВЕД /. Шк?... 2019г. На основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О З А П О В Е Д ЧР / г. На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказа

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О З А П О В Е Д ЧР / г. На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказа М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О З А П О В Е Д ЧР-05-121/26.04.2017 г. На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, във връзка с чл. 156,

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА (П.) АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ по ред Извлечение от ПЛАН с рег / г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВА

УТВЪРЖДАВАМ: ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА (П.) АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ по ред Извлечение от ПЛАН с рег / г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВА УТВЪРЖДАВАМ: ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА (П.) АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ по ред Извлечение от ПЛАН с рег. 21-41-93/ 18.07.2018 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ И ВИСШИТЕ

Подробно

Note pad and pen business PowerPoint template

Note pad and pen business PowerPoint template ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за родителите на учениците от VII клас от ОУ Васил Априлов - Бургас РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 7 май 2015 г. Учебна 2014 / 2015 година Национално външно оценяване и ПРИЕМ на ученици след завършен

Подробно

Slide 1

Slide 1 2017 2018 г. НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА 11 ОТ 01.09.2016 Г ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 0Т ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Чл.130. (1) Учениците,

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г. 856 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Национа

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г. 856 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Национа З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 15.05.2019 г. 856 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Националната служба за охрана (НСО). На основание, чл. 39,

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г. 750 София ОТНОСНО: изменение на заповед за обявяване на конкурс за назначава

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г. 750 София ОТНОСНО: изменение на заповед за обявяване на конкурс за назначава З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 12.04.2017 г. 750 София ОТНОСНО: изменение на заповед за обявяване на конкурс за назначаване на сержанти в Националната служба за охрана (НСО).

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД09-2152/ 27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно