Ñ Ï Ð À Â Ê À

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ñ Ï Ð À Â Ê À"

Препис

1 С П И С Ъ К НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ НА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИВАН ДИМИТРОВ МАРКОВ I. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ ПО КОНКУРСА ЗА ДОЦЕНТ, Ив. Марков, Оптимизация на полегати черупки над правоъгълна основа. Дисертация. ВИАС, София, Хр. Върбанов, Ив. Марков. Оптимална форма на полегати черупки с максимална коравина. Годишник на ВИАС, т. ХХХII, , св Хр. Върбанов, Ив. Марков. Оптимална форма на полегати черупки с максимална интензивност на напреженията. Годишник на ВИАС, т. ХХХII, , св Т. Ганев, Ив. Марков. Свободни трептения на трислойни плочи с отвори. Тринадесети семинар по динамика на механични системи. Варна, септември 1988 г. 5. Ив. Марков. Оптимални параметри на двумасов динамичен гасител на трептения. Годишник на ВИАС, т. ХХХIV, , св. V. 6. Т. Ганев, Ив. Марков. Характер на честотния спектър на трислойни плочи с отвори. Шести национален конгрес по теоретична и приложна механика. Доклади, том 4, стр , И. Байчев, Ив. Марков. Изчислителни динамични модели на рамкови мостови конструкции. сп. "Пътища", кн. 4, И. Байчев, Ив. Марков. Особености при динамичното решение на рамки по метода на крайните елементи. сп. "Строителство", кн. 11, А. Трайков, Е. Дуков, Ив. Марков. Изследване на стоманобетонни автомагистрални надлези тип "Газела", сп. "Пътища", кн. 7,

2 10. Ив. Марков. Приложение на метода на крайните елементи за изчисляване на конструкции, подложени на сеизмични въздействия. сп. "Строителство", кн. 1, И. Байчев, А. Трайков, Ив. Марков. Динамични изследвания на пространствени рамки. сп. "Строителство", кн. 6, И. Байчев, Ив. Марков, А. Трайков. Динамично решение на пространствени рамки от хармоничен товар. сп. "Строителство", кн. 9, И. Байчев, Ив. Марков, А. Трайков. Влияние на деформациите от напречните усилия върху собствените честоти на равнинни рамки. сп. "Строителство", кн. 6-7, И. Байчев, А. Трайков, Ив. Марков. Влияние на напречните усилия върху принудените трептения на равнинни рамки. сп. "Строителство", кн. 4, И. Байчев, Ив. Марков, А. Трайков. Върху коефициента на динамичност при ветрово натоварване. сп. "Строителство", кн. 6, а. И. Байчев, И. Марков, А. Трайков. Върху коефициента на динамичност при ветрово натоварване.пътища, кн. 5, А. Трайков, И. Байчев, Ив. Марков. Аналитични изрази за разпределяне на ветровото натоварване в зависимост от височината на съоръжението. сп. "Пътища", кн. 6, И. Марков. Пълна съгласувана матрица на масите, отчитаща инерцията й от ротация на напречните сечения за запънат ставно-прътов елемент. сп. "Строителство", кн. 4, И. Марков, А. Таушанов. Геометрична матрица на коравина за запънат ставно подпрян елемент, отчитащ ъгловите деформации. сп. "Строителство", кн. 6, И. Марков. Матрица на коравина на двумерен рамков краен елемент, податливо свързан с възлите на конструкцията. Строителство, кн. 2, И. Марков. Изследване на матрицата на коравина на универсален рамков краен елемент. Строителство, кн И. Марков. Еквивалентни възлови товари за двумерен рамков краен елемент, податливо свързан с възлите на конструкцията. Строителство, кн. 6,

3 22. I. Markov. Computer Implementation of Equivalent Nodal Forces for Timoshenko Plane Frame Element with Semi-Rigid Connections. Annuaire de l Universite d Architecture, de Genie Civil et de Geodesie - Sofia, vol. XL, fasc. VI, , Sofia I. Markov. Shape Functions for Unified Timoshenko Plane Frame Element with Semi-Rigid Connections. Annuaire de l Universite d Architecture, de Genie Civil et de Geodesie - Sofia, vol. XL, fasc. VI, , Sofia И. Марков. Матрица на масите на рамков елемент от типа на Тимошенко, податливо свързан с възлите на конструкцията. Строителство, кн. 3, И. Марков. Начални деформации в двумерен рамков елемент, податливо свързан с възлите на конструкцията. Строителство, И. Марков. Й. Кондарев. Диалогово графичен препроцесор за моделиране на пространствени рамкови конструкции по метода на крайните елементи. Строителство, I. Markov, Y. Kondarev. FESAN - A New Finite Element Program for 3-D Frame Analysis, Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия - София, ЮБИЛЕЕН Устойчивост и динамика на строителните конструкции. Ръководство за решаване на задачи. Автори: Бобев, Т., Т. Ганев, Р. Рангелов, Ю. Павлова, И. Байчев, Ив. Марков, Ц. Кръстев, А. Попов, З. Бонев, Т. Василев, И. Леви, под общата редакция на проф. Хр. Върбанов, Техника, София, И. Марков, И. Байчев. Програмна система CESAN. Civil Engineering Structural ANalysis. Инструкция. УАСГ, Учебно изчислителен комплекс, София, II. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ ПО НАСТОЯЩИЯ КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР 30. Иван Д. Марков, Добромир Е. Динев. Теоретико-експериментално изследване на греда, усилена със залепена композитна лента. Научна конференция с международно участие ВСУ

4 31. Добромир Е. Динев, Иван Д. Марков. Числено, параметрично изследване на греда, усилена със залепена композитна лента. Научна конференция с международно участие ВСУ И. Марков, Д. Динев. Анализ на краевата зона на греда, усилена със залепена лента от фибро-армирани полимери. Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия София, том ХLII св. VI, И. Марков. Сравнителен анализ на модели за изчисляване на земетръс по метода на крайните елементи. Втори Балкански семинар по сеизмично инженерство. КИИП София, 6 и 7 октомври, И. Марков, А Таушанов. Геометрична матрица на коравина за равнинен рамков краен елемент с еластично подпрени възли. Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ Ноември И. Марков, Д. Динев. Моделиране на феморална кост по метода на крайните елементи. Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ Ноември Ив. Марков, Св. Делийски. Един опростен модел на строителни конструкции, подложени на взривни въздействия. Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ Ноември Св. Делийски, Ив. Марков. Спектър на реагиране за конструкции, подложени на взривни въздействия. Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ Ноември Иван Марков, Светослав Делийски. Спектрален метод за изследване на конструкции, подложени на взривни въздействия. XIII международна научна конференция всу S. Deliyski, I. Markov. Modal Superposition Approach for Frames Subjected to Blast Loads. Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия София, том ХLVI св. VI, I. Markov, S. Deliyski. An Evaluation of the Displacement Response Spectra for Building Structures Subjected to Blast Loading. Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия София, том ХLVI св. VI, И. Марков, Д. Динев. Тримерно моделиране на фрактурирана феморална кост и винтов имплант чрез метода на крайните елементи. Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия София, том ХLVI св. VI,

5 42. И. Марков. Метод на крайните елементи. УАСГ, София, И. Марков. Строителна статика. УАСГ, София, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 44. И. Марков. Матрици, вектори и тензори. Въведение. УАСГ, София, а. И. Марков. Въведение в матричното смятане. УАСГ, София, г. гр. София Съставил:... (доц. д-р инж. Иван Марков) 5

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ Докторска дисертация и публикации, свързани с разработването й (не участват в конкурса) 1. Динев, Д. Изследване на конструкции,

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ Докторска дисертация и публикации, свързани с разработването й (не участват в конкурса) 1. Динев, Д. Изследване на конструкции, СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ Докторска дисертация и публикации, свързани с разработването й (не участват в конкурса) 1. Динев, Д. Изследване на конструкции, работещи на огъване, усилени с композитни материали,

Подробно

Fig.A

Fig.A РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 12.11.2015 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 50 2017 Брой Issue AUAL OF THE UIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL EGIEERIG AD GEODESY SOFIA 4 Получена: 08.06.2016 г. Приета:

Подробно

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2>

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2> СТАНОВИЩЕ на научните трудове и учебната дейност на асист. д-р инж.иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 5.7 Архитектура,

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР”

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ОКС „МАГИСТЪР” ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 51 2018 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 05.10.2017

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ Механика ISSN -8 Транспорт том, брой /, г Комуникации статия 7 Научно списание УСТОЙЧИВОСТ НА КРИВА ТРЪБА, ОЧЕРТАНА ПО ОКРЪЖНОСТ Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова lolov@yahooco, llovasvlana@galco

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 Обратна задача на динамиката на принудените вертикални ъглови трептения на тяло, предизвикани от кинематично смущение (при нулеви начални условия) и приложението и при изследване динамичното поведение

Подробно

Декан ФТС: Утвърдил: /проф. д-р Вл. Тодоров/ Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: /проф. д-р инж. Сл. Господинов/ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСП

Декан ФТС: Утвърдил: /проф. д-р Вл. Тодоров/ Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: /проф. д-р инж. Сл. Господинов/ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСП Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО Специалност "Транспортно строителство" - I курс Форма на обучение: Редовна Зала 1110-11 етаж на корпус "Б" нова

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EFF0EEF420CDE8EAEEEBE020C8E3EDE0F2E8E5E22E646F63>

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EFF0EEF420CDE8EAEEEBE020C8E3EDE0F2E8E5E22E646F63> РЕЦЕНЗИЯ Относно: Конкурс за академичната длъжност доцент в професионално направление 5.7 Архитектура,строителство и геодезия, научна специалност Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции) към

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63>

<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63> МКЕ в геомеханиката 1. 1D, 2D и 3D задачи в геомеханиката и дискретизация по МКЕ а. б. Фиг. 1 1D а. Деформируем пласт с ограничена дебелина; б. Модел по МКЕ Фиг. 2 2D Задачи за равнинна деформация (plane

Подробно

Microsoft Word - NPSSZR doc

Microsoft Word - NPSSZR doc МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба от 007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 68 от 007 г.) Г л а в

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Voume 50 07 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена: 50307 г Приета:

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” СЪС ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Катедра Строителство на сгради и съоръжения УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ

Подробно

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar Изчисляване на тънкостенна ротационна стоманобетонна конструкция на кръгъл закрит (вкопан) резервоар 0. Общи сведения Конструкциите на резервоарите са комбинации от ротационни черупки и елементи, кораво

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 15.09.2017

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси 2007 2013, Съфинансиран от Европейския Социален Фонд на Европейския Съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ том ХL vol. 005 006 св. fasc. V ANNUARE DE L UNVERSTE D ARCHTECTURE, DE GENE CVL ET DE GEODESE SOFA ЧИСЛЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪТЯ НА

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис Съдържание Основни данни за модела Входни данни Входни данни - Конструкция Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчисление - Статика 7 Оразмеряване (бетон) 9 Основни данни

Подробно