КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

Размер: px
Започни от страница:

Download "КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ"

Препис

1 Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9 Август '9 Показател на доверие в промишлеността 1.1 % Промишлено производство 1.2.* I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 II тр. '9 Брутен вътрешен продукт 1.3.* Индивидуално потребление I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 II тр. '9 Показател на доверие на потребителите 2.1 % Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9 Август '9 Продажби в търговията на дребно 2.2.* I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 II тр. '9 Индивидуално крайно потребление 2.3.* Инвестиции I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 II тр. '9 Използване на оборудването в промишлеността 3.1 % Бруто образуване в основен капитал 3.2.* Изменение на запасите 3.3 % от БВП Пазар на труда I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 II тр. '9 Безработица 4.1 % Заети лица 4.2.* Разходи за труд 4.3.* Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9 Август '9 Недостиг на работна сила в промишлеността 4.4 % Заплати 4..* Международни трансакции Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9 Август '9 Поръчки от чужбина в промишлеността.1 баланс Износ на стоки.2 млн. евро Внос на стоки.3 млн. евро Търговско салдо.4 млн. евро Текуща сметка. млн. евро Преки инвестиции (нето).6 млн. евро Портфейлни инвестиции (нето).7 млн. евро I тр. '8 II тр. '8 III тр. '8 IV тр. '8 I тр. '9 II тр. '9 Износ на стоки и услуги.8.* Внос на стоки и услуги.9.* Цени Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9 Август '9 ХИПЦ 6.1.* Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) 6.2.* Очаквания за продажните цени в промишлеността 6.3 баланс Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 6.4 баланс Парични и финансови показатели Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9 Август '9 СОФИБОР (тримесечен) 7.1 индекс М3 7.2.* Вземания по кредити от нефинансови предприятия, домакинства НТООД 7.3.* Обменен курс USD/BGN 7.4 стойност Номинален ефективен валутен курс 7. индекс Забележка: *. - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 1

2 Коментар 1. Производство По данни от бизнес анкетите на през септември 29 г. показателят на доверие в промишлеността запазва приблизително равнището си от месец август. Очакванията на мениджърите за производството през следващите три месеца клонят към задържане на настоящото равнище. Същевременно нивото на поръчките е недостатъчно, а това на запасите от готова продукция се увеличава. През юли 29 г. индексът на промишленото производство намалява с 18.9% в сравнение със същия месец на предходната година (по предварителни данни). Спад е отчетен в преработващата промишленост (с 24.3%) и в добивната промишленост (с 13.%). Същевременно в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано увеличение с 1.3%. По предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 29 г. възлиза на млн. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат 2 лева. При среден за тримесечието валутен курс от лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на млн. долара и съответно 1 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на млн. евро, като на човек от населението се падат 1 99 евро. Спрямо второто тримесечие на 28 г. реалният спад на БВП е 4.9%. 2. Индивидуално потребление През юли 29 г. общият показател на доверие на потребителите се повишава с. пункта, като относително повече нараства доверието на населението в селата - увеличение на показателя с 6.4 пункта при. пункта за населението в градовете. Значително по-благоприятни в сравнение с април са и очакванията на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през следващите 12 месеца. През юли 29 г. приходите от продажби в търговията на дребно намаляват с 9.2% спрямо същия месец на 28 година (по предварителни данни). Понижение се наблюдава във всички съставни дейности с изключение в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, където е регистриран ръст от 2.9%. Отрицателните темпове се движат в границите от.% за търговията с фармацевтични и медицински стоки до 2.9% за търговията с компютърна и комуникационна техника. За индивидуално потребление на населението през второто тримесечие на 29 г. се изразходват 72.3% от произведения БВП. Реалното намаление на показателя спрямо съответното тримесечие на 28 г. е.%. 3. Инвестиции През юли 29 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността продължава да спада и достига 63.9%. Бруто образуването в основен капитал през второто тримесечие на 29 г. спрямо същия период на предходната година намалява в реално изражение с 16.3%. Относителният дял на тази категория в БВП е 29.2%. 4. Пазар на труда През второто тримесечие на 29 г. общият брой на заетите лица на възраст и повече навършени години е хил., а относителният им дял от населението в същата възрастова група -.1%. В сравнение със същия период на 28 г. броят на заетите лица намалява със 72. хил., а коефициентът на заетост - с.9 пункта. Безработните лица през второто тримесечие на 29 г. са хил., или 6.3% от икономически активното население. В сравнение със същото тримесечие на предходната година коефициентът на безработица нараства с. пункта, а броят на безработните лица - с.4 хиляди. Според бизнес анкетите на през септември 29 г. 1.4% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им. През юни 29 г. средната работна заплата е 87 лв. (по предварителни данни), което е с.3% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо юни 28 г. ръстът е 14.%. 2

3 . Международни трансакции Според оценките на мениджърите от промишлеността през септември 29 г. осигуреността на производството с поръчки от чужбина в сравнение с август е недостатъчна. За януари - юли 29 г. текущата сметка има дефицит в размер на млн. евро (7.2% от прогнозния БВП за 29 г.), при дефицит от млн. евро (14.2% от БВП) за същия период на 28 година. Търговското салдо за януари - юли 29 г. е отрицателно - в размер на млн. евро (8.3% от прогнозния БВП за 29 г.) при отрицателно салдо в размер на млн. евро (14.6% от БВП) за същия период на 28 година. Износът на стоки (FOB) възлиза на млн. евро за януари - юли 29 г. при млн. евро за същия период на 28 г., като намалява с 3.6% на годишна база при ръст от 23.9% за същия период на миналата година. Вносът на стоки (FOB) e млн. евро при млн. евро за януари - юли 28 г., като намалява с 3.1% на годишна база при ръст от 26.9% за същия период на миналата година. Преките инвестиции в чужбина за януари - юли 29 г. са.2 млн. евро при млн. евро за същия период на 28 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната са млн. евро (.6% от прогнозния БВП за 29 г.) при млн. евро (11.6% от БВП) за същия период на 28 година. Те покриват 76.8% от дефицита по текущата сметка за отчетния период при 81.7% за януари - юли 28 година. За януари - юли 29 г. портфейлните инвестиции - активи нарастват с 6.6 млн. евро, а за същия период на 28 г. те нарастват със млн. евро. Портфейлните инвестиции - пасиви намаляват със 12.1 млн. евро при намаление от млн. евро за януари - юли 28 година. Външнотърговското салдо от стоки и услуги за второто тримесечие на 29 г. е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с млн. лв. стойностния обем на износа. Спрямо съответното тримесечие на 28 г. износът на стоки и услуги е намалял реално с.8%, а вносът - с 24.3%. 6. Цени През август 29 г. хармонизираният индекс на потребителските цени нараства с 1.3% в сравнение със същия месец на 28 г., като увеличение на цените има във всички наблюдавани групи стоки с изключение на хранителните продукти и безалкохолните напитки, транспорта и съобщенията. Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през август 29 г. намалява с 9.8% в сравнение със същия месец на 28 година. Цените в преработващата промишленост спадат с 13.3%, в добивната промишленост - с 9.8% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.6%. По данни от конюнктурната анкета през септември 29 г. в сравнение с август се увеличава делът на предприятията от промишлеността, които прогнозират увеличение на цените и намалява делът на тези, които очакват понижение, в резултат на което балансовият показател се покачва с 2.2 пункта 7. Парични и финансови показатели През август 29 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР намалява от.69 на.3% в сравнение с предходния месец при стойност 7.31% през август 28 година. Годишното увеличение на широките пари (агрегат М3) през август 29 г. е 1.% при 1.7% през юли, като в края на август обемът им възлиза на млрд. лв. (69.7% от прогнозния БВП за 29 г.) при млрд. лв. за юли 29 година (69.1% от БВП). Тесните пари М1 възлизат на млрд. лв., като намаляват с 14.2% на годишна база при спад от.1% през юли. Обемът на вземанията по кредити от нефинансови предприятия и домакинства през август 29 г. възлиза на млрд. лв. (73.7% от прогнозния БВП за 29 г.), като годишното му увеличение е.4% при 7.6% през юли 29 година. Темпът на годишен прираст на кредитите на нефинансовите предприятия през август е 4.3% при 6.8% през предходния месец, а на кредитите за домакинства и НТООД - 7.2% през август при 9.1% през юли. През август 29 г. обменният курс на лева спрямо долара се понижава в сравнение с предходния месец - от 1.39 на

4 1. ПРОИЗВОДСТВО 2. ИНДИВИДУАЛНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Последни данни - септември 29 г. Показател на доверие в промишлеността % Показател на доверие на потребителите % 1 Дългосрочна средна Промишлено производство 3 Приходи от продажби в търговията на дребно Последни данни - второ тримесечие 29 г. Последни данни - второ тримесечие 29 г. 2 Брутен вътрешен продукт 2 Индивидуално крайно потребление Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 4

5 3. ИНВЕСТИЦИИ 4. ПАЗАР НА ТРУДА Последни данни - второ тримесечие 29 г. % Натоварване на мощностите в промишлеността % Коефициент на безработица 2 Дългосрочна средна Последни данни - второ тримесечие 29 г Последни данни - второ тримесечие 29 г. 1 Бруто образуване в основен капитал 8 Заети лица Последни данни - второ тримесечие 29 г Последни данни - второ тримесечие 29 г. 1 Изменение на запасите Индекс на общите разходи на работодателите за труд % от БВП Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година.

6 . МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСАКЦИИ Последни данни - септември 29 г. Баланс Поръчки от чужбина в промишлеността Млн. евро 2. Търговско салдо Износ на стоки Дългосрочна средна Търговско салдо Внос на стоки Млн. евро 4. Текуща сметка Млн. евро 12. Преки инвестиции - нето Последни данни - второ тримесечие 29 г. Млн. евро 4. Портфейлни инвестиции - нето Износ и внос на стоки и услуги Внос Износ Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 6

7 6. ЦЕНИ 7. ПАРИЧНИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ Последни данни - август 29 г. Последни данни - август 29 г. 16. Хармонизиран индекс на потребителските цени 9. Индекс СОФИБОР Последни данни - август 29 г. Последни данни - август 29 г Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) 1 Паричен агрегат М3 и вземания по кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД Вземания по кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД Паричен агрегат М Последни данни - септември 29 г. Последни данни - август 29 г. 1 Баланс Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 7. Индекс (1997 = 1) Динамика на паричните агрегати Дългосрочна средна. 4. М3 Пари в обращение М Забележка: - темп на нарастване спрямо същия период на предходната година. 7

8 Ключови показатели за България - Обяснителни бележки Показатели Обяснение Източник 1. Производство 1.1. Показател на доверието в промишлеността Бизнес наблюдение в промишлеността. Показателят на доверие в промишлеността е средна аритметична на балансите на очакваната производствена активност, нивото на поръчките и нивото на запасите от готова продукция (последният баланс се взема с обратен знак) 1.2. Промишлено производство Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 1.3. Брутен вътрешен продукт Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 2. Индивидуално потребление 2.1. Показател на доверие на потребителите Наблюдение на потребителите. Показателят на доверие на потребителите е средна аритметична на балансите от четири въпроса (икономическа ситуация, финансово състояние, безработица и спестявания на домакинствата през следващите 12 месеца) 2.2. Продажби в търговията на дребно Приходи от продажби в търговията на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети. Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 2.3. Индивидуално крайно потребление Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 3. Инвестиции 3.1. Използване на оборудването в промишлеността Средно натоварване на мощностите в промишлеността като процент от пълното натоварване (данните се събират през януари, април, юли и октомври) 3.2. Бруто образуване в основен капитал Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 3.3. Изменение на запасите В % от БВП 4. Пазар на труда 4.1. Безработица Процент от работната сила на България (данни от Наблюдението на работната сила) 4.2. Заети лица Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (данни от Наблюдението на работната сила) 4.3. Разходи за труд Индекс на общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите по трудово и служебно правоотношение, темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 4.4. Недостиг на работна сила в промишлеността Процент от промишлените предприятия, посочили недостига на работна сила като затруднение за осъществяване на дейността им 4.. Заплати Номинална стойност, темп на нарастване спрямо същия период на предходната година, средна месечна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение. Международни трансакции.1. Поръчки от чужбина в промишлеността Бизнес наблюдение в промишлеността. Баланс между положителните и отрицателните отговори.2. Износ на стоки Платежен баланс, млн. евро.3. Внос на стоки Платежен баланс, млн. евро.4. Търговско салдо Платежен баланс, млн. евро.. Текуща сметка Платежен баланс, млн. евро.6. Преки инвестиции (Нето) млн. евро, платежен баланс.7. Портфейлни инвестиции (Нето) млн. евро, платежен баланс.8. Износ на стоки и услуги Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година.9. Внос на стоки и услуги Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 6. Цени 6.1. Хармонизиран индекс на потребителските цени Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година 6.2. Цени на производител на вътрешния пазар (промишленост) 6.3. Очаквания за продажните цени в промишлеността 6.4. Очаквания за продажните цени в търговията на дребно 7. Парични и финансови показатели Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година Бизнес наблюдение в промишлеността. Баланс между положителните и отрицателните отговори Бизнес наблюдение в търговията на дребно. Баланс между положителните и отрицателните отговори 7.1. СОФИБОР Тримесечен индекс на междубанковия пазар (SOFIBOR: SOFia Interbank Offered Rate, фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на междубанковия пазар) 7.2. М3 Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (месечни стойности: стойности в края на месеца) 7.3. Вземания по кредити от нефинансови Темп на нарастване спрямо същия период на предходната година (месечни стойности: предприятия, домакинства и НТООД стойности в края на месеца) 7.4. Обменен курс USD/BGN Средни стойности за периода 7.. Номинален ефективен валутен курс Индекс (юни 1997 = 1) 8

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

BG_design_04_2010.pub

BG_design_04_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Април, 2010 За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR 238.7 млн., при отрицателна текуща сметка в размер на EUR 566.8 млн. за март 2009 България:

Подробно

BG_design_11_2010.pub

BG_design_11_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Ноември, 21 България: Ключови индикатори 28 29 21e Растеж БВП (%) y/y 6.% -5.1%.3% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8%.6% 2.2% Безработица (%) 6.31% 9.1%

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, ОКТОМВРИ 9 ГОДИНА През октомври 9 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата 3, който намалява

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, НОЕМВРИ 9 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 3 сe повишава с.4 пункта в сравнение с октомври, което е резултат главно от отчетения относително по-добър

Подробно

Стопанска конюнктура през април 2018 година

Стопанска конюнктура през април 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, АПРИЛ 18 ГОДИНА През април 18 г. общият показател на бизнес климата 4 нараства с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Февруари 2019 * Q1-Q3, 0.0% 0.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.2% 3.9% 3.8% * 0.0 0.5 1.3 1.8 1.9 3.3 3.5 3.8 3.9 Изменение на БВП в

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЯНУАРИ 13 ГОДИНА През януари 13 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от декември 12 г. (фиг. 1 от приложението)

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮЛИ 19 ГОДИНА През юли 19 г. общият показател на бизнес климата 4 остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Понижение

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 14 ГОДИНА През октомври 14 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с.5 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението)

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

Стопанска конюнктура през септември 2019 година

Стопанска конюнктура през септември 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, СЕПТЕМВРИ 19 ГОДИНА През септември 19 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, ЮЛИ 11 ГОДИНА През юли 11 г. общият показател на бизнес климата 4 се покачва с.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец (фиг. 1), като подобрение

Подробно

Стопанска конюнктура през май 2019 година

Стопанска конюнктура през май 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, МАЙ 19 ГОДИНА През май 19 г. общият показател на бизнес климата 4 се повишава с 1.3 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението), което се дължи

Подробно

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ФЕВРУАРИ 17 ГОДИНА През февруари 17 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва приблизително равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението).

Подробно

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 18 ГОДИНА През октомври 18 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 1.9 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението) в

Подробно

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември

Подробно

Стопанска конюнктура през декември 2016 година

Стопанска конюнктура през декември 2016 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ДЕКЕМВРИ 16 ГОДИНА През декември 16 г. общият показател на бизнес климата 4 остава на нивото си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

Стопанска конюнктура през юни 2019 година

Стопанска конюнктура през юни 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮНИ 19 ГОДИНА През юни 19 г. общият показател на бизнес климата 4 намалява с 1.3 пункта в сравнение с май (фиг. 1 от приложението) в резултат на по-неблагоприятния

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 203 II. 203 III.203 IV. 203 V. 203 VI. 203 VII. 203 VIII. 203 IX. 203 X. 203 XI. 203 XII. 203 I. 204 II. 204 III. 204 IV. 204 V. 204 VI. 204 VII. 204 VIII. 204 IX. 204 X. 204 XI. 204 XII. 204 I. 205

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА 697 По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово

Подробно

Стопанската конюнктура през март 2013 година

Стопанската конюнктура през март 2013 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, МАРТ 13 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 4 през март 13 г. бележи намаление спрямо нивото си от предходния месец с 1.8 пункта (фиг. 1 от приложението)

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, МАРТ 2012 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, МАРТ 2012 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, МАРТ 12 ГОДИНА През март 12 г. стопанската конюнктура в страната леко се подобрява. Общият показател на бизнес климата 4 се покачва с 2.3 пункта спрямо

Подробно

Microsoft Word - Ec_activity_text_ doc

Microsoft Word - Ec_activity_text_ doc Обзор на икономическата активност в България към края на трето тримесечие на 212 г. Икономическата активност у нас се забавя през първите девет месеца на 212 г. в сравнение със същия период на предходната

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно