Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Размер: px
Започни от страница:

Download "Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци"

Препис

1 Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (18 октомври 2018 г.) Заключения Приложено се изпращат на делегациите заключенията, приети от Европейския съвет на посоченото по-горе заседание. EUCO 13/18

2 I. МИГРАЦИЯ 1. Европейският съвет направи оценка на степента на изпълнение на неговите заключения от юни и призова за продължаване на работата по всички елементи, като част от неговия цялостен подход към миграцията. Въпреки че броят на установените незаконни пресичания на границите на ЕС е намалял с 95% от връхната им точка през октомври 2015 г., някои вътрешни и неотдавнашни външни потоци изискват постоянно внимание. 2. Във връзка с неформалното обсъждане, проведено между лидерите в Залцбург, Европейският съвет изтъква значението на по-нататъшното предотвратяване на незаконната миграция и на укрепването на сътрудничеството с държавите на произход и транзитно преминаване, по-специално в Северна Африка, като част от едно пошироко партньорство. 3. Борбата срещу мрежите за контрабанда на хора трябва да бъде засилена: работата с трети държави по разследването, задържането и наказателното преследване на контрабандистите и трафикантите следва да бъде активизирана, с цел да се попречи на хората да предприемат опасни пътувания. Следва да бъде създадена съвместна работна група към Европейския център за борба с контрабандата на мигранти към Европол. Онлайн комуникациите на мрежите за контрабанда следва да бъдат по-добре наблюдавани и затруднявани. Съветът, с подкрепата на Комисията, се приканва да разработи цялостен и оперативен набор от мерки за тази цел до декември. 4. Европейският съвет приканва Европейския парламент и Съвета да разгледат с предимство неотдавнашните предложения на Комисията във връзка с директивата относно връщането, Агенцията в областта на убежището и европейската гранична и брегова охрана, като гарантират най-ефективно използване на ресурсите и разработят общи минимални стандарти за наблюдение на външните граници, при надлежно зачитане на отговорността на държавите членки. 5. Нужни са повече действия за улесняване на действителните връщания. Следва да се подобри прилагането по недискриминационен начин спрямо всички държави членки на съществуващите споразумения за обратно приемане и да се сключат нови споразумения и спогодби, като същевременно се създава и прилага необходимото въздействие посредством всички съответни политики, инструменти и средства на ЕС, включително развитието, търговията и визите. Необходими са допълнителни усилия за пълното прилагане на изявлението на ЕС и Турция. EUCO 13/18 1

3 6. Канцлерът на Австрия докладва относно реформата на общата европейска система за убежище и относно перспективите за отбелязване на напредък по отделните ѝ компоненти. Европейският съвет насърчи председателството на Съвета да продължи работата си с оглед на нейното завършване във възможно най-кратък срок. II. ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ 7. През последните години беше отбелязан реален напредък към укрепване на вътрешната ни сигурност посредством по-добро сътрудничество, предприемане на конкретни мерки на място и приемането на редица правни текстове, сред които тези относно резервационните данни на пътниците, борбата с тероризма и гарантирането на високо общо ниво на мрежовата и информационна сигурност. Тези текстове трябва да бъдат изцяло приведени в действие. 8. ЕС ще продължи да укрепва своята способност за възпиране и устойчивост на хибридните, кибернетичните, както и химическите, биологичните, радиологичните и ядрените (ХБРЯ) заплахи. Като припомня предишните си заключения във връзка с нападението в Солсбъри, Европейският съвет осъжда враждебната кибератака срещу Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО). Такива заплахи и атаки засилват общата ни решимост да продължим да укрепваме вътрешната сигурност на ЕС, както и способността и капацитета ни за разкриване, предотвратяване, осуетяване и реагиране на враждебни действия на чуждестранни разузнавателни мрежи и на други злонамерени участници на нашата територия и онлайн. Европейският съвет приветства приемането на новия режим за ограничителни мерки с цел противодействие на заплахата от химически оръжия и очаква бърз напредък в изготвянето на списъци на съответните физически лица и образувания. 9. Европейският съвет призовава също за мерки, насочени към: борба с незаконните и злонамерени действия, извършвани в киберпространството или чрез кибернетични средства, и изграждане на силна киберсигурност. Следва да се придвижи работата по капацитета за реагиране и възпиране на кибератаки посредством ограничителни мерки на ЕС, във връзка със заключенията на Съвета от 19 юни 2017 г. С цел укрепване на устойчивостта на ЕС към кибератаки, преговорите по всички предложения в областта на киберсигурността следва да приключат преди края на законодателния мандат; EUCO 13/18 2

4 защита на демократичните системи на Съюза и борба срещу дезинформацията, включително в контекста на предстоящите европейски избори, при пълно зачитане на основните права. В това отношение мерките, предложени от Комисията, относно мрежите за изборно сътрудничество, прозрачността онлайн, защитата от инциденти в сферата на киберсигурността, незаконното манипулиране на данни и борбата с кампаниите за дезинформация, както и за затягане на правилата за финансиране на европейските политически партии, заслужават бързо разглеждане и оперативни последващи действия от страна на компетентните органи. Комисията ще направи оценка на прилагането на кодекса за поведение във връзка с дезинформацията до края на годината. Европейският съвет очаква Плана за действие за координиран отговор на ЕС, който следва да бъде представен до декември 2018 г., както е посочено в заключенията му от месец юни; укрепване на капацитета за предотвратяване и ефективно реагиране на радикализацията и тероризма, при пълно зачитане на основните права. Предложението на Комисията относно предотвратяването на разпространението на терористично съдържание онлайн следва да бъде разгледано с предимство. Следва да бъдат намерени решения за осигуряване на бърз и ефикасен трансграничен достъп до електронни доказателства с цел ефективна борба срещу тероризма и други форми на тежка и организирана престъпност, както в рамките на ЕС, така и на международно равнище; до края на законодателния мандат следва да бъде постигнато съгласие по предложенията на Комисията относно електронните доказателства и достъпа до финансова информация, както и за по-ефективна борба с изпирането на пари. Комисията следва също спешно да представи мандати за преговори във връзка с международните преговори относно електронните доказателства. Следва да бъде разгледана инициативата на Комисията за разширяване на компетентността на Европейската прокуратура, така че да бъдат обхванати трансграничните терористични престъпления; осигуряване на адекватни ресурси на правоприлагащите органи на държавите членки, на Европол и на Евроюст, за да посрещнат новите предизвикателства, произтичащи от технологичното развитие и променящите се заплахи в контекста на сигурността, в т.ч. чрез обединяване на оборудване, засилени партньорства с частния сектор, междуведомствено сътрудничество и по-добър достъп до данни; EUCO 13/18 3

5 подобряване на оперативната съвместимост на информационните системи и базите данни. Вече беше отбелязан голям напредък при разработването на информационни системи и обмена на информация, но са необходими допълнителни усилия, за да могат да функционират заедно, по-специално чрез общо хранилище на данни за самоличност. Преговорите по текущите предложения, включително относно подобрена Европейска информационна система за съдимост, следва да бъдат приключени до края на годината и всички мерки, необходими за прилагането им, следва да бъдат предприети с най-голям приоритет; укрепване на капацитета ни за управление на кризи и на съгласуваността и ефективността на механизмите за реагиране при кризи на равнище ЕС и на национално равнище. Преговорите по предложението за Механизъм за гражданска защита на Съюза следва да бъдат приключени до края на годината. III. ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 10. Европейският съвет счита, че отношенията между ЕС и Африка са от първостепенно значение в един бързо променящ се глобален контекст. Сътрудничеството ни следва да се издигне на ново равнище, като бъде обезпечено с необходимите ресурси, включително чрез Европейския план за външни инвестиции и Доверителния фонд на ЕС за Африка. Европейският съвет приветства представянето на инициативата на Комисията за нов алианс между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни места и призовава да се предприемат действия, включително чрез конкретни предложения за участието на държавите членки. 11. След неформалното обсъждане, проведено между лидерите в Залцбург, Европейският съвет приветства провеждането на предстоящата първа среща на върха между 28-те държави членки на ЕС, и Лигата на Арабските държави на февруари 2019 г., домакин на която ще бъде Египет. 12. ЕС и неговите държави членки са изцяло ангажирани с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и изпълнението ѝ. Европейският съвет приветства намерението на Комисията през 2018 г. да публикува своя документ за размисъл, който следва да подготви почвата за всеобхватна стратегия за изпълнението през 2019 г. EUCO 13/18 4

6 13. Европейският съвет взе под внимание последния специален доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата, който недвусмислено потвърждава отрицателните въздействия на изменението на климата, включително заключенията в доклада, които сочат, че намаляването на емисиите в световен мащаб във всички сектори е от решаващо значение и че са необходими допълнителни действия за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация, поспециално за постигането на целта за температурата, определена в Парижкото споразумение. 14. С оглед на COP24, която ще се проведе в Полша от 2 декември 2018 г., Европейският съвет одобрява заключенията на Съвета относно подготовката за срещите по РКООНИК в Катовице и дава пълната си подкрепа на Полша за организирането на COP24. COP24 трябва да доведе до приемането на амбициозни и пълни правила за изпълнение на Парижкото споразумение, а резултатите от диалога Таланоа следва да бъдат във вид на ангажимент всички страни да обмислят своите равнища на амбиция, както и да послужат за подготовката на техните национално определени приноси съгласно член 4 от Парижкото споразумение. EUCO 13/18 5

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни 2019 г. До: Делегациите предх. док.: 10101/19 Относно:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Microsoft Word - Prane.na.pari.predpechat

Microsoft Word - Prane.na.pari.predpechat Кратко съдържание Предговор... 9 Списък с използвани съкращения... 11 Списък на схеми и таблици... 13 Въведение... 15 Първа глава. Що е изпиране на пари?... 17 Втора глава. Основни методи и механизми,

Подробно

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc

Microsoft Word - P6_TA_2009_0141_BG.doc P6_TA(2009)0141 Стратегическо партньорство ЕС-Мексико Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 12 март 2009 г. относно стратегическото партньорство Европейски съюз-мексико (2008/2289(INI)) Европейският

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретари

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретари Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета Комитета на постоянните представители/съвета

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.4.2017 A8-0121/3 3 Параграф 8 a (нов) 8a. отбелязва, че може да се постигне увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране чрез по-добро и по-балансирано разпределение на ресурсите, предвид неуспешните

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 5.3.2013 2012/2295(INI) ПРОЕКТОДОКЛАД относно иновациите за устойчив растеж: биоикономика за Европа (2012/2295(INI))

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 29.5.2018 A8-0180/71 71 Съображение 6 (6) Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 23.5.2018 A8-0159/7 7 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Малин Бьорк, Щефан Ек, Палома Лопес Бермехо, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, Мигел Урбан

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0311/5 5 Позоваване 6 a (ново) - като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл

Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че гл Европейско партньорство за интеграция Предоставяне на възможности на бежанците 1 да се интегрират на европейския пазар на труда Като признаваме, че глобалната мобилност стана присъща особеност на 21-ви

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Microsoft Word - resume_Schengen_report.doc

Microsoft Word - resume_Schengen_report.doc Междинен доклад за напредъка на България в подготовката за присъединяване към Шенгенското пространство Институт Отворено общество София Резюме 1. Методология Присъединяването към Шенгенското пространство

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно