BG_design_11_2010.pub

Размер: px
Започни от страница:

Download "BG_design_11_2010.pub"

Препис

1 БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Ноември, 21 България: Ключови индикатори e Растеж БВП (%) y/y 6.% -5.1%.3% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8%.6% 2.2% Безработица (%) 6.31% 9.1% 1.% Текуща сметка/бвп (%) -25.4% -8.6% -2.2% Търговски баланс EUR млн ПЧИ EUR млн Държавен дълг/бвп (%) 16.1% 16.% 16.% Бюджетeн излишък/бвп (%) 1.8% -.8% -3.9% Средна доходност 1 годишни ДЦК 5.38% 7.25% 5.3% Източник: БНБ, прогнози ОББ, прогнози МФ За октомври 21 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR млн. Брутният външен дълг в края на октомври 21 е EUR млн. (99.7% от БВП), което е с EUR млн. по-малко в сравнение с края на 29 Чуждестранните резерви с се повишиха на седмична база с 2.6% до EUR млрд. към 26 ноември Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от.7% през третото тримесечие на 21 Средногодишната инфлация за периода декември 29 - ноември 21 спрямо периода декември 28 - ноември 29 е 2.1% Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 21 нараства с 1.1% в сравнение със същия месец на 29 През октомври 21 календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 4.3% спрямо съответния месец на 29 През октомври 21 оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява с 4.8% в сравнение със същия месец на предходната година ДИРЕКЦИЯ ГЛАВЕН ИКОНОМИСТ СОФИЯ 14, УЛ. СВЕТА СОФИЯ 5 Главен анализатор: Гергана Костурска тел.: (359 2) Безработицата към декември е 9.2% Фискалният резерв възлиза на BGN 6.4 млрд. През ноември 21 годишният прираст на широките пари (паричният агрегат М3) е 9% при 8.2% през октомври 21 В края на ноември тази година депозитите на Неправителствения сектор са BGN млрд. (6% от БВП) Общият обем на БФБ през ноември възлезе на BGN 37, 5 млн. През ноември средните цени на имотите в седемте най-големи града в България спаднаха средно с.5% спрямо предходния месец

2 1 I.ВЪНШЕН СЕКТОР 1.Платежен баланс За октомври 21 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR млн Платежен баланс (EUR млн.) Източник:БНБ 4/9 7/9 1/1 1/1 4/1 7/1 ТС Нетни ПЧИ За октомври 21 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR млн. През същия месец на миналата година тя е отрицателна EUR 21.2 млн. Основни фактори за намалението на дефицита по текущата сметка са по-ниският дефицит по търговския баланс (с EUR 82.9 млн.) и по-високото салдо по статия Услуги (с EUR 58.3 млн.). За януари октомври 21 текущата сметка е положителна EUR млн. (1% от БВП), при дефицит от EUR млн. (7.8% от БВП) за януари октомври 29. Факторите за увеличението са по-ниските дефицити по търговското салдо (с EUR млн.) и по статия Доход (със EUR млн.), както и нарастването на салдата по статия Текущи трансфери (с EUR 52.9 млн.) и статия Услуги (с EUR млн.). Търговското салдо за януари октомври 21 е отрицателно, в размер на EUR млн. (4.6% от БВП), при отрицателно салдо от EUR млн. (1.1% от БВП) за януари октомври 29. За октомври 21 то е отрицателно EUR 19.8 млн., при отрицателно салдо от EUR млн. за октомври месец. Износът (FOB) за януари октомври 21 е за EUR млн., при EUR млн. за януари октомври 29. Това е ръст от 31.6% на годишна база, при спад на годишна база от 26.9% за януари октомври 29. През октомври 21 износът (FOB) е EUR млн., при EUR млн. за октомври 29. Той се повишава с 2.9% на годишна база, при намаление на годишна база от 7.3% за октомври 29 Вносът (FOB) за януари октомври 21 e EUR млн., при EUR млн. за януари октомври 29. На годишна база той нараства с 8.8%, при спад на годишна база от 35.3% за януари октомври 29. През октомври 21 вносът (FOB) e EUR млн., при EUR млн. през октомври 29. Той се увеличава с 11.4% на годишна база при спад на годишна база от 34.4% за октомври 29. Салдото по услугите за януари октомври 21 е положително, в размер на EUR млн., при положително салдо от EUR млн. за януари октомври 29. За октомври 21 салдото по статията е положително 9 млн. EUR, при също положително от EUR 31.6 млн. за октомври 29. Салдото по статията Доход за януари октомври 21 е отрицателно, в размер на EUR млн., при отрицателно салдо от EUR млн. за януари октомври 29. За октомври тази година салдото по статията също е отрицателно EUR 59.6 млн., при отрицателно от EUR 29.5 млн. за октомври 29. Нетните постъпления от текущи трансфери за януари октомври 21 възлизат на EUR млн. (3.6% от БВП) при EUR млн. (2.2% от БВП) за януари октомври 29. За октомври тази година година статията Текущи трансфери, нето е положителна в размер на EUR 49.2 млн. при положителна от EUR 61.4 млн. за октомври 29. Капиталовата сметка за януари октомври 21 е положителна. Тя е EUR 133 млн., при положителна от EUR млн. за януари октомври 29. Финансовата сметка за януари октомври 21 е отрицателна 92.2 млн. EUR, при положителна сметка от EUR млн. за януари октомври 29. Преките инвестиции в чужбина за януари октомври 21 са EUR млн., при намаление на инвестициите от EUR млн. за януари октомври 29. Преките чуждестранни инвестиции в страната са EUR млн. (2.3% от БВП), при EUR млн. (7.2% от БВП) за януари октомври 29. Портфейлните инвестиции активи за януари октомври 21 нарастват с EUR 41.9 млн., а за януари октомври 29 се увеличават с млн. EUR. Портфейлните инвестиции пасиви за януари октомври 21 намаляват със EUR 15 млн. За януари октомври 29 се понижават с 21 млн. EUR. Други инвестиции активи за януари октомври 21 намаляват с млн. EUR, при увеличение от млн. EUR за януари октомври 29. За октомври 21 други инвестиции активи намаляват със EUR 198 млн., при увеличение от EUR 24.9 млн. през октомври 29 Други инвестиции пасиви за януари октомври 21 намаляват с EUR 1647 млн., при спад от EUR 76 млн. за януари октомври 29. За октомври 21 други инвестиции пасиви намаляват с EUR млн., при увеличение от EUR млн. за октомври 29. За отчетния период статията Грешки и пропуски има отрицателна стойност, в размер на EUR млн. За януари октомври 29 статията е отрицателна EUR 31.8 млн. Общият баланс за януари октомври 21 е отрицателен, в размер на EUR млн., при отрицателен общ баланс от EUR млн. за януари октомври 29. За януари октомври 21 резервните активи на БНБ намаляват с EUR млн., при намаление от EUR млн. за същия период на миналата година. През октомври 21 те намаляват с EUR млн., при увеличение от EUR млн. за същия месец на 29.

3 3 2.Външен дълг Брутният външен дълг в края на октомври 21 е EUR млн. (99.7% от БВП), което е с EUR млн. по-малко в сравнение с края на 29 Брутен външен дълг, EUR млрд. Източник:БНБ /8 7/8 7/9 1/1 7/1 Пу бличен сектор Частен сектор Брутният външен дълг в края на октомври 21 е EUR млн. (99.7% от БВП), което е с EUR млн. по-малко в сравнение с края на 29 (EUR млн., 17.9% от БВП). В сравнение с края на октомври 29 (EUR37 44 млн.) брутният външен дълг се понижава с EUR млн. В края на октомври 21 дългосрочните задължения са EUR млн. (68.5% от дълга), а краткосрочните EUR млн. 31.5% от дълга). Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на октомври 21 е EUR млн. (7.6% от БВП). Спрямо края на 29 намалява със EUR 7.1 млн. В сравнение с края на октомври 29 (EUR млн.) дългът на сектора намалява с EUR 23.5 млн. Външните задължения на сектор Банки са EUR млн. (18.6% от БВП). Те намаляват с EUR млн. (19.8%) спрямо края на 29. В сравнение с края на октомври миналата година (EUR млн.) дългът на сектора спада с EUR млн. Дългът на Други сектори е EUR млн. Той намалява спрямо края на 29 със EUR 11 млн. В сравнение с края на октомври миналата година (EUR млн.) дългът на сектора намалява с EUR млн. В края на октомври 21 вътрешнофирменото кредитиране е EUR млн., което е с EUR 44.2 млн. (.3%) повече в сравнение с края на 29. Спрямо края на октомври 29 (EUR млн.) дългът на сектора се увеличава с EUR млн. През януари октомври 21 извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са EUR млн. (17.5% от БВП) при EUR млн. (17.7% от БВП) за същия период на 29. През януари октомври 21 получените кредити и депозити от нерезиденти са EUR млн. (12.2% от БВП) при EUR млн. (17.3% от БВП) за същия период на 29. От тях, за отчетния период, EUR млн. (3.6%) са за сектор Държавно управление, EUR млн. (42%) за сектор Банки, млн. EUR (16.4%) за Други сектори, а EUR млн. (38.1%) са задължения по вътрешнофирмено кредитиране. Нетният външен дълг в края на октомври 21 е EUR млн. Той намалява с EUR 1131 млн. (5.8%) в сравнение с края на 29 (EUR млн.). Като процент от БВП в края на октомври 21 той е 5.8%, понижавайки се с 4.8 % спрямо края на 29 (55.6%). Към 3 октомври 21 брутните външни активи са EUR млн. при EUR млн. в края на декември 29 В края на октомври 29 нетният външен дълг е EUR млн. или 56.7% от БВП. 3. Чуждестранни резерви Чуждестранни резерви Източник: БНБ Чуждестранните резерви с се повишиха на седмична база с 2.6% до EUR млрд. към 26 ноември Според данни на БНБ, чуждестранните резерви с се повишиха на седмична база с 2.6% до EUR млрд. към 26 ноември, вследствие на увеличението на авоарите на търговските банки, които достигнаха 18% на седмична база. Правителственият депозит в БНБ спадна с 1.4% на седмична база, а парите в обращение се увеличиха с 17.1% на седмична база. Чуждестранните резерви спаднаха с 4.5% от началото на годината. В сравнение с края на октомври активите в чуждестранна валута спаднаха с 41.5%. 1/8 6/8 11/8 4/9 9/9 2/1 7/1 II. РЕАЛЕН СЕКТОР Темп на прираст на БВП спрямо съответното тримесечие на предходната година, сезонно изгладени данни Източник:НСИ % Q1/7 Q3/7 Q1/8 Q3/8 Q1/9 Q3/9 Q1/1 Q3/1 1.Брутен вътрешен продукт Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от.7% през третото тримесечие на 21 През третото тримесечие на 21 БВП възлиза на BGN млн. BGN по текущи цени. Преизчислен в EUR, БВП е съответно BGN млн., като на човек се падат BGN Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от.7% през третото тримесечие на 21 спрямо второто тримесечие и растеж от.5% през третото тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година. БВП в стойностен обем, текущи цени

4 4 По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 21 възлиза на BGN млн. по текущи цени. На човек от населението се падат BGN от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от BGN за щатски долар БВП възлиза на USD млн. и съответно USD на човек от населението. Преизчислена в EUR, стойността на БВП възлиза на EUR млн., като на човек от населението се падат EUR. Текущият обем на БВП за първите девет месеца на 21 възлиза на BGN млн. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 21 възлиза на BGN млн. по текущи цени. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.7% през третото тримесечие на 21 спрямо същото тримесечие на предходната година и достига до 29.4% през третото тримесечие на 21. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, е 6.1%, което е с.5 % повече спрямо съответния период на предходната година. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 1.2 % и достига до 1.5% през третото тримесечие на 21. За индивидуално потребление на населението през третото тримесечие на 21 се изразходва 61.9% от произведения БВП. Инвестициите (брутообразуване в основен капитал) формират 18.6% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително - в размер на BGN млн., и заема дял от 12.2% в структурата на БВП. БВП за деветмесечието на 21 намалява с.2% спрямо същия период на предходната година. През третото тримесечие на 21 спрямо второто брутната добавена стойност в икономиката намалява с.4%. По елементи на крайното използване износът на стоки и услуги нараства с 8.9% през третото тримесечие на 21 спрямо второто. Продължават да регистрират спад крайното потребление и бруто капиталообразуването - съответно с 2.7 и.7%. Вносът на стоки и услуги намалява с 1.3%. През третото тримесечие на 21 спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена остава без изменение. Динамиката на основните й компоненти се изразява в ръст при аграрния сектор - 3.%, и спадове при индустриалния сектор - 1.3%, и сектора на услугите - 1.4%. По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж от.5% има износът на стоки и услуги, който се увеличава с 18.5%. Вносът на стоки и услуги също бележи ръст от 3%. Останалите компоненти на БВП отчитат спад. Най-съществено намаление регистрира колективното потребление - със 7.8%, следвано от индивидуалното потребление, чийто спад е 5.9%. 2.Инфлация Средногодишната инфлация за периода декември 29 - ноември 21 спрямо периода декември 28 - ноември 29 е 2.1% Инфлация на годишна база Източник: НСИ 2% 15% 1% 5% % -5% 1/8 7/8 7/9 1/1 7/1 CPI, y/y Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за ноември 21 спрямо октомври 21 е 1.7%, т.е. месечната инфлация е.7%. Инфлацията от началото на годината (ноември 21 спрямо декември 29) е 4.1%, а годишната инфлация за ноември 21 спрямо ноември 29 е 4.6%. Средногодишната инфлация за периода декември 29 - ноември 21 спрямо периода декември 28 - ноември 29 е 2.1%.През ноември 21 спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва: хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.2%; алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с.1%; облекло и обувки - увеличение с.5%; жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с.8%; жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с.3%;здравеопазване - увеличение с.1%; транспорт - увеличение с.7%;съобщения - намаление с.1%; свободно време, развлечения и културен отдих - увеличение с.2%; образование - цените остават на равнището от миналия месец; ресторанти и хотели - увеличение с.5%; разнообразни стоки и услуги - увеличение с.2%.хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за ноември 21 спрямо октомври 21 е 1.5%, т.е. месечната инфлация е.5%. Инфлацията от началото на годината (ноември 21 спрямо декември 29 ) е 3.7%, а годишната инфлация за ноември 21 спрямо ноември 29 е 4.%. Средногодишната инфлация за периода декември 29 - ноември 21 спрямо периода декември 28 - ноември 29 е 2.8%.

5 5 Според ХИПЦ през ноември 21 спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва: хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.2%; алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с.1%; облекло и обувки - увеличение с.4%; Индексът на цените за малката по състав кошница за ноември 21 спрямо октомври 21 е 11.1%, а от началото на годината (ноември 21 спрямо декември 29) е 13.6%. През ноември цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 2% домакинства са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 1.6%; нехранителни стоки - увеличение с.3%;услуги - увеличение с.2%. 3. Индекс на цени на производител Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 21 нараства с 1.1% в сравнение със същия месец на 29 2% 15% Индекс на цените на производител на Източник: НСИ годишна база 1% 5% % -5% 1/8 7/8 7/9 1/1 7/1-1% -15% PPI, y/y Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 21 е с.1% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с.4%, и в преработващата промишленост - с.2%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с.2%. В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 1.6%, при производството на напитки и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с.9%, а намаление е отчетено при производството на основни метали - с 1.7%, и при производството на тютюневи изделия - с 1.4%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 21 нараства с 1.1% в сравнение със същия месец на 29. Цените се увеличават в добивната промишленост - с 18.9%, в преработващата промишленост - с 8.6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 12.%. Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо октомври 29 е отчетено при: производството на основни метали - с 23.5%; производството на тютюневи изделия - с 6.7%; производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 6.%. Намаление на цените се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 4.9%, и при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 2.%.Общият индекс на цените на производител през октомври 21 намалява с.3% спрямо предходния месец. Пониски цени са регистрирани в добивната промишленост - с.7%, в преработващата промишленост - с.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с.2%. По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 3.3%, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 2.6%, и при производството на тютюневи изделия - с 1.3%, а увеличение е регистрирано при производството на хранителни продукти - с 1.2%, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 1.%. Общият индекс на цените на производител през октомври 21 се увеличава с 1.2% в сравнение със същия месец на 29 година. В преработващата промишленост нарастването на цените на производител е 9.3% спрямо октомври 29 година. По съществено увеличение е регистрирано при производството на основни метали - с 22.1%, при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 14.5%, и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 13.9%, а намаление се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 4.6%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1.5%. 4.Индекс на промишленото производство % /8 4/8 Индекс на оборота в промишлеността 7/8 1/8 4/9 Източник: НСИ 7/9 1/9 През октомври 21 календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 4.3% спрямо съответния месец на 29 По предварителни данни през октомври 21 индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с.6% в сравнение със септември 21 година. През октомври 21 календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 4.3% спрямо съответния месец на 29. През октомври 21 спрямо предходния месец промишленото производство в добивната промишленост намалява с 5.7%, в преработващата промишленост - с 1.1%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано увеличение от 5.5%.

6 6 По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 21.3%, производството на напитки - с 11.2%, производство на изделия от каучук и пластмаси - със 7.9%, производството на хранителни продукти - с 5.4%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 4.7%. Ръст е регистриран в ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 19.5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 5.1%, производството на тютюневи изделия - с 4.8%. На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 6.5%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.9%, докато в добивната промишленост се наблюдава намаление от 12.3%. Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти (8.8%), в производството на продукти за междинно потребление (6.3%) и в производството на енергийни продукти (3.3%). 5. Търговия на дребно и търговия на едро През октомври 21 оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява с 4.8% в сравнение със същия месец на предходната година 15% 5% -5% -15% -25% 1/8 Продажби на дребно, % на год. база Източник: НСИ 5/8 9/8 5/9 9/9 1/1 5/1 По предварителни, сезонно изгладени данни на НСИ през октомври 21 оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети", по съпоставими цени, отбелязва спад от.6% спрямо предходния месец. През октомври 21 оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява с 4.8% в сравнение със същия месец на предходната година. През октомври 21 оборотът нараства спрямо предходния месец в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1.3%, в търговията на дребно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника, съответно с.4 и.1%. Във всички останали дейности е отчетен спад, който е най-малък в търговията на дребно с текстил, облекло и обувки и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита-.3% и достига до 1.3% в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали. Оборотът през октомври 21 нараства в сравнение със същия месец на предходната година единствено в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия -.4%. В останалите дейности темповете са отрицателни, като по-голямо от средното е намалението в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - 8.6%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - 8.% и в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - 6.%. 7.Безработица Безработицата към декември е 9.2% 11% 9% 7% 5% Равнище на безработица Източник: НАЗ Безработицата за ноември е 9.7%, а към декември е вече 9.2%. Това е първо покачване на безработицата от март насам. За сравнение през октомври тя бе 8.92%, а през септември 9.3%. По данни на Агенцията по заетостта през ноември безработните са се увеличили с 6 души. Ръстът на безработицата е заради края на сезонната заетост и темпът на увеличение е много по-слаб в сравнение с миналата година. За следващата година се предвижда средното ниво на безработицата да е 9.4%, колкото е и тази година. Свободните работни места също намаляват в сравнение с октомври. През ноември общо заявените в бюрата по труда свободни работни места са III. ФИКСАЛЕН СЕКТОР Фискалният резерв възлиза на BGN 6.4 млрд. По данни на Министерство на финансите, приходите по консолидираната фискална програма към края на октомври 21 са в размер на BGN млн., което представлява 78.4% от годишните разчети към ЗДБРБ за 21. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към възлиза на BGN млн., което представлява 79.% от актуализираните годишни разчети.

7 Фискален резерв Източник: МФ Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) са в размер на BGN млн., което представлява 76.% от годишния разчет. Лихвените плащания възлизат на BGN млн., което е 9.5% от планираните в ЗДБРБ за 21. Частта от вноската на Република България за общия бюджет на ЕС, изплатена към края на октомври 21 от централния бюджет възлиза на BGN млн. Фискалният резерв възлиза на BGN 6.4 млрд. Общият размер на приходите и помощите по републиканския бюджет към края на октомври е BGN млн., което представлява 8.7 % изпълнение спрямо годишните разчети в ЗДБРБ за 21. Размерът на данъчните постъпления по републиканския бюджет към края на месец октомври е BGN млн., което и изпълнение от 79.4 % от разчета за тази година. 1/8 5/8 9/8 5/9 9/9 1/1 5/1 9/1 IV. ПАРИЧЕН СЕКТОР 1.Парично предлагане /8 Парично предлагане (M3) 7/8 BGN BGN млн. 7/9 Източник: БНБ 1/1 7/1 Foreign През ноември 21 годишният прираст на широките пари (паричният агрегат М3) е 9% при 8.2% през октомври 21 През ноември 21 годишният прираст на широките пари (паричният агрегат М3) е 9% при 8.2% през октомври 21. В края на ноември тази година те са BGN млрд. (72.1% от БВП) при BGN млрд. към октомври тази година (71.3% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент паричният агрегат М1, се увеличава през ноември тази година със 7.5% на годишна база (8.7% годишен ръст през октомври 21). 2.Нетни вътрешни активи и вътрешен кредит В края на ноември тази година депозитите на Неправителствения сектор са BGN млрд. (6% от БВП) Вътрешен кредит/бвп (%) 11/9 1/1 11/1 Вътрешен кредит 65.8% 77.5% 7.7% Вземания от сектор държавно управление -6.2% -2.6% -2.1% Вземания от неправителствения сектор 71.9% 81.7% 72.8% в т.ч. Кредити 43.% 49.4% 44.1% Източник: Паричен отчет на БНБ, баланс на банковата система Показатели за финансово посредничество (% от БВП) 11/9 1/1 11/1 Нефинансови предприятия 43.5% 5.% 44.6% Финансови предприятия 1.3% 1.5% 1.3% Домакинства и НТООД 26.8% 29.8% 26.5% Потребителски кредити 11.% 11.9% 1.6% Жилищни кредити 11.6% 13.5% 12.1% Депозити на НФИ и др. клиенти.% 71.7%.% Активи на банковата система.% 112.4%.% Източник: Паричен отчет на БНБ, баланс на банковата система, Министерство на финансите БВП 29 Депозити = депозити на НФИ и др. клиенти + депозити от ДФИ От 1/27 депозити, различни от кредитни институции В края на ноември тази година депозитите на Неправителствения сектор са BGN млрд. (6% от БВП). Годишният им темп на прираст през отчетния месец е 8.6% при 7.2% през октомври тази година. Депозитите на Нефинансови предприятия са BGN млрд. (17.3% от БВП) в края на ноември тази година. В сравнение със същия месец на миналата година те нарастват с.9% (.9% годишен спад през октомври 21). Депозитите на Финансови предприятия се увеличават с 3.2% на годишна база през ноември 21 (.2% годишен ръст през октомври тази година) и в края на месеца достигат BGN млрд. (5.1% от БВП). Депозитите на Домакинства и НТООД са BGN млрд.(37.6% от БВП) в края на ноември 21. Те нарастват с 13.4% спрямо същия месец на 29 (12.5% годишен ръст през октомври 21 ). Нетните вътрешни активи са BGN млрд. в края на ноември 21. Те се увеличават с 6.7% спрямо същия месец на 29 (6.4% годишен ръст през октомври 21). В края на месеца основния им компонент вътрешният кредит, възлиза на BGN млрд. и нараства със 7.5% (7.1% годишен ръст през октомври тази година). На годишна база, през отчетния месец, вземанията от Неправителствения сектор се повишават с 1.2%, достигайки BGN млрд. (1.3% ръст през октомври 21). В края на ноември 21 кредитите за Неправителствения сектор са BGN млрд. (73% от БВП) при BGN млрд. към октомври тази година (72.7% от БВП). Годишният им темп на нарастване през отчетния месец е 1.2% (1.4% годишен ръст през октомври тази година). Изменението в размера на кредитите за Неправителствения сектор е повлияно от нетните покупки на кредити от Други паричнофинансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните 12 месеца е BGN млн. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са BGN 76.5 млн. (в т.ч. BGN 5 млн. през ноември 21), а обратно изкупените кредити BGN млн. (в т.ч. BGN 41.8 млн. през ноември тази година). Кредитите за Нефинансови предприятия се повишават с 2.5% на годишна база през ноември тази година (2.2% ръст през октомври 21) и в края на месеца достигат BGN млрд. (44.7% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са BGN млрд. (26.9% от БВП) в края на ноември 21. Те намаляват с 1.1% спрямо същия месец на 29 (.2% годишен спад през октомври 21). В края на ноември тази година жилищните кредити са BGN млрд. и нарастват с 3.8% (3.7% ръст през октомври 21). Потребителските кредити възлизат на BGN 7.64 млрд. и са по-малко с 3.4% спрямо ноември 29 (.8% спад през октомври тази година). На годишна база други кредити намаляват със 7.6% (9% годишен спад през октомври тази година) като достигат BGN 96 млн. Кредитите, предоставени на Финансови предприятия са BGN 941 млн. в края на ноември тази година. В сравнение с ноември 29 те се повишават с 2.9% (5.4% годишен ръст през октомври 21).

8 8 V. ФИНАНСОВ СЕКОТР 1.Фондов пазар Стойности на четирите индекса за Jan-9 периода януари 29 - May-9 ноември 21 Sep-9 Jan-1 May-1 Sep-1 Източник: БФБ SOFIX BG 4 BG REIT BGTR 3 Общият обем на БФБ през ноември възлезе на BGN 37, 5 млн. Общият обем на БФБ през октомври възлезе на BGN 37, 5 млн. като на официалния пазар бяха изтъргувани BGN 7,4 млн., а на неофициалния пазар оборотът възлезе на BGN 23,8 млн. През ноември общият обем на БФБ беше с,86 пъти по-голям в сравнение с този реализиран през октомври, когато той възлезе на BGN 43, 7 млн. На официалния пазар оборотът през ноември се понижи до BGN 7,4 млн. в сравнение с BGN 9,9 млн. през октомври. Средното ниво на индексите за месец октомври бе съответно до б.т. за SOFIX, 11.7 за BG4, 41.5 за BGREIT и за BGTR 3. 2.Недвижими имоти Средни цени на имоти в петте найголеми града в страната в Евро на /9 12/9 кв.метър 3/1 Източник: imot.bg 6/1 9/1 София Пловдив Варна Бургас Благоевград През ноември средните цени на имотите в седемте най-големи града в България спаднаха средно с.5% спрямо предходния месец През ноември средните цени на имотите в седемте най-големи града в България спаднаха средно с.5% спрямо предходния месец, според данни на най-големия уеб-сйат за продажба на имоти imot.bg.този спад се дължи главно на резкия спад на цените на жилищата в Бургас (-12.6%), Стара Загора (-6.), Благоевград (-1.9). Предходния месец спад в цените беше отбелязан в същите градове. В Плевен и Варна цените се покачват с незначителните.8% и.6%. Единствено в Пловдив и София данните за цените спрямо предходния месец показват увеличение с 8.3% и 4.4% съответно.

9 9. Интерпретираната в бюлетина цифрова информация е осигурена от надеждни институционални източници и Обединена Българска Банка не може да се ангажира официално с прецизността и пълнотата на използваните данни. Този материал не следва да се използва като препоръка или предложение за закупуването или продажбата на никакви финансови инструменти. Повече информация по темата на предложеното изследване можете да получитепри допълнително поискване. За контакти: Главен анализатор, Костурска тел. (359 2)

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

BG_design_04_2010.pub

BG_design_04_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Април, 2010 За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR 238.7 млн., при отрицателна текуща сметка в размер на EUR 566.8 млн. за март 2009 България:

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Февруари 2019 * Q1-Q3, 0.0% 0.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.2% 3.9% 3.8% * 0.0 0.5 1.3 1.8 1.9 3.3 3.5 3.8 3.9 Изменение на БВП в

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

Индекси на промишленото производство през юли 2015 година

Индекси на промишленото производство през юли 2015 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ЮЛИ 2015 ГОДИНА 1 По предварителни данни през юли 2015 г. индексът на промишленото производство 2, изчислен от сезонно изгладените данни 3, намалява с 0.7% в сравнение

Подробно

Индекси на промишленото производство през юли 2019 година

Индекси на промишленото производство през юли 2019 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ЮЛИ 2019 ГОДИНА 1 По предварителни данни през юли 2019 г. сезонно изгладеният 2 индекс на промишленото производство 3 нараства с 0.8% в сравнение с юни 2019 година.

Подробно

Индекси на промишленото производство през март 2016 година

Индекси на промишленото производство през март 2016 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ МАРТ 2016 ГОДИНА 1 По предварителни данни през март 2016 г. индексът на промишленото производство 2, изчислен от сезонно изгладените данни 3, намалява с 0.5% в

Подробно

Индекси на промишленото производство през август 2019 година

Индекси на промишленото производство през август 2019 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1 По предварителни данни през август 2019 г. сезонно изгладеният 2 индекс на промишленото производство 3 намалява с 0.1% в сравнение с юли 2019

Подробно

Индекси на промишленото производство през март 2019 година

Индекси на промишленото производство през март 2019 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ МАРТ 209 ГОДИНА По предварителни данни през март 209 г. сезонно изгладеният 2 индекс на промишленото производство 3 намалява с 0.9% в сравнение с февруари 209

Подробно

Индекси на промишленото производство през април 2019 година

Индекси на промишленото производство през април 2019 година IV.204 VII.204 X.204 I.205 IV.205 VII.205 X.205 I.206 IV.206 VII.206 X.206 I.207 IV.207 VII.207 X.207 I.208 IV.208 VII.208 X.208 I.209 IV.209 ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ АПРИЛ 209 ГОДИНА

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ 2010 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ 2010 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1 МАРТ 2010 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2010 г. е с 1.3%

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА 1. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 205 ГОДИНА. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 205 г. е

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2014 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2014 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, АПРИЛ 2014 ГОДИНА 1. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2014 г.

Подробно

Индекси на промишленото производство през март 2017 година

Индекси на промишленото производство през март 2017 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ МАРТ 2017 ГОДИНА 1 По предварителни данни през март 2017 г. индексът на промишленото производство 2, изчислен от сезонно изгладените данни 3, нараства с 0.8% в

Подробно

Индекси на промишленото производство през юни 2019 година

Индекси на промишленото производство през юни 2019 година VI.204 IX.204 XII.204 III.205 VI.205 IX.205 XII.205 III.206 VI.206 IX.206 XII.206 III.207 VI.207 IX.207 XII.207 III.208 VI.208 IX.208 XII.208 III.209 VI.209 ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ЮНИ

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2018 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2018 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през ноември 2018 г. се понижава

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1 АВГУСТ 2009 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на прои

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1 АВГУСТ 2009 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на прои ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1 АВГУСТ 2009 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през август 2009г. е с

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през януари 2017 г. нараства

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, 1 МАРТ 2009 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2009 г. е с 1.1%

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, 2, АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 3 Общият индекс на цените на производител през август 2019 г. нараства

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЮНИ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през юни 2019 г. намалява с 1.1%

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през октомври 2017 г. нараства

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, МАЙ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през май 2019 г. остава непроменен

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, МАРТ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през март 2019 г. се покачва с

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2018 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2018 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, АПРИЛ 2018 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през април 2018 г. нараства с

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЮЛИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през юли 2017 г. нараства с 1.3%

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2019 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2019 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1,2 По предварителни сезонно изгладени 3 данни през август 2019 г. оборотът в раздел търговията

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за март 2012 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за март 2012 година ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА МАРТ 2012 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2,4 данни на НСИ през март 2012 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЮНИ ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЮНИ ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА ЮНИ 2011 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2 данни на НСИ през юни 2011 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ ГОДИНА По предварителни сезонно изгладен

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ ГОДИНА По предварителни сезонно изгладен ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА СЕПТЕМВРИ 2010 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2 данни на НСИ през септември 2010 г. оборотът в

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2018 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2018 година VII.2013 I.2014 VII.2014 I.2015 VII.2015 I.2016 VII.2016 I.2017 VII.2017 I.2018 VII.2018 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮЛИ 2018 ГОДИНА 1,2

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2018 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юни 2018 година VI.2013 XII.2013 VI.2014 XII.2014 VI.2015 XII.2015 VI.2016 XII.2016 VI.2017 XII.2017 VI.2018 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2017 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2017 година XI.2008 V.2009 XI.2009 V.2010 XI.2010 V.2011 XI.2011 V.2012 XI.2012 V.2013 XI.2013 V.2014 XI.2014 V.2015 XI.2015 V.2016 XI.2016 V.2017 XI.2017 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА

Подробно

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през април 2019 година IV.2014 X.2014 IV.2015 X.2015 IV.2016 X.2016 IV.2017 X.2017 IV.2018 X.2018 IV.2019 ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА 1,2 По

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно