МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ"

Препис

1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ОТДЕЛ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И УНИВЕРСИТЕТСКО-БОЛНИЧНА КООРДИНАЦИЯ У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: С Ъ Г Л А С У В А Н О: РЕКТОР НА МУ - СОФИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАПЗГ Проф. д-р В. ЗЛАТКОВ, дм МИЛКА ВАСИЛЕВА ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020 г. София 2019 г. 1

2 У К А З А Н И Я 1. Заявки за включване в курсове и индивидуално обучение (за което задължително се посочва дата и месец), съгласно План разписанието за 2020 г., се приемат до г. При необходимост за включване в курс се приемат допълнително заявки през цялата година. 2. Курсовете се провеждат само при достатъчен брой кандидати, които получават Карта-направление, най-късно един месец преди започването му. 3. Таксите за обучение (6,00 лв./дневно и 15,00 лв. правоучастие за всеки курс) се внасят при откриването на курса, на определен отговорник, а фактури се издават при посочен Булстат. 4. Завършилите форма на СДО получават Удостоверение с кредитни точки, посочени в План-разписанието. 5. Дубликат на удостоверение се издава в срок до 10 работни дни след подадена молба до Ректора и такса от 15,00 лв. Адрес: 1431, гр. София, бул. Акад. Ив. Гешов 15 МУ София - Ректорат отдел СДО и УБК За контакти: г-жа Георгиева 02/ , от до часа, факс 02/ Общежитие - тел. 02/ , 02/ Допълнителна информация: Електронен вариант на План-разписанието се публикува на сайта на МУ- София, СДО - Продължаващо обучение. 2

3 УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 1. Специфични грижи и поведение на медицинската сестра/акушерка при пациенти в критично състояние. Продължителност - 5 работни дни /42 кр. точки/ г., часа База: II-ро НАИЛ към КАИЛ 2. Основни аспекти в работата на медицинската сестра/акушерка в операционна зала по време на анестезия и реанимация. Продължителност - 5 работни дни /42 кр. точки/ г., часа База: II-ро НАИЛ към КАИЛ 3. Основни задължения в работата на медицинската сестра при болен на изкуствена белодробна вентилация. Продължителност - 2 работни дни /15 кр. точки/ г. База: I НАИЛ към КАИЛ 4. Основни задължения в работата на медицинската сестра при анестезия. Продължителност - 2 работни дни /16 кр. точки/ г. База: КАИЛ - ІІІ НАИЛ 5. Роля и място на медицинската сестра при лечение на болката в интензивно отделение. Продължителност - 2 работни дни /16 кр. точки/ г. База: IІІ НАИЛ към КАИЛ КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА 6. Специализирани сестрински грижи при диабетно болни пациенти. Продължителност - 2 работни дни /14 кр. точки/ Брой курсисти г., часа 3

4 7. Специализирани сестрински грижи при пациенти със заболявания на щитовидната жлеза, хипофиза, надбъбреци и гонади. Продължителност - 2 работни дни /14 кр. точки/ Брой курсисти г., часа КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ 8. Пейсмейкърна система. Видове пейсмейкъри. Униполярно и биполярно пейсиране. Имплантация на ПС. Протокол. Брой курсисти г. КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ 9. Кожни проби при деца и възрастни. Брой курсисти и г., 8.30 часа 10. Инхалаторно лечение видове, устройства, техника на използване. Брой курсисти и г., 8.30 часа 11. Функционално изследване на дишането при деца и възрастни. Брой курсисти и г., 8.30 часа Клиниката предлага индивидуално обучение през цялата година. КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ С БАНКА ЗА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ 12. Съвременни лабораторни методи в имунологията. Продължителност - 5 работни дни /36 кр. точки/ г. 4

5 КАТЕДРА ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 13. Актуални проблеми на клинично-лабораторните изследвания. Продължителност - 5 работни дни /32 кр. точки/ Брой курсисти г. КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ 14. Изследване на цереброспинална течност /ликвор/ - курс за медицински лаборанти. Продължителност - 2 работни дни /14 кр. точки/ г., часа 15. Епилепсия. Сестрински грижи при болни с епилепсия. Продължителност - 2 работни дни /14 кр. точки/ Брой курсисти г., часа 16. Невроимунни заболявания - множествена склероза, миастения, полирадикулопатия тип Гилен-Баре. Продължителност - 2 работни дни /14 кр. точки/ Брой курсисти г., часа 17. Мобилизации на рамо теоретичен и практически курс. Продължителност - 2 работни дни /14 кр. точки/ Брой курсисти г., часа 18. Мекотъканни мобилизационни техники в шиен, торакален и лумбален отдел на гръбначния стълб - теоретичен и практически курс. Продължителност - 4 работни дни /24 кр. точки/ Брой курсисти г., часа КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 19. Специфични сестрински грижи при пациенти, подготвяни за бъбречна трансплантация и при трансплантирани с инфекции г., часа 5

6 20. Специфични сестрински грижи при осъществяване на плазмообмен г., 9.00 часа 21. Специфични сестрински грижи при пациенти в преддиализен стадий г., 9.00 часа 22. Сестрински грижи при пациенти с нефрологични заболявания г., 9.00 часа Клиниката по нефрология и трансплантация предлага индивидуално обучение по посочените теми. КЛИНИКА ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА 23. Конвенционални и хибридни нуклеарномедицински методи - SPECT, PET и комбинацията им с CT индивидуално обучение за рентгенови лаборанти. - първата седмица на всеки месец, часа КЛИНИКА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 24. Образна диагностика на млечната жлеза - индивидуално обучение за рентгенови лаборанти. 25. Компютър томографска образна диагностика - курс за рентгенови лаборанти. Продължителност - 10 работни дни /60 кр. точки/, 8.30 часа 26. Магнитно резонансна образна диагностика - курс за рентг. лаборанти. Продължителност - 15 работни дни /90 кр. точки/, 8.30 часа 6

7 КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ 27. Специализирани сестрински грижи при деца със заболявания на дихателната система в кърмаческа възраст г., 9.00 часа 28. Бронхиална астма в детската възраст специализирани здравни грижи и техники на инхалаторно лечение г., 9.00 часа 29. Кистична фиброза /муковисцидоза при деца/ г., 9.00 часа 30. Диагностика, лечение и здравни грижи при деца с остри респираторни заболявания г., 9.00 часа КЛИНИКА ПО ПРОПЕДЕВТИКА И ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ 31. Поведение и работа на медицинските сестри в отделение по функционална диагностика на белодробните заболявания. Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки / г., 8.30 часа 32. Обучение за работа в бронхоскопски кабинет. Работа с видеобронхоскоп. Съвременни насоки, препоръки и практически подходи при почистване и дезинфекция на ендоскоп. Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки / г., 8.30 часа 33. Поведение и работа на медицинските сестри в отделение по функционална диагностика на сърдечно-съдовите заболявания - работни проби - холтери, велоергометрия, тредмил г., 8.30 часа 7

8 34. Обучение за работа в кабинети за долна и горна ендоскопия. Съвременни насоки, препоръки и практически подходи при почистване и дезинфекция на гастроскопи и колоноскопи. Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки / г., 8.30 часа Клиниката предлага индивидуално обучение по посочените теми. КЛИНИКА ПО ПСИХИАТРИЯ 35. Синдрома на прегаряне /Бърнаут/ в медицинската професия предизвикателство или поражение рискове, превенция, стратегия за справяне. Брой курсисти г., 8.30 часа СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ 36. Специфични комуникативни умения при работа с пациенти в Спешно отделение. Продължителност - 2 работни дни /16 кр. точки/ г., часа. 37. Специфични особености на Медицински триаж в болничната помощ. Продължителност - 2 работни дни /16 кр. точки/ г., часа. КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ 38. Актуални проблеми при съдебно-медицинските лабораторни изследвания г., 8.00 часа 8

9 КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ 39. Лапароскопски операции в урологията индивидуално обучение за операционни медицински сестри г., часа 40. Биопсия под ехографски и ендоскопски контрол в урологията индивидуално обучение за операционни медицински сестри г., часа 41. Трансуретрална хирургия индивидуално обучение за операционни медицински сестри г., часа 42. Приложение на лазер и ултразвук в урологията индивидуално обучение за операционни медицински сестри г., часа 43. Хранене при пациенти с трансплантиран бъбрек. Продължителност - 2 работни дни /20 кр. точки/ г., часа. Клиниката по урология предлага индивидуално обучение след съгласуване с отговорника на курса. КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ 44. Лапароскопска хирургия - за операционни медицински сестри и г. База: ІІ ра хирургия 45. Превързочна техника десмургия, дренажи, аспирации - курс за медицински сестри от хирургични клиники и г. База: ІІ ра хирургия 9

10 46. Видове хранене при хирургично болни пациенти. Нутриенти ентерално, парентерално хранене, видове диети и г. База: ІІ ра хирургия 47. Устройство и организация, асептика и антисептика в операционен блок и г. База: ІІ ра хирургия 48. Профилактика на вътреболнични инфекции в хирургична клиника дезинфекция и стерилизация. Изолационни мерки и г. База: ІІ ра хирургия 49. Курс за обучение на операционни сестри - организация на работата в операционен блок; асептика и антисептика; хирургичен инструментариум и хирургични консумативи;. Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/. База: ІІ ра хирургия ІІ ра хирургия предлага индивидуално обучение за всички курсове. УСБАЛ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ МАЙЧИН ДОМ 50. Диабет и бременност индивидуално обучение за акушерки и мед. сестри. База: УСБАЛАГ Патология на бременността 51. Интензивни грижи и лечение на недоносени и увредени деца обучение за акушерки и медицински сестри. Брой курсисти - 3 База: УСБАЛАГ - Клиника по неонатология 10

11 52. Обучение за анестезиологични акушерки Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/ База: УСБАЛАГ Операционен блок 53. Обучение за операционни акушерки - организация на работата в операционен блок; асептика и антисептика; хирургичен инструментариум и хирургични консумативи. Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/ База: УСБАЛАГ Операционен блок 54. Обучение на операционни акушерки по ендоскопска техника. Продължителност - 5 работни дни /35 кр. точки/ Брой курсисти - 3 База: УСБАЛАГ Операционен блок 55. Поведение на акушерката при раждащи пациентки с придружаващи заболявания. База: УСБАЛАГ - Родилна зала 56. Имунохематологични диагностични методи в клиничната практика. База: Отделение по Имунохематология и трансфузиология към УСБАЛАГ 57. Съвременни аспекти на трансфузионната терапия. База: Отделение по Имунохематология и трансфузиология към УСБАЛАГ 58. Усложнения в послеродовия период. Продължителност - 3 работни дни /18 кр.точки/ База: УСБАЛАГ Послеродова клиника 11

12 59. Лекарствоснабдяване на болнично отделение. Продължителност - 2 работни дни /16 кр. точки/ База: УСБАЛАГ - Болнична аптека 60. Сърдечно-съдови заболявания и бременност. Продължителност - 2 работни дни /12 кр. точки/ База: УСБАЛАГ 61. Ролята на акушерката в системата на асистираната репродукция. База: УСБАЛАГ Трета гинекологична клиника 62. Интензивно лечение при пациенти с остра дихателна недостатъчност. База: УСБАЛАГ КАИЛ 63. Обучение на акушерки за работа в Диагностично-консултативен блок. База: УСБАЛАГ ДКБ 64. Обучение на акушерките в подпомагане на родилките в процеса на кърмене. База: УСБАЛАГ Послеродова клиника КАТЕДРА ПО ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 65. Вътреболнични инфекции дезинфекция, индикаторни клинични форми, значение. Дезинфекция и стерилизация в болничната практика - тематичен курс за медицински сестри, акушерки, инспектори по обществено здраве, болнични сестри по контрол на инфекциите, бакалаври по здравни грижи и др г. 12

13 КАТЕДРА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ТРОПИЧЕСКА МЕДИЦИНА 66. Грижи за пациенти с ХИВ/СПИН г. 67. Грижи за деца с инфекциозни заболявания г. УМБАЛ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ СВЕТА СОФИЯ 68. Обучение за работа в бронхологично отделение. Основни задължения на медицинската сестра при ендоскопска хирургия - индивидуално обучение за мед. сестри. Продължителност - 10 работни дни /60 кр. точки/ База: УМБАЛББ Бронхологично отделение в ДКБ 69. Аерозолотерапия - индивидуално обучение за медицински сестри и рехабилитатори. База: УМБАЛББ ДКБ 70. Функционално изследване на дишането и кръвно-газов анализ - индивидуално обучение за медицински сестри. База: УМБАЛББ Лаборатория ФИД в ДКБ 71. Сестрински грижи при пациенти с белодробни заболявания - индивидуално обучение за медицински сестри. База: УМБАЛББ Втора терапевтична белодробна клиника 13

14 УСБАЛ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ АКАД. ИВАН ПЕНЧЕВ. 72. Остеопороза - правила за добра клинична практика тематичен курс за всички профили медицински специалисти. Продължителност - 2 работни дни /14 кр. точки/ г. База: Трета клиника по ендокринология и болести на обмяната 73. Ендокринни хипертонии - тематичен курс за всички профили медицински специалисти. Продължителност - 2 работни дни /14 кр. точки/ г. База: Първа клиника по ендокринология и болести на обмяната 74. Ендокринология на климактериума - тематичен курс за всички профили медицински специалисти г. База: Първа клиника по ендокринология и болести на обмяната 75. Съвременни аспекти в лечението и обучението на болните със захарен диабет - тематичен курс за медицински сестри. Продължителност - 2 работни дни /14 кр. точки/ и г., часа База: Втора клиника по ендокринология и болести на обмяната 76. Актуални аспекти в диагностиката и хирургичното лечение на заболяванията на щитовидната жлеза - курс за медицински сестри. Брой курсисти и г. База: Клиника по хирургия УМБАЛ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ СВЕТИ НАУМ 77. Образни изследвания при неврологични и психични заболявания - тематичен курс за рентгенови лаборанти и медицински сестри. Продължителност - 1 работен ден /6 кр. точки/ г. 14

15 78. Множествена склероза - тематичен курс за медицински сестри и г. 79. Главоболие - тематичен курс за всички профили и г. 80. Психиатрично сестринство и опазване правата на човека - тематичен курс за психиатрични сестри. Продължителност - 5 работни дни /32 кр. точки/ г. 81. Психиатрично сестринство при оценка и грижи за опасни пациенти - тематичен курс за психиатрични сестри. Продължителност - 5 работни дни /32 кр. точки/ г. 82. Принципи на диагностика, лечение и наблюдение на болни с епилепсия и г. 83. Диагностика, терапия и здравни грижи при детски неврологични заболявания г. 84. Паркинсонова болест. Инфузионно /помпено/ лечение. Продължителност - 1 работен ден /6 кр. точки/ и г. 85. Интензивни грижи при неврологични заболявания. Исхемичен мозъчен инсулт - съвременно лечение и грижи за болния. Продължителност - 5 работни дни /32 кр. точки/ г. 86. Психологична работа в екип тематичен курс за всички профили. Продължителност - 2 работни дни /16 кр. точки/ г. 15

16 87. Обучение на медицински сестри в провеждане на ЕЕГ при неврологично болни индивидуално обучение. Брой курсисти Обучение на медицински сестри в провеждане на ЕМГ при неврологично болни индивидуално обучение. Брой курсисти Обучение на медицински сестри в провеждане на евокирани потенциали при пациенти с множествена склероза. Брой курсисти - 1 УСБАЛ ПО ОРТОПЕДИЯ ПРОФ. Б. БОЙЧЕВ 90. Оперативна техника в ортопедията и травматологията. Иновационни техники, артроскопия - тематичен курс за операционни сестри. Продължителност - 15 работни дни /105 кр. точки/ База: УСБАЛО - Операционен блок 91. Съвременни аспекти в анестезиологията и интензивното лечение - тематичен курс за анестезиологични сестри. Продължителност - 10 работни дни /70 кр. точки/ База: УСБАЛО Операционен блок 92. Съвременни аспекти в детската анестезиология и интензивно лечение. Регионална анестезия при деца - тематичен курс за анестезиологични сестри. Продължителност - 10 работни дни /70 кр. точки/ База: УСБАЛО Операционен блок 16

17 93. Сестрински грижи за пациенти след ортопедични операции в ОАИЛ - тематичен курс. Продължителност - 10 работни дни /70 кр. точки/ База: УСБАЛО-ОАИЛ 94. Сестрински грижи за пациенти с ортопедични операции в КДО и ХГК. Продължителност - 10 работни дни /70 кр. точки/ База:УСБАЛО КДО ХГК УМБАЛ СВЕТА АННА 95. Усъвършенстване на поливалентни операционни сестри. /Обща хирургия, Урология, Ортопедия, Неврохирургия/. Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/ и г. 96. Обучение на поливалентни анестезиологични сестри. /Обща хирургия, Ортопедия, Урология, Неврохирургия/. Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/ и г. 97. Обучение на операционни сестри в урологична ендоскопска операционна с ригидни и флексибилни инструменти. Продължителност - 10 работни дни /60 кр. точки/ 98. Обучение на операционни медицински сестри по ендоскопска хирургия. Продължителност - 10 работни дни /60 кр. точки/ 99. Обучение на медицински сестри за работа в хирургично отделение. Продължителност - 10 работни дни /60 кр.точки/ и г. 17

18 100. Централна болнична стерилизация организация и цикъл на качество. Брой курсисти и г Болнична хигиена и г Здравни грижи в интензивно отделение и г Водене на вагинално раждане с епидурална анестезия - за акушерки. Продължителност - 3 работни дни /18 кр. точки / г. УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА 104. Спешна и интензивна кардиология. Продължителност - 3 работни дни /21 кр. точки/ г. УСБАЛ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ 105. Интензивна терапия в неонатологията. Брой курсисти - 1. База: Клиника по неонатология 106. Нозокомиални инфекции в неонатологията. Брой курсисти - 1. База: Клиника по неонатология 107. Грижи за деца с повръщане г. База: Клиника по гастроентерология 18

19 108. Гърчове в детската възраст г. База: Клиника по неврология 109. Остра вяла пареза г. База: Клиника по неврология 110. Обучение за провеждане на ЕЕГ изследване в детска възраст. Продължителност - 5 работни дни /36 кр. точки/ База: ЕЕГ кабинет 111. Болест на Кавазаки г. База: Клиника по Ревмокардиология 112. Провеждане на пулс терапия г. База: Клиника по Ревмокардиология 113. Диализа в детска възраст и г. База: СБАЛДБ Детски диализен център УМБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ИСУЛ 114. Управление на качеството в ЦССМ и Европейски стандарти и г. База: Централна стерилизация 19

20 115. Обучение на поливалентни анестезиологични сестри. /Обща хирургия, Ортопедия, УНГ, Неврохирургия/. Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/ Брой курсисти г. База: КАИЛ 116. Работа на анестезиологичната сестра в амбулатория и при лечение на остра и хронична болка. Продължителност - 5 работни дни /32 кр. точки/ Брой курсисти г. База: КАИЛ 117. Основни принципи на интензивното лечение и видове хранене - парентерално, ентерално и смесено. Продължителност - 5 работни дни /32 кр. точки/ Брой курсисти г. База: КАИЛ 118. Обучение на операционни сестри организация на работата в операционен блок; асептика и антисептика; хирургичен инструментариум и хирургични консумативи. Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/ Брой курсисти и г. База: Операционен блок 119. Работа с аргон-плазма коагулатор и г. База: Операционен блок 120. Обучение на операционни сестри по миниинвазивна хирургия и г. База: Операционен блок 121. Обучение за работа с лигашур г. База: Операционен блок 20

21 122. Тонална прагова аудиометрия индивидуално обучение. Брой курсисти - 3 База: Клиника по УНГ 123. Тонална прагова аудиометрия тематичен курс за медицински сестри. Продължителност - 5 работни дни /32 кр. точки/ г. База: Клиника по УНГ 124. Оперативна техника при лечение на УНГ заболявания г. База: І-во УНГ отделение операционен блок Индивидуално обучение по оперативна техника - м. февруари и м. октомври 2020 г Катарактална хирургия тематичен курс за операционни сестри. Продължителност - 1 работен ден /8 кр. точки/ г. 08:00 часа База: Клиника по очни болести 126. Спешни състояния в офталмологията. Продължителност - 1 работен ден /8 кр. точки/ г. 08:00 часа База: Клиника по очни болести 127. Глаукома - диагностика, клиника, лечение, профилактика. Продължителност - 1 работен ден /8 кр. точки/ г. 08:00 часа База: Клиника по очни болести 128. Очни травми. Продължителност - 1 работен ден /8 кр. точки/ г. 08:00 часа База: Клиника по очни болести 21

22 129. Диагностична ендоскопия курс за медицински сестри и г Ролята на медицинската сестра в онкологично отделение. Качествени сестрински грижи за пациенти с онкологични заболявания. Продължителност - 2 работни дни /16 кр. точки/ г. и г. База: Отделение медицинска онкология 131. Основен курс по урология. Вродени и придобити заболявания. Реконструктивни операции в урологията г. База: Клиника по урология и андрология 132. Лечение на заболяванията на мъжката полова система и възможностите на андрологията за преодоляване на безплодието у двойките. Генетично обусловени синдроми и инфертилитет при мъжа г. База: Клиника по урология и андрология 133. Спешни състояния в урология. Диагностика, поведение и лечение. Преканцерозни състояния и тумори на мъжката полова система г. База: Клиника по урология и андрология 134. Ендоскопски методи за диагностика и лечение на урологичните заболявания. Специфични здравни грижи г. База: Клиника по урология и андрология 135. Съвременни методи за определяне на коагулация. Продължителност - 2 работни дни /15 кр. точки/ г., 09:00 часа База: Клинична лаборатория 22

23 136. Съвременни методи за определяне на хематологичните показатели. Продължителност - 2 работни дни /15 кр. точки/ г., 09:00 часа База: Клинична лаборатория УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ 137. Образни изследвания в урорентгенологията индивидуално обучение за рентгенови лаборанти. Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ База: Клиника по образна диагностика 138. Компютърна томография индивидуално обучение за рентгенови лаборанти. Продължителност - 10 работни дни /80 кр. точки/ База: Клиника по образна диагностика 139. Интервенционални образно - диагностични процедури индивидуално обучение за рентгенови лаборанти. Продължителност - 10 работни дни /80 кр. точки/ База: Клиника по образна диагностика 140. Обучение на операционни сестри в коремно-гръдната хирургия - организация на работата в операционен блок; асептика и антисептика; хирургичен инструментариум и хирургични консумативи. Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/ г. База: Операционен блок 141. Иновативни техники в травматологичната хирургия - обучение на операционни сестри. Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/ г. База: Операционен блок 23

24 142. Иновативни техники в артроскопската хирургия - обучение на операционни сестри. Продължителност - 10 работни дни /60 кр. точки/ База: Операционен блок 143. Обучение на анестезиологични сестри - обучение на медицински сестри. Продължителност - 20 работни дни /120 кр. точки/ и г. База: Операционен блок 144. Анестезия в коремна и ортопедо-травматологична хирургия - обучение на медицински сестри. Продължителност - 10 работни дни /60 кр. точки/ и г. База: Операционен блок 145. Иновативни техники за провеждане на анестезия в ортопедотравматологична хирургия - обучение на операционни сестри и г.. База: Операционен блок 146. Хистологична техника и имунохистологично изследване - курс за медицински лаборанти. Брой курсисти и г. База: Клиника по Обща и клинична патология 147. Сестрински грижи при деца, оперирани след корозивно изгаряне на хранопровода и стомаха. Продължителност - 5 работни дни /32 кр. точки/ и г. База: I Детска хирургична клиника 148. Изгаряния в детска възраст спешни състояния. Продължителност - 5 работни дни /32 кр. точки/ и г. База: Клиника по изгаряния и пластична хирургия 24

25 УМБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 149. Микрохирургия при неврохирургични операции, чрез краниотомия или назален достъп - индивидуално обучение. Продължителност - 10 работни дни /60 кр. точки/ - м. март и м. октомври База: Клиника по Неврохирургия 150. Анестезия и интензивно лечение при пациенти с интракраниални тумори - индивидуално обучение. Продължителност - 10 работни дни /60 кр. точки/ - м. март и м. октомври База: Клиника по Неврохирургия ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ КАТЕДРА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ 151. Основи и актуални проблеми на здравния мениджмънт здравните грижи, като елемент на здравната политика; приоритети в здравните грижи; методи за оценка на качеството; права на пациента и информирано съгласие; стратегически мениджмънт. Продължителност - 5 работни дни /42 кр. точки/ г Иновации и съвременни технологии в здравния мениджмънт бизнес и маркетинг планиране; мениджмънт на качеството; съвременни модели на здравеопазването и здравно осигуряване; здравнополитически анализи; маркетингови проучвания. Продължителност - 5 работни дни /42 кр. точки/ г Стил на лидерство и мениджмънт. Продължителност - 5 работни дни /42 кр. точки/ г Маркетинг в здравеопазването. Продължителност - 5 работни дни /42 кр. точки/ г. 25

26 155. Управление на здравни проекти разработка, реализация и оценка. Продължителност - 5 работни дни /42 кр. точки/ г. КАТЕДРА ТРУДОВА МЕДИЦИНА 156. Отговорности на медицинския специалист при опазване здравето и безопасността на работното място. Продължителност - 3 работни дни /24 кр. точки/ Брой курсисти г Специфични знания и практически умения на медицинския специалист при опазване здравето и безопасността на работното място - индивидуално обучение. Продължителност - 3 работни дни /24 кр. точки/ Брой курсисти г. КАТЕДРА МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ПРАВО 158. Етични аспекти на взаимоотношенията и конфликтите в медицинската практика. 5 на курса г., часа 159. Юридическа отговорност на работещите в сферата на здравеопазването. 5 на курса г., часа КАТЕДРА ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 160. Информационни системи в здравеопазването. Продължителност - 3 работни дни /24 кр. точки/ Брой курсисти г., часа 26

27 161. Управление, организация и финансиране на болничната помощ. Продължителност - 3 работни дни /24 кр. точки/ г., часа КАТЕДРА МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА 162. Психологически практикум по делово общуване. Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ г., часа 163. Педагогическа и психологическа диагностика - иновации и приложение. Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ г., часа 164. Медико-социални, педагогически и психологически аспекти на взаимоотношението пациент-медицински екип. Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ г., часа 165. Психотерапевтични подходи в медицинската практика. Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ г., часа 166. Арт-терапията при деца и подрастващи. Продължителност -5 работни дни /40 кр. точки/ г., часа 167. Здравно хигиенни аспекти на възпитанието. Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ г., часа 168. Медицинска педагогика. Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ г., часа 27

28 КАТЕДРА ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА 169. Герохигиена на труда и храненото. Продължителност - 3 работни дни /24 кр. точки/ г Съвременни проблеми в храненето на бременни жени. Продължителност - 3 работни дни /24 кр. точки/ г Медицинско осигуряване при различни видове тероризъм. Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ г. КАТЕДРА СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА 172. Управление на риска в здравеопазването. Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ Брой курсисти г., 9,00 часа 173. Теория на емпиричните социологически изследвания г., 9,00 часа КАТЕДРА ЗДРАВНИ ГРИЖИ Съвременни проблеми на сестринството в България - мениджмънт на ресурсите в лечебните заведения финансови, материални, човешки; маркетинг в здравеопазването г Методика на научноизследователската дейност в областта на здравните грижи г. 28

29 176. Оценка на качеството на здравните грижи - определение, основни теоретически и практически постановки, сфери на приложение. Продължителност - 5 работни дни /32 кр. точки/ г Мениджмънт на здравни проекти г Стил на управление и мотивация в сестринската професия г Медицински, социални и етични аспекти на детската церебрална парализа г Спешни състояния в детска възраст г DGTHD - Съвременен метод за хирургично лечение на хемороидална болест. Брой курсисти г. База: І-ва хихургия УМБАЛ Александровска 182. Съвременна лазерна хирургия. Брой курсисти г. База: І-ва хихургия УМБАЛ Александровска 183. Сестрински грижи в доболничната помощ фамилна мед. сестра г Спешни състояния в ендокринологията г. 29

30 185. Сестрински грижи при пациенти с термична травма г. КАТЕДРА ПО КИНЕЗИТЕРАПИЯ 186. Мануални тракции и мобилизации на периферни стави - при заболявания и увреди на нервната система и опорно-двигателния апарат г., 9,30 часа Балнеология и балнеотерапия основи, видове минерални води и пелоиди, методики. Продължителност - 2 работни дни /15 кр. точки/ г., 9,30 часа Неврорехабилитация и невроерготерапия г., 9,30 часа Съвременни методи на физикална аналгезия /ТЕНС, дълбока осцилация, лазер, ПИР, мануална терапия и др./ г., 9,30 часа Функционални стимулиращи техники в клиничната рехабилитация електростимулация, ПНМУ г., 9,30 часа Лазертерапия приложение на ниско-интензивното лазерно лечение при заболявания на нервната система и опорно-двигателния апарат г., 9,30 часа Кардиопревенция и кардиорехабилитация г., 9,30 часа. 30

31 193. Рехабилитация на захвата и походката - при заболявания и увреди на нервната система и опорно-двигателния апарат г., 9,30 часа. По тематиката на всеки курс има издаден учебник, учебно ръководство или монография. За допълнителна информация проф. д-р Ивет Колева, или КАТЕДРА ПО ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 194. Медицина, основана на доказателства - основни понятия, процес и формулиране на клинични въпроси, намиране на доказателства, взимане на решения. Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ г. от 13:00 часа 195. Оценка на здравните технологии - определение, компоненти на ОЗТ, приложение, правни и етични аспекти, здравна политика. Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ г. от 13:00 часа 196. Литературен преглед и оценка на научната литература - планиране на търсенето, критерии за включване и изключване, оценка на търсенето, оценка на клинични и епидемиологични проучвания. Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ г. от 13:00 часа 197. Приложна биостатистика - данни видове, скали за измерване, разпределения, вероятност, теорема на Бейс, проверка на хипотези, регресионен и корелационен анализ, анализ и крива на преживяемостта. Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ г. от 09:00 часа 198. Моделиране на вземането на решение в медицината - видове модели, етапи в моделирането, анализ на чувствителността, приложни методи за оценка. Продължителност - 5 работни дни /40 кр. точки/ г. от 09:00 часа 31

32 199. Проблем базирано обучение - дефиниция, нов стил обучителна парадигма или метод на преподаване, кратка история, инструментариум на проблем-базираното обучение и видове подходи при прилагането му. Продължителност - 3 работни дни /24 кр. точки/ г. от 13:00 часа МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА 200. СУ - ДЖОК I част - теория и практика. Продължителност - 4 работни дни /20 кр. точки/ Брой курсисти г СУ ДЖОК - II част -теория и практика. Продължителност - 3 работни дни /15 кр. точки/ Брой курсисти г Методика на дихателната гимнастика. Продължителност - 2 работни дни /12 кр. точки/ г. 32

33 Образец 1 /на официална бланка/ ЗВЕНО - ЗАЯВИТЕЛ ПОИМЕНЕН СПИСЪК - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ В МУ - СОФИЯ ЗА 2019 г. по ред на курса от План разписанието Име, презиме, фамилия Ръководител ЛЗ: Гл. медицинска сестра: GSM:... 33

34 ОБРАЗЕЦ 2 /набран на компютър/ ЗВЕНО ЗАЯВИТЕЛ... /МБАЛ, СБАЛ и др./ Адрес: гр...., Пощенски код... Бул./ул З А Я В К А от... /Име, презиме, фамилия/ Специалност..., в клиника..., /м. с., ак., мед. лаб. и др./ ЕГН..., УИН... GSM:..., ... /задължително/ За участие в курс... с начална дата... на тема: Подпис:... 34

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020 г. София, 2019 г. 1 2 У К А З А Н И Я 1. Заявки за

Подробно

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от 23.04.2019 г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф и за лица с образователно-квалификационна степен магистър по "медицина" 1 от 7 заемани по 34/29.12.2006 г. заемани по 34/29.12.2006 г. 2 Акушерство и гинекология ОБЩО: 0 0 0 13 18 5 36 Акушерство и гинекология

Подробно

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИ

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА 2017 г. СТАРА ЗАГОРА 2017

Подробно

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/ I II III IV V VI на Учебна 2019/2020 година У Ч Е Б Е Н П Л А Н СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 6 години УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В.

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СПИСЪК на обученията по ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ (ВСД) в Медицински университет-варна (допълнено към 18.04.2019г.) 1 ВСД: Бронхология конвенционална бронхоскопия ръководител обучение: доц. д-р Камен

Подробно

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе

Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души населе Приложение 2 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура Население Естествен прираст на 1000 души население Област Общини Население Мъже % Жени % В градовете

Подробно

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

по ред ФАКУЛТЕТ ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВ АНИЕ ПРОФЕСИО НАЛНО НАПРАВЛЕ НИЕ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА Т Е М А КАТЕДРА или КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР 1 МФ 7. Здравеопа зван

по ред ФАКУЛТЕТ ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВ АНИЕ ПРОФЕСИО НАЛНО НАПРАВЛЕ НИЕ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА Т Е М А КАТЕДРА или КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР 1 МФ 7. Здравеопа зван по ред ФАКУЛТЕТ ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВ АНИЕ ПРОФЕСИО НАЛНО НАПРАВЛЕ НИЕ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА Т Е М А КАТЕДРА или КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР 1 МФ 1. Акушерство и гинекология Ехографски критерии за оценка феталното

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ОДОБРЯВАМ: ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: /Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн/ /П/ ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ОДОБРЯВАМ: ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: /Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн/ /П/ ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ОДОБРЯВАМ: ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: /Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн/ /П/ ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА

Подробно

План-разписание 2019 г.

План-разписание 2019 г. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ проф. д-р СВ. ГЕОРГИЕВ, дм 26.06.2019 г. ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата

Подробно

Лечебни заведения в област Монтана

Лечебни заведения в област Монтана ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Стамен Илиев АД, гр.монтана Адрес:гр. Монтана, ул. Сирма войвода" 2 Централа096/306 881,882,883,884,885; Изп. директор:д-р

Подробно

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ ПО ЗДРАВНА КАСА ЦЕНА В ЛВ ЗА ЗДРАВНОНЕ ОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ

Подробно

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо

Приложение 11 към т. I, подточка 1 РАЗДЕЛ I. ЗДРАВНО ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура ОБЛАСТ ОБЩИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градо Приложение 11 към т., подточка 1 РАЗДЕЛ. ЗДРАВН ДЕМГРАФСКИ ДАННИ Таблица 1. Демографска структура БЛАСТ ИНИ Населен ие Мъже % Жени % В градовет е % Население В селата % Под трудоспособна възраст % В трудоспособна

Подробно

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален Медицински университет - Плевен форма на обучение Задължителни дисциплини Държавни изисквания (в академ. ) Часове лекции Часове упражнения Кредити Натовареност по семестри (лекции / упражнения) І ІІ ІІІ

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ЗДРАВНИ ГРИЖИ Утвърждавам: СЕДМИЧЕН УЧЕБЕН РАЗПИС за занятия през зимен семестър на учебната 2010/2011 година с

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ЗДРАВНИ ГРИЖИ Утвърждавам: СЕДМИЧЕН УЧЕБЕН РАЗПИС за занятия през зимен семестър на учебната 2010/2011 година с специалност Акушерка І курс, І семестър 8.00 10.15 ФВСАГ - Р 2, зала 303 11.00 13.15/14.00 Физиологично акушерство- /1-8 с./ до 13.15 ч. и /9-15 с./- до 14.00 ч. ІІ база 10.30 12.00 Физическо възпитание

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У Страница от 0 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У А Л И З И Р А Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н специалност РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ Форма на обучение Образователно-квалификационна степен РЕДОВНО

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ /за специализанти след II-та година обучение и сформиране на група от 5 кандидата/ Място на провеждане: СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов - Варна, Заседателна зала, ет.1 Основен курс

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ ПРИОРИТЕТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ЗА 15+ И 59-11 14 октомври 2018, Сол Луна Бей Ризорт, Обзор 18.00 18.30 Откриване

Подробно

Департамент Здравеопазване и социална работа Програма Естествени науки Модул Медицинска кибернетика Академичен курс Прогнозиране и диагностика в медиц

Департамент Здравеопазване и социална работа Програма Естествени науки Модул Медицинска кибернетика Академичен курс Прогнозиране и диагностика в медиц Департамент Здравеопазване и социална работа Програма Естествени науки Модул Медицинска кибернетика Академичен курс Прогнозиране и диагностика в медицината и здрваеопазването с практикум Информационен

Подробно

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г

Microsoft Word - Клинични пътеки 2019г Код от информац ионната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, ой и др.) Цена, на от: Пациент НЗОК МЗ Клинични пътеки 2019 1 Стационарни грижи при еменност с повишен риск 400.00 2 Пренатална

Подробно

/"' I,,i J. i,' // YTBbP{LrJr:,,h../"''-"" I -/.4./ L' A-P CTEOAH KOHCTAHTIHO MrrHr4cTbP HA 3APABEOTTA3 YqE,EHA IIPOTPAMA 3A CTIEIIITAJIHOCT IICI4XILA

/' I,,i J. i,' // YTBbP{LrJr:,,h../''- I -/.4./ L' A-P CTEOAH KOHCTAHTIHO MrrHr4cTbP HA 3APABEOTTA3 YqE,EHA IIPOTPAMA 3A CTIEIIITAJIHOCT IICI4XILA /"' I,,i J. i,' // YTBbP{LrJr:,,h../"''-"" I -/.4./ L' A-P CTEOAH KOHCTAHTIHO MrrHr4cTbP HA 3APABEOTTA3 YqE,EHA IIPOTPAMA 3A CTIEIIITAJIHOCT IICI4XILATPHTIHVT TPI4XH (3A MEAI4III{HCKIT CECTPW W @EIAIIIEPII)

Подробно

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оценка 8.49 за срок от 5 години до 08.01.2020 г. Определен

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология 29 30 ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА 13.00 13.50 Регистрация 13.50 14.00 Откриване

Подробно

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на

Код Номенклатура Обем Цени (бр.) (лв.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск Пренатална инвазивна диагностика на 001 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 32 948 400 002 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 6 917 800 003 Оперативни процедури

Подробно

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. ( г г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС Учебна дис

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. ( г г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС Учебна дис ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. (02.09.2019 г. 13.09.2019 г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС 1. Фармацевтична ботаника 10.09.2019 г. 09.30 ч. ФФ-809 проф.

Подробно

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификационна степен Магистър И З П И Т Всичко Часове Лекци и

Подробно

/ РЕЦЕНЗИЯ на представените документи за присъждане на академична длъжност професор по Медицинска радиология и рентгенология в Катедра Рентге

/ РЕЦЕНЗИЯ на представените документи за присъждане на академична длъжност професор по Медицинска радиология и рентгенология в Катедра Рентге / РЕЦЕНЗИЯ на представените документи за присъждане на академична длъжност професор по 03.01.28 Медицинска радиология и рентгенология в Катедра Рентгенология и радиология в отделение по Образна диагностика

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Одобрен на Програмен съвет за специалност Медицинска сестра от г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ФИЛОСОФИЯ НА СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ. ТЕОРЕТИЧНИ

Одобрен на Програмен съвет за специалност Медицинска сестра от г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ФИЛОСОФИЯ НА СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ. ТЕОРЕТИЧНИ Одобрен на Програмен съвет за специалност Медицинска сестра от 21.02.2019 г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ФИЛОСОФИЯ НА СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ. ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ОБЩИТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ СЕСТРИНСКИ

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д- МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно