Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ"

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

2 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С настоящата процедура се уреждат условията и редът за присъединяването на административните органи по чл.1, ал.1 от Закона за електронно управление (ЗЕУ) към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги във връзка с централизираното им заявяване с електронни форми, разработени от Държавна агенция Електронно управление. (2) Настоящата процедура има за цел да се определят правата и задълженията на административните органи по чл.1, ал.1 от ЗЕУ и на Държавна агенция Електронно управление във връзка с централизираното предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ) чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Чл. 2. Държавна агенция Електронно управление (ДАЕУ) осъществява сътрудничество с административните органи по чл.1, ал.1 от ЗЕУ като доставчици на електронни административни услуги и разработва електронни форми. При разработката ДА Електронно управление се съобразява и спазва изискванията на настоящата процедура, утвърдения Стандарт за идентифициране, именуване и структура на информацията в електронните форми и полетата във формите за заявяване и предоставяне на електронни услуги (Стандарт) и публикувания на интернет страницата на ДАЕУ Единен модел на заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (Единен модел). Чл. 3.(1) Процедурата се прилага по отношение на административните органи по чл.1, ал.1 от ЗЕУ в качеството им на доставчици на електронни административни услуги по чл. 9, ал. 1, предложение първо от същия. (2) Органите по ал.1 следва да спазват настоящата процедура и нормативната уредба в областта на електронното управление. II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ Чл. 4. (1) Председателят на Държавна агенция Електронно управление утвърждава образец на заявление (Приложение 1) за присъединяване на органите по чл. 3, ал. 1 към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за централизираното им заявяване чрез електронни форми, разработени от Държавна агенция Електронно управление. (2) При получаване на заявление чрез Системата за сигурно електронно връчване в профила на Държавна агенция Електронно управление, заявлението се регистрира в деловодната система и регистрационният номер се връща чрез Системата за сигурно електронно връчване в профила на заявителя. (3) Държавна агенция Електронно управление публикува на официалната си интернет страница актуален списък на органите по чл. 3, ал. 1, присъединени към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за централизирано заявяване чрез електронни форми, разработени от Държавна агенция Електронно управление. Чл. 5. Държавна агенция Електронно управление има право да разработва електронни форми за заявяване на административни услуги по утвърдените образци, съгласно нормативната уредба и да ги предоставя на органите по чл. 3, ал. 1. Чл. 6. (1) За всяка разработена електронна форма за заявяване на електронна административна услуга, Държавна агенция Електронно управление уведомява органите по чл. 3, ал.1 по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване.

3 (2) Три работни дни след датата на връчване на уведомлението за разработена нова електронна форма по конкретна ЕАУ, Държавна агенция Електронно управление публикува информация за предоставянето на ЕАУ на Единния портал за достъп до електронни административни услуги. III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.3, АЛ. 1 Чл. 7. (1) Органите по чл. 3, ал. 1 подават Заявление за присъединяване към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за централизирано заявяване на ЕАУ чрез електронни форми, разработени от Държавна агенция Електронно управление по образец приложение 1. (2) С подаване на заявлението органът по чл. 3, ал. 1 одобрява структурата и съдържанието на разработените от Държавна агенция "Електронно управление" електронни форми за заявяване на ЕАУ, публикувани на Единния портал за достъп до електронни административни услуги. (3) В заявлението органите по чл. 3, ал. 1 декларират, че поемат следните задължения: 1. да се присъединят към Системата за сигурно електронно връчване; 2. да се присъединят към Средата за електронно плащане; 3. да предоставят електронни административни услуги, които се заявяват централизирано чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги по реда на Процедурата за прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги от страна на заявители и доставчици на електронни административни услуги, утвърдена от Председателя на Държавна агенция Електронно управление и публикувана на интернет страницата на агенцията (4) В заявлението се предоставя в табличен вид следната информация, актуална към датата на заявлението, за всяка предоставяна административна услуга от органа по чл.3, ал.1: 1. Уникалният идентификатор и пълно наименование на услугата от Регистъра на услугите по Наредбата за Административния регистър; 2. правно основание; 3. начин на заявяване и получаване на услугата; 4. такси и срокове за предоставяне; 5. банкова сметка; 6. лице за контакт. (5) Заявлението по ал. 1 се подписва от лицето, представляващо органа по чл. 3, ал. 1; (6) Заявлението се изпраща по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване в профила на Държавна агенция "Електронно управление". Чл. 8. (1) Органът по чл. 3, ал. 1 предоставя електронните административни услуги, за които Държавна агенция "Електронно управление" е разработила и публикувала на портала електронни форми за заявяване чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, след вписването му в списъка на регистрираните заявления по чл. 4, ал. 3,. (2) При предоставяне на електронна административна услуга, от ниво на предоставяне 4, органът по чл. 3, ал.1 заявява дължимите такси в Единната входна точка за електронни разплащания в държавната и местната администрация, поддържана от председателя на Държавна агенция "Електронно управление". (3) Органът по чл. 3, ал. 1 може да предприеме действия за осигуряване на интеграция на виртуален ПОС терминал към Единната входна точка за електронни

4 разплащания в държавната и местната администрация, поддържана от председателя на Държавна агенция "Електронно управление". Чл. 9. При поискване от Държавна агенция "Електронно управление" органът по чл. 3, ал. 1 е длъжен да предостави допълнителна информация за необходимите документи, съпътстващи заявяването на административната услуга. Чл. 10. (1) При разработена от Държавна агенция Електронно управление нова електронна форма за заявяване на административна услуга в срок до 3 (три) работни дни от уведомяването за това обстоятелство, органът по чл. 3, ал. 1 създава организация за предоставяне на услугата. (2) В срок до 5 (пет) работни дни след изпратено потвърждение за предоставянето на услугата по електронен път органът по чл. 3, ал. 1 е длъжен да актуализира нивото на предоставяне на услугата в Административния регистър съответно на 3 или 4. Чл. 11. (1) Органът по чл. 3, ал. 1 е длъжен да публикува информация за предоставяната услуга на официалната си интернет страница - раздел Електронни услуги, в който посочва линк към съответната услуга в Единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от ДАЕУ. (2) При поискване от Държавна агенция "Електронно управление" в срок до 2 (два) работни дни органът по чл. 3, ал. 1 сверява публикуваните в Единния портал за достъп до електронни административни услуги данни и такси за съответната услуга. Чл. 12. В срок до 5 (пет) работни дни преди влизането в сила на промяна в нормативна уредба, регулираща публикувана електронна административна услуга, органът по чл. 3, ал. 1 е длъжен да уведоми Държавна агенция "Електронно управление" с оглед предприемане на действия за актуализиране на информацията в Единния портал за достъп до електронни административни услуги. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. По смисъла на тази процедура : 1. Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги е съвкупност от дейности, засягащи основния работен процес при заявяване и предоставяне на електронни административни услуги и необходимите функционалности, реализирани чрез ресурсите на електронното управление. Моделът е утвърден от председателя на Държавна агенция Електронно управление и е публикуван на Интернет адрес 2. Електронна форма, разработена от Държавна агенция Електронно управление е електронен формуляр, разработен от Държавна агенция Електронно управление, за заявяване на ЕАУ по Стандарт за идентифициране, именуване и структура на информацията в електронните форми и полетата във формите за заявяване и предоставяне на електронни услуги, утвърден от Председателя на Държавна агенция Електронно управление. 3. Присъединяването към Системата за сигурно електронно връчване е съгласно Общите условия за присъединяване към и използване на Системата за сигурно електронно връчване, утвърдени от председателя на Държавна агенция Електронно управление и публикувани на Интернет адрес 4. Присъединяването към Средата за електронно плащане е съгласно Общите условия за присъединяване на доставчици на ЕАУ и доставчици на платежни услуги към Единната входна точка за електронни разплащания в държавната и местна администрация утвърдени от председателя на Държавна агенция Електронно управление и публикувани на Интернет адрес

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 2. Настоящата процедура се издава на основание чл.7в, т.10 от Закона за електронното управление. 3. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 4. Процедурата може да бъде изменяна и допълвана едностранно от Държавна агенция Електронно управление, като промените се публикуват на интернет страницата на Държавна агенция Електронно управление.

6 Приложение 1 към Процедура за централизирано предоставяне на електронни административни услуги от повече от един доставчик, Заявление за присъединяване на органите по чл. 3, ал. 1 от Процедурата към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за централизираното заявяване на ЕАУ чрез електронни форми, разработени от Държавна агенция Електронно управление (1) от.. (собствено, бащино и фамилно име на лицето) в качеството ми на.. (длъжност и наименование на органа по чл.3, ал.1 от Процедурата) Моля (посочва се наименование на органа по чл.3, ал.1 от Процедурата) с ЕИК:... и със седалище и адрес на управление:..... да бъде присъединен към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги. Заявявам че (посочва се наименованието на органа по чл.3, ал.1 от Процедурата) одобрява структурата и съдържанието на разработените от Държавна агенция "Електронно управление" електронни форми за заявяване на ЕАУ, публикувани на Единния портал за достъп до електронни административни услуги и се задължава: 1) да се присъедини към Системата за сигурно електронно връчване и Средата за електронно плащане; 2) да предоставя електронни административни услуги, които се заявяват централизирано чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги по реда на Процедурата за прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги от страна на заявители и доставчици на електронни административни услуги.; 3) да спазва Процедурата за централизирано предоставяне на електронни административни услуги от повече от един доставчик. Информация за предоставяните услуги по чл. 7, ал.5 от Процедурата: УРИ и наименование от Административни я регистър Правно основани е Ниво на предоставян е Такси и срокове за предоставян е Банков а сметка Лице за контак т... (дата) (име и подпис, длъжност) ( 1 ) Заявлението се изпраща чрез Системата за сигурно електронно връчване в профила на Държавна агенция Електронно управление.

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неде РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) НА РАЙОНЕН СЪД СЕВЛИЕВО ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ; os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ;   os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ 652 010, факс: 058/ 601 480; e-mail: os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т З З Л Д ГАЛАТЕЯ ХАНДЖ*.^. АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: 01.06.2018 г. съхранява от ДАМТН ДАМТН Страница 2 от 9 Чл. 1. (1) С Вътрешните правила

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и Стр 1 от 14 Изменение Дата Основание за изменението Вид на изменението 1 12052016 г Зап 63/12052016 г Изменение и допълнение на ЗДОИ ( ДВ бр13/16022016 г) в сила от 15042016 г 2 06032017г Зап 31/06032017

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П

ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ П ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО УТВЪРДЕНИ със заповед 159 от 11 април 2019 година на Административния ръководителпредседател на Окръжен съд - Габрово ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ Чл.1. (1) Правилата за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Дългопол, наричани за краткост Правила, уреждат приемането, регистрирането

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_registrirane_na_cenite_na_tutunevite_izdeliq_ot_mestno_proizvodstvo_i.rtf НАРЕДБА за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията Приета с ПМС 192 от 30.07.2004 г.,

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава първа Общи положения Чл. 1. (1). Настоящите правила

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019 НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от22.01.2016г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019г. Главапърва. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. Снаредбатасеопределятобстоятелствата,коитосевписватвАдминистративния

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците на 564 институции

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63>

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63> РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионален инспекторат по образованието гр. Русе ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА РИО - РУСЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИО - РУСЕ ГЛАВА

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно